Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы организации набора и обучения (стажировки) иностранцев и лиц без гражданства

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 01.11.2013 № 1541
редакция действует с 06.10.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.11.2013

м. Київ

N 1541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2013 р. за N 2004/24536

Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства освіти і науки України
 від 11 грудня 2015 року N 1272
,
від 11 серпня 2017 року N 1167

Виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою 
статті 28 Закону України "Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
, дія
 абзацу першого пункту 6 Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб
 без громадянства, затвердженого цим наказом, зупинена з 30 липня 2019 року
 (згідно з повідомленням Державної регуляторної служби України
 від 6 серпня 2019 року)

На виконання підпункту 68 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року N 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства;

2) Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації.

3) підпункт 3 пункту 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

2. Уповноважити Державне підприємство "Український державний центр міжнародної освіти України" Міністерства освіти і науки України на реєстрацію виданих навчальними закладами запрошень на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства та ведення обліку зазначених осіб, які прибули на навчання в Україну.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства освіти і науки України від 12 серпня 2003 року N 544 "Про затвердження Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2003 року за N 766/8087;

2) наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2004 року N 67 "Про внесення змін до Порядку набору іноземців на навчання в Україні, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2003 N 544", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за N 185/8784;

3) наказ Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2004 року N 701 "Про внесення змін до Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2004 року за N 1300/9899.

4. Управлінню міжнародного співробітництва (Божков А. Д.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2014 року.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

С. Черних

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

П. А. Шишолін

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

 

Порядок
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

(У тексті Порядку слова "факультети (відділення)" в усіх відмінках замінено словами "факультети, відділення (підрозділи)" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2017 року N 1167)

1. Цей Порядок визначає особливості організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності, отриманої в установленому порядку.

2. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

3. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

4. Організацію набору іноземців на навчання здійснюють:

1) навчальні заклади.

Навчальні заклади можуть залучати суб'єктів господарювання (резидентів та нерезидентів) на підставі укладених із навчальними закладами договорів щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання;

2) уповноважене МОН державне підприємство (далі - уповноважене державне підприємство).

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

5. Навчальні заклади, що уклали договори із суб'єктами господарювання щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання, протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності цими договорами подають уповноваженому державному підприємству інформацію щодо укладених договорів в електронному вигляді для ведення обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з набору іноземців на навчання в Україні, та узагальнення інформації про стан надання освітніх послуг іноземцям.

6. Іноземці вступають до навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) - за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2 пункту 9 цього Порядку документів та вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання;

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі - за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2, 10 пункту 9 цього Порядку документів та вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання.

(абзац перший підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

Навчальний заклад здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступні випробування.

(абзац другий підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

(абзац третій підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до вищого навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу;

3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету, відділення (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення - на підставі рішення приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення нею документів, поданих згідно з пунктом 9 цього Порядку;

(підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

4) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності - відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року N 579;

5) упродовж року на навчання в клінічній ординатурі, лікарській резидентурі - відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Строки подання, розгляду/оцінювання документів, проведення вступних випробувань та зарахування іноземців встановлюються правилами прийому до вищого навчального закладу.

(абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

7. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються керівником навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

8. Зарахування іноземців за навчальними програми підготовчих факультетів, відділень (підрозділів), з вивчення державної мови та/або мови навчання здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

9. Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

(підпункт 4 пункту 9 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

(підпункт 8 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;

копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

10. Навчання іноземців на підготовчих факультетах, відділеннях (підрозділах) в Україні здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами, розробленими навчальними закладами.

11. Після успішного закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства (далі - Свідоцтво).

Свідоцтва виготовляються навчальними закладами за зразком згідно з додатком до цього Порядку.

Облік виданих Свідоцтв ведеться у книзі обліку, яка прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу (відповідного структурного підрозділу навчального закладу).

У книзі обліку відображаються такі дані:

порядковий реєстраційний номер;

прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові особи, якій видано документ;

номер та серія документа;

дата видачі документа;

підпис особи, яка видала документ.

(пункт 11 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

12. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовчі факультети, відділення (підрозділи) навчальних закладів відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на підготовчому факультеті, відділенні (підрозділі) здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом.

13. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою іноземцям видається студентський квиток державного зразка.

14. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказу навчального закладу.

15. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

16. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання навчальний заклад приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі прийняття Міністерством освіти і науки або вищим навчальним закладом рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, навчальний заклад відраховує такого іноземця.

(абзац четвертий пункту 16 у редакції наказу
  Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

17. Навчальні заклади, які надають освітні послуги іноземцям, забезпечують своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом навчального закладу відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

18. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про іноземців, які прибули для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (у підрозділі), за програмами академічної мобільності та/або з вивчення державної мови та/або мови навчання, шляхом внесення відповідних відомостей до електронного журналу протягом 15 днів після зарахування іноземця.

(Порядок доповнено новим пунктом 18 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

19. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців шляхом внесення змін в електронний журнал протягом 15 днів після зміни статусу студента.

(Порядок доповнено новим пунктом 19 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167,
у зв'язку з цим пункт 18 вважати пунктом 20)

20. Про іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно до пунктів 2 - 6 частини першої статті 46 Закону України "Про вищу освіту", а також про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, навчальний заклад, що надає освітні послуги такому іноземцю, протягом 10 днів зобов'язаний повідомити територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.

21. Уповноважене державне підприємство у строки, що встановлюються МОН, узагальнює подану навчальними закладами інформацію щодо надання ними освітніх послуг іноземцям та надсилає МОН для здійснення моніторингу.

(Порядок доповнено пунктом 21 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

 

Начальник управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

 

Зразок свідоцтва
про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства

СВІДОЦТВО
про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства

Серія ________ N _______

 

 

 

__________________________________________
               (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові)
__________________________________________

З ___ ________ 20__ р. до ___ _________ 20__ р. навчався(лася) на підготовчому факультеті, відділенні (у підрозділі) для іноземців та осіб без громадянства __________________________________________
__________________________________________
 (найменування та місцезнаходження навчального закладу)
__________________________________________,

де вивчав(ла) предмети за програмою підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу до вищих навчальних закладів, програмами з вивчення державної мови та/або мови навчання.
У 20__ р. закінчив(ла) підготовчий(е) факультет, відділення (підрозділ) для іноземців та осіб без громадянства і отримав(ла) такі оцінки з предметів, визначених навчальним планом:
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….

…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...………………………………………………..............
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...……………………………………………….............................….
…...………………………………………………..............................

 

____________       ___________    _____________
(посада                               (підпис)                (ініціали, прізвище)
керівника або іншої
уповноваженої особи
навчального закладу)

 
____________       ___________    _____________
(посада                               (підпис)                (ініціали, прізвище)
керівника підготовчого
факультету, відділення (підрозділу)
для іноземців та осіб без громадянства)

 

           М. П.

 

"___" _________________ 20__ р.

 

Реєстраційний N __________________

Опис
бланка Свідоцтва про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства

1. Бланк Свідоцтва про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства (далі - бланк) має форму прямокутника розміром 140 х 200 мм (± 0,5 мм), що складається по вертикалі посередині. Виготовляється на папері щільністю 235 г/м2 (± 5 %).

2. Дизайн бланка та (за необхідності) його захисна технологія затверджуються вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи).

3. На лицьовому боці бланка зверху розташоване зображення малого Державного Герба України і нижче слово "СВІДОЦТВО", що виконано друкарським способом.

4. Текстовий зміст внутрішнього боку бланка друкується відповідно до затвердженого зразка.

5. На внутрішньому боці бланка надруковано серію та реєстраційний номер, які самостійно визначаються навчальним закладом (відповідним структурним підрозділом навчального закладу), за формою "CC XXXXXXXX/YYYYYY-ZZ", де CC - серія документа, позначена кирилицею, XXXXXXXX - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, YYYYYY - порядковий номер документа в межах цієї серії, ZZ - останні дві цифри року видачі документа.".

 

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції

Г. Новосад

(додаток у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

(Порядок у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.12.2015 р. N 1272)

Опрос