Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы организации набора и обучения (стажировки) иностранцев и лиц без гражданства

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 01.11.2013 № 1541
редакция действует с 29.01.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.11.2013

м. Київ

N 1541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2013 р. за N 2004/24536

Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 11 грудня 2015 року N 1272

На виконання підпункту 68 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року N 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства;

2) Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації;

3) зразок запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства.

2. Уповноважити Державне підприємство "Український державний центр міжнародної освіти України" Міністерства освіти і науки України на реєстрацію виданих навчальними закладами запрошень на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства та ведення обліку зазначених осіб, які прибули на навчання в Україну.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства освіти і науки України від 12 серпня 2003 року N 544 "Про затвердження Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2003 року за N 766/8087;

2) наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2004 року N 67 "Про внесення змін до Порядку набору іноземців на навчання в Україні, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2003 N 544", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за N 185/8784;

3) наказ Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2004 року N 701 "Про внесення змін до Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2004 року за N 1300/9899.

4. Управлінню міжнародного співробітництва (Божков А. Д.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2014 року.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

С. Черних

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

П. А. Шишолін

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

 

Порядок
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

1. Цей Порядок визначає особливості організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності, отриманої в установленому порядку.

2. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

3. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною (дистанційною) формами навчання.

4. Організацію набору іноземців на навчання здійснюють:

1) навчальні заклади;

2) уповноважене МОН державне підприємство (далі - уповноважене державне підприємство), а також інші суб'єкти господарювання (резиденти та нерезиденти) на підставі укладених із навчальними закладами договорів щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання.

5. Навчальні заклади, що уклали договори із суб'єктами господарювання щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання, протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності цими договорами подають уповноваженому державному підприємству інформацію щодо укладених договорів в електронному вигляді для ведення обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з набору іноземців на навчання в Україні, та узагальнення інформації про стан надання освітніх послуг іноземцям.

6. Іноземці вступають до навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста) - за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2 пункту 9 цього Порядку документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі - за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2, 10 пункту 9 цього Порядку документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.

Навчальний заклад здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до вищого навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу;

3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету (відділення), з вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення - на підставі рішення приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення нею документів, поданих згідно з пунктом 9 цього Порядку;

4) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності - відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року N 579;

5) упродовж року на навчання в клінічній ординатурі, лікарській резидентурі - відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Строки подання, розгляду/оцінювання документів, проведення співбесіди та зарахування іноземців встановлюються правилами прийому до вищого навчального закладу.

7. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються керівником навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

8. Зарахування іноземців за навчальними програми підготовчих факультетів (відділень) здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

9. Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;

копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

10. Навчання іноземців на підготовчих факультетах (відділеннях) в Україні здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами, розробленими навчальними закладами.

11. Після успішного закінчення підготовчого факультету (відділення) іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства за зразком згідно з додатком до цього Порядку.

12. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовчі факультети (відділення) навчальних закладів відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на підготовчому факультеті (відділенні) здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом.

13. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою іноземцям видається студентський квиток державного зразка.

14. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказу навчального закладу.

15. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

16. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання навчальний заклад приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень навчальний заклад відраховує такого іноземця.

17. Навчальні заклади, які надають освітні послуги іноземцям, забезпечують своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом навчального закладу відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

18. Про іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно до пунктів 2 - 6 частини першої статті 46 Закону України "Про вищу освіту", а також про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, навчальний заклад, що надає освітні послуги такому іноземцю, протягом 10 днів зобов'язаний повідомити територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.

 

Начальник управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

 

Зразок та опис свідоцтва
про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства

Серія ________ N _______

_________________________________________
(прізвище, ім'я)
________________________________________

з ____________ 20__ р. до ____________ 20__ р. навчався(лася) на підготовчому факультеті (відділенні) для іноземців та осіб без громадянства

__________________________________________
_________________________________________
(найменування та місцезнаходження навчального закладу)
_________________________________________,

де вивчав(ла) предмети за програмою підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу до вищих навчальних закладів.

У 20___ р. закінчив(ла) підготовчий(е) факультет (відділення) для іноземців та осіб без громадянства і отримав(ла) такі оцінки з предметів, визначених навчальним планом:

1. .............................................................................

2. .............................................................................

3. ..............................................................................................................
4. ..............................................................................................................
5. ..............................................................................................................
6. ..............................................................................................................
7. ..............................................................................................................
8................................................................................................................
9. ..............................................................................................................
10..............................................................................................................
11. ............................................................................................................
12. ............................................................................................................
13. ............................................................................................................
14. ............................................................................................................
15. ............................................................................................................
16. ............................................................................................................

____________
(посада керівника або іншої уповноваженої особи навчального закладу)

____________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

____________
(посада керівника підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства)

____________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

м. ____________ "____" ____________ 20__ р.

Реєстраційний N ____________


Опис
бланка "Свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства"

1. Бланк "Свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства" (далі - бланк) має форму прямокутника розміром 140 х 200 мм (± 0,5 мм), що складається по вертикалі посередині. Виготовляється на папері щільністю 235 г/м2 (± 5 %) з графічними елементами захисту.

2. Бланк з лицьового та зворотного боків має світло-зелений колір.

3. На лицьовому боці бланка зверху розташоване зображення малого Державного Герба України і нижче слово "СВІДОЦТВО", що виконано друкарським способом.

4. Текстовий зміст внутрішнього боку бланка друкується відповідно до затвердженого зразка.

5. На внутрішньому боці бланка зверху лівої та правої частин розташовано зображення малого Державного Герба України.

6. На бланк з обох боків нанесено офсетним способом друку:

дві фарби - на лицьовому боці;

шість фарб - на зворотному боці, з яких одна створює захисну сітку товщиною 50 мкм.

7. На внутрішньому боці бланка надруковано серію з чотирьох літер офсетним друком та шестизначний номер високим способом друку захисною фарбою.

8. Для захисту бланків використовуються захисні фарби, що мають свічення в УФ-променях.

(Порядок у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.12.2015 р. N 1272)

____________

Опрос