Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образца заявления о выдаче лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Решение, Заявление от 05.11.2013 № 716
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

05.11.2013

м. Київ

N 716

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2013 р. за N 1994/24526

Про затвердження зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30 вересня 2014 року N 676
,
 від 1 березня 2016 року N 110

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26 листопада 2019 року N 561)

Відповідно до частини першої статті 45 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зразок заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, що додається.

2. Департаменту регулювання та ліцензування і Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з 01 червня 2016 року.

(пункт 3 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110)

 

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова
Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Г. А. Резніков

 

ЗРАЗОК

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Відомості про заявника

Найменування юридичної особи/
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця
 

Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті)

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання
 

Місцезнаходження (місце проживання)
 

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання
 

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 

Тел.:
 

Факс:

Електронна пошта:

Прошу видати ліцензію на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання
послуг _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначити вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері телекомунікацій відповідно до частини сьомої статті 42 Закону України "Про телекомунікації")

Територія, на якій здійснюватиметься діяльність:
_____________________________________________________________________________________

Дата початку здійснення діяльності за ліцензією, що планується: _______________________________

Відомості про склад основного обладнання, яке використовується та планується для використання для здійснення заявленого виду діяльності:
_____________________________________________________________________________________
                                                                (тип обладнання, номер та дата сертифіката відповідності)

Строк дії ліцензії, що заявляється: _________________________________________________________

Перелік філій, інших відокремлених підрозділів заявника, які будуть здійснювати діяльність за ліцензією, та їх місцезнаходження:
_____________________________________________________________________________________

При здійсненні діяльності зобов'язуюся виконувати ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

У разі зміни будь-яких даних, зазначених у документах, що додаються до цієї заяви, зобов'язуюся протягом 30 робочих днів після виникнення таких змін разом з документами або їх засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни, повідомити про це НКРЗІ згідно з частиною п'ятою статті 42 та статтею 51 Закону України "Про телекомунікації".

До заяви про видачу ліцензії додаю:

1) копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа, на ____ арк.;

2) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями, на ____ арк.;

3) плани утворення та використання телекомунікаційної мережі за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності, вимоги до змісту яких наведені у додатку 1, на ____ арк.;

4) документи, що підтверджують фінансові можливості та кадрове забезпечення здійснення заявленої діяльності (перелік документів, що підтверджують фінансові можливості здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, наведений у додатку 2, та довідка, що підтверджує кадрове забезпечення здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, форма якої наведена у додатку 3), на ____ арк.

Заявник

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

____________ 20__ року

 

М. П. (за наявності)

 

_____________________________________________________________________________________
(документ, що підтверджує повноваження особи на подання (підписання) заяви)

_____________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

Дата й номер реєстрації заявлених документів у НКРЗІ: ____________ 20__ року N ______________

 

Директор Департаменту
регулювання та ліцензування

М. Сокирко

 

Вимоги
до змісту плану утворення та використання телекомунікаційної мережі

1. Детально описується телекомунікаційна мережа та шляхи її розвитку, особливості здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, на яку подається заява про видачу ліцензії, а саме зазначаються:

1) вид діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню;

2) ємність мережі, що утворюється, або ємність наявної телекомунікаційної мережі, кількість користувачів (споживачів), яким можуть бути надані телекомунікаційні послуги;

3) місцезнаходження пунктів встановлення технічних засобів телекомунікацій;

4) схема організації телекомунікаційної мережі та типи технічних засобів телекомунікацій, які планується використовувати;

5) короткострокові та довгострокові плани розвитку мереж фіксованого телефонного зв'язку:

етапи та їх особливості;

заплановані затрати на технічні засоби телекомунікацій, створення мережі, організаційні витрати та інші;

6) інші відомості щодо утворення та використання телекомунікаційних мереж (за бажанням заявника).

2. План утворення та використання телекомунікаційної мережі підписується керівником заявника (уповноваженою особою) та скріплюється печаткою (за наявності).

 

Перелік документів,
що підтверджують фінансові можливості здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

1. Засвідчені в установленому порядку копії бухгалтерських звітів (балансу і звіту про фінансові результати) суб'єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік (за наявності).

2. Довідка в довільній формі за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплена печаткою (за наявності), що підтверджує фінансові можливості здійснення заявленої діяльності.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

Довідка,
що підтверджує кадрове забезпечення здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

N
з/п

Найменування посад за спеціальностями

Кількість працівників

Примітки

усього на посаді

у тому числі відповідної кваліфікації*

кількість

відсоток від кількості на посаді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

____________
* Працівники, які мають базову вищу освіту в галузі радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку або досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року.

_______________________________
(керівник суб'єкта господарювання)
(уповноважена особа)

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

               М. П. (за наявності)

 

____________ 20__ року

 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
 від 01.03.2016 р. N 110)

____________

Опрос