Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проверки заявления и документов, поданных для получения специального разрешения на занятие народной медициной (целительством)

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 23.09.2013 № 823
действует с 06.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2013

м. Київ

N 823

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2013 р. за N 1944/24476

Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

Відповідно до статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров'я, з метою реалізації Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2012 року N 1145, відповідно до підпункту 6.13 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), що додається.

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) відповідальним структурним підрозділом МОЗ України щодо питань видачі (переоформлення, анулювання, видачі дубліката) спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

3. Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Р. І. Кузьмін

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ПОРЯДОК
перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) (далі - спеціальний дозвіл), та встановлює форми таких документів:

відомостей про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством) (додаток 1);

опису документів, що додаються до заяви про видачу (переоформлення, видачу дубліката) спеціального дозволу (додаток 2);

заяви про видачу, переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу (додаток 3).

2. Заява та документи на видачу спеціального дозволу можуть бути подані особою, зареєстрованою в установленому законом порядку як фізична особа - підприємець, яка не має спеціальної медичної освіти та має намір займатися народною медициною (цілительством), або уповноваженою нею особою (далі - заявник).

3. До заяви про видачу спеціального дозволу додаються в одному примірнику такі документи:

відомості про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством), згідно з додатком 1;

завірені в установленому законодавством порядку копії:

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень вимогам санітарних норм та правил;

атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей.

4. Заява та документи, що до неї додаються, приймаються за описом з наданням заявнику копії опису з відміткою про дату та номер реєстрації.

5. Заява та документи подаються до структурного підрозділу МОЗ України, до повноважень якого віднесено регулювання питань видачі або відмови у видачі спеціального дозволу, переоформлення, видачі дубліката, анулювання спеціального дозволу (далі - відповідальний структурний підрозділ МОЗ України).

Проведення перевірки заяви та документів, що до неї додаються, здійснюється відповідальним структурним підрозділом МОЗ України.

6. Рішення щодо видачі або відмови у видачі спеціального дозволу приймається постійно діючою комісією МОЗ України з питань видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) (далі - Комісія).

7. Комісія створюється МОЗ України в складі посадових осіб МОЗ України, зокрема керівника і працівників відповідального та інших структурних підрозділів МОЗ України.

8. Комісія приймає рішення шляхом проведення засідань, на яких заслуховується інформація відповідального структурного підрозділу МОЗ України щодо результатів розгляду заяви та документів, що до неї додаються.

9. У разі підтвердження у процесі розгляду Комісією матеріалів реєстраційної справи відповідності поданої заяви та документів, що до неї додаються, вимогам чинного законодавства Комісія приймає рішення про видачу спеціального дозволу.

У разі подання неповного пакета документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, або невідповідності цих документів вимогам чинного законодавства Комісія приймає рішення про відмову у видачі спеціального дозволу.

Рішення Комісії оформлюється протоколом і затверджується наказом МОЗ України.

10. Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу приймається протягом 30 робочих днів з дня подання заяви та документів, що до неї додаються.

11. На підставі прийнятого МОЗ України рішення заявнику направляється письмове повідомлення про видачу спеціального дозволу або про відмову у його видачі із зазначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови.

12. Повідомлення направляється листом з повідомленням про вручення за зазначеною заявником поштовою адресою для листування не пізніше 5 робочих днів з дати затвердження МОЗ України рішення Комісії.

13. Заявник, щодо якого прийнято позитивне рішення про видачу спеціального дозволу, подає до МОЗ України документ про внесення плати за видачу спеціального дозволу в розмірі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2012 року N 1145 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)".

14. Оформлений спеціальний дозвіл видається заявнику особисто після пред'явлення документа, що посвідчує особу, з підтвердженням факту отримання спеціального дозволу особистим підписом заявника в журналі реєстрації заяв.

15. Інформація щодо видачі спеціального дозволу вноситься до реєстру спеціальних дозволів, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України.

16. Переоформлення, видача дубліката спеціального дозволу здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

17. Для переоформлення, видачі дубліката спеціального дозволу заявник подає до МОЗ України заяву згідно з додатком 3 до цього Порядку та документи, визначені законодавством.

18. Рішення про відмову у видачі спеціального дозволу може бути оскаржене в установленому чинним законодавством порядку.

 

Начальник Управління контролю
якості медичних послуг

Т. Донченко

 

ВІДОМОСТІ*
про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством)

"___" ____________ 20__ року

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

 

Серія та номер паспорта

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків**

 

Місце проживання фізичної особи - підприємця

 

Місце зайняття народною медициною (цілительством)

 

Реквізити атестаційно-експертного висновку

 

Метод народної медицини (цілительства)

 

Телефон /факс/ електронна адреса

 

Поштова адреса (для листування)

 

1. Короткий опис методики, що використовується фізичною особою - підприємцем для зайняття народною медициною (цілительством), додається на окремому аркуші.

2. Відомості про облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством).

N
з/п

Найменування приміщення для зайняття народною медициною (цілительством) та його площа

Облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством)

Технічний стан, рік випуску

найменування

кількість

1

2

3

4

5

3. Перелік нормативно-правових актів, що урегульовують зайняття народною медициною (цілительством).

N
з/п

Назва нормативно-правового акта

Дата прийняття

Номер нормативно-правового акта

1

2

3

4

 

 

 

 

4. Достовірність наданої інформації підтверджую. Ознайомлений(а), що подання недостовірних відомостей в документах відповідно до законодавства України є підставою для анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

5. Персональні дані фізичних осіб - підприємців, які мають на меті займатися або займаються народною медициною (цілительством), збираються і обробляються МОЗ України в обсязі, визначеному цими Відомостями, з метою отримання дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Фізична особа - підприємець

_______________
(дата)

______________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Сторінки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою (за наявності) фізичної особи - підприємця.

** Не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовились від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, що підтверджується відміткою в паспорті.

 

ОПИС N ___

документів, що додаються до заяви
про видачу (переоформлення, видачу дубліката)
(необхідне підкреслити)
спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)
від ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N ___

N
з/п

Найменування документів

Кількість аркушів

Примітка

1

Заява

 

 

2

Відомості про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством)

 

 

3

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень вимогам санітарних норм та правил

 

 

4

Атестаційно-експертний висновок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи прийняв

_______________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року
                       (дата)

 

 

Копію опису отримав

 

 

"___" ____________ 20__ року
                       (дата)

________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

ЗАЯВА*

про видачу, переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу
(необхідне підкреслити)
на зайняття народною медициною (цілительством)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (серія і номер паспорта, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      (місце проживання фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (номер телефону)
_____________________________________________________________________________________,
                                                               (реєстраційний номер облікової картки платника податків**)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (вид діяльності згідно з КВЕД)

прошу переоформити/видати дублікат спеціального дозволу на зайняття
                    (необхідне підкреслити)
народною медициною (цілительством) від "___" ____________ 20__ р. N ______________________
у зв'язку із ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (зазначити підстави)

________________________
(підпис заявника)

 

______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Дата і номер реєстрації заяви: ___ ____________ 20__ р. N ________________

__________________________________________________                 ___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла документи)                                                                    (підпис)

____________
* Персональні дані осіб, які мають намір займатися народною медициною (цілительством), збираються та обробляються МОЗ України з метою видачі, переоформлення, видачі дубліката спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

** Не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовились від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, що підтверджується відміткою в паспорті.

____________

Опрос