Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в нормативно-правовой акт

Фонд государственного имущества
Приказ от 21.10.2013 № 3140
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2013

м. Київ

N 3140

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2013 р. за N 1889/24421

Про внесення змін до нормативно-правового акта

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 22 травня 2012 року N 723
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 6 червня 2018 року N 744)

Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про Державну програму приватизації" та з метою вдосконалення порядку продажу об'єктів приватизації групи Е

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22 травня 2012 року N 723, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за N 937/21249, що додаються.

2. Управлінню міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду державного майна України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Т. в. о. Голови Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку

О. О. Тарасенко

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни
до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами

1. Пункт 4.4 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.4. З урахуванням установчих документів господарського товариства та намірів учасників (акціонерів) щодо використання ними свого переважного права рішенням державного органу приватизації визначається спосіб приватизації акцій (частки).".

2. Друге речення абзацу другого пункту 5.6 розділу V виключити.

3. У розділі VII:

1) у пункті 7.2:

підпункт 7.2.2 викласти в такій редакції:

"7.2.2. Для реєстрації покупців як учасників аукціону до державних органів приватизації подається заява на участь в аукціоні за встановленою формою (додаток).

Заява подається у трьох примірниках та складається з трьох частин:

у першій частині "Об'єкт" наводяться дані про об'єкт приватизації;

у другій частині "Заявник" наводяться дані про заявника або уповноважену ним особу;

у третій частині "Документи" наводиться перелік документів, що додаються до заяви.

Додаткова інформація, що не передбачена формою заяви, може подаватися на запит державного органу приватизації за згодою заявника.";

підпункт 7.2.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7.2.5, 7.2.6 вважати відповідно підпунктами 7.2.4, 7.2.5;

2) підпункт 7.6.1 пункту 7.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.".

4. У розділі VIII:

1) пункт 8.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу державний орган приватизації подає нотаріусу такі документи:

копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію;

копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об'єкта у разі викупу акцій (часток);

копію рішення державного органу приватизації про визначення способу приватизації акцій (часток);

копію затвердженого державним органом приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;

копію документа, що підтверджує право власності державного органу приватизації на об'єкт продажу;

довіреність на право представництва інтересів державного органу приватизації.";

2) пункт 8.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8.7 - 8.11 вважати відповідно пунктами 8.6 - 8.10.

5. Доповнити Порядок додатком, що додається.

 

Начальник Управління міждержавних
майнових відносин та
інвестиційної діяльності

Є. Асташев

 

Реєстраційний номер

 

 

 

 

/

2

0

 

 


_____________________________
(найменування державного органу приватизації)

"___" ____________ 20___ р.
           (дата реєстрації заяви)

 

 

ЗАЯВА
на участь в аукціоні

Об'єкт приватизації групи Е

_____________________________________________________________________________________
                                                     (частка у статутному капіталі (акції) господарського товариства)

 

 

 

 

 


   (поштовий індекс)

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                           (місцезнаходження господарського товариства)

 

 

 

 

 

 

 

 


   (код за ЄДРПОУ)

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування господарського товариства)
Заявник:
юридична особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (повне найменування заявника)

держава
_____________________________________________________________________________________
                                                         (повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник)
керівник
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


або
фізична особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові заявника)
громадянин(ка) _______________________________________________________________________
                                                                 (повне офіційне найменування держави або особа без громадянства)
уповноважена особа заявника

_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт: серія _______, N ___________, виданий "___" ____________ ___ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування органу, який видав паспорт)

_____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Адреса

 

 

 

 

 


           (поштовий індекс)

 

_____________________________________________________________________________________
                       (місцезнаходження заявника - юридичної особи або місце проживання заявника - фізичної особи)

               Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Документи, що додаються до заяви:

обов'язкові для всіх заявників:

 


копія документа, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, його повноваження, на _____ арк.;

 


копія документа про сплату реєстраційного внеску (відповідно до умов аукціону) на _____ арк.;

 


копія документа про внесення коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об'єкта (відповідно до умов аукціону) на _____ арк.;

 

додатково для юридичної особи:

 


копії установчих документів, засвідчені у встановленому законом порядку (для нерезидентів - легалізовані та перекладені), на _____ арк.;

 


інформація про розподіл статутного капіталу між учасниками (у довільній формі за підписом керівника) на _____ арк.;

 


довідка про наявність та розмір державної частки у статутному капіталі покупця на __ арк.;

 

додатково для фізичної особи (для громадян України):

 


довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб на _____ арк.;

 

додатково для іноземних інвесторів:

 


відомості про джерела надходження коштів, які будуть використані під час сплати за об'єкт аукціону, на _____ арк.

Наявність документа позначити знаком

Х


.

Прийнято від заявника всього _____ арк.

З умовами проведення аукціону ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

__________________
(підпис заявника або уповноваженої ним особи)

М. П.
заявника (для юридичної особи)

__________________
(підпис особи від державного органу приватизації)

М. П.
державного органу
приватизації

"___" ____________ 20__ р.
           (дата заповнення заяви)

Вхідний N ___________________

 

"___" ____________ 20__ р.
           (дата прийняття заяви)

____________

Опрос