Идет загрузка документа (472 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Условий приема в высшие учебные заведения Украины в 2014 году

Министерство образования и науки Украины (2)
Условия, Приказ от 29.10.2013 № 1510
редакция действует с 19.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2013

м. Київ

N 1510

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1855/24387

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 7 травня 2014 року N 553
,
 від 26 червня 2014 року N 759
,
 від 16 липня 2014 року N 839
,
 від 4 серпня 2014 року N 896
,
 від 4 вересня 2014 року N 983

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 25, 07 квітня 2015 р.)

На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, що додаються.

2. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, що додається.

3. Керівникам вищих навчальних закладів всіх форм власності і підпорядкування під час затвердження власних правил прийому забезпечити дотримання вимог Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А. В.) зробити відмітку в справах архіву у встановленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Умови прийому
до вищих навчальних закладів України в 2014 році

I. Загальні положення

1. У цих Умовах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

вступний екзамен - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал - підсумкова сума балів вступника, яка складається з результатів оцінювання з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових випробувань та інших показників, передбачених цими Умовами;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет - навчальний предмет, передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

право на зарахування поза конкурсом - право вступника, передбачене законодавством, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що реалізується відповідно до цих Умов;

право першочергового зарахування - право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;

співбесіда - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступника до зарахування;

творчий конкурс - форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами (спеціальностями) галузей знань;

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня;

цільовий прийом - прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства.

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про зайнятість населення".

2. Ці Умови є обов'язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені Правила прийому до вищого навчального закладу.

(пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров'я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

II. Організація прийому до вищих навчальних закладів

1. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.

(пункт 3 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціалізаціями, нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553
,
 у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5
)

5. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

(пункт 5 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

III. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

5. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти вищі навчальні заклади мають право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно розділу IX цих Умов).

(абзац перший пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року N 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 20 червня 2007 року N 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

Вищі навчальні заклади зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII та пунктом 1 розділу XVIII цих Умов.

(абзац третій пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

6. Вищі навчальні заклади приймають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року N 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" та зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

Вищі навчальні заклади зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII та пунктом 1 розділу XVIII цих Умов.

(абзац другий пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

7. Вищі навчальні заклади приймають на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

IV. Правила прийому до вищого навчального закладу

1. Правила прийому до вищого навчального закладу (далі - Правила прийому) розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов, затверджуються керівником вищого навчального закладу не пізніше 25 листопада 2013 року і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

(абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

Правила прийому повинні містити:

перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання, із зазначенням структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на яких здійснюється підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);

кількість місць ліцензованого обсягу за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом по структурних підрозділах (факультетах, інститутах тощо), на яких здійснюється підготовка;

кількість місць ліцензованого обсягу для прийому на навчання зі скороченим терміном за кожним напрямом (спеціальністю) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом за структурними підрозділами (факультетами, інститутами тощо);

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста;

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за результатами фахового вступного випробування, екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених вищим навчальним закладом;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких проводяться вступні випробування;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів (за освітньо-кваліфікаційними рівнями);

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

(абзац дванадцятий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом;

порядок нарахування додаткових балів особам, яким це право надано відповідно до пунктів 4 - 6 розділу XIII цих Умов;

(абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

порядок обчислення конкурсного бала вступника;

умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у вищому навчальному закладі порядку;

(абзац шістнадцятий пункту 2 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;

порядок проходження медичного огляду вступників до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших закладах охорони здоров'я;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду військово-лікарською (лікарсько-льотною, лікарсько-експертною) комісією вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом, а також вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;

порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань, що визначені у додатках 1 та 2 до цих Умов;

значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів (крім випадків, передбачених абзацами третім та п'ятим пункту 1 розділу VII цих Умов).

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 - 10 цього розділу.

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 11 липня.

(пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 01 серпня, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 і 12 цього розділу.

(пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду відповідно до розділу XII цих Умов, складають вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 1 і 2 розділу IX цих Умов, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.

(пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553,
 від 04.08.2014 р. N 896)

5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 3, 5 розділу VII цих Умов, закінчується 24 липня. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 21 липня до 01 серпня.

(пункт 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.

(пункт 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 02 серпня.

(пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

8. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 05 серпня.

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.

Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 10 серпня.

(абзац третій пункту 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

9. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

за державним замовленням не пізніше 15.00 години 11 серпня;

(абзац другий пункту 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 18 серпня.

(абзац третій пункту 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

10. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра відповідно до пунктів 5, 6 розділу III цих Умов, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 01 серпня.

(пункт 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

11. Строки прийому заяв та документів на навчання за вечірньою і заочною формами навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів - не більше одного місяця. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

12. Строки вступної кампанії на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти) визначаються Правилами прийому. У Правилах прийому зазначаються наявність/відсутність місць державного замовлення, строки прийому заяв та документів на навчання, строки проведення та оголошення результатів фахових випробувань, строки оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра.

(пункт 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, а також бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

(абзац перший пункту 2 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 16.07.2014 р. N 839)

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

3. У заяві вступники вказують напрям підготовки, факультет, спеціалізацію, нозологію, профіль, мову тощо (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) і спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

(пункт 3 розділу VI у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

(абзац третій пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553,
 від 16.07.2014 р. N 839)

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о (оригінал).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V цих Умов, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

8. Вступники, зазначені у розділі IX цих Умов, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

(пункт 8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Умовами та Правилами прийому.

10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510.

11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім та п'ятим пункту 1 розділу VII цих Умов).

12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

(абзац другий пункту 12 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу.

(пункт 13 розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

(пункт 14 розділу VI у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року N 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

16. Приймальна комісія вищого навчального закладу, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VII. Організація і проведення конкурсу

1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів з профільних конкурсних предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

(абзац четвертий пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

У випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.

(пункт 1 розділу VII доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 1 до цих Умов. Перший та другий предмети є обов'язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 1 до цих Умов обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 до цих Умов або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.

Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.

Дослідницькі університети мають право визначати перелік конкурсних предметів з числа тих, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання; один або два з визначених конкурсних предметів встановлюються профільними. Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

(абзац третій пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2 до цих Умов.

Один конкурсний предмет визначається вищим навчальним закладом як профільний.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Умовами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта "5" за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у додатку 3 до цих Умов.

(пункт 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

5. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, IX цих Умов.

(пункт 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються Правилами прийому.

7. Конкурсний бал вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра на основі базової та повної вищої освіти обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених Правилами прийому.

8. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08 грудня 1995 року N 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 1996 року за N 1/1026.

9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2 до цих Умов. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

10. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у випадках, передбачених цими Умовами. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

11. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (складають вступний екзамен) з української мови та літератури при вступі на напрями, на які "Українська мова і література" є профілюючим предметом.

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури; при вступі на основі базової середньої освіти - за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.

12. Для осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 6.020303 "Філологія (мови національних меншин)" та вивчали у загальноосвітніх навчальних закладах мови національних меншин (російську, молдовську, кримськотатарську, польську, румунську, угорську, болгарську, новогрецьку, словацьку), вищий навчальний заклад приймає сертифікат з іноземної мови відповідно до переліку, наведеного у додатку 1 до цих Умов.

Для вступників, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови, приймальна комісія встановлює вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.

13. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

VIII. Особливості прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів, розташованих на території Донецької та Луганської областей, осіб, що проживають на території Донецької та Луганської областей

1. Керівники вищих навчальних закладів, що розташовані у Донецькій і Луганській областях, самостійно в межах державного замовлення визначають умови та порядок проведення конкурсного відбору абітурієнтів, які проживають у Донецькій і Луганській областях і не проходили зовнішнього незалежного оцінювання (за вступними іспитами або відповідно до середнього бала атестата), а також дату закінчення вступної кампанії з обов'язковим повідомленням про це Міністерству освіти і науки та розміщенням відповідних відомостей у засобах масової інформації та на веб-сайтах навчальних закладів.

2. Абітурієнти, які не проходили зовнішнього незалежного оцінювання, мають право надсилати заяви про вступ до навчального закладу на електронну адресу приймальних комісій вищих навчальних закладів або надсилати їх поштою.

3. Абітурієнти, які проживають на території України та не використали право подання заяв, кількість яких визначена Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році, мають право подавати заяви до вищих навчальних закладів, що розташовані у Донецькій і Луганській областях, відповідно до розділу VI цих Умов.

(Умови доповнено новим розділом VIII згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 26.06.2014 р. N 759
,
 у зв'язку з цим розділи VIII - XXIII вважати розділами IX - XXIV відповідно
,
розділ VIII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896
,
 у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 04.09.2014 р. N 983)

IX. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу та службу за контрактом, - при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

(абзац другий пункту 1 розділу IX у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 16.07.2014 р. N 839)

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року N 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за N 189/14880.

2. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:

особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та II груп, діти-інваліди);

особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

особи з числа громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

X. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

1. Відповідно до пунктів 1, 2 розділу III і пунктів 11, 12 розділу VII цих Умов для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у даному вищому навчальному закладі.

2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, крім напрямів підготовки галузі знань 0202 "Мистецтво" та напряму підготовки 6.060102 "Архітектура", на яких оцінка розраховується як сума балів, отриманих на кожній сесії творчого конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого рівня, відповідно до вимог пункту 1 розділу VII не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

(пункт 3 розділу X доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів. У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання кожного вступного випробування.

(пункт 4 розділу X із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайтах вищих навчальних закладів та в приймальних (відбіркових) комісіях.

(пункт 5 розділу X доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

8. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

9. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом XXIII цих Умов.

(пункт 9 розділу X із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

XІ. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів

1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості";

відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків - у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби, і 25 відсотків - в інших вищих навчальних закладах.

4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за окремим конкурсом.

5. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 1 розділу XIV цих Умов.

(пункт 5 розділу доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553
,
абзац другий пункту 5 розділу XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

6. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

XІІ. Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад. Вищий навчальний заклад створює умови для проходження цими особами курсу навчання за екстернатною формою.

XІІІ. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XVI цих Умов за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

(пункт 1 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика - при вступі на напрями "прикладна математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерні науки", "комп'ютерна інженерія", "програмна інженерія";

інформаційні технології - при вступі на напрями "прикладна математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерні науки", "комп'ютерна інженерія", "програмна інженерія", "системна інженерія", "автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології";

трудове навчання - при вступі на напрями "технологічна освіта", "професійна освіта";

основи економіки - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "економіка та підприємництво" та напрями "міжнародні економічні відносини" і "міжнародний бізнес";

основи правознавства - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "право" та напрям "міжнародне право";

історія - при вступі на напрями (спеціальності) "дошкільна освіта", "початкова освіта", "корекційна освіта" (за нозологіями), "соціальна педагогіка" та напрями (спеціальності) галузей знань "культура", "мистецтво", "гуманітарні науки", "соціально-політичні науки", "журналістика та інформація", "соціальне забезпечення";

екологія - при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети "біологія", "хімія";

педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань "педагогічна освіта" та "соціально-політичні науки";

астрономія - при вступі на напрям "астрономія";

фізична культура і спорт - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "фізичне виховання, спорт і здоров'я людини".

(абзац одинадцятий пункту 2 розділу XІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

Чемпіонам та призерам (особам, які посіли I - III місця) чемпіонатів України, проведених протягом двох останніх років відповідно до Єдиних календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, затверджених відповідно наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 лютого 2013 року N 216 та Міністерства молоді та спорту України від 13 лютого 2014 року N 484, при вступі на напрям підготовки 6.010202 "Спорт" на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали.

(пункт 2 розділу XІII доповнено абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) додатково зараховуються конкурсні бали призерам - особам, нагородженим дипломами I - III ступеня - III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у додатку 4 до цих Умов.

4. Положення пунктів 1 - 3 цього розділу поширюються на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

(пункт 4 розділу XІII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.

(пункт 4 розділу XІII доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

5. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:

абзац другий пункту 5 розділу XІII виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і
 науки України від 07.05.2014 р. N 553
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами другим - п'ятим
)

особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50 балів;

особам, нагородженим дипломами II ступеня, - 40 балів;

особам, нагородженим дипломами III ступеня, - 30 балів.

Чемпіонам України - 50 балів;

(пункт 5 розділу XІII доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

особам, які посіли II місце на чемпіонаті України, - 40 балів;

(пункт 5 розділу XІII доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

особам, які посіли III місце на чемпіонаті України, - 30 балів.

(пункт 5 розділу XІII доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати відповідно абзацом восьмим
)

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

6. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього самого вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) згідно з переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у додатку 5 до цих Умов, нараховується до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.

7. Положення пункту 6 цього розділу поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців.

8. Кількість балів, нарахованих вступникам відповідно до пункту 6 цього розділу за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про участь у конкурсі.

XIV. Зарахування поза конкурсом

1. Поза конкурсом зараховуються:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

діти, батьки яких загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року N 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька", згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року N 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".

2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна бути більше 25 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу, але не менше одного місця. Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XV. Право на першочергове зарахування

1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року N 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році" надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу.

XVІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах XIII, XIV, XV цих Умов.

(пункт 1 розділу XVI із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

3. У межах кожної зазначеної в пункті 2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

(абзац перший пункту 4 розділу XVІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

наявність права на першочергове зарахування.

5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті вищого навчального закладу. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XVIII цих Умов.

(абзац перший пункту 5 розділу XVI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 4 розділу XVI цих Умов.

(абзац другий пункту 5 розділу XVI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

(пункт 5 розділу XVІ у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

XVІІ. Надання рекомендацій для зарахування

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 7 розділу V цих Умов, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XVI відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.

(абзац перший пункту 1 розділу XVII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пункті 8 розділу V цих Умов.

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

XVІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 7 розділу V цих Умов, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 8 розділу V цих Умов, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XIX. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 1 розділу XVIII цих Умов.

(пункт 1 розділу XIX із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу.

4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XVIII цих Умов.

(абзац перший пункту 4 розділу XIX із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

XX. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 9 і 11 розділу V цих Умов.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XXIV цих Умов.

(абзац перший пункту 2 розділу XX із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.

(абзац третій пункту 2 розділу XX у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XVIII цих Умов.

(пункт 3 розділу XX із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

XXІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року N 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року N 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року N 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року N 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

(пункт 1 розділу XXІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

(пункт 4 розділу XXІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами визначаються приймальною комісією.

(розділ XXI доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 16.07.2014 р. N 839
,
 у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7
)

7. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

XXІІ. Особливості прийому до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби

1. Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (рядового, сержантського, старшинського) або начальницького складу, а також внесення/невнесення даних до Єдиної бази визначаються нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

(пункт 1 розділу XXII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 р. N 983)

2. Приймальні комісії вищих військових навчальних закладів та відбіркові комісії військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, а також які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:

(абзац перший пункту 2 розділу XXII у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 р. N 983)

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра - не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 130 балів з профільних конкурсних предметів.

(розділ XXII доповнено новим пунктом 2 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 16.07.2014 р. N 839
,
 у зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6
)

3. Строки прийому документів вступників на денну форму навчання для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу, визначаються центральними органами виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

(абзац перший пункту 3 розділу XXII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 р. N 983)

У разі наявності вакантних місць на навчання за державним замовленням приймальні комісії вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, можуть проводити додатковий конкурсний відбір та зарахування в 2014 році у строки, визначені керівниками цих вищих навчальних закладів.

(пункт 3 розділу XXII доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 р. N 983)

4. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

(пункт 4 розділу XXII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 р. N 983)

5. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.

Для оформлення особової справи кандидата на навчання вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 01 лютого до 01 квітня року вступу.

6. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 01 січня до 01 червня року вступу.

XXІІІ. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XX цих Умов. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

(абзац другий пункту 1 розділу XXIII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

2. На вакантні місця державного замовлення, місця, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, в межах ліцензованого обсягу може проводитись додаткове зарахування осіб, які вступали до цього або до іншого вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів і творчих конкурсів) при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) у межах однієї галузі знань.

(розділ XXIII доповнено новим пунктом 2 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 р. N 983
,
 у зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3
)

3. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XXIV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів XI - XV цих Умов.

(пункт 6 розділу XXIV у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки України від 04.08.2014 р. N 896)

 

Директор Департаменту

Ю. М. Коровайченко

 

Перелік
конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Шифр галузі

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Код напряму підготовки (спеціальності)

Назва предметів та творчих конкурсів

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

6.010101

українська мова та література,
біологія,
математика або історія України

початкова освіта

6.010102

українська мова та література,
математика,
біологія або історія України

технологічна освіта

6.010103

українська мова та література, творчий конкурс, математика, або фізика, або хімія

професійна освіта (за профілем)

6.010104

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Документознавство

українська мова та література,
історія України,
математика або світова література

Дизайн

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

Товарознавство

українська мова та література,
математика,
географія або хімія

Економіка

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

Екологія

українська мова та література,
математика,
хімія або географія

Комп'ютерні технології

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

Гірництво

українська мова та література,
математика,
фізика або географія

Нафтогазова справа

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Металургія

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Матеріалознавство

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Машинобудування

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Зварювання

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Енергетика

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Електротехніка

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Електромеханіка

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Електроніка

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

Радіотехніка

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

Телекомунікації та зв'язок

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

Суднобудування

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

Метрологія, стандартизація та сертифікація

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Хімічна технологія

українська мова та література,
хімія,
математика або фізика

Видавничо-поліграфічна справа

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Технологія виробів легкої промисловості

українська мова та література,
математика,
хімія або біологія

Харчові технології

українська мова та література,
математика,
хімія або іноземна мова

Деревообробка

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Будівництво

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

Транспорт

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

Агрономія

 

українська мова та література,
біологія,
хімія або математика

Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства

українська мова та література,
біологія,
математика або фізика

Лісове господарство

українська мова та література,
математика,
біологія або іноземна мова

Зоотехнології

українська мова та література,
біологія,
хімія або математика

Готельно-ресторанна справа

українська мова та література,
іноземна мова,
географія або математика

Побутове обслуговування

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або географія

Туристичне обслуговування

українська мова та література,
географія,
історія України або іноземна мова

Охорона праці

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

корекційна освіта (за нозологіями)

6.010105

українська мова та література,
біологія,
іноземна мова або історія України

соціальна педагогіка

6.010106

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

фізичне виховання*

6.010201

українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс

спорт

6.010202

українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс

здоров'я людини*

6.010203

українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс

____________
* Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

0201

Культура

культурологія

6.020101

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020103

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

народна художня творчість

6.020104

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс

документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

українська мова та література,
історія України,
математика або світова література

менеджмент соціокультурної діяльності

6.020106

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

0202

Мистецтво

театральне мистецтво

6.020201

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

хореографія*

6.020202

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

кіно-,
телемистецтво

6.020203

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

музичне мистецтво*

6.020204

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

образотворче мистецтво*

6.020205

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

реставрація творів мистецтва

6.020206

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

дизайн*

6.020207

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

декоративно-прикладне мистецтво

6.020208

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

естрадно-циркове мистецтво

6.020209

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

фотомистецтво

6.020210

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

0203

Гуманітарні науки

філософія*

6.020301

українська мова та література,
історія України,
світова література або іноземна мова

історія*

6.020302

українська мова та література,
історія України,
всесвітня історія або іноземна мова

філологія*

6.020303

українська мова та література,
іноземна мова або російська мова (за профілем),
історія України або світова література

богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)*

6.020304

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

0301

Соціально-політичні науки

соціологія

6.030101

українська мова та література,
історія України,
математика або іноземна мова

психологія*

6.030102

українська мова та література,
біологія,
історія України або іноземна мова

практична психологія*

6.030103

українська мова та література,
біологія,
історія України або іноземна мова

політологія*

6.030104

українська мова та література,
історія України,
всесвітня історія або іноземна мова

0302

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

6.030201

українська мова та література,
іноземна мова,
всесвітня історія або географія

міжнародне право

6.030202

українська мова та література,
іноземна мова,
всесвітня історія або географія

міжнародні економічні відносини

6.030203

українська мова та література,
іноземна мова,
математика або географія

міжнародна інформація

6.030204

українська мова та література,
іноземна мова,
всесвітня історія або математика

країнознавство

6.030205

українська мова та література,
географія,
всесвітня історія або іноземна мова

міжнародний бізнес

6.030206

українська мова та література,
іноземна мова,
математика або всесвітня історія

0303

Журналістика та інформація

журналістика

6.030301

українська мова та література,
іноземна мова або російська мова,
творчий конкурс

реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

видавнича справа та редагування

6.030303

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або математика

0304

Право

правознавство

6.030401

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або математика

правоохоронна діяльність

6.030402

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс

0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

6.030501

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

економічна кібернетика

6.030502

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

міжнародна економіка

6.030503

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або географія

економіка підприємства

6.030504

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

управління персоналом та економіка праці

6.030505

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

прикладна статистика

6.030506

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

маркетинг

6.030507

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

фінанси і кредит

6.030508

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

облік і аудит

6.030509

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

українська мова та література,
математика,
географія або хімія

0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

6.030601

українська мова та література,
математика,
географія або іноземна мова

0401

Природничі науки

хімія*

6.040101

українська мова та література,
хімія,
фізика або математика

біологія*

6.040102

українська мова та література,
біологія,
фізика або хімія

геологія*

6.040103

українська мова та література,
математика,
географія або фізика

географія*

6.040104

українська мова та література,
географія,
історія України або математика

гідрометеорологія

6.040105

українська мова та література,
географія,
математика або фізика

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

українська мова та література,
біологія,
географія або математика

0402

Фізико-математичні науки

математика*

6.040201

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

механіка

6.040202

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

фізика*

6.040203

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

прикладна фізика*

6.040204

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

статистика

6.040205

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

астрономія

6.040206

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

6.040301

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

інформатика*

6.040302

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

системний аналіз

6.040303

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп'ютерні науки

6.050101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

комп'ютерна інженерія

6.050102

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

програмна інженерія

6.050103

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6.050202

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0503

Розробка корисних копалин

гірництво

6.050301

українська мова та література,
математика,
фізика або географія

торфова справа

6.050302

українська мова та література,
математика,
фізика або географія

переробка корисних копалин

6.050303

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

нафтогазова справа

6.050304

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0504

Металургія та матеріалознавство

металургія

6.050401

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

ливарне виробництво

6.050402

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

інженерне матеріалознавство

6.050403

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0505

Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка

6.050501

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

інженерна механіка

6.050502

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

машинобудування

6.050503

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

зварювання

6.050504

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

6.050601

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

гідроенергетика

6.050602

українська мова та література,
математика,
фізика або географія

атомна енергетика

6.050603

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

енергомашинобудування

6.050604

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

електромеханіка

6.050702

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0508

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

6.050801

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

електронні пристрої та системи

6.050802

українська мова та література,
фізика,
математика або іноземна мова

акустотехніка

6.050803

українська мова та література,
фізика,
математика або іноземна мова

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

радіотехніка

6.050901

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

радіоелектронні апарати

6.050902

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

телекомунікації

6.050903

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

мережі та системи поштового зв'язку

6.050904

українська мова та література,
математика,
фізика або географія

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

приладобудування

6.051003

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

оптотехніка

6.051004

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування

6.051101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051102

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

авіоніка

6.051103

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0512

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

6.051201

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

6.051301

українська мова та література,
хімія,
математика або фізика

хімічна інженерія

6.051302

українська мова та література,
хімія,
математика або фізика

0514

Біотехнологія

біотехнологія

6.051401

українська мова та література,
хімія,
біологія або математика

біомедична інженерія

6.051402

українська мова та література,
хімія,
біологія або математика

0515

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

6.051501

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0516

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051601

українська мова та література,
математика,
хімія або фізика

технологія виробів легкої промисловості

6.051602

українська мова та література,
математика,
хімія або біологія

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія

6.051701

українська мова та література,
математика,
хімія або іноземна мова

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

6.051702

українська мова та література,
математика,
хімія або іноземна мова

0518

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

6.051801

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.060101

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

архітектура

6.060102

українська мова та література,
математика,
творчий конкурс

гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

аеронавігація

6.070102

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

обслуговування повітряних суден

6.070103

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

морський та річковий транспорт

6.070104

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

рухомий склад залізниць

6.070105

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

автомобільний транспорт

6.070106

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

системи забезпечення руху поїздів

6.070107

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

залізничні споруди та колійне господарство

6.070108

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

0901

Сільське господарство і лісництво

агрономія

6.090101

українська мова та література,
біологія,
хімія або математика

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090102

українська мова та література,
біологія,
математика або фізика

лісове і садово-паркове господарство

6.090103

українська мова та література,
біологія,
математика або географія

лісозаготівля

6.090104

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

захист рослин

6.090105

українська мова та література,
біологія,
хімія або математика

0902

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

6.090201

українська мова та література,
біологія,
математика або географія

рибальство

6.090202

українська мова та література,
біологія,
математика або географія

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

6.110101

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

1201

Медицина

сестринська справа

6.120101

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

лабораторна діагностика

6.120102

українська мова та література,
біологія,
фізика або математика

1202

Фармація

фармація

6.120201

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика

1301

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

6.130101

українська мова та література,
історія України,
географія або іноземна мова

соціальна робота

6.130102

українська мова та література,
історія України,
географія або іноземна мова

1401

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

6.140101

українська мова та література,
іноземна мова,
географія або математика

побутове обслуговування

6.140102

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або географія

туризм

6.140103

українська мова та література,
географія,
історія України або іноземна мова

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

 

 

визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН

1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

системи технічного захисту інформації

6.170102

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

управління інформаційною безпекою

6.170103

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

1702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

охорона праці

6.170202

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

пожежна безпека

6.170203

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина (за видами)

7.11010101
8.11010101

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

7.11010102
8.11010102

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

ветеринарна гігієна та санітарія

7.11010203
8.11010203

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

ветеринарна фармація

7.11010204
8.11010204

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

лабораторна діагностика хвороб тварин

7.11010205
8.11010205

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

ветеринарна біотехнологія

7.11010206
8.11010206

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

1201

Медицина

лікувальна справа

7.12010001
8.12010001

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

педіатрія

7.12010002
8.12010002

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

медико-профілактична справа

7.12010003
8.12010003

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

медична психологія

7.12010004
8.12010004

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

стоматологія

7.12010005
8.12010005

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

1202

Фармація

фармація

7.12020102
8.12020102

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика

клінічна фармація

7.12020102
8.12020102

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика

технології фармацевтичних препаратів

7.12020103
8.12020103

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика

технології парфумерно-косметичних засобів

7.12020104
8.12020104

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

 

Перелік
конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Код спеціальності

Назва спеціальності

Назва предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі базової загальної середньої освіти

при вступі на основі повної загальної середньої освіти

5.01010101

дошкільна освіта

українська мова,
біологія

українська мова та література,
біологія або історія України

5.01010201

початкова освіта

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або історія України

5.01010301

технологічна освіта

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або історія України

5.01010401

професійна освіта (за профілем підготовки)

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або історія України

5.01010601

соціальна педагогіка

українська мова,
світова література

українська мова та література,
світова література або математика

5.01020101

фізичне виховання*

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02010201

бібліотечна справа

українська мова,
історія України

українська мова та література,
історія України або світова література

5.02010401

народна художня творчість

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02010501

діловодство

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або історія України

5.02020101

акторське мистецтво

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02020102

театрально-декораційне мистецтво

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02020201

хореографія*

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

____________
* Спеціальності, що передбачають присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя.

5.02020301

кіно-, телемистецтво

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02020401

музичне мистецтво*

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02020501

образотворче мистецтво*

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02020701

дизайн

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02020702

перукарське мистецтво та декоративна косметика

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02020801

декоративно-прикладне мистецтво

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02020901

естрадно-циркове мистецтво

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.02021101

художнє фотографування

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.03030301

видавнича справа та редагування

українська мова,
історія України

українська мова та література,
історія України або світова література

5.03040101

правознавство

українська мова,
історія України

українська мова та література,
історія України або світова література

5.03040102

правоохоронна діяльність

українська мова,
історія України

українська мова та література,
історія України або світова література

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або світова література

5.03050401

економіка підприємства

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або світова література

5.03050601

прикладна статистика

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або історія України

5.03050701

маркетингова діяльність

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або історія України

5.03050702

комерційна діяльність

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або світова література

5.03050801

фінанси і кредит

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або історія України

5.03050802

оціночна діяльність

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або світова література

5.03050901

бухгалтерський облік

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або історія України

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або світова література

5.03051002

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або історія України

5.03060101

організація виробництва

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або світова література

5.03060102

організація обслуговування на транспорті

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або світова література

5.04010101

аналітичний контроль якості хімічних сполук

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.04010301

пошук та розвідка геологічними методами

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.04010302

пошук та розвідка геофізичними методами

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.04010303

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.04010304

розвідування нафтових та газових родовищ

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.04010501

метеорологічні та гідрологічні спостереження

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.04010502

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.04010503

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.04010602

прикладна екологія

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.04030101

прикладна математика

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика

5.05010101

обслуговування програмних систем і комплексів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05010102

обслуговування систем баз даних і знань

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05010201

обслуговування комп'ютерних систем і мереж

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05010301

розробка програмного забезпечення

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05020101

обслуговування систем управління і автоматики

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05020102

обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05020201

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05020202

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05020203

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05020204

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05020205

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030101

відкрита розробка корисних копалин

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030102

підземна розробка корисних копалин

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030103

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030104

шахтне і підземне будівництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030105

маркшейдерська справа

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030106

буріння свердловин

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030201

механізація та автоматизація торфового виробництва

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030301

збагачення корисних копалин

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030302

обробка природного каменю

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030401

експлуатація нафтових і газових свердловин

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030402

випробування свердловин на нафту і газ

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030403

експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05030404

обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05040101

агломераційне виробництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05040102

доменне виробництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05040103

виробництво сталі і феросплавів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05040104

виробництво кольорових металів і сплавів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05040105

переробка вторинних кольорових та чорних металів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05040106

обробка металів тиском

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05040201

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05040301

термічна обробка металів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05040302

виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05050201

технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050202

обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050203

обслуговування засобів гідромеханізації

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050204

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050207

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050208

експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050209

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050210

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050211

обслуговування машин і технологічних ліній пакування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050212

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050213

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050214

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050215

обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050216

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050301

інструментальне виробництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050302

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050303

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050304

виробництво абразивного і алмазного інструменту

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050305

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050306

виробництво двигунів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050307

виробництво автомобілів і тракторів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050308

виробництво сільськогосподарських машин

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050309

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050310

важке машинобудування (за видами)

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050311

хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050312

виробництво рейкового транспорту (за видами)

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050401

зварювальне виробництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05050402

газо-, електротермічне нанесення покриття

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05050403

контроль якості металів і зварних з'єднань

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05050404

обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05060101

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05060102

підготовка води, палива і мастильних матеріалів на електростанціях

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05060103

монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05060104

експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05060201

монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05060301

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05060401

конструювання і експлуатація парогенераторного обладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05060402

конструювання і виробництво турбінних установок

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05060403

монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070101

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070102

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070103

електропостачання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070104

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070105

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070106

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070107

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070108

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070109

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070201

виробництво електричних машин і апаратів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070202

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070203

виробництво автоматизованих електротермічних систем

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070204

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05070205

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05080201

конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05080202

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05080301

виробництво і експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090101

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090102

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090103

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090104

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090201

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090301

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090302

технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090304

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090305

обслуговування обладнання підприємств зв'язку

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090307

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку рухомої служби

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090308

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090401

організація та експлуатація поштового зв'язку

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05090402

монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв'язку

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05100101

радіотехнічні вимірювання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05100102

електротеплотехнічні вимірювання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05100103

механічні вимірювання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05100301

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05100401

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05110101

виробництво авіаційних літальних апаратів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05110102

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05110201

виробництво авіаційних двигунів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05110301

обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05110302

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05120101

суднокорпусобудування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05120102

обслуговування суднового обладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05120103

монтаж і проектування суднових машин і механізмів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05120104

монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05130101

виробництво органічних речовин

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або біологія

5.05130102

виробництво неорганічних речовин

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або біологія

5.05130103

переробка нафти і газу

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05130104

коксохімічне виробництво

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05130105

виробництво твердих хімічних речовин

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05130106

виробництво обладнання з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05130107

виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05130108

виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05130109

виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05130110

виробництво високомолекулярних сполук

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05130111

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або математика

5.05130201

опоряджувальне виробництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05130202

технологія обробки шкіри та хутра

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05140101

біохімічне виробництво

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або біологія

5.05150101

друкарське виробництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05150102

розробка, виготовлення та оформлення пакувань

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05150103

комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05150104

дизайн друкованої продукції

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.05160101

первинна обробка волокнистих матеріалів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05160102

виробництво та дизайн пряжі

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05160103

виробництво та дизайн тканин і трикотажу

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05160104

виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05160201

швейне виробництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05160202

виготовлення виробів із шкіри

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05160203

моделювання та конструювання промислових виробів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05160204

колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05160205

виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05170101

виробництво харчової продукції

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170102

консервування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170103

зберігання і переробка зерна

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170104

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170105

виробництво цукристих речовин та полісахаридів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170106

бродильне виробництво і виноробство

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170107

виробництво жирів і жирозамінників

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170108

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170109

зберігання, консервування та переробка м'яса

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170110

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05170111

зберігання, консервування та переробка молока

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або хімія

5.05180101

лісозаготівля та первинне оброблювання деревини

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05180102

оброблювання деревини

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.05180103

виготовлення меблів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010101

будівництво та експлуатація будівель і споруд

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010102

монтаж промислового устаткування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010103

будівництво гідротехнічних споруд

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010104

будівництво і експлуатація міських шляхів сполучення

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010105

обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010106

виготовлення металевих конструкцій

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010107

виготовлення будівельних деталей і конструкцій

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010108

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010109

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010110

будівництво мостів та інших штучних споруд

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010111

будівництво тунелів та метрополітенів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010112

будівництво теплових і атомних електростанцій

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010113

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010114

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010115

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010201

архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

українська мова,
творчий конкурс

українська мова та література,
творчий конкурс

5.06010301

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.06010302

будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010101

організація та регулювання дорожнього руху

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010102

організація перевезень і управління на автотранспорті

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010103

організація перевезень і управління на залізничному транспорті

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010104

організація авіаційних перевезень

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010105

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010201

обслуговування повітряного руху

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010202

льотна експлуатація повітряних суден

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010301

технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010302

технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010303

технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010401

судноводіння на морських шляхах

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010402

судноводіння на внутрішніх водних шляхах

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010403

експлуатація суднових енергетичних установок

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010404

судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010405

судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010406

експлуатація обладнання радіозв'язку і електрорадіонавігація суден

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010407

експлуатація електрообладнання та автоматики суден

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010501

технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010502

технічне обслуговування і ремонт вагонів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010503

обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010504

технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010601

обслуговування транспортних засобів високої прохідності

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.07010602

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.08010101

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.08010102

землевпорядкування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.08010103

картографічні роботи

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.09010101

промислове квітництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09010102

організація і технологія ведення фермерського господарства

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09010103

виробництво і переробка продукції рослинництва

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09010201

виробництво і переробка продукції тваринництва

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09010202

бджільництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09010203

звірівництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09010301

лісове господарство

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09010302

мисливське господарство

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09010303

зелене будівництво і садово-паркове господарство

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09010304

природно-заповідна справа

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09020101

рибництво і аквакультура

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або біологія

5.09020102

експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.10010101

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.10010102

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.10010201

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.10010202

експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.10010203

експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.11010101

ветеринарна медицина

українська мова,
біологія

українська мова та література,
біологія або хімія

5.12010101

лікувальна справа

українська мова,
біологія

українська мова та література,
біологія або хімія

5.12010102

сестринська справа

українська мова,
біологія

українська мова та література,
біологія або хімія

5.12010103

медико-профілактична справа

українська мова,
біологія

українська мова та література,
біологія або хімія

5.12010104

стоматологія

українська мова,
біологія

українська мова та література,
біологія або хімія

5.12010105

акушерська справа

українська мова,
біологія

українська мова та література,
біологія або хімія

5.12010106

стоматологія ортопедична

українська мова,
творчий конкурс (ліплення або різьблення)

українська мова та література,
творчий конкурс (ліплення або різьблення)

5.12010107

стоматологічна справа

українська мова,
біологія

українська мова та література,
біологія або хімія

5.12010201

лабораторна діагностика

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або біологія

5.12020101

фармація

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або біологія

5.12020102

аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або біологія

5.12020103

виробництво фармацевтичних препаратів

українська мова,
хімія

українська мова та література,
хімія або біологія

5.13010101

соціальна робота

українська мова,
історія України

українська мова та література,
історія України або географія

5.13010102

протезне виробництво

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.14010101

готельне обслуговування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або географія

5.14010102

ресторанне обслуговування

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або географія

5.14010201

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.14010202

організація обслуговування населення

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або географія

5.14010301

туристичне обслуговування

українська мова,
географія

українська мова та література,
географія або математика

5.17020101

організація та техніка цивільного захисту

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.17020102

радіаційний та хімічний контроль

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

5.17020301

організація та техніка протипожежного захисту

українська мова,
математика

українська мова та література,
математика або фізика

 

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали

1

5

1,1

5,5

1,2

6

1,3

6,5

1,4

7

1,5

7,5

1,6

8

1,7

8,5

1,8

9

1,9

9,5

2

10

2,1

10,5

2,2

11

2,3

11,5

2,4

12

2,5

12,5

2,6

13

2,7

13,5

2,8

14

2,9

14,5

3

15

3,1

15,5

3,2

16

3,3

16,5

3,4

17

3,5

17,5

3,6

18

3,7

18,5

3,8

19

3,9

19,5


 

4

20

4,1

20,5

4,2

21

4,3

21,5

4,4

22

4,5

22,5

4,6

23

4,7

23,5

4,8

24

4,9

24,5

5

25

5,1

25,5

5,2

26

5,3

26,5

5,4

27

5,5

27,5

5,6

28

5,7

28,5

5,8

29

5,9

29,5

6

30

6,1

30,5

6,2

31

6,3

31,5

6,4

32

6,5

32,5

6,6

33

6,7

33,5

6,8

34

6,9

34,5

7

35

7,1

35,5

7,2

36

7,3

36,5

7,4

37

7,5

37,5

7,6

38

7,7

38,5

7,8

39

7,9

39,5


 

8

40

8,1

40,5

8,2

41

8,3

41,5

8,4

42

8,5

42,5

8,6

43

8,7

43,5

8,8

44

8,9

44,5

9

45

9,1

45,5

9,2

46

9,3

46,5

9,4

47

9,5

47,5

9,6

48

9,7

48,5

9,8

49

9,9

49,5

10

50

10,1

50,5

10,2

51

10,3

51,5

10,4

52

10,5

52,5

10,6

53

10,7

53,5

10,8

54

10,9

54,5

11

55

11,1

55,5

11,2

56

11,3

56,5

11,4

57

11,5

57,5

11,6

58

11,7

58,5

11,8

59

11,9

59,5

12

60


(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 07.05.2014 р. N 553)

 

ПЕРЕЛІК
секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) додатково зараховуються конкурсні бали призерам - особам, нагородженим дипломами I - III ступеня - III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України

Відділення хімії та біології

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Загальна біологія

Біологія, хімія (за вибором)

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010105 - Корекційна освіта (за нозологіями)

0102 - Фізичне виховання, спорт і здоров'я

6.010201 - Фізичне виховання

6.010202 - Спорт

6.010203 - Здоров'я людини

0401 - Природничі науки

6.040101 - Хімія

6.040102 - Біологія

0901 - Сільське господарство і лісництво

6.090101 - Агрономія

6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090105 - Захист рослин

0902 - Рибне господарство та аквакультура

6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

6.090202 - Рибальство

1101 - Ветеринарія

6.110101 - Ветеринарна медицина

1101 - Ветеринарія

7.11010101 - Ветеринарна медицина (за видами)

7.11010102 - Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

7.11010203 - Ветеринарна гігієна та санітарія

7.11010204 - Ветеринарна фармація

7.11010205 - Лабораторна діагностика хвороб тварин

7.11010206 - Ветеринарна біотехнологія

1201 - Медицина

6.120101 - Сестринська справа

6.120102 - Лабораторна діагностика

1201 - Медицина

7.12010001 - Лікувальна справа

7.12010002 - Педіатрія

7.12010003 - Медико-профілактична справа

7.12010004 - Медична психологія

7.12010005 - Стоматологія

1202 - Фармація

6.120201 - Фармація

1202 - Фармація

7.12020101 - Фармація

7.12020102 - Клінічна фармація

7.12020103 - Технології фармацевтичних препаратів

7.12020104 - Технології парфумерно-косметичних засобів

0513 - Хімічна технологія та інженерія

6.051301 - Хімічна технологія

6.051302 - Хімічна інженерія

0514 - Біотехнологія

6.051401 - Біотехнологія

6.051402 - Біомедична інженерія

Біологія людини

Біологія, хімія (за вибором)

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010105 - Корекційна освіта (за нозологіями)

0102 - Фізичне виховання, спорт і здоров'я

6.010201 - Фізичне виховання

6.010202 - Спорт

6.010203 - Здоров'я людини

0401 - Природничі науки

6.040102 - Біологія

1201 - Медицина

6.120101 - Сестринська справа

6.120102 - Лабораторна діагностика

1201 - Медицина

7.12010001 - Лікувальна справа

7.12010002 - Педіатрія

7.12010003 - Медико-профілактична справа

7.12010004 - Медична психологія

7.12010005 - Стоматологія

0514 - Біотехнологія

6.051401 - Біотехнологія

6.051402 - Біомедична інженерія

Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія (за вибором)

0401 - Природничі науки

6.040101 - Хімія

6.040102 - Біологія

0514 - Біотехнологія

6.051401 - Біотехнологія

6.051402 - Біомедична інженерія

0901 - Сільське господарство і лісництво

6.090101 - Агрономія

6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090105 - Захист рослин

0902 - Рибне господарство та аквакультура

6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

6.090202 - Рибальство

1101 - Ветеринарія

6.110101 - Ветеринарна медицина

1101 - Ветеринарія

7.11010101 - Ветеринарна медицина (за видами)

7.11010102 - Ветеринарно-санітарна експертиза

7.11010203 - Ветеринарна гігієна та санітарія

7.11010204 - Ветеринарна фармація

7.11010205 - Лабораторна діагностика хвороб тварин

7.11010206 - Ветеринарна біотехніка

Медицина

Біологія, хімія, фізика (за вибором)

1201 - Медицина

6.120101 - Сестринська справа

6.120102 - Лабораторна діагностика

1201 - Медицина

7.12010001 - Лікувальна справа

7.12010002 - Педіатрія

7.12010003 - Медико-профілактична справа

7.12010004 - Медична психологія

7.12010005 - Стоматологія

1202 - Фармація

6.120201 - Фармація

1202 - Фармація

7.12020101 - Фармація

7.12020102 - Клінічна фармація

7.12020103 - Технології фармацевтичних препаратів

7.12020104 - Технології парфумерно-косметичних засобів

Валеологія

Біологія, хімія (за вибором)

0101 - Педагогічна освіта

6.010105 - Корекційна освіта (за нозологіями)

0102 - Фізичне виховання, спорт і здоров'я

6.010203 - Здоров'я людини

0401 - Природничі науки

6.040102 - Біологія

1201 - Медицина

6.120101 - Сестринська справа

6.120102 - Лабораторна діагностика

1201 - Медицина

7.12010001 - Лікувальна справа

7.12010002 - Педіатрія

7.12010003 - Медико-профілактична справа

7.12010004 - Медична психологія

7.12010005 - Стоматологія

Психологія

Біологія, історія України (за вибором)

0301 - Соціально-політичні науки

6.030102 - Психологія

6.030103 - Практична психологія

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010105 - Корекційна освіта (за нозологіями)

6.010106 - Соціальна педагогіка

Хімія

Хімія

0401 - Природничі науки

6.040101 - Хімія

0513 - Хімічна технологія та інженерія

6.051301 - Хімічна технологія

6.051302 - Хімічна інженерія

0514 - Біотехнологія

6.051401 - Біотехнологія

6.051402 - Біомедична інженерія

1202 - Фармація

6.120201 - Фармація

7.12020101 - Фармація

 

7.12020102 - Клінічна фармація

7.12020103 - Технології фармацевтичних препаратів

7.12020104 - Технології парфумерно-косметичних засобів

Відділення історії

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Історія України

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

6.020304 - Богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020104 - Народна художня творчість

6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність

6.020206 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0301 - Суспільно-політичні науки

6.030101 - Соціологія

6.030104 - Політологія

0101 - Педагогічна освіта

6.010106 - Соціальна педагогіка

1301 - Соціальне забезпечення

6.130101 - Соціальна допомога

6.130102 - Соціальна робота

Археологія

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

Історичне краєзнавство

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

6.020304 - Богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

Етнологія

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

6.020304 - Богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020104 - Народна художня творчість

0301 - Суспільно-політичні науки

6.030104 - Політологія

Всесвітня історія

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

6.020304 - Богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

0301 - Суспільно-політичні науки

6.030104 - Політологія

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

Відділення мовознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Українська мова

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

6.010106 - Соціальна педагогіка

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Російська мова

Російська мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

Китайська мова

Китайська мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

Іспанська мова

Іспанська мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

1401 - Сфера обслуговування

6.140101 - Готельно-ресторанна справа

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

Англійська мова

Англійська мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

1401 - Сфера обслуговування

6.140101 - Готельно-ресторанна справа

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

Німецька мова

Німецька мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

1401 - Сфера обслуговування

6.140101 - Готельно-ресторанна справа

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

Французька мова

Французька мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

1401 - Сфера обслуговування

6.140101 - Готельно-ресторанна справа

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

Відділення фізики і астрономії

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Теоретична фізика

Фізика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040203 - Фізика

6.040204 - Прикладна фізика

6.040206 - Астрономія

0101 - Педагогічна освіта

6.010103 - Технологічна освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050901 - Радіотехніка

6.050902 - Радіоелектронні апарати

Експериментальна фізика

Фізика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040203 - Фізика

6.040204 - Прикладна фізика

6.040206 - Астрономія

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050901 - Радіотехніка

6.050902 - Радіоелектронні апарати

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.05100 - Оптотехніка

6.051003 - Приладобудування

Астрономія та астрофізика

Фізика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040206 - Астрономія

6.040203 - Фізика

6.040204 - Прикладна фізика

Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040206 - Астрономія

6.040203 - Фізика

6.040204 - Прикладна фізика

Відділення математики

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Математика

Математика

0101 - Педагогічна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010103 - Технологічна освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

0402 - Фізико-математичні науки

6.040201 - Математика

6.040202 - Механіка

6.040205 - Статистика

Прикладна математика

Математика

0101 - Педагогічна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010103 - Технологічна освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

0402 - Фізико-математичні науки

6.040201 - Математика

6.040202 - Механіка

6.040205 - Статистика

Математичне моделювання

Математика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040201 - Математика

6.040202 - Механіка

6.040205 - Статистика

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040301 - Прикладна математика

Відділення технічних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика (за вибором)

0601 - Будівництво та архітектура

6.060101 - Будівництво

6.060102 - Архітектура

0503 - Розробка корисних копалин

6.050301 - Гірництво

6.050302 - Торфова справа

6.050303 - Переробка корисних копалин

6.050304 - Нафтогазова справа

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051002 - Метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051004 - Оптотехніка

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0504 - Металургія та матеріалознавство

6.050401 - Металургія

6.050402 - Ливарне виробництво

6.050403 - Інженерне матеріалознавство

0505 - Машинобудування та матеріалообробка

6.050501 - Прикладна механіка

6.050502 - Інженерна механіка

6.050503 - Машинобудування

6.050504 - Зварювання

0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 - Теплоенергетика

6.050602 - Гідроенергетика

6.050603 - Атомна енергетика

6.050604 - Енергомашинобудування

0507 - Електротехніка та електромеханіка

6.050701 - Електротехніка та електротехнології

6.050702 - Електромеханіка

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0511 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6.051101 - Авіа- і ракетобудування

6.051102 - Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051103 - Авіоніка

0516 - Текстильна та легка промисловість

6.051601 - Технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051602 - Технологія виробів легкої промисловості

0517 - Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701 - Харчові технології та інженерія

0518 - Оброблювання деревини

6.051801 - Деревооброблювальні технології

Електроніка та приладобудування

Фізика, математика (за вибором)

0507 - Електротехніка та електромеханіка

6.050701 - Електротехніка та електротехнології

6.050702 - Електромеханіка

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050901 - Радіотехніка

6.050902 - Радіоелектронні апарати

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051003 - Приладобудування

Матеріалознавство

Фізика, математика (за вибором)

0504 - Металургія та матеріалознавство

6.050401 - Металургія

6.050402 - Ливарне виробництво

6.050403 - Інженерне матеріалознавство

Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Фізика, математика (за вибором)

0505 - Машинобудування та матеріалообробка

6.050501 - Прикладна механіка

6.050502 - Інженерна механіка

6.050503 - Машинобудування

6.050504 - Зварювання

0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 - Теплоенергетика

6.050602 - Гідроенергетика

6.050603 - Атомна енергетика

6.050604 - Енергомашинобудування

0511 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6.051101 - Авіа- і ракетобудування

6.051102 - Двигуни та енергетичні установки летальних апаратів

6.051103 - Авіоніка

0512 - Морська техніка

6.051201 - Суднобудування та океанотехніка

0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

6.070102 - Аеронавігація

6.070103 - Обслуговування повітряних суден

6.070104 - Морський та річковий транспорт

6.070105 - Рухомий склад залізниць

6.070106 - Автомобільний транспорт

6.070107 - Системи забезпечення руху поїздів

6.070108 - Залізничні споруди та колійне господарство

1001 - Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100102 - Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

Інформаційно-
телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика (за вибором)

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050903 - Телекомунікації

6.090504 - Мережі та системи поштового зв'язку

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040302 - Інформатика

6.040303 - Системний аналіз

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика (за вибором)

0401 - Природничі науки

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0601 - Будівництво та архітектура

6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)

1001 - Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

1702 - Цивільна безпека

6.170203 - Пожежна безпека

Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика (за вибором)

0401 - Природничі науки

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0601 - Будівництво та архітектура

6.060101 - Будівництво

6.060102 - Архітектура

0503 - Розробка корисних копалин

6.050301 - Гірництво

6.050302 - Торфова справа

6.050303 - Переробка корисних копалин

6.050304 - Нафтогазова справа

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051002 - Метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051004 - Оптотехніка

0507 - Електротехніка та електромеханіка

6.050701 - Електротехніка та електротехнології

6.050702 - Електромеханіка

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050901 - Радіотехніка

6.050902 - Радіоелектронні апарати

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051003 - Приладобудування

6.051004 - Оптотехніка

0505 - Машинобудування та матеріалообробка

6.050501 - Прикладна механіка

6.050502 - Інженерна механіка

6.050503 - Машинобудування

6.050504 - Зварювання

0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 - Теплоенергетика

6.050602 - Гідроенергетика

6.050603 - Атомна енергетика

6.050604 - Енергомашинобудування

0511 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6.051101 - Авіа- і ракетобудування

6.051102 - Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051103 - Авіоніка

0512 - Морська техніка

6.051201 - Суднобудування та океанотехніка

0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

6.070102 - Аеронавігація

6.0740103 - Обслуговування повітряних суден

6.070104 - Морський та річковий транспорт

6.070105 - Рухомий склад залізниць

6.070106 - Автомобільний транспорт

6.070107 - Системи забезпечення руху поїздів

6.070108 - Залізничні споруди та колійне господарство

1001 - Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100102 - Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050903 - Телекомунікації

6.090504 - Мережі та системи поштового зв'язку

0601 - Будівництво та архітектура

6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)

1001 - Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

1702 - Цивільна безпека

6.170203 - Пожежна безпека

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Українська література

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020106 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0202 - Мистецтво

6.020201 - Театральне мистецтво

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Світова література

Українська мова та література, світова література (за вибором)

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

0201 - Культура

6.020206 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Російська література

Російська мова, світова література (за вибором)

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

Фольклористика

Українська мова та література

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020104 - Народна художня творчість

0202 - Мистецтво

6.020201 - Театральне мистецтво

6.020202 - Хореографія

6.020203 - Кіно-, телемистецтво

6.020204 - Музичне мистецтво

6.020205 - Образотворче мистецтво

6.020206 - Реставрація творів мистецтва

6.020207 - Дизайн

6.020208 - Декоративно-прикладне мистецтво

6.020209 - Естрадно-циркове мистецтво

Мистецтвознавство

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020104 - Народна художня творчість

6.020106 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0202 - Мистецтво

6.020201 - Театральне мистецтво

6.020202 - Хореографія

6.020203 - Кіно-, телемистецтво, фотомистецтво

6.020204 - Музичне мистецтво

6.020205 - Образотворче мистецтво

6.020206 - Реставрація творів мистецтва

6.020207 - Дизайн

6.020208 - Декоративно-прикладне мистецтво

6.020209 - Естрадно-циркове мистецтво

Літературна творчість

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність

6.020206 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0202 - Мистецтво

6.020201 - Театральне мистецтво

6.020203 - Кіно-, телемистецтво

6.020206 - Реставрація творів мистецтва

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Відділення філософії та суспільствознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Філософія

Історія України

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

0203 - Гуманітарні науки

6.020301 - Філософія

6.020302 - Історія

0301 - Соціально-політичні науки

6.030104 - Політологія

0101 - Педагогічна освіта

6.010106 - Соціальна педагогіка

Соціологія

Історія України

0301 - Соціально-політичні науки

6.030101 - Соціологія

1301 - Соціальне забезпечення

6.130101 - Соціальна допомога

6.130102 - Соціальна робота

0101 - Педагогічна освіта

6.010106 - Соціальна педагогіка

0303 - Журналістика та інформатика

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

Правознавство

Історія України

0304 - Право

6.030401 - Правознавство

6.030402 - Правоохоронна діяльність

0302 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020304 - Богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)

6.020301 - Філософія

6.020302 - Історія

Педагогіка

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010103 - Технологічна освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

6.010105 - Корекційна освіта (за нозологіями)

6.010106 - Соціальна педагогіка

0301 - Соціально-політичні науки

6.030102 - Психологія

6.030103 - Практична психологія

Журналістика

Українська мова та література

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Відділення наук про Землю

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Географія та ландшафтознавство

Географія

0401 - Природничі науки

6.040104 - Географія

6.040105 - Гідрометеорологія

0302 - Міжнародні відносини

6.030205 - Країнознавство

0801 - Геодезія та землеустрій

6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

1401 - Сфера обслуговування

6.140103 - Туризм

Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

0401 - Природничі науки

6.040103 - Геологія

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0503 - Розробка корисних копалин

6.050301 - Гірництво

6.050302 - Торфова справа

Кліматологія та метеорологія

Географія

0401 - Природничі науки

6.040105 - Гідрометеорологія

Гідрологія

Географія

0401 - Природничі науки

6.040105 - Гідрометеорологія

6.040104 - Географія

0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050602 - Гідроенергетика

Відділення екології та аграрних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

0401 - Природничі науки

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0902 - Рибне господарство та аквакультура

6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

6.090202 - Рибальство

0514 - Біотехнологія

6.051401 - Біотехнологія

6.051402 - Біомедична інженерія

Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

0401 - Природничі науки

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0801 - Геодезія та землеустрій

6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

Агрономія

Біологія, хімія (за вибором)

0901 - Сільське господарство і лісництво

6.090101 - Агрономія

Ветеринарія та зоотехніка

Біологія, хімія (за вибором)

1101 - Ветеринарія

6.110101 - Ветеринарна медицина

1101 - Ветеринарія

7.11010101 - Ветеринарна медицина (за вибором)

7.11010102 - Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

7.11010203 - Ветеринарна гігієна та санітарія

7.11010204 - Ветеринарна фармація

7.11010205 - Лабораторна діагностика хвороб тварин

7.11010206 - Ветеринарна біотехнологія

Лісознавство

Біологія, математика (за вибором)

0901 - Сільське господарство і лісництво

6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

6.090104 - Лісозаготівля

6.090105 - Захист рослин

Селекція та генетика

Біологія, математика (за вибором)

0901 - Сільське господарство і лісництво

6.090105 - Захист рослин

1101 - Ветеринарія

7.11010206 - Ветеринарна біотехнологія

0514 - Біотехнологія

6.051401 - Біотехнологія

 

6.051402 - Біомедична інженерія

Відділення комп'ютерних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Комп'ютерні системи та мережі

Математика

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040302 - Інформатика

6.040303 - Системний аналіз

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

1701 - Інформаційна безпека

6.170101 - Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102 - Системи технічного захисту інформації

6.170103 - Управління інформаційною безпекою

Технології програмування

Математика

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040301 - Прикладна математика

6.040302 - Інформатика

6.040303 - Системний аналіз

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040301 - Прикладна математика

6.040302 - Інформатика

6.040303 - Системний аналіз

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Інтернет-технології та WEB-дизайн

Математика

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Відділення економіки

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

0302 - Міжнародні відносини

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030206 - Міжнародний бізнес

0305 - Економіка та підприємництво

6.030501 - Економічна теорія

6.030502 - Економічна кібернетика

6.030503 - Міжнародна економіка

6.030504 - Економіка підприємництва

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці

6.030506 - Прикладна статистика

6.030507 - Маркетинг

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030509 - Облік і аудит

6.030510 - Товарознавство і торговельне підприємництво

0306 - Менеджмент і адміністрування

6.030601 - Менеджмент

Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

0302 - Міжнародні відносини

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

0305 - Економіка та підприємництво

6.030501 - Економічна теорія

6.030502 - Економічна кібернетика

6.030503 - Міжнародна економіка

6.030504 - Економіка підприємництва

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці

6.030506 - Прикладна статистика

6.030507 - Маркетинг

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030509 - Облік і аудит

6.030510 - Товарознавство і торговельне підприємництво

0306 - Менеджмент і адміністрування

6.030601 - Менеджмент

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

0302 - Міжнародні відносини

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030206 - Міжнародний бізнес

0305 - Економіка та підприємництво

6.030501 - Економічна теорія

6.030502 - Економічна кібернетика

6.030503 - Міжнародна економіка

6.030504 - Економіка підприємництва

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці

6.030506 - Прикладна статистика

6.030507 - Маркетинг

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030509 - Облік і аудит

6.030510 - Товарознавство і торговельне підприємництво

0306 - Менеджмент і адміністрування

6.030601 - Менеджмент

 

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей

Код спеціальності

Назва спеціальності

5.04010101

аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010301

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010302

пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010303

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

5.04010304

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010501

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010502

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

5.04010503

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

5.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

5.04010602

прикладна екологія

5.04030101

прикладна математика

5.05010101

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201

обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301

розробка програмного забезпечення

5.05020101

обслуговування систем управління і автоматики

5.05020102

обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020202

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

5.05020203

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020204

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті

5.05020205

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05030101

відкрита розробка корисних копалин

5.05030102

підземна розробка корисних копалин

5.05030103

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.05030104

шахтне і підземне будівництво

5.05030105

маркшейдерська справа

5.05030106

буріння свердловин

5.05030201

механізація та автоматизація торфового виробництва

5.05030301

збагачення корисних копалин

5.05030302

обробка природного каменю

5.05030401

експлуатація нафтових і газових свердловин

5.05030402

випробування свердловин на нафту і газ

5.05030403

експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

5.05030404

обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів

5.05040101

агломераційне виробництво

5.05040102

доменне виробництво

5.05040103

виробництво сталі і феросплавів

5.05040104

виробництво кольорових металів і сплавів

5.05040105

переробка вторинних кольорових та чорних металів

5.05040106

обробка металів тиском

5.05040201

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

5.05040301

термічна обробка металів

5.05040302

виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів

5.05050201

технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050202

обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050203

обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050204

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050207

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050208

експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050209

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050210

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050211

обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050212

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050213

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050214

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050215

обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування

5.05050216

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050301

інструментальне виробництво

5.05050302

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050303

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050304

виробництво абразивного та алмазного інструменту

5.05050305

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050306

виробництво двигунів

5.05050307

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308

виробництво сільськогосподарських машин

5.05050309

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050310

важке машинобудування (за видами)

5.05050311

хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050312

виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050401

зварювальне виробництво

5.05050402

газо-, електротермічне нанесення покриття

5.05050403

контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050404

обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05060101

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

5.05060102

підготовка води, палива і мастильних матеріалів на електростанціях

5.05060103

монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

5.05060104

експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

5.05060201

монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок

5.05060301

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій

5.05060401

конструювання і експлуатація парогенераторного обладнання

5.05060402

конструювання і виробництво турбінних установок

5.05060403

монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5.05070101

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070102

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.05070103

електропостачання

5.05070104

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070105

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5.05070106

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

5.05070107

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.05070108

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.05070109

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070201

виробництво електричних машин і апаратів

5.05070202

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

5.05070203

виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.05070204

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

5.05070205

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05080201

конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080301

виробництво і експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05090101

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

5.05090103

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090201

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

5.05090301

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку

5.05090302

технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

5.05090304

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

5.05090305

обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення

5.05090307

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку рухомої служби

5.05090308

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації

5.05090401

організація та експлуатація поштового зв'язку

5.05090402

монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв'язку

5.05100101

радіотехнічні вимірювання

5.05100102

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100103

механічні вимірювання

5.05100301

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100401

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.05110101

виробництво авіаційних літальних апаратів

5.05110102

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

5.05110201

виробництво авіаційних двигунів

5.05110301

обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

5.05110302

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

5.05120101

суднокорпусобудування

5.05120102

обслуговування суднового обладнання

5.05120103

монтаж і проектування суднових машин і механізмів

5.05120104

монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

5.05130101

виробництво органічних речовин

5.05130102

виробництво неорганічних речовин

5.05130103

переробка нафти і газу

5.05130104

коксохімічне виробництво

5.05130105

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130106

виробництво обладнання з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками

5.05130107

виготовлення виробів і покрить з полімерних матеріалів

5.05130108

виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв

5.05130109

виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

5.05130110

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130111

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5.05130201

опоряджувальне виробництво

5.05130202

технологія обробки шкіри та хутра

5.05140101

біохімічне виробництво

5.05150101

друкарське виробництво

5.05150102

розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.05150103

комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

5.05150104

дизайн друкованої продукції

5.05160101

первинна обробка волокнистих матеріалів

5.05160102

виробництво та дизайн пряжі

5.05160103

виробництво та дизайн тканин і трикотажу

5.05160104

виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів

5.05160201

швейне виробництво

5.05160202

виготовлення виробів із шкіри

5.05160203

моделювання та конструювання промислових виробів

5.05160204

колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості

5.05160205

виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів

5.05170101

виробництво харчової продукції

5.05170102

консервування

5.05170103

зберігання і переробка зерна

5.05170104

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170105

виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170106

бродильне виробництво і виноробство

5.05170107

виробництво жирів і жирозамінників

5.05170108

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170109

зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170110

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170111

зберігання, консервування та переробка молока

5.05180101

лісозаготівля та первинне оброблювання деревини

5.05180102

оброблювання деревини

5.05180103

виготовлення меблів

5.06010101

будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010102

монтаж промислового устаткування

5.06010103

будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104

будівництво і експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010105

обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд

5.06010106

виготовлення металевих конструкцій

5.06010107

виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010108

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

5.06010109

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

5.06010110

будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010111

будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112

будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010113

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

5.06010114

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010201

архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

5.06010301

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

5.06010302

будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

5.07010101

організація та регулювання дорожнього руху

5.07010102

організація перевезень і управління на автотранспорті

5.07010103

організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.07010104

організація авіаційних перевезень

5.07010105

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

5.07010201

обслуговування повітряного руху

5.07010202

льотна експлуатація повітряних суден

5.07010301

технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

5.07010302

технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах

5.07010303

технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами

5.07010401

судноводіння на морських шляхах

5.07010402

судноводіння на внутрішніх водних шляхах

5.07010403

експлуатація суднових енергетичних установок

5.07010404

судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах

5.07010405

судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден

5.07010406

експлуатація обладнання радіозв'язку та електрорадіонавігація суден

5.07010407

експлуатація електрообладнання та автоматики суден

5.07010501

технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502

технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503

обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010504

технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць

5.07010601

обслуговування транспортних засобів високої прохідності

5.07010602

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.08010101

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010102

землевпорядкування

5.08010103

картографічні роботи

5.09020102

експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури

5.10010101

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі

5.10010102

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

5.10010201

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010202

експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

5.10010203

експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

5.13010102

протезне виробництво

5.14010201

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.17020101

організація та техніка цивільного захисту

5.17020102

радіаційний та хімічний контроль

5.17020301

організація та техніка протипожежного захисту

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Код напряму підготовки

04015

Природничі науки

хімія*

6.040101

біологія*

6.040102

геологія*

6.040103

географія*

6.040104

гідрометеорологія

6.040105

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

0402

Фізико-математичні науки

математика*

6.040201

механіка

6.040202

фізика*

6.040203

прикладна фізика*

6.040204

статистика

6.040205

астрономія

6.040206

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

6.040301

інформатика*

6.040302

системний аналіз

6.040303

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп'ютерні науки

6.050101

комп'ютерна інженерія

6.050102

програмна інженерія

6.050103

0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6.050202

0503

Розробка корисних копалин

гірництво

6.050301

торфова справа

6.050302

переробка корисних копалин

6.050303

нафтогазова справа

6.050304

0504

Металургія та матеріалознавство

металургія

6.050401

ливарне виробництво

6.050402

інженерне матеріалознавство

6.050403

0505

Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка

6.050501

інженерна механіка

6.050502

машинобудування

6.050503

зварювання

6.050504

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

6.050601

гідроенергетика

6.050602

атомна енергетика

6.050603

енергомашинобудування

6.050604

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

електромеханіка

6.050702

0508

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

6.050801

електронні пристрої та системи

6.050802

акустотехніка

6.050803

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

радіотехніка

6.050901

радіоелектронні апарати

6.050902

телекомунікації

6.050903

мережі та системи поштового зв'язку

6.050904

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

приладобудування

6.051003

оптотехніка

6.051004

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування

6.051101

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051102

авіоніка

6.051103

0512

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

6.051201

0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

6.051301

хімічна інженерія

6.051302

0514

Біотехнологія

біотехнологія

6.051401

біомедична інженерія

6.051402

0515

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

6.051501

0516

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051601

технологія виробів легкої промисловості

6.051602

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія

6.051701

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

6.051702

0518

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

6.051801

0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.060101

гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

аеронавігація

6.070102

обслуговування повітряних суден

6.070103

морський та річковий транспорт

6.070104

рухомий склад залізниць

6.070105

автомобільний транспорт

6.070106

системи забезпечення руху поїздів

6.070107

залізничні споруди та колійне господарство

6.070108

0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

0901

Сільське господарство і лісівництво

лісове і садово-паркове господарство

6.090103

лісозаготівля

6.090104

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

1202

Фармація

Фармація

6.120201

Клінічна фармація

Технології фармацевтичних препаратів

Технології парфумерно-косметичних засобів

1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

системи технічного захисту інформації

6.170102

управління інформаційною безпекою

6.170103

1702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201

охорона праці

6.170202

пожежна безпека

6.170203

____________
* Напрями, за якими, у тому числі, передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

____________

Опрос