Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке составления и раскрытия информации компаниями по управлению активами и лицами, осуществляющими управление активами негосударственных пенсионных фондов, и представления соответствующих документов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.10.2013 № 2349
действует с 01.12.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.10.2013

м. Київ

N 2349

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2013 р. за N 1828/24360

Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 15, 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076, що додаються.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Міністра
фінансів України

А. І. Мярковський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У розділі II:

1) в абзаці другому пункту 1 слова та цифри "не пізніше 20 числа місяця" замінити словами "не пізніше останнього числа місяця";

2) пункт 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"в) інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця (додаток 19), та інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця (додаток 20).".

2. У розділі III:

1) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"щомісячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної.";

2) пункт 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"5.4. Пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця (додаток 21).";

3) пункт 6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6.7. Пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця (додаток 21).";

4) доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Щомісячна інформація включає:

8.1. Довідку про вартість чистих активів (крім венчурних фондів) (додаток 5).

8.2. Пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця (додаток 21).

8.3. Інформацію про структуру активів венчурних фондів (таблиця 3 додатка 5).".

У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9.

3. У розділі IV:

1) підпункт 3.3 пункту 3 викласти в такій редакції:

"3.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 15).";

2) підпункт 4.3 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 15).".

4. У додатку 5 до Положення:

1) виноску 3 таблиці 2 викласти в такій редакції:

"3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).";

2) розділ "Перелік інших інвестицій" таблиці 3 доповнити новими рядками такого змісту:

"

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)

Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)

";

3) рядок 13 розділу "Дебіторська заборгованість" таблиці 3 викласти в такій редакції:

"Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору";

4) виноску 3 розділу "Дебіторська заборгованість" таблиці 3 виключити.

5. Виноску 3 таблиці 1 додатка 7 до Положення викласти в такій редакції:

"3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.".

6. Рядок 12 таблиці 2 додатка 7, рядок 11 таблиці 2 додатка 8 та рядок 7 таблиці 2 додатка 17 до Положення викласти в такій редакції:

"Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4".

7. Додаток 15 до Положення доповнити новим рядком такого змісту:

"Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)".

8. Додаток 18 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

9. Доповнити Положення новими додатками 19, 20 та 21, що додаються.

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. Симоненко

 

Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ Особи

Код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Сума винагороди за рік

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

 

Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Звітний місяць

Дата розрахунку

Розмір власного капіталу

Розмір зобов'язань

Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом

Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом

Бал показника рівня власного капіталу Компанії

Вартість активів

Розрахункове значення показника фінансової стійкості

Бал показника фінансової стійкості

Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи

Бал показника рівня власного капіталу Особи

 

Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Звітний місяць

Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)

Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням

Бал показника професійної репутації

 

Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Код за ЄДРСІ ІСІ

Найменування ІСІ

Звітний місяць

Дата розрахунку

Вартість активів ІСІ

Мінімальний розмір активів

Бал показника мінімального розміру активів ІСІ

Бал показника відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ грошових коштів; банківських металів; облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейських зобов'язань; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ банківських депозитів; ощадних (депозитних) сертифікатів; облігацій місцевих позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк виконання зобов'язань за якими не настав (або зобов'язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акцій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об'єктів нерухомого майна; іпотечних цінних паперів; похідних цінних паперів; сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%)

Бал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ

____________

Опрос