Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству особо опасных химических веществ (согласно перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины)

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Порядок от 21.10.2013 № 431
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2013

м. Київ

N 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2013 р. за N 1817/24349

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 19 серпня 2016 року N 302)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), що додається.

2. Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи (Гірман Ю. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сушка О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 26 жовтня 2011 року N 1100 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)".

1.2. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (далі - Ліцензійні умови) здійснює Мінприроди України (далі - орган ліцензування) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1.3. Цей Порядок поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які отримали у встановленому порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

акт - оформлений у встановленому порядку документ, який складається посадовими особами органу ліцензування за результатами перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування; акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов);

відмова ліцензіата в проведенні перевірки - недопущення посадових осіб органу ліцензування на територію та/або до будівель, споруд, приміщень ліцензіата, які використовуються для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, відсутність під час планової перевірки ліцензіата чи уповноваженої ним особи, а також непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата - фізичної особи - підприємця, відмова в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових осіб органу ліцензування;

комісія з перевірки ліцензіата - створена згідно з наказом органу ліцензування комісія, до складу якої входять посадові особи органу ліцензування;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

недостовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, - виявлення на дату видачі ліцензії факту провадження господарської діяльності, на яку видана ліцензія, філією, іншим відокремленим підрозділом юридичної особи або факту провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, фізичною особою - підприємцем за місцем провадження господарської діяльності, яке не зазначене у заяві про видачу ліцензії, а також інших розбіжностей між відомостями, викладеними в поданих для одержання ліцензії документах, і наявною матеріально-технічною базою, які встановлені при перевірці суб'єкта господарювання;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов - відсутність матеріально-технічної бази (приміщень, обладнання) для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, що зазначені в документах, які додані до заяви про видачу ліцензії; відсутність фахівців, які пройшли спеціальне навчання та відповідають кваліфікаційним вимогам;

неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, - виявлення факту неподання у визначений законом строк до органу ліцензування разом з відповідними документами повідомлення в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;

орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України для ліцензування господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

передача ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності - встановлення факту передачі ліцензії іншому суб'єкту господарювання: фізичній особі - підприємцю або юридичній особі для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

повторне порушення Ліцензійних умов - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов - рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень Ліцензійних умов;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

II. Організація проведення перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органом ліцензування відповідно до квартальних планів перевірок, які затверджуються органом ліцензування до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану перевірок орган ліцензування надає копію плану-графіка та наказ про його затвердження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Заходи з проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, здійснюються відповідно до вимог Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1100.

2.2. Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються органом ліцензування шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті органу ліцензування.

2.3. Орган ліцензування здійснює планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов за умови письмового повідомлення про проведення перевірки (додаток 1) ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення цієї перевірки.

2.4. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу ліцензування або вручається особисто керівнику ліцензіата (юридичної особи) чи уповноваженій ним особі або ліцензіату - фізичній особі - підприємцю під підпис.

2.5. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

2.6. Позапланові перевірки здійснюються органом ліцензування на підставах, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, які стали підставою для здійснення цих перевірок, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення позапланової перевірки.

2.7. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

2.8. Для здійснення планової або позапланової перевірки орган ліцензування видає наказ, який має містити найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки (додаток 2), яке підписується керівником або заступником керівника органу ліцензування (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.9. Посвідчення на проведення перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки (додаток 3), сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

III. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата

3.1. Посадові особи органу ліцензування мають право:

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки (перешкоджання у доступі на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження, з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою);

відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю, відповідно до закону.

3.2. Посадові особи органу ліцензування зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний контроль у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час проведення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірки;

ознайомити керівника суб'єкта господарювання (його заступника) - юридичної особи або уповноважену ним особу або ліцензіата - фізичну особу - підприємця з результатами перевірки в строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного контролю.

IV. Права та обов'язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право:

вимагати від посадових осіб органу ліцензування додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб органу ліцензування службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;

не допускати посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки, якщо:

не одержано письмове повідомлення про здійснення перевірки;

перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного контролю, передбачених законом;

посадова особа органу державного контролю не надала копії документів, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", або якщо надані документи не відповідають вимогам зазначеного Закону та цього Порядку;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

одержувати та знайомитися з актом перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (додаток 4) (далі - акт перевірки);

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органу ліцензування та його посадових осіб.

4.2. Ліцензіат або уповноважена ним особа під час перевірки зобов'язаний(а):

допускати посадових осіб, які ввійшли до складу комісії з перевірки ліцензіата, до здійснення перевірки за умови дотримання порядку її здійснення, передбаченого законом;

виконувати вимоги органу ліцензування щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного контролю, відповідно до закону;

одержувати примірник акта перевірки органу ліцензування за результатами проведеної перевірки.

V. Порядок проведення перевірки

5.1. Перед початком перевірки голова комісії з перевірки ліцензіата повинен пред'явити керівнику або уповноваженій особі ліцензіата посвідчення та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії з перевірки ліцензіата. При цьому ліцензіату надається копія посвідчення на проведення перевірки.

5.2. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, та у присутності ліцензіата чи уповноваженої ним особи.

5.3. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети відвідування, посади, прізвища, ініціалів посадової особи органу контролю.

5.4. Голова комісії з перевірки ліцензіата робить відмітку у журналі відвідувань ліцензіата (за наявності такого журналу) із зазначенням у ньому строків та мети перевірки, прізвищ та ініціалів голови та членів комісії з перевірки ліцензіата.

Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи органу ліцензування.

5.5. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків ліцензіата або органу ліцензування та його посадових осіб, рішення приймається на користь ліцензіата.

VI. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами перевірки ліцензіата складається акт перевірки, у якому зазначається стан виконання Ліцензійних умов ліцензіатом, а в разі невиконання - детальний опис виявлених порушень із посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів, які були порушені ліцензіатом в акті перевірки.

6.2. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються головою та членами комісії з перевірки ліцензіата, які здійснювали перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

6.3. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа - підприємець) має право під час складання акта перевірки дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта перевірки, які є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника (уповноваженого представника ліцензіата) (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи - підприємця) робиться запис: "Із зауваженнями".

У разі відмови зазначених осіб від підписання акта перевірки голова комісії з перевірки ліцензіата вносить до такого акта відповідний запис.

6.4. Один примірник акта перевірки вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі (ліцензіату - фізичній особі - підприємцю), а другий зберігається в органі ліцензування.

6.5. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування, що здійснив перевірку, не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає у двох примірниках розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (додаток 5). Один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта перевірки надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник акта перевірки з підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається в органі ліцензування.

У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) воно направляється рекомендованим листом, а на його копії, яка залишається в органі ліцензування, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

6.6. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу ліцензування документів, які це підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

6.7. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), зобов'язаний у строк, визначений законодавством, у письмовій формі подати органу ліцензування, який видав це розпорядження, документальне підтвердження усунення порушень.

6.8. Якщо ліцензіатом документально підтверджено усунення порушень Ліцензійних умов, то перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) не проводиться.

6.9. У разі неподання ліцензіатом інформації про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) до органу ліцензування протягом установленого строку проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).

Позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) проводиться після закінчення установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов'язаний подати інформацію про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) до органу ліцензування.

Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою перевірки інформації про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), яка подається ліцензіатом до органу ліцензування.

6.10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта перевірки.

Акти про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування; про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов оформлюються за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку.

6.11. Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки складається у разі:

відсутності під час планової перевірки ліцензіата чи уповноваженої ним особи, а також непризначення ліцензіатом такої уповноваженої особи;

відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових осіб органу ліцензування;

відмови ліцензіата в допуску посадових осіб органу ліцензування на територію та/або до будівель, споруд, приміщень ліцензіата, які використовуються для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

Ці підстави зазначаються в акті планової (позапланової) перевірки, до якого додаються відповідні пояснення ліцензіата (працівників ліцензіата).

6.12. За результатами перевірок органом ліцензування щодо кожного суб'єкта господарювання формується окремий пакет із таких документів:

розпорядчий документ органу ліцензування про створення комісії з перевірки ліцензіата, призначення голови та членів комісії (завірена в установленому законодавством порядку копія);

посвідчення на проведення перевірки (оригінал);

акт перевірки;

зауваження ліцензіата до акта перевірки (за наявності), які є його невід'ємною частиною (оригінал);

розпорядження органу контролю про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (завірена в установленому законодавством порядку копія);

документально підтверджена інформація про усунення порушень вимог Ліцензійних умов ліцензіатом (оригінал);

акт перевірки щодо виконання (невиконання) розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

підстава для проведення позапланової перевірки (оригінал або завірена в установленому законодавством порядку копія).

Ці документи зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.

VII. Рішення про анулювання ліцензії

7.1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії визначено статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

7.3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників. Таке запрошення надсилається (вручається) не пізніше ніж за п'ять днів до дати розгляду питання.

7.4. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась відповідна перевірка.

7.5. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

VIII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення.

8.2. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Заступник директора Департаменту
екологічної безпеки та дозвільної
системи - начальник відділу поводження з
відходами та небезпечними речовинами

О. С. Семенець

 

______________________________(Бланк органу ліцензування) ______________________________

Повідомлення про проведення перевірки

Відповідно до статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на виконання Плану перевірок ліцензіатів щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування на _______ рік, затвердженого наказом ___________________________, повідомляємо, що в період з __________ по _________ буде проведено перевірку ліцензіата
_____________________________________________________________________________________.
                          (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник органу контролю
(заступник керівника)

_________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

________________________________(Бланк органу контролю)_______________________________

Посвідчення на проведення перевірки N ____

____________ 20__ року

Видане посадовим особам

_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від ____________ N _____ на здійснення планової/позапланової перевірки ліцензіата
________________________________________(непотрібне закреслити)_______________________________________
                                    (найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата)
щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) на підставі
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (підстави для здійснення заходу)
______________________________________________________________________________________
                                                 (питання, необхідність перевірки яких є підставою для позапланового заходу)
______________________________________________________________________________________
                                           (інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу, строк його здійснення))
за період з ____________ 20__ року до ____________ 20__ року.

Строк проведення перевірки: з ____________ 20__ року до ____________ 20__ року.

_____________________________
(посада керівника, заступника керівника
органу контролю)

______________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки

N з/п

N посвідчення на проведення перевірки

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата

Прізвище, ім'я, по батькові посадової (уповноваженої) особи ліцензіата

Строк перевірки

Реквізити наказу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

________________________________(Бланк органу контролю)_______________________________

АКТ ПЕРЕВІРКИ
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), для фізичної особи - підприємця - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
______________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження (місце розташування), телефон)

Перевірено:____________________________________________________________________________
                                                                    (об'єкти суб'єкта господарювання, їх місцезнаходження, телефони)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від ________________ р. N _____
Посвідчення на проведення перевірки від ________________ р. N ________

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи органу контролю: _________________________________________________________
                                                                                                                     (посади, прізвища, імена та по батькові)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (посади, прізвища, імена та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

була у період з ________________ р.
по ________________ р.
Акт перевірки від ________________ р.

була у період з ________________ р.
по ________________ р.
Акт перевірки від ________________ р.

Питання, що підлягають перевірці

N з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунту-
вання

1. Загальні вимоги

1.1

Наявність оригіналу ліцензії або документа про прийняття органом ліцензування заяви про переоформлення чи видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

 

 

 

 

Статті 9, 13, 14, 16, 18 ЗУ N 1775;
ПКМУ N 1755;
пункт 1.8 розділу I Ліцензійних умов

1.2

Наявність засвідченої органом ліцензування копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата, фізичної особи - підприємця на провадження господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією

 

 

 

 

Статті 10, 14 ЗУ N 1775

1.3

Відомості, наведені в документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, достовірні

 

 

 

 

Стаття 10 ЗУ N 1775, пункт 1.10 розділу I Ліцензійних умов

1.4

Повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви на видачу ліцензії, здійснюється своєчасно

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 1775-III

1.5

Переоформлення ліцензії (у разі наявності підстав для переоформлення) здійснено своєчасно

 

 

 

 

Стаття 16 ЗУ N 1775-III, пункт 1.8 розділу I Ліцензійних умов

1.6

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались) виконані своєчасно

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 877-V

1.7

Позитивні висновки державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) наявні

 

 

 

 

Статті 7, 13 ЗУ 45/95-ВР, пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

1.8

Матеріально-технічна база та виробничі площі (приміщення), необхідні для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), наявні

 

 

 

 

ПКМУ N 756, ПКМУ N 1287, пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

1.9

Документи, що підтверджують право власності або оренди суб'єктом господарювання виробничих площ (приміщень) за місцем провадження діяльності, наявні

 

 

 

 

ПКМУ N 756, пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

1.10

Наявність оригіналу сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора хімічного походження на продукцію ліцензіата (в частині особливо небезпечних хімічних речовин)

 

 

 

 

ПКМУ N 756

1.11

Позитивні висновки органів, що здійснюють поточний контроль за охороною праці, екологічною безпекою та дотриманням санітарно-епідеміологічних норм безпеки виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, оформлені безпосередньо на виробничі об'єкти за місцем виробництва, необхідність одержання яких передбачається законами України

 

 

 

 

ПКМУ N 756, пункт 2.3 розділу II Ліцензійних умов

2. Спеціальні вимоги

2.1

Технологічні регламенти, що додавались до заяви про видачу ліцензії, відповідають фактично виявленим технологічним процесам

 

 

 

 

ПКМУ N 756, пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

2.2

Наявність укладених договорів на передачу для утилізації, знешкодження, захоронення або видалення відходів від виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) стороннім суб'єктам господарювання, що спеціалізуються на здійсненні зазначених операцій у сфері поводження з відходами (у разі неможливості здійснення таких операцій на власних або орендованих виробничих потужностях ліцензіата)

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ 1264-XII, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

2.3

У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій суб'єкт господарювання забезпечує:

 

1)

здійснення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

 

 

 

 

Статті 20, 52 ЗУ 1264-XII, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

2)

екологічну безпеку людей

 

 

 

 

Стаття 51 ЗУ 1264-XII, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

3)

утилізацію, знешкодження, захоронення або видалення (твердих, рідких, газоподібних) відходів від виробництва особливо небезпечних хімічних речовин на власних виробничих потужностях або шляхом передачі їх стороннім суб'єктам господарювання, що спеціалізуються на здійсненні зазначених операцій у сфері поводження з відходами

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ 1264-XII, стаття 23 ЗУ 187/98-ВР, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

4)

проведення екологічної експертизи процесів виробництва

 

 

 

 

Стаття 14 ЗУ N 45/95-ВР, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

N з/п

НА*, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА*

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Нормативно-правовий акт.

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємця)

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877

Питання, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємця)

 

 

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один примірник вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи органу контролю:

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

N з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид та назва НА

дата та номер НА

Закони України

1

ЗУ N 1775

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України

від 01 червня 2000 року N 1775-III

2

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

від 05 квітня 2007 року N 877-V

3

ЗУ N 45

Про екологічну експертизу

Закон України

від 09 лютого 1995 року N 45/95-ВР

4

ЗУ N 1264

Про охорону навколишнього природного середовища

Закон України

від 25 червня 1991 року N 1264-XII

5

ЗУ N 187

Про відходи

Закон України

від 05 березня 1998 року N 187/98-ВР

Постанови Кабінету Міністрів України

6

ПКМУ N 756

Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України

від 04 лютого 2001 року N 756

7

ПКМУ N 1755

Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу

Постанова Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2000 року N 1755

8

ПКМУ N 1287

Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню

Постанова Кабінету Міністрів України

від 17 серпня 1998 року N 1287

Накази

9

Ліцензійні умови

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України

від 21 жовтня 2013 року N 430, зареєстрований в Міністерстві юстиції України ___ жовтня 2013 року за N _____.

 

________________________________(Бланк органу контролю)________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ________
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

____________ 20__ р.

 

Посадові особи,
які здійснили захід

_________________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

_________________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

_________________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

За результатами ___________________________________ перевірки додержання Ліцензійних умов
                                                        (планової/позапланової)
провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) ліцензіатом
______________________________________________________________________________________
        (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), для фізичної особи - підприємця -
       прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
      номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
        номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
                                                                             служби і мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія __________________________________ від ____________ 20__ р. серія _____ N __________
                                (найменування органу ліцензування)
відповідно до акта перевірки від ____________ 20__ р. N ___________ були виявлені такі порушення Ліцензійних умов:

N з/п

Виявлені порушення

 

 

                                                                                   Вирішено:
запропонувати ліцензіату у строк до ____________ 20__ р. усунути вищезазначені порушення Ліцензійних умов, про що письмово повідомити орган контролю.

При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.

 

___________________________
(посада керівника органу контролю)

______________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

АКТ N _______

про __________________________________________________________________________________
                      (про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; про встановлення факту передачі ліцензії або її
                            копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; про виявлення
                       недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; про
                              невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов; про відмову ліцензіата в
                              проведенні перевірки органом ліцензування; про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
                                                                                                           Ліцензійних умов)

____________ 20__ р.

________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)

 

Комісією у складі _______________________________________________________________________
                                                                         (посади, прізвища та ініціали голови та членів комісії)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
за участю третіх осіб: ____________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвища та ініціали, посади)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
на підставі посвідчення на проведення перевірки від "___" ____________ 20__ р. N ______________ з
"___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. проведено __________________________
                                                                                                                                                                             (планову/позапланову)
перевірку додержання ліцензіатом ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
               (код згідно з ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові,
               реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
           через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                  податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
                              паспорті), місце проживання (для фізичної особи - підприємця), місце провадження діяльності)
ліцензія ______________________________________ від ____________ 20__ р. серія ___, N ________,
                                   (найменування органу ліцензування)

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) у присутності
______________________________________________________________________________________
                                                                (прізвища та ініціали, посади представників ліцензіата)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перевіркою встановлено
______________________________________________________________________________________,
            (зазначити: повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; встановлення факту передачі ліцензії або її копії
                іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; невиконання розпорядження
                 про усунення порушень Ліцензійних умов; відмова ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування)
а саме* _______________________________________________________________________________
                         (вказати: зміст повторних порушень, реквізити нормативно-правових актів, у яких зафіксовані порушення;
                       інформацію щодо невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов, реквізити таких
                    розпоряджень, недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії)
______________________________________________________________________________________
____________
* Заповнюється у разі встановлення фактів повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії.

Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник запрошується за згодою на засідання комісії органу ліцензування, де буде розглянуто питання щодо анулювання ліцензії.

Цей акт складено у двох примірниках.

Голова комісії

____________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

____________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

З цим актом ознайомлений, один примірник отримав:

_____________________________
      (посада представника ліцензіата)

____________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________

Опрос