Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Экспертном совете по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры Украины

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 03.10.2013 № 932
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2013

м. Київ

N 932

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2013 р. за N 1794/24326

Про затвердження Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури України
від 22 травня 2017 року N 439)

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 та пункту 11 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України, що додається.

2. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей (Вінграновський А. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. С. Балюрка.

 

Міністр

Л. М. Новохатько

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України

I. Загальні положення

1. Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України (далі - Експертна рада) є постійно діючим дорадчим органом та створена для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних напрямів розвитку нематеріальної культурної спадщини, обговорення найважливіших програм, проектів з питань нематеріальної культурної спадщини.

2. У своїй діяльності Експертна рада керується законодавством України та цим Положенням.

3. До складу Експертної ради входять провідні вчені й висококваліфіковані фахівці-практики у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини.

Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4. Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Мінкультури України.

II. Завдання Експертної ради

1. Основними завданнями Експертної ради є розгляд наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних напрямів охорони і розвитку нематеріальної культурної спадщини, обговорення найважливіших програм і проектів з питань нематеріальної культурної спадщини.

2. Завданнями Експертної ради є також:

розгляд програм, проектів, концепцій, пропозицій тощо, що стосуються питань охорони нематеріальної культурної спадщини та міжнародного співробітництва у цій сфері;

вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що стосуються питань охорони елементів нематеріальної культурної спадщини.

III. Функції Експертної ради

1. Експертна рада відповідно до мети і завдань своєї діяльності розглядає:

проекти науково-методичних документів щодо охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини;

концепції та проекти збереження нематеріальної культурної спадщини;

підготовлені до друку наукові й науково-популярні праці з питань виявлення, збереження та охорони елементів нематеріальної культурної спадщини.

2. Експертна рада відповідно до своїх завдань може брати участь в організації і проведенні наукових семінарів, конференцій, нарад, "круглих столів" та конкурсів з питань виявлення, збереження і охорони елементів нематеріальної культурної спадщини.

IV. Права і обов'язки членів Експертної ради

1. Експертна рада має право:

отримувати необхідну інформацію і матеріали від структурних підрозділів Мінкультури України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінкультури України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування;

запрошувати до участі у засіданнях керівників міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств (за згодою);

залучати до підготовки і розгляду конкретних питань експертів, рецензентів, інших фахівців;

створювати секції, експертні групи, тимчасові комісії;

у разі необхідності готувати й передавати до засобів масової інформації матеріали з питань, що розглядалися на засіданнях Експертної ради;

вносити пропозиції щодо обговорення на колегії Мінкультури України важливих питань щодо сфери охорони нематеріальної культурної спадщини та міжнародного співробітництва у цій сфері.

2. Члени Експертної ради зобов'язані:

брати участь у засіданнях Експертної ради;

дотримуватися принципів сумлінності й об'єктивності при розв'язанні питань, що виносяться на розгляд Експертної ради;

узгоджувати з головою (заступником голови) Експертної ради всі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені Експертної ради;

вживати заходів для реалізації рішень Експертної ради.

V. Організація роботи Експертної ради

1. Експертна рада складається з голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів ради.

2. Відповідальний секретар Експертної ради, що має право голосу, є працівником Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури України.

3. Голова Експертної ради розглядає і затверджує план роботи на півріччя. У плані визначаються питання, що мають розглядатися, доповідачі, рецензенти або експерти, строки подання матеріалів на рецензування та строки їх розгляду.

4. Відповідальний секретар Експертної ради:

здійснює організаційне забезпечення засідань;

веде протокольну, наукову та ділову документацію Експертної ради;

готує матеріали на розгляд засідань Експертної ради;

визначає за погодженням з керівництвом матеріали, що пропонуються до розгляду;

контролює своєчасність надання та комплектність документації, демонстративних матеріалів, що подаються на розгляд;

бере участь у підготовці планів роботи Експертної ради.

5. Для оперативного вирішення поточних питань створюється президія Експертної ради у складі голови, його заступника, відповідального секретаря та членів президії. Президія збирається на засідання у разі потреби.

6. Засідання Експертної ради або її президії відбуваються згідно з піврічним планом або 1 раз на місяць (у разі необхідності).

7. Експертна рада проводить свою діяльність шляхом:

пленарних засідань;

оперативних засідань президії.

8. Засідання Експертної ради вважається правочинним, якщо в ньому бере участь не менше половини складу її членів.

У разі відсутності відповідального секретаря його обов'язки головою Експертної ради (або його заступником, який буде головувати на засіданні) покладаються на іншого члена Експертної ради.

9. Засідання Експертної ради або її президії веде голова Експертної ради або у разі його відсутності його заступник. Головуючий визначає регламент засідання.

10. Рішення Експертної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Експертної ради.

На вимогу членів Експертної ради, її президії в протоколі засідання може зазначатися їхня точка зору, що не збігається з прийнятим рішенням.

11. Рішення Експертної ради, її президії мають рекомендаційний характер і оформлюються протокольно за підписами головуючого та відповідального секретаря.

За необхідності зазначені рішення впроваджуються наказами Мінкультури України, спільними рішеннями Мінкультури України з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

12. Матеріали до розгляду Експертною радою, її президією готують і надають Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей науково-дослідні, проектні організації, заповідники, музеї, заінтересовані органи виконавчої влади, громадські організації та об'єднання.

13. Діяльність Експертної ради, її президії забезпечує Департамент культурної спадщини та культурних цінностей.

 

Директор Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностей

А. М. Вінграновський

Опрос