Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу

Национальный банк
Постановление от 25.09.2013 № 379
действует с 05.11.2013

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.09.2013

м. Київ

N 379

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2013 р. за N 1768/24300

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

Відповідно до статей 7, 30 та 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

 

Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

1. У пункті 1.1 глави 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.1. Інвестиція за кордон (далі - інвестиція) - валютна операція, яка передбачає вкладення суб'єктами інвестицій валютних цінностей в об'єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав та цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України, та в інших формах, які не заборонені законами України".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім і четвертим.

2. У главі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), до статутного капіталу якого інвестуються кошти. Подаються в разі здійснення прямої інвестиції";

доповнити пункт сімома новими підпунктами такого змісту:

"4) оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об'єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал, тощо). Подаються в разі здійснення прямої інвестиції;

5) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить інформацію про орган доходів і зборів, у якому заявник перебуває на обліку (для заявників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

6) копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання, засвідчені підписом заявника (для заявників - фізичних осіб, крім підприємців);

7) оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об'єктів нерухомості тощо). Не вимагаються у випадку здійснення прямої інвестиції;

8) інформацію органу доходів і зборів про стан виконання обов'язків заявника як платника податків (для заявників - юридичних осіб) або інформацію про майновий стан заявника відповідно до податкового законодавства - довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для заявників - фізичних осіб) за останній звітний (податковий) період (рік). Зазначені в цьому підпункті документи подаються в разі здійснення інвестиції на суму понад 10000 євро (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії) в один календарний рік на користь однієї особи;

9) оригінал або копію звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості об'єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб'єктом оціночної діяльності). Зазначена у заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкову вартість об'єкта інвестиції згідно із зазначеним у цьому підпункті актом. Строк між датами оцінки ринкової вартості об'єкта інвестиції та укладення резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об'єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Не вимагається у випадку придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості. Копії документів, передбачених цим підпунктом, засвідчуються суб'єктом оціночної діяльності або нотаріально;

10) довідку заявника в довільній формі, що містить інформацію та розрахунки, які підтверджують відповідність інвестиції вимогам, установленим законодавством України, щодо структури активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (у випадку здійснення інвестиції страховиком із страхування життя), або щодо структури активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду (у випадку здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду). Довідка засвідчується підписом керівника (заступника керівника) заявника та відбитком його печатки";

у першому реченні пункту 2.3 слова та цифри "підпункті 3 пункту 2.1 цієї Інструкції" замінити словами та цифрами "підпунктах 3, 4 та 7 пункту 2.1 цієї глави";

доповнити главу після пункту 2.3 новим пунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. Національний банк України має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо операції зі здійснення інвестиції".

У зв'язку з цим пункт 2.4 уважати пунктом 2.5.

3. У главі 3:

пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі направлення Національним банком України запиту щодо надання додаткових документів відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції перебіг строку розгляду Національним банком України документів заявника для видачі ліцензії зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів";

пункт 3.4 доповнити новим реченням такого змісту: "Копія першого примірника ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається органу доходів і зборів, у якому власник ліцензії перебуває на обліку";

пункт 3.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.8 - 3.10 уважати відповідно пунктами 3.7 - 3.9.

4. У пункті 4.2 глави 4:

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) звернення власника ліцензії про припинення інвестиції";

доповнити пункт після підпункту "г" новим підпунктом 4.2.1 такого змісту:

"4.2.1. Ліцензія відкликається згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 4). Датою відкликання ліцензії є наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження".

У зв'язку з цим підпункт 4.2.1 уважати підпунктом 4.2.2.

5. У додатку 1 до Інструкції:

в абзаці першому слова "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер за ДРФО" замінити словами "код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті)";

у пункті 1 слова "строки розрахунків" замінити словами "граничний термін розрахунків (дата)";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії, відділення тощо), реквізити рахунку заявника, з якого переказуватимуться валютні цінності з метою здійснення інвестиції
_____________________________________________________________________________________";
                                                       (не заповнюється в разі здійснення інвестиції в готівковій формі)

у пункті 4 слова "Назва, місцезнаходження іноземного банку (його філії, відділення)" замінити словами "Найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії, відділення тощо)";

доповнити додаток після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Найменування та місцезнаходження органу доходів і зборів, у якому заявник перебуває на обліку __________________________________________".

У зв'язку з цим пункт 7 уважати пунктом 8.

6. Додатки 2, 3 до Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

7. Додатки 4, 5 до Інструкції виключити.

8. Доповнити Інструкцію новим додатком 4, що додається.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

 

Індивідуальна ліцензія N __
на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України відповідно до підпункту "е" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє здійснити інвестицію за кордон:

1. Резиденту _________________________________________________________________________
                                                                        [повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для
____________________________________________________________________________________
                          юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер
____________________________________________________________________________________
                         облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка
____________________________________________________________________________________
                             через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
____________________________________________________________________________________
                      облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і
___________________________________________________________________________________.
                                                                  має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

2. З рахунку _________________________________________________________________________
                                                 [найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії,
____________________________________________________________________________________
                            відділення тощо), реквізити рахунку або в разі здійснення інвестиції в готівковій формі -
____________________________________________________________________________________
                           застереження про те, що інвестиція на підставі цієї ліцензії має здійснюватися виключно
____________________________________________________________________________________
                            в готівковій формі шляхом переміщення визначених цією ліцензією валютних цінностей
___________________________________________________________________________________.
                                                                                  через митний кордон України]

3. На рахунок ________________________________________________________________________
                                                           [найменування та країна місцезнаходження фінансової установи
____________________________________________________________________________________
                                    (філії, відділення тощо), реквізити рахунку (у тому числі його власник), на який
___________________________________________________________________________________.
                                                                                             інвестуються кошти]

4. Обсяг і вид валютних цінностей, що інвестуються, ______________________________________
                                                                                                                                                      (у тому числі сума
___________________________________________________________________________________.
цифрами та словами)

5. Мета інвестиції ____________________________________________________________________.
                                                               (у тому числі з повною назвою та характеристиками об'єкта інвестиції)

6. Проведення розрахунків на підставі цієї ліцензії дозволяється в термін до
___________________________________________________________________________________.

7. Оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії документа про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном необхідно подати до Національного банку України в термін до
__________________________________________________________________________________.
                                           (заповнюється у випадку, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції)
[документи, які складені іноземною мовою, мають відповідати вимогам пункту 3.2 глави 3 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами)].

Без права передавання третім особам.

Голова або уповноважена ним особа __________________________________________________
                                                                                                                                   (підпис, ініціали, прізвище)

                                                                                                               М. П.

 

Зміни та доповнення до індивідуальної ліцензії N __ на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" вносить до індивідуальної ліцензії від ___ ______ 20____ року N ____, виданої ____________________________
                                                                                                                                                   [повне найменування, місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                                 код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
____________________________________________________________________________________
                              реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
____________________________________________________________________________________
                                    фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
____________________________________________________________________________________
                                   реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
___________________________________________________________________________________,
                                  відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

такі зміни та доповнення: _____________________________________________________________.
                                                                                                 (зміни та доповнення, що вносяться)

Голова або уповноважена ним особа ___________________________________________________
                                                                                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата

N _

Про відкликання індивідуальної
ліцензії Національного банку
України

1. На підставі ________________________________________________________________________
                                                       [підстава(и) для відкликання індивідуальної ліцензії згідно з пунктом 4.2 глави 4]

Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами), Національний банк України відкликає індивідуальну ліцензію від ____________ 20__ року N _____ на здійснення інвестиції за кордон.

2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій у п'ятиденний строк з дати підписання цього розпорядження повідомити ________________________ та орган державної
                                                                                                                                       (власник ліцензії)
податкової служби, у якому власник ліцензії перебуває на обліку, про відкликання індивідуальної ліцензії та про зобов'язання повернути в Україну всі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на директора Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій
___________________________________________________________________________________.
                                                                                             (прізвище, ініціали)

Голова або уповноважена ним особа ___________________________________________________
                                                                                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

____________

Опрос