Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам сертификации эксплуатантов, осуществляющих эксплуатацию гражданских воздушных судов (самолетов) в целях выполнения коммерческих транспортных перевозок согласно требованиям OPS 1

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 26.09.2013 № 728
действует с 01.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2013

м. Київ

N 728

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 жовтня 2013 р. за N 1763/24295

Про затвердження Змін до Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1

Відповідно до підпункту 4.10.99 підпункту 4.10 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, підпункту 147 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 398, та з метою приведення організації і порядку сертифікації експлуатантів у відповідність до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05 липня 2010 року N 430, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2010 року за N 558/17853, що додаються.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Голова Державіаслужби України

А. А. Колісник

 

Зміни
до Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1

1. У розділі I:

1) у пункті 1.3:

після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом двадцять дев'ятим такого змісту:

"лист самооцінки - документально оформлене підтвердження експлуатантом гарантії відповідності експлуатації повітряних суден установленим згідно із законодавством вимогам;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий - п'ятдесят перший вважати відповідно абзацами тридцятим - п'ятдесят другим;

в абзаці тридцять сьомому слова "основний" та "основному" замінити відповідно словами "головний" та "головному";

в абзаці тридцять восьмому слово "основного" замінити словом "головного";

абзац п'ятдесятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший, п'ятдесят другий вважати відповідно абзацами п'ятдесятим, п'ятдесят першим;

2) в абзаці двадцять сьомому пункту 1.4 слово "основний" замінити словом "головний".

2. У розділі III:

1) у пункті 3.4:

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять другий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять першим, у абзацах шостому, дев'ятому - чотирнадцятому нумерацію підпунктів "в" - "ж" замінити відповідно нумерацією - "б" - "є";

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"б) оцінює працездатність та ефективність системи управління безпекою польотів заявника;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять другим, у абзацах вісімнадцятому - двадцять першому нумерацію підпунктів "б" - "ґ" замінити відповідно нумерацією - "в" - "д";

у підпункті "г" слова "яких випадках" замінити словами "якому обсязі";

після абзацу двадцять першого доповнити пункт новими абзацами двадцять другим - сорок другим такого змісту:

"Експлуатант на етапі попереднього розгляду заяви повинен подати і отримати схвалення в Державіаслужбі України таких документів і керівництв:

лист самооцінки;

анкетні дані керівників із зазначенням кваліфікації та досвіду роботи в авіації;

керівництво з льотної експлуатації повітряних суден;

керівництво з експлуатації:

а) перелік мінімального обладнання (MEL);

б) перелік відхилень від конфігурації (CDL);

в) керівництво з маси і центрування (WBM);

г) керівництво щодо завантаження і обслуговування повітряного судна або керівництво з наземного обслуговування;

ґ) керівництва з навчання для членів льотного екіпажу, кабінного екіпажу, експлуатаційного персоналу і наземного персоналу;

д) керівництво щодо роботи з небезпечними вантажами;

е) картки з інформацією для пасажирів;

є) контрольний перелік процедури обшуку повітряного судна;

ж) процедури керівництва, забезпечення та супроводу польотів;

керівництво з управління безпекою польотів (SMM);

програма забезпечення авіаційної безпеки;

план демонстрації аварійної евакуації;

план демонстраційних польотів.

У листі самооцінки щодо кожного нормативно-правового акта або його розділу, який застосовується до запланованих експлуатантом польотів, слід дати короткий опис або посилання на керівництво чи інший документ. У кожному випадку такий опис або посилання повинні обумовлювати метод дотримання вимог, встановлених чинним законодавством. Якщо на дату подачі заяви про отримання (продовження строку дії) сертифіката метод дотримання остаточно не визначений, вказується строк, до якого буде представлена остаточна інформація. Цей документ допомагає інспекторській групі Державіаслужби України з'ясувати, в яких розділах керівництв, програм і процедур експлуатанта розглядаються відповідні нормативні вимоги.

Усі керівництва повинні містити інформацію про процедури підготовки, контролю та розповсюдження кожного керівництва, способи внесення змін до керівництв, а також публікацію та розповсюдження поправок.

Керівництва слід належним чином переглядати і змінювати після введення нових вимог, видів польотів або обладнання.".

У зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом сорок третім;

2) абзац сьомий пункту 3.5 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Демонстрацією експлуатаційних процедур на землі та в повітрі заявник доводить Державіаслужбі України наявність адміністративних та експлуатаційних можливостей виконувати польоти на щоденній основі, включаючи виконання демонстраційних польотів за запропонованими маршрутами, підтвердження адекватності засобів, обладнання, експлуатаційних процедур та практики, а також компетентності адміністративного, льотного та наземного персоналу. Виконання демонстраційних процедур у повітрі може охоплювати будь-які аспекти спеціальних дозволів у експлуатаційних специфікаціях, які увійдуть до сертифіката експлуатанта після його видачі. Тренувальні та перегінні польоти, що виконуються під наглядом інспектора Державіаслужби України, можуть зараховуватися як демонстраційні польоти.

При виконанні часткової демонстрації аварійної евакуації експлуатант повинен довести Державіаслужбі України наявність персоналу, процедур та обладнання для виконання аварійної евакуації на землі впродовж часу, встановленого планом демонстрації аварійної евакуації, який затверджується Державіаслужбою України.

У випадках, коли експлуатант планує виконувати тривалі польоти над водною поверхнею, він повинен продемонструвати на землі здатність персоналу виконувати процедури аварійної евакуації в умовах вимушеної посадки на воду згідно із затвердженим планом демонстрації аварійної евакуації.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять перший вважати відповідно абзацами десятим - двадцять третім;

3) у пункті 3.6:

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"При видачі СЕ до експлуатаційних специфікацій та СЕП вносяться тільки ПС, які мають чинні сертифікати льотної придатності.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"СЕ видається вперше на один рік.";

абзац десятий після слів "Після одержання СЕ" доповнити словом "експлуатант".

3. У розділі V:

1) після пункту 5.11 доповнити розділ новим пунктом 5.12 такого змісту:

"5.12. При продовженні строку дії СЕ і внесенні змін до експлуатаційних специфікацій та СЕП до експлуатаційних специфікацій та СЕП вносяться тільки ПС, які мають чинні сертифікати льотної придатності.".

У зв'язку з цим пункти 5.12 - 5.23 вважати відповідно пунктами 5.13 - 5.24;

2) пункт 5.14 викласти в такій редакції:

"5.14. Державіаслужба України визначає необхідність проведення попередньої інспекції та демонстрації експлуатаційних процедур на землі та в повітрі в разі зміни експлуатаційних специфікацій та СЕП.";

3) підпункт "в" пункту 5.17 викласти в такій редакції:

"в) припинення або анулювання сертифіката схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Правил з підтримання льотної придатності (Part-M), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року N 85, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за N 333/20646 (далі - Part-M);".

4. У розділі VI:

1) у пункті 6.4 слова "СЕ має постійно містити" замінити словами "Експлуатант, який виконує регулярні пасажирські перевезення, повинен постійно мати в своєму СЕ";

2) пункт 6.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.6 - 6.15 вважати відповідно пунктами 6.5 - 6.14;

3) пункт 6.13 викласти в такій редакції:

"6.13. У разі отримання експлуатантом сертифіката схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності відповідно до підчастини G розділу A Part-M вимоги частини M OPS 1 не застосовуються.".

5. Друге речення пункту 7.9 розділу VII виключити.

6. У додатку 2 до Правил:

слова "Документи з технічного обслуговування" та пункти 11 - 16 виключити.

У зв'язку з цим пункти 17 - 40 вважати відповідно пунктами 11 - 34;

розділ "Загальні документи" доповнити новими пунктами 14 - 17 такого змісту:

"14. Акт(и) приймання-передання ПС (може подаватись безпосередньо перед видачею СЕ).

15. Лист самооцінки.

16. Копії сертифікатів льотної придатності ПС (у разі продовження строку дії СЕ).

17. Копії реєстраційних посвідчень ПС (у разі продовження строку дії СЕ) або сповіщень про надання державного і реєстраційного знаків ПС (при отриманні СЕ).".

У зв'язку з цим пункти 14 - 34 вважати відповідно пунктами 18 - 38.

7. У додатку 10 до Правил:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

"

7

Акт(и) приймання-передання ПС (може надаватись безпосередньо перед видачею експлуатаційних специфікацій)

";

2) пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 8.

8. У додатках 10 - 13 до Правил слова "Юридична адреса експлуатанта" замінити словами "Місцезнаходження експлуатанта".

 

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

К. О. Єфименко

Опрос