Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке составления и раскрытия информации компаниями по управлению активами и лицами, осуществляющими управление активами негосударственных пенсионных фондов, и представления соответствующих документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 24.09.2013 № 1929
действует с 01.01.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.09.2013

м. Київ

N 1929

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2013 р. за N 1739/24271

Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076, що додаються.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. В абзаці третьому пункту 4 розділу I слова "та уповноваженої особи зберігача" виключити.

2. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"щоденну - до 13-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується:

на кінець кожного робочого дня - для ІСІ відкритого типу;

на день, починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів ІСІ на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів ІСІ);".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

2) абзац сьомий пункту 3 викласти в такій редакції:

"щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним;";

3) підпункт 6.5 пункту 6 викласти в такій редакції:

"6.5. Фінансову звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).";

4) у пункті 7:

підпункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Нерегулярну інформацію про прийняте рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ) вищим органом КІФ, наглядовою радою або судом;

інформацію про ліквідацію пайового інвестиційного фонду (далі - ПІФ) Компанією або Комісією.

У разі прийняття рішення вищого органу КІФ або наглядової ради про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.2 цього пункту.

У разі прийняття рішення суду про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.3 цього пункту.

У разі прийняття рішення Компанією про ліквідацію ПІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.5 цього пункту.

У разі прийняття рішення Комісією про ліквідацію ПІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.4 цього пункту.".;

підпункт 7.2 після слів "вищий орган КІФ" в усіх відмінках доповнити словами "або наглядова рада" у відповідних відмінках.

3. У розділі V:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"Порядок та обсяг розміщення інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та річної фінансової звітності Компанії/Особи";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом:

розміщення щорічної інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів ІСІ у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Компанії (у разі публічного розміщення цінних паперів ІСІ);

розміщення річної фінансової звітності Компанії/Особи (крім банків) на власному веб-сайті Компанії/Особи.";

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Інформація, що підлягає розміщенню:

2.1. Щорічна для ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів):

інформація про ІСІ станом на останнє число періоду, за який подається інформація (додаток 7 (по корпоративному інвестиційному фонду), додаток 8 (по пайовому інвестиційному фонду));

довідка про вартість чистих активів (додаток 5);

фінансова звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);

аудиторський висновок (розкривається інформація про аудиторську фірму, яка здійснила аудиторську перевірку ІСІ, та зазначається результативна частина висновку аудиторської фірми).

2.2. Річна фінансова звітність Компанії/Особи:

фінансова звітність Компанії/Особи, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом;

аудиторський висновок (розкривається інформація про аудиторську фірму, яка здійснила аудиторську перевірку Компанії/Особи, та зазначається результативна частина висновку аудиторської фірми).

2.3. Нерегулярна інформація про:

рішення вищого органу КІФ або наглядової ради про припинення КІФ шляхом ліквідації;

рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації;

рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації;

рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації.";

4) пункти 5 - 8 замінити двома новими пунктами такого змісту:

"5. Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.

6. Державний контроль за дотриманням Компаніями та Особами вимог щодо розкриття Інформації здійснює Комісія відповідно до закону.".

4. Назву додатка 11 до Положення викласти в такій редакції:

"Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ або наглядової ради про припинення КІФ шляхом ліквідації".

5. У тексті Положення та додатків до нього слова "в стрічці новин" та "у стрічці новин" виключити.

6. У тексті Положення слова "інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" в усіх відмінках замінити словами "інститути спільного інвестування" у відповідних відмінках.

 

Т. в. о. директора департаменту
спільного інвестування та
регулювання діяльності
інституційних інвесторів

В. Дерев'янкін

Опрос