Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы трудового договора между работником и руководителем заведения культуры

Министерство культуры Украины (2)
Договор, Приказ от 23.09.2013 № 888
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2013

м. Київ

N 888

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2013 р. за N 1735/24267

Про затвердження форми трудового договору між працівником і керівником закладу культури

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства культури України
 від 2 червня 2015 року N 363

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури України
 від 2 серпня 2016 року N 624)

Відповідно до статті 21 Закону України "Про культуру" та Порядку укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 року N 1251,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму трудового договору між працівником і керівником закладу культури, що додається.

2. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Л. П. Гомольська) забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра культури України Т. Г. Кохана.

 

Міністр

Л. М. Новохатько

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Д. Олійник

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
між працівником і керівником закладу культури

_______________________
(місце укладання договору)

"___" _____________ р.

Заклад культури  _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(повне найменування закладу культури)

в особі  _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(зазначити посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника або особи, що його заміщує)

що діє на підставі  ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування документа, номер та дата його реєстрації)

(далі - Роботодавець), з одного боку, та громадянин
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Працівник), з другого боку (далі - Сторони), уклали цей трудовий договір (далі - Договір) про таке:

I. Предмет Договору

1. За цим Договором Роботодавець зобов'язується надати Працівникові роботу за обумовленою в цьому Договорі трудовою функцією, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством, своєчасно виплачувати Працівникові заробітну плату, визначену цим Договором, а Працівник зобов'язується виконувати визначену цим Договором трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, а також виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

2. Договір складений з урахуванням вимог чинного законодавства і є обов'язковим для виконання Сторонами.

II. Загальні положення

1. Роботодавець доручає, а Працівник бере на себе виконання трудових обов'язків на посаді ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (повна назва посади)

в структурному підрозділі (зазначається в разі необхідності) ___________________________________
______________________________________________________________________________________

як такий, що став переможцем конкурсу на заміщення вакантних посад.

2. Робота за цим Договором є для Працівника основною роботою (варіант: роботою за сумісництвом).

3. Під час виконання своїх трудових обов'язків Працівник підпорядковується безпосередньо
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Умови, що визначають характер роботи

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначити про ймовірність виїзду на гастролі та інші особливі умови роботи)

5. Умови щодо майнових прав інтелектуальної власності:

Майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності
______________________________________________________________________________________
                     (зазначити об'єкти права інтелектуальної власності (наприклад, твір, виконання, фонограма, відеограма))

належать ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначити належність Стороні цього Договору (Роботодавцю чи Працівнику) майнових прав на створені (здійснені, вироблені) Працівником вказані об'єкти права інтелектуальної власності. У разі незазначення умов про належність майнових прав певній Стороні цього Договору майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності належатимуть Роботодавцю і Працівнику спільно відповідно до
частини другої статті 429 Цивільного кодексу України)

поширюються на використання об'єктів права інтелектуальної власності способами _______________
______________________________________________________________________________________
(зазначити способи використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених (здійснених, вироблених) Працівником у рамках виконання службових обов'язків відповідно до цього Договору)

Порядок та розмір виплати винагороди Роботодавцем за створення (здійснення, вироблення) об'єктів права інтелектуальної власності Працівником
______________________________________________________________________________________
                                                             (зазначити порядок та розмір виплати вказаної винагороди)

Порядок та розмір виплати винагороди за використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі третіми особами з ініціативи суб'єкта права інтелектуальної власності, згідно з цим Договором

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначити порядок та розмір виплати вказаної винагороди. При цьому під час досягнення між Сторонами цього Договору згоди щодо розміру винагороди за використання об'єктів права інтелектуальної власності Сторони враховують положення
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав")

6. Цей Договір (потрібне підкреслити)

є безстроковим, укладеним на невизначений строк;

укладений на визначений строк, установлений за погодженням Сторін:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначити строк дії Договору)

III. Випробувальний термін

1. При укладанні цього Договору Працівнику встановлюється (не встановлюється) строк випробування (непотрібне викреслити).

2. Випробування встановлюється відповідно до норм трудового законодавства. Строк випробування становить  ____________________________________________________________________________.

IV. Умови оплати праці Працівника

1. За виконання посадових обов'язків, передбачених цим Договором, Працівнику щомісяця виплачується заробітна плата в розмірі

______________________________________________________________________________________. (розмір заробітної плати визначається згідно зі штатним розписом закладу культури, але у розмірі, не нижчому від встановленого чинним законодавством розміру мінімальної заробітної плати, та з урахуванням забезпечення соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством)

2. Заробітна плата Працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному податковим законодавством.

Сплата страхових внесків проводиться у розмірах і порядку, визначених чинним законодавством.

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

3. З метою стимулювання роботи та заохочення Працівника (за наявності відповідних коштів) Роботодавець може встановлювати для Працівника додаткові виплати (надбавки, доплати, премії тощо) у порядку та в розмірах, визначених чинним законодавством та колективним договором.

V. Права та обов'язки Сторін

1. Працівник зобов'язаний:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(перелічити безпосередні трудові обов'язки Працівника залежно від виду закладу культури, в якому він працює, наприклад, відвідування уроків класичного танцю і заняття з репетитором та концертмейстером (артист балету), участь в обговоренні задуму вистав, в яких бере безпосередню участь, володіння елементами внутрішньої і зовнішньої акторської техніки (артист драми) тощо)

а також:

сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, які визначаються в посадовій інструкції;

дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку закладу культури;

дотримуватися вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці;

дбайливо ставитися до майна Роботодавця, в тому числі до того, що перебуває у користуванні Працівника (реквізит, партитура тощо), а також до майна інших працівників закладу культури;

правильно і за призначенням використовувати майно Роботодавця (реквізит, декорації тощо);

негайно повідомляти безпосереднього керівника про виникнення ситуації, що становить загрозу життю і здоров'ю людей, збереженню майна Роботодавця;

виконувати вказівки безпосереднього керівника з питань творчої трудової діяльності;

приходити на репетиції підготовленим;

постійно вдосконалювати свою майстерність, систематично працювати над підвищенням кваліфікації.

2. Працівник має право на:

надання йому роботи, обумовленої цим Договором;

зміну умов і розірвання цього Договору в порядку і на умовах, які встановлені чинним законодавством;

безпечні і нешкідливі умови праці, що відповідають правилам охорони праці і запобігають виникненню професійних захворювань;

робоче місце відповідно до вимог законодавства про охорону праці;

виплату заробітної плати та забезпечення соціальними гарантіями відповідно до своєї кваліфікації, складності праці, кількості та якості виконаної роботи у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством;

відпочинок, у тому числі на оплачувану щорічну відпустку, вихідні, неробочі, святкові дні, перерви для відпочинку і харчування;

професійну підготовку, перепідготовку і підвищення своєї кваліфікації в порядку, встановленому чинним законодавством;

захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів всіма не забороненими законодавством способами;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у порядку, встановленому чинним законодавством;

обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених чинним законодавством;

інші права, встановлені чинним законодавством.

3. Перелік інших трудових прав і обов'язків Працівника визначається чинним законодавством.

4. Роботодавець зобов'язаний:

дотримуватися вимог законодавства, умов колективного договору і цього Договору;

надати Працівникові роботу відповідно до його спеціальності та кваліфікації згідно з умовами цього Договору;

забезпечити безпеку праці й умови, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці;

забезпечити Працівника засобами (реквізитом тощо), необхідними для виконання ним своїх трудових обов'язків;

виплачувати Працівникові визначену цим Договором належну заробітну плату у строки, встановлені законодавством, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу культури;

створювати умови, які забезпечують участь Працівника в управлінні закладом культури в передбачених чинним законодавством та колективним договором формах;

забезпечувати побутові потреби Працівника, пов'язані з виконанням ним трудових обов'язків;

здійснювати обов'язкове соціальне страхування Працівника у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Роботодавець має право:

заохочувати Працівника за сумлінну ефективну працю;

вимагати від Працівника виконання ним трудових обов'язків, дбайливого ставлення до майна Роботодавця та інших працівників, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку закладу культури;

притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством;

здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством.

VI. Робочий час та час відпочинку

1. Час виконання робіт встановлюється внутрішнім трудовим розпорядком.

При цьому може встановлюватися підсумований облік робочого часу за обліковий період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

2. Вихідні дні надаються відповідно до вимог чинного законодавства:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначаються дні тижня)

3. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначається тривалість відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути меншою ніж 24 календарні дні.

4. Тривалість додаткової відпустки:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначається тривалість додаткової відпустки)

VII. Соціальне страхування Працівника

1. Працівник підлягає соціальному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством.

2. Сплата страхових внесків здійснюється у розмірах і порядку, визначених чинним законодавством.

VIII. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.

2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

IX. Умови Договору

1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання, якщо пізніша дата набрання чинності цим Договором не визначена Сторонами у цьому Договорі, але не пізніше дня фактичного допуску Працівника до роботи.

2. Договір може бути змінено та припинено у порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.

X. Прикінцеві положення

1. При вирішенні питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються загальними нормами законодавства.

2. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за згодою Сторін і в письмовій формі.

3. Цей Договір складено у двох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Працівника, другий - у Роботодавця, і вважається дійсним тільки за наявності підписів обох Сторін: Роботодавця і Працівника, засвідчених печаткою Роботодавця.

XI. Адреси та банківські реквізити Сторін

РОБОТОДАВЕЦЬ:
(повне найменування)
__________________________________________

Поштова адреса

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Банківські реквізити

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ПРАЦІВНИК:

Прізвище __________________________________
Ім'я  ______________________________________
По батькові ________________________________
Поштова адреса ____________________________
__________________________________________
Паспорт: __________________________________
серія, N ___________________________________
Яким органом і коли
виданий __________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності) ______________________________

XII. Підписи Сторін

РОБОТОДАВЕЦЬ:

__________________________________________
(посада)

_________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.

ПРАЦІВНИК:

__________________________________________
(П. І. Б., підпис)

Примірник Договору отримав

______________________________
(особистий підпис)

 

 

Заступник директора Департаменту
формування державної політики
у сфері культури, мистецтв та освіти
- начальник управління мистецтв

М. Б. Швед

(Типовий договір із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури України від 02.06.2015 р. N 363)

Опрос