Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины

Национальный банк
Постановление от 30.09.2013 № 394
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.09.2013

м. Київ

N 394

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за N 1728/24260

Про затвердження Змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 вересня 2015 року N 615)

Відповідно до статей 15 та 25 Закону України "Про Національний банк України" та з метою ефективного використання інструментів регулювання ліквідності банків Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за N 410/16426 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня набрання чинності статтею 13 Закону України "Про депозитарну систему України", але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

 

Голова

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Д. М. Тевелєв

 

Зміни до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України

1. У пункті 1.9 розділу I:

після слів "нарахування процентів" доповнити словами "та пені";

цифри та слово "365 днів" замінити словами "фактична кількість днів у місяці/році".

2. У главі 3 розділу II:

1) в абзаці п'ятому пункту 3.12 слова "облігації місцевих позик" виключити;

2) абзац другий пункту 3.19 викласти в такій редакції:

"Під час розгляду заявки на одержання кредиту рефінансування враховується інформація щодо можливих ризиків прийняття під забезпечення кредитів рефінансування застави, визначеної Національним банком, та щодо можливої зміни її справедливої вартості";

3) у пункті 3.27:

в абзаці першому слова "обслуговуються Національним банком як депозитарієм державних цінних паперів" замінити словами "відповідно до законодавства обслуговуються Національним банком";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Перерахування коштів банкам, що надали під забезпечення кредиту рефінансування цінні папери, які відповідно до законодавства обслуговуються Центральним депозитарієм цінних паперів, забезпечується після отримання Національним банком виписки про стан рахунку у цінних паперах банку-позичальника щодо блокування цінних паперів на користь Національного банку у визначеній у кредитному договорі та договорі застави кількості";

4) абзац другий пункту 3.29 викласти в такій редакції:

"визначення банками справедливої вартості застави та її знецінення / зменшення корисності відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, а також у разі потреби має право вимагати від банків приведення у відповідність суми за наданою заставою до суми одержаного кредиту рефінансування Національного банку і процентів за користування ним".

3. У розділі III:

1) пункт 1.8 глави 1 після слів "з питань депозитарної" доповнити словами "та клірингової діяльності";

2) у пункті 2.7 глави 2 та пункті 3.3 глави 3 слова "і депозитарної діяльності" виключити.

4. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Заявка надсилається до організатора торгівлі, обсяги торгів державними облігаціями України якого за результатами здійсненого Національним банком моніторингу є найбільшими протягом останніх шести календарних місяців та з яким Національний банк уклав відповідний договір про участь у торгах державними облігаціями України.

Національний банк щомісяця розміщує та оновлює інформацію про результати здійсненого моніторингу на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку";

у пункті 1.6 слова "Національного банку з питань депозитарної діяльності" замінити словами "з питань депозитарної та клірингової діяльності";

2) у пункті 2.3 глави 2 слова "Національного банку з питань депозитарної діяльності" замінити словами "з питань депозитарної та клірингової діяльності";

3) у главі 3:

перше речення пункту 3.2 викласти в такій редакції: "Національний банк залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку формує та надсилає організатору торгівлі заявку на продаж державних облігацій України з відповідними міжнародними ідентифікаційними номерами на умовах, визначених пунктом 1.3 глави 1 цього розділу";

у пункті 3.3 слова "Національного банку з питань депозитарної діяльності" замінити словами "з питань депозитарної та клірингової діяльності".

5. У розділі VI:

1) у пункті 1.3:

в абзаці першому слова "наступного робочого дня" виключити;

абзац другий після слова "забезпечує" доповнити словами "в перший робочий день, що настає за днем закінчення строку виконання зобов'язань згідно з умовами укладених за цими операціями договорів";

абзац четвертий після слів "Національний банк" доповнити словами "з наступного календарного дня, що настає за днем невиконання банком зобов'язань за укладеним кредитним договором";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Нарахування пені припиняється з дати виконання простроченого зобов'язання (дата також уключається до розрахунку заборгованості за пенею) або через шість місяців з дати, коли зобов'язання мало бути виконано";

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Національний банк має право з дня виникнення простроченої заборгованості банку здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку банку та його філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками (далі - кореспондентський рахунок), до її повного погашення. Національний банк у разі неможливості списання коштів з кореспондентського рахунку може через 10 робочих днів із дня виникнення простроченої заборгованості вживати заходів щодо задоволення в повному обсязі вимог Національного банку за операціями з регулювання ліквідності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі шляхом звернення стягнення, реалізації предмета застави (операції).

Національний банк у разі неможливості реалізації предмета застави (операції) має право залишити його за собою за справедливою вартістю".

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

Опрос