Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации рационализаторской работы в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 02.09.2013 № 495
редакция действует с 12.08.2016

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.09.2013

м. Київ

N 495

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2013 р. за N 1621/24153

Про затвердження Інструкції про організацію раціоналізаторської роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 25 вересня 2014 року N 485
,
 від 24 червня 2016 року N 398

Відповідно до Цивільного кодексу України, наказу Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 року N 469 "Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2004 року за N 1054/9653, та наказу Державного патентного відомства України від 22 серпня 1995 року N 129 "Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 1995 року за N 323/859, з метою врегулювання порядку організації раціоналізаторської роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію раціоналізаторської роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Директору Департаменту організації урядового зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, начальникам територіальних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити виконання заходів для оцінки позитивного ефекту від використання раціоналізаторських пропозицій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, планування в установленому порядку асигнувань для відповідних виплат, а також забезпечити реалізацію права авторів (співавторів) на добросовісне заохочення за раціоналізаторські пропозиції, що використовуються в підрозділах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 25.09.2014 р. N 485)

3. Директору Департаменту організації урядового зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра освіти і
науки України

Є. М. Суліма

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію раціоналізаторської роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає загальні засади щодо організації раціоналізаторської роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку), встановлює єдиний порядок складання, подання, розгляду заяв про раціоналізаторські пропозиції, а також порядок визначення розрахунку винагороди автору (співавторам) раціоналізаторської пропозиції за її використання в Держспецзв'язку.

1.2. З метою підвищення надійності функціонування урядового зв'язку, інших спеціальних видів зв'язку та забезпечення їх безпеки, удосконалення технічної експлуатації засобів урядового та спеціального зв'язку, іншого технологічного обладнання у територіальних органах, територіальних підрозділах, закладах і установах Держспецзв'язку (далі - підрозділи Держспецзв'язку) організовується та проводиться раціоналізаторська робота.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 25.09.2014 р. N 485)

1.3. Для забезпечення організації раціоналізаторської роботи в Держспецзв'язку утворюється бюро з питань раціоналізаторських пропозицій (далі - БРП).

1.4. Раціоналізаторською визнається пропозиція, яка містить нове і корисне для підрозділів Держспецзв'язку технологічне (технічне) або організаційне рішення і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технологічного процесу, застосовуваної техніки або складу матеріалу.

Пропозиція вважається новою, якщо згідно з наявними джерелами інформації ця або тотожна поданій пропозиція не була відома в мірі, достатній для її практичного використання.

Пропозиція є корисною, якщо її використання дає змогу одержати позитивний ефект.

1.5. Не визнається раціоналізаторською пропозиція, яка знижує надійність та інші показники якості продукції, об'єкта вдосконалення, конструкції, матеріалу, виробу, технологічного процесу.

1.6. Автором раціоналізаторської пропозиції визнається військовослужбовець, державний службовець, інший працівник Держспецзв'язку (далі - співробітник Держспецзв'язку), творчою працею якого вона створена. Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У разі відсутності такого договору авторське право на раціоналізаторську пропозицію здійснюється всіма співавторами спільно.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 25.09.2014 р. N 485)

1.7. Використанням раціоналізаторської пропозиції визнається її застосування у виробі, який експлуатується, або у технологічному процесі, що дає право авторам на добросовісне заохочення шляхом виплати одноразової грошової винагороди (далі - винагороди).

Факт використання раціоналізаторської пропозиції підтверджується актом про використання раціоналізаторської пропозиції, форма якого наведена в додатку 1 до цієї Інструкції. Акт про використання раціоналізаторської пропозиції складається у двох примірниках у місячний строк від дати початку використання пропозиції в підрозділах, які використовують раціоналізаторську пропозицію. Другий примірник акта про використання раціоналізаторської пропозиції надсилається до БРП.

(абзац другий пункту 1.7 у редакції наказу Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24.06.2016 р. N 398)

1.8. Раціоналізаторська пропозиція, яка належить до відомостей, що становлять державну таємницю, приймається і розглядається відповідно цієї Інструкції з додержанням вимог режиму секретності.

1.9. Раціоналізаторська пропозиція набуває правової охорони у формі свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції. Право на раціоналізаторську пропозицію охороняється відповідно до законодавства.

(пункт 1.9 у редакції наказу Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24.06.2016 р. N 398)

1.10. Упровадження в підрозділах Держспецзв'язку раціоналізаторських пропозицій, які надійшли з інших підрозділів Держспецзв'язку і прийняті БРП Держспецзв'язку, підтверджується актом про використання раціоналізаторської пропозиції.

II. Складання, подання та розгляд заяви про раціоналізаторську пропозицію

2.1. Заява про раціоналізаторську пропозицію, форма якої наведена в додатку 3 до цієї Інструкції (далі - заява), складається автором (співавторами) і подається у двох примірниках на розгляд БРП у паперовому та електронному вигляді.

(абзац перший пункту 2.1 у редакції наказу Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24.06.2016 р. N 398)

Заява складається окремо на кожну раціоналізаторську пропозицію.

2.2. У заяві викладаються такі матеріали: недоліки наявної конструкції, виробу, технологічного процесу і техніки, що застосовується, чи складу матеріалу, які усуваються впровадженням раціоналізаторської пропозиції; мета пропозиції; зміст запропонованого рішення, у тому числі дані, достатні для практичної реалізації пропозиції без участі автора (співавторів); визначення коефіцієнтів досягнутого позитивного ефекту К1 та складності вирішеного технічного завдання К3; стисла анотація, що розкриває способи вирішення вказаної проблеми.

До заяви додаються графічні матеріали (креслення, схеми, ескізи тощо) та інші додаткові відомості (за потреби).

На заяві та графічних матеріалах проставляється дата їх заповнення і виготовлення.

2.3. БРП проводиться перевірка змісту заяв щодо відповідності вимогам цієї Інструкції.

Заява приймається до розгляду та реєструється в журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій (додаток 4) у день її одержання. На заяві проставляються дата її подання до БРП і номер, за яким вона зареєстрована в цьому журналі.

(абзац другий пункту 2.3 у редакції наказу Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24.06.2016 р. N 398)

2.4. Висновки за раціоналізаторською пропозицією надаються секціями БРП протягом одного місяця з дати її реєстрації та підписуються керівником або заступником керівника секції. Рішення, прийняте щодо використання (відхилення) раціоналізаторської пропозиції, підписує голова БРП (заступник голови БРП) і секретар БРП. Перший примірник розглянутої пропозиції долучається до справи в БРП Держспецзв'язку, другий примірник надсилається автору пропозиції.

2.5. У разі відхилення раціоналізаторської пропозиції другий примірник заяви повертається авторові із зазначенням мотивів відхилення.

Рішення БРП щодо відмови у визнанні пропозиції раціоналізаторською або в її використанні може бути оскаржене автором (співавторами) керівнику підрозділу Держспецзв'язку в місячний строк після повернення авторові заяви.

2.6. Після отримання підрозділом Держспецзв'язку рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її для використання технічний засіб (обладнання) доопрацьовується відповідно до поданої заяви про раціоналізаторську пропозицію, про що особою інженерного складу, за якою закріплено конкретний технічний засіб (обладнання), вносяться зміни у технічну документацію. Запис у формулярі на технічний засіб (обладнання) щодо впровадження раціоналізаторської пропозиції засвідчується підписом начальника підрозділу і печаткою. У другий примірник заяви, який повернуто автору (співавторам), автором (співавторами) вноситься відповідний запис із зазначенням: яка, коли, ким і на підставі чого змінена документація. Запис засвідчується підписом відповідальної особи.

2.7. Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською та підтвердження факту її використання автору (кожному із співавторів) пропозиції протягом місяця видається свідоцтво. Дата подання та номер заяви проставляються у свідоцтві згідно з даними в журналі реєстрації. Свідоцтво підписується головою БРП і завіряється печаткою.

У свідоцтві вказуються прізвища та ініціали співавторів в алфавітному порядку.

2.8. Строк зберігання заяв про раціоналізаторські пропозиції, що були прийняті для використання, акта про використання раціоналізаторської пропозиції та інших матеріалів, що додаються до них, становить 10 років, відхилених заяв - 5 років. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій зберігаються постійно.

III. Визначення розміру винагороди автору (співавторам) раціоналізаторської пропозиції за її використання в Держспецзв'язку

3.1. Винагорода за використання раціоналізаторської пропозиції виплачується одноразово в межах кошторисних призначень, передбачених на зазначені цілі в кошторисі підрозділу Держспецзв'язку, з урахуванням позитивного ефекту від використання та обсягу її застосування у Держспецзв'язку.

3.2. Права та зобов'язання автора (співавторів) на отримання винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції регулюються шляхом укладання договору про винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції.

Договір укладається між автором (співавторами) та підрозділом Держспецзв'язку, в якому співробітник Держспецзв'язку проходить службу.

Умовами для укладання договору є свідоцтво, акт (акти) про використання раціоналізаторської пропозиції та наявність кошторисних призначень на зазначені цілі.

3.3. Розмір винагороди автору (співавторам) раціоналізаторської пропозиції визначається за формулою

В = К1 х К2 х К3 х М гривень,

де:

В - розмір винагороди у гривнях;

К1 - коефіцієнт досягнутого позитивного ефекту;

К2 - коефіцієнт обсягу використання раціоналізаторської пропозиції;

К3 - коефіцієнт складності вирішеного технічного завдання;

М - неоподаткований мінімум доходів громадян.

3.4. Розмір коефіцієнтів К1, К3 визначається БРП з використанням значень, вказаних у таблицях 1, 3, та зазначається у заяві про раціоналізаторську пропозицію з відповідним обґрунтуванням.

Висновки з оцінки правильності визначення автором (співавторами) коефіцієнтів К1 і К3 надаються секціями БРП при розгляді пропозиції в секціях.

Коефіцієнт К2 визначається БРП за кількістю актів про використання цієї раціоналізаторської пропозиції на день отримання договору для узгодження (таблиця 2).

Коефіцієнт обсягу використання раціоналізаторської пропозиції К2 (пункти 2 - 5) застосовується лише за умови, якщо значення коефіцієнтів К1 або К3 перевищує 1,0.

При визначенні розміру заохочення за раціоналізаторську пропозицію щодо створення алгоритмів і програмного продукту коефіцієнт обсягу використання раціоналізаторської пропозиції К2 не застосовується (обчислюється як 1,0).

3.5. Після попереднього узгодження з фінансовим, юридичним підрозділом Держспецзв'язку та керівником підрозділу Держспецзв'язку, в якому автор (співавтори) проходить службу, проект договору надсилається на узгодження до БРП.

3.6. БРП перевіряє подані документи для виплати винагороди, правильність оформлення договору та розрахунку розміру винагороди. Після проведення узгоджувальних заходів договір повертається для укладання (підписання) в підрозділ Держспецзв'язку, в якому співробітник Держспецзв'язку проходить службу.

3.7. Для здійснення оплати один примірник підписаного та зареєстрованого договору разом з копіями свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію і акта (актів) про використання раціоналізаторської пропозиції передається до відповідного фінансового підрозділу.

Таблиця 1

Коефіцієнт досягнутого позитивного ефекту К1

N з/п

Досягнутий позитивний ефект

К1

1.

Поліпшення другорядних технічних характеристик, які не є визначальними для конкретного продукту*

1,0

2.

Поліпшення основних технічних характеристик, які є визначальними для конкретного продукту

1,5

3.

Досягнення якісно нових технічних характеристик продукту

2,5

4.

Отримання нового продукту, що має більш високі основні технічні характеристики серед наявних аналогів

3,5

5.

Отримання нового продукту, вперше освоєного у вітчизняному виробництві, що має якісно нові технічні характеристики

4,0

____________
* продукт - це технологічний процес, продукція, алгоритм, програмний продукт.

Таблиця 2

Коефіцієнт обсягу використання раціоналізаторської пропозиції в Держспецзв'язку К2

N з/п

Обсяг використання в Держспецзв'язку

К2

1.

Використання в одному примірнику

1,0

2.

Використання в 2 - 4 примірниках

2,0

3.

Використання в 5 - 10 примірниках

3,5

4.

Використання в 11 - 20 примірниках

4,5

5.

Використання більше ніж у 20 примірниках

5,0

Таблиця 3

Коефіцієнт складності вирішеного технічного завдання К3

N з/п

Ступінь складності вирішеного технічного завдання

К3

1

2

3

1.

Конструкція однієї простої деталі, зміна одного параметра простого процесу, однієї операції процесу

1,0

2.

Конструкція складної або збірної деталі, конструкція другорядного вузла, механізму, зміна двох і більше другорядних параметрів нескладних процесів, зміна двох і більше неосновних операцій технологічних процесів

2,0

3.

Конструкція одного основного вузла або декількох неосновних вузлів машин, механізмів, обладнання, апаратури, приладів, частини (неосновних) процесів

3,0

4.

Конструкція декількох основних вузлів машин, механізмів, обладнання, апаратури, приладів, основних процесів технології

4,0

5.

Конструкція машини, приладу, станка, апарата, споруди, технологічних процесів

5,0

6.

Конструкція машини, приладу, станка, споруди, апарата зі складною кінематикою, апаратурою контролю та радіоелектронною схемою; конструкція силових машин, агрегатів, комплексних технологічних процесів

6,5

7.

Конструкція машини, споруди, апарата зі складною системою контролю, автоматичних поточних ліній, що складаються з нових видів обладнання, системи управління і регулювання, складних комплексних технологічних процесів

8,0

 

Директор Департаменту організації
урядового зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку

Г. Б. Запорожець

 

____________________________
(підрозділ)

 

АКТ
про використання раціоналізаторської пропозиції

"___" ____________ 20__ року

Назва і номер раціоналізаторської пропозиції
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Технічний або інший об'єкт (виріб, технологія виробництва, процес організації виробництва тощо), в якому використано раціоналізаторську пропозицію
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата початку використання "___" ____________ 20__ року.

Керівник підрозділу __________________________                   ________________________________
                                                                           (підпис)                                                                              (ініціали та прізвище)

 

З актом ознайомлено: автор (співавтори) ____________________      ___________________________
                                                                                                                   (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

(Інструкцію доповнено додатком 1 згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24.06.2016 р. N 398)

 

(Інструкцію доповнено додатком 2 згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24.06.2016 р. N 398)

 

 

_____________________________
                        (гриф секретності)
Прим. N ___

 

Заступнику Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України - голові Бюро з
питань раціоналізаторських пропозицій
в Держспецзв'язку
________________  ____________________
      (військове звання)                        (П. І. Б.)

Зареєстровано за N ____________ від ___ ____________ 20__ року

ЗАЯВА
про раціоналізаторську пропозицію

Прошу (просимо) розглянути пропозицію під назвою ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
і визнати її раціоналізаторською.

ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ,
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ОБҐРУНТУВАННЯ

Пропоную(ємо) змінити конструкцію виробу, технологічний процес, техніку, що застосовується, склад матеріалу тощо, а саме: _____________________________________________________________
     (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Значення К1 ____ та його обґрунтування __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Значення К3 ____ та його обґрунтування __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додаткові відомості до пропозиції, що додаються:

графічні матеріали (ескізи, креслення, схеми, графіки тощо) на ____ арк.,

інші матеріали на _____ арк.

Усього на _____ арк.

"___" ____________ 20__ року     Автор (співавтори) _________________________________________
                                                                                                                                                                (підпис(и))

ВИСНОВОК ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ К1, К3
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

__________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище)

ВИСНОВОК ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ К1, К3
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

__________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище)

ВИСНОВОК ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ К1, К3
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

__________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище)

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова БРП Держспецзв'язку     "___" ____________ 20__ року ____________   __________________
                                                                                                                                                        (підпис)                          (прізвище)

Секретар БРП Держспецзв'язку "___" ____________ 20__ року ____________   __________________
                                                                                                                                                        (підпис)                          (прізвище)

ЗМІНИ НОРМАТИВНОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

(Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24.06.2016 р. N 398)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації раціоналізаторських пропозицій

(Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24.06.2016 р. N 398)

____________

Опрос