Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о поддержке ликвидности Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках

Национальный банк
Положение, Постановление от 21.08.2013 № 332
редакция действует с 13.10.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.08.2013

м. Київ

N 332

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2013 р. за N 1578/24110

Про затвердження Положення про підтримку ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 10 жовтня 2017 року N 102

Відповідно до статті 15 Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України "Про Національний банк України", з метою визначення умов і порядку підтримки Національним банком України ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про підтримку ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, що додається.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Операційного управління Національного банку України та ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Б. В. Приходько

 

Положення
про підтримку ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 15 Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України "Про Національний банк України", з метою визначення умов і порядку підтримки Національним банком України (далі - Національний банк) ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр).

2. Терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Розрахунковий центр у разі виникнення в нього тимчасового дефіциту ліквідних коштів для виконання покладених на нього функцій та вичерпання ним можливостей отримання коштів на міжбанківському кредитному ринку має право звернутися до Національного банку за підтримкою ліквідності.

4. Національний банк здійснює підтримку ліквідності Розрахункового центру, якщо це не суперечить пріоритетам його діяльності, визначеним законодавством України, шляхом проведення з ним операцій прямого репо з державними облігаціями України (далі - операція репо) та/або шляхом купівлі державних облігацій України, які є у власності Розрахункового центру.

5. Національний банк може здійснювати з Розрахунковим центром операції тільки строкового репо (строк операції чітко визначений), але не більше ніж на 90 календарних днів.

6. Процентний дохід за операцією репо є наперед обумовленим та фіксованим на час проведення операції.

Процентна ставка, яка використовується для визначення ціни зворотного продажу державних облігацій України, не повинна бути нижчою ніж облікова ставка Національного банку.

Базовою кількістю днів для визначення процентного доходу є фактична кількість днів у році.

7. Операції репо та купівлі державних облігацій України можуть здійснюватися з державними облігаціями України всіх випусків (крім облігацій зовнішніх державних позик України), строк погашення яких не припадає на строк проведення операції репо (у разі проведення операції репо) та за умови, що вони перебувають у власності Розрахункового центру і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями.

8. За операцією репо ціною купівлі Національним банком державних облігацій України є їх справедлива вартість, але не вища ніж номінальна вартість цих цінних паперів, на день укладення договору.

За операцією з купівлі державних облігацій України ціною купівлі Національним банком державних облігацій України є їх справедлива вартість.

Ціна зворотного продажу Національним банком державних облігацій України за операцією репо залежить від ціни, що визначена в першій частині операції репо, та строку цієї операції, а також від дохідності за державними облігаціями України, облікової ставки Національного банку, процентних ставок за кредитами та депозитами на міжбанківському кредитному ринку, середньозваженої процентної ставки за кредитами рефінансування під забезпечення державними облігаціями України, які діяли у відповідному періоді.

9. Операція прямого репо, яка здійснюється між Розрахунковим центром та Національним банком, є кредитною операцією і обліковується на рахунках бухгалтерського обліку згідно з економічною суттю операції відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих документів Національного банку з питань бухгалтерського обліку і депозитарної діяльності.

II. Порядок проведення Національним банком операцій з підтримки ліквідності Розрахункового центру

1. Розрахунковий центр для здійснення операцій репо та/або операції з купівлі Національним банком державних облігацій України подає засобами електронної пошти до Національного банку клопотання щодо проведення операції репо та/або операції з купівлі Національним банком державних облігацій України, засвідчене в установленому порядку, із обґрунтуванням необхідності проведення таких операцій, із зазначенням обсягу проведення операцій, кількості та коду (міжнародного ідентифікаційного номера) державних облігацій України, що пропонуються, а в разі проведення операції репо - строку проведення операції та цінових параметрів (процентної ставки, яка використовується для визначення ціни зворотного продажу державних облігацій України).

Клопотання Розрахункового центру щодо проведення операції репо та/або операції з купівлі Національним банком державних облігацій України підписується керівником Розрахункового центру або особою, яка виконує його обов'язки, та головним бухгалтером Розрахункового центру в установленому порядку.

(абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

2. Структурний підрозділ Національного банку, який відповідає за проведення операцій з регулювання ліквідності банків, оперативно розглядає клопотання Розрахункового центру, готує пропозиції керівництву Національного банку для прийняття рішення про проведення операції репо та/або операції з купівлі Національним банком державних облігацій України і після прийняття рішення керівництвом Національного банку надсилає лист-повідомлення Розрахунковому центру (у разі позитивного вирішення - із зазначенням умов проведення операцій, у разі відмови - з обґрунтуванням причин відмови) та забезпечує здійснення організаційних заходів щодо укладення з Розрахунковим центром договору прямого репо та/або договору купівлі державних облігацій України.

3. У договорах прямого репо та купівлі державних облігацій України, укладених з Розрахунковим центром, зазначаються обсяг операції, код (міжнародний ідентифікаційний номер) державних облігацій України, а також строк проведення операції, розмір процентного доходу (у разі проведення операції репо) тощо.

4. У разі укладення договору прямого репо в договорі мають бути передбачені права Національного банку в разі порушення Розрахунковим центром строку повернення коштів за другою частиною операції репо:

з дня виникнення простроченої заборгованості застосовувати відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо списання з кореспондентського рахунку Розрахункового центру в безспірному порядку всієї заборгованості за договором прямого репо (що складається із заборгованості за договором прямого репо та/або пені, та/або інших платежів) до її повного погашення;

ужити заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до договору прямого репо шляхом продажу невикуплених Розрахунковим центром державних облігацій України третім особам;

узяти у свою власність за справедливою вартістю державні облігації України до строку погашення в разі неможливості їх реалізації.

5. Перерахування коштів на кореспондентський рахунок Розрахункового центру за першою частиною договору прямого репо здійснюється одночасно з блокуванням державних облігацій України в депозитарії державних цінних паперів Національного банку.

6. Перерахування коштів з кореспондентського рахунку Розрахункового центру за другою частиною договору прямого репо в сумі, що передбачена укладеним договором, на дату зворотного продажу державних облігацій України здійснюється одночасно з розблокуванням державних облігацій України в депозитарії державних цінних паперів Національного банку.

7. Зобов'язання щодо виконання другої частини договору репо в сторін договору виникає тільки за умови повного виконання ними зобов'язань за першою частиною договору репо.

8. Наявність у Розрахункового центру строкової заборгованості за раніше проведеною операцією репо не є перешкодою для проведення Національним банком наступної операції репо та/або операції з купівлі державних облігацій України.

9. Розрахунковий центр може достроково повернути кошти і проценти за операцією прямого репо, про що письмово повідомляє Національний банк за один робочий день до дня повернення коштів.

Національний банк здійснює розрахунок ціни зворотного продажу державних облігацій України на дату дострокового повернення коштів і процентів за операцією прямого репо.

10. Договір про купівлю державних облігацій України є виконаним за умови проведення грошових розрахунків і поставки державних облігацій України в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності.

11. Національний банк проводить з Розрахунковим центром операції репо та операції купівлі державних облігацій України з урахуванням відповідних вимог щодо принципів та порядку проведення операцій прямого репо та операцій купівлі державних облігацій України, визначених технічним порядком проведення Національним банком операцій з банками.

III. Контроль і відповідальність

1. Національний банк здійснює контроль за своєчасним виконанням Розрахунковим центром усіх умов укладених договорів прямого репо.

2. Відповідальність Розрахункового центру за своєчасне повернення коштів за другою частиною операції прямого репо, а також за виконання усіх умов укладених договорів прямого репо визначається зазначеними договорами.

3. Операційне управління Національного банку в разі невиконання Розрахунковим центром умов укладеного договору прямого репо наступного робочого дня відносить заборгованість на рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів і нараховує пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

4. Національний банк має право в разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку Розрахункового центру вжити заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до договору прямого репо шляхом продажу невикуплених Розрахунковим центром державних облігацій України третім особам.

Національний банк у разі неможливості реалізації державних облігацій України має право взяти їх у свою власність за справедливою вартістю до строку погашення.

5. Якщо сума коштів, одержаних від реалізації невикуплених Розрахунковим центром державних облігацій України, перевищує заборгованість Розрахункового центру перед Національним банком, то сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок Розрахункового центру протягом трьох робочих днів з дня одержання коштів від реалізації державних облігацій України.

У разі нестачі коштів, одержаних від реалізації державних облігацій України, Національний банк на підставі укладеного договору здійснює списання коштів з кореспондентського рахунку Розрахункового центру до повного погашення зобов'язань за договором прямого репо.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

Опрос