Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к договору об обслуживании клирингового учреждения и договору об обслуживании Расчетного центра

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 20.08.2013 № 1526
редакция действует с 15.05.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08.2013

м. Київ

N 1526

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2013 р. за N 1569/24101

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 7 жовтня 2014 року N 1316
,
від 7 вересня 2017 року N 673
,
від 3 травня 2018 року N 293
,
від 31 березня 2020 року N 145

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України" та з метою захисту прав учасників фондового ринку та дотримання ними вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Вимоги до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на клірингові установи, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) та Центральний депозитарій цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) при укладенні договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру (далі - Договір), внесенні змін до Договору.

2. Терміни, які використовуються у цих Вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про депозитарну систему України", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок" тощо.

3. Договір укладається між кліринговою установою, Розрахунковим центром та Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру здійснює зберігання та веде облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції.

4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

(абзац перший пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.05.2018 р. N 293
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145)

Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.

(абзац другий пункту 4 розділу I у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.09.2017 р. N 673)

(пункт 4 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2014 р. N 1316)

5. Договір має встановлювати умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

6. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про депозитарну систему України", цими Вимогами та іншими нормативно-правовими актами Комісії.

II. Вимоги до Договору

1. Договір повинен містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов'язки сторін;

порядок розрахунків за надані послуги;

відповідальність сторін;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами у процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

умови захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії;

інші умови, що не суперечать законодавству.

2. Сторонами Договору є клірингова установа та Центральний депозитарій, Розрахунковий центр та Центральний депозитарій.

Реквізити сторін Договору мають містити щодо кожної сторони повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі ліцензії на провадження клірингової діяльності, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

3. Предметом Договору є надання Центральним депозитарієм послуг щодо відкриття та ведення в установленому Комісією порядку рахунку у цінних паперах відповідно клірингової установи або Розрахункового центру, обліку на цьому рахунку цінних паперів, які використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення), та цінних паперів, права на які та права за якими перейшли до клірингової установи або Розрахункового центру при виконанні кліринговою установою або Розрахунковим центром функцій центрального контрагента, а також надання Центральним депозитарієм інших послуг, надання яких не заборонено законодавством.

4. Права та обов'язки сторін:

1) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права Центрального депозитарію:

відмовляти в узятті до виконання розпоряджень клірингової установи та Розрахункового центру, якщо вони не відповідають вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та внутрішнім документам Центрального депозитарію;

відмовляти в узятті до виконання розпоряджень клірингової установи та Розрахункового центру за умови несплати депозитарних послуг, що надаються Центральним депозитарієм, якщо це передбачено Договором;

вносити зміни до тарифів Центрального депозитарію, якщо це передбачено Договором, за умови обов'язкового повідомлення про такі зміни клірингової установи та Розрахункового центру в установлені Договором спосіб та термін;

2) Договір має передбачати такі обов'язки Центрального депозитарію:

дотримуватися вимог чинного законодавства про депозитарну систему України при наданні послуг за Договором;

зупиняти проведення операцій кліринговою установою, Розрахунковим центром з цінними паперами певного випуску, щодо якого виявлено порушення депозитарного балансу;

надавати кліринговій установі, Розрахунковому центру розпорядження про усунення порушення депозитарного балансу;

відкривати та вести рахунки у цінних паперах кліринговій установі та Розрахунковому центру;

здійснювати зберігання та облік цінних паперів на рахунку у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру;

здійснювати обслуговування рахунку у цінних паперах шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію;

надавати кліринговій установі, Розрахунковому центру відповідно до законодавства та умов Договору інформацію, що міститься на їх рахунках, відкритих у Центральному депозитарії, інформацію про проведення корпоративних операцій емітента щодо цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах клірингової установи, Розрахункового центру;

складати звіт про виконання депозитарної операції у формі довідки з рахунку в цінних паперах та/або іншій формі, визначеній у Договорі;

ознайомлювати клірингову установу та Розрахунковий центр з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Центрального депозитарію, які регламентують відносини Центрального депозитарію з його клієнтами;

не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клірингової установи, Розрахункового центру, або інформації щодо такої особи без відповідних розпоряджень клірингової установи, Розрахункового центру, крім випадків, передбачених законодавством;

не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах клірингової установи, Розрахункового центру у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Центральним депозитарієм, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству;

3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права клірингової установи, Розрахункового центру: отримувати від Центрального депозитарію відповідно до умов Договору інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах, операцій з цінними паперами на рахунку в цінних паперах;

4) умови Договору повинні передбачати такі обов'язки клірингової установи, Розрахункового центру:

дотримуватись Правил Центрального депозитарію в частині взаємодії клірингової установи, Розрахункового центру та Центрального депозитарію;

оплачувати послуги Центрального депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та тарифами Центрального депозитарію;

виконувати розпорядження Центрального депозитарію, які складені та надані відповідно законодавства, Договору, Правил Центрального депозитарію;

надавати Центральному депозитарію документи, які передбачені законодавством, Правилами Центрального депозитарію як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору;

подавати інформацію Центральному депозитарію в термін, визначений в Договорі, з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, у порядку, встановленому законодавством, Правилами Центрального депозитарію;

5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов'язки сторін, що не суперечать Правилам Центрального депозитарію, цим Вимогам та законодавству про цінні папери та депозитарну систему України;

6) умови Договору не повинні позбавляти клірингову установу та Розрахунковий центр прав, обмежувати в правах, передбачених чинним законодавством України.

5. Договір має передбачати способи обміну інформацією між кліринговою установою та Розрахунковим центром і Центральним депозитарієм.

6. Договір має містити інформацію щодо вартості послуг Центрального депозитарію та порядку їх оплати.

7. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів (визначаються, зокрема, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами у процесі виконання Договору).

Відповідальність клірингової установи та Розрахункового центру і Центрального депозитарію визначається у Договорі відповідно до закону.

8. У Договорі зазначаються строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії, порядок закриття рахунку в цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру.

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність на ньому цінних паперів.

9. Договір має встановлювати спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні клірингової установи та Розрахункового центру, наданого у формі паперового або електронного документа.

10. Договором можуть бути визначені інші умови, що не суперечать законодавству України.

11. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

 

Т. в. о. директора департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

О. Сальчук

Опрос