Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике оценки активов субъектов естественных монополий, субъектов хозяйствования на смежных рынках в сфере комбинированного производства электрической и тепловой энергии

Фонд государственного имущества
Приказ от 28.08.2013 № 1955
действует с 27.09.2013

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2013

м. Київ

N 1955

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2013 р. за N 1547/24079

Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

Відповідно до підпункту 146.2 пункту 146 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, абзацу дев'ятнадцятого частини другої статті 9 Закону України "Про природні монополії"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054, що додаються.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Фонду державного майна України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду
державного майна України

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики

О. Рогозін

Голова
Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

В. о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг

Ю. Є. Хіврич

Міністр регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Г. П. Темник

 

Зміни
до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

1. В абзаці сьомому пункту 1.2 розділу I слова та цифри "Національному стандарті N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 (далі - Національний стандарт N 1)" замінити словами та цифрою "національних стандартах оцінки, інших нормативно-правових актах з оцінки майна, що відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" здійснюють методичне регулювання оцінки майна".

2. У розділі II:

1) пункт 2.4 доповнити словами ", стосовно якої прийнято рішення щодо переходу на стимулююче регулювання";

2) у другому реченні абзацу другого пункту 2.5 слова "оформлений належним чином додатковий перелік активів, що не підлягають оцінці" замінити словами та цифрами "оформлені належним чином зміни до переліків активів, які суб'єкт оціночної діяльності отримав відповідно до підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цього розділу".

3. У розділі III:

1) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Звіт про оцінку активів та висновок про їх вартість у двох примірниках з письмовим запитом на рецензування надсилаються Фонду державного майна України. Після проведення рецензування звіт про оцінку активів разом із висновком про їх вартість і рецензією на такий звіт надсилається Фондом державного майна України замовнику рецензування. З метою інформування про результати оцінки та рецензування органу, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у відповідній сфері, надсилається висновок про вартість активів, оформлений відповідно до додатка 1 до цієї Методики, та рецензія на звіт про оцінку.";

2) абзац другий пункту 3.7 викласти в такій редакції:

"індекс зміни вартості будівельно-монтажних робіт - до показників вартості нерухомого майна, що є введеними в експлуатацію або незавершеними будівництвом об'єктами";

3) у пункті 3.10:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

у підпункті 3.10.2:

у першому реченні абзацу першого слова "чинними) до дати оцінки" замінити словами "чинними, до дати оцінки)";

абзац п'ятий доповнити словами "інших країн-виробників";

4) після пункту 3.11 доповнити розділ новим пунктом 3.12 такого змісту:

"3.12. Оцінка фізичного зносу основних засобів у випадках, визначених цією Методикою, здійснюється за методом строку життя з лінійним зниженням вартості. Фізичний знос визначається як частка від ділення фактичного строку експлуатації активу на нормативний строк його експлуатації за такою формулою:

Зфіз =

Сф
______
Сн

ґ 100,

де Зфіз - фізичний знос активу, що оцінюється, відсотки;

Сф - фактичний строк експлуатації активу, місяці або роки;

Сн - нормативний строк експлуатації активу, місяці або роки.

З метою розрахунку фізичного зносу основних засобів відповідно до вимог цієї Методики нормативні строки експлуатації активів обираються, виходячи з даних, наведених у додатку 10 до цієї Методики.

Якщо за подібний об'єкт береться об'єкт, що був в експлуатації, до ціни подібного об'єкта застосовується поправка, яка враховує різницю між фізичним зносом об'єкта оцінки та фізичним зносом подібного об'єкта і визначається за такою формулою:

Пфіз =

100 - Зфо
______________,
100 - Зфа

 

де Пфіз - поправка на різницю фізичних станів об'єкта оцінки та подібного об'єкта;

Зфо - фізичний знос об'єкта оцінки, відсотки;

Зфа - фізичний знос подібного об'єкта, відсотки.

3.12.1. З метою врахування незвичайних (нетипових) умов експлуатації об'єкта в минулому, пошкодження об'єкта внаслідок аварії або його неповної укомплектованості в переліках активів, що складаються підприємством, робиться відмітка про це і додатково складаються документи (акт технічного (фізичного) стану, акт обстеження об'єкта тощо), в яких зазначаються відомості про причини складання відповідного документа та інформація про фізичний стан, відсутність (наявність) складових такого об'єкта тощо. У такому разі фізичний знос активу визначається з урахуванням зазначеної в документах інформації за методами, застосування яких обґрунтовується у звіті про оцінку таких активів.

3.12.2. З метою врахування факту наявності покращення експлуатаційних характеристик активу за рахунок проведених реконструкцій застосовується таке коригування розрахунку фізичного зносу: фактичний строк експлуатації активу береться таким, що дорівнює проміжку часу, який минув з дати проведення останньої реконструкції активу до дати оцінки. При цьому фізичний знос активу станом на дату завершення реконструкції береться розміром 20 відсотків.

Розрахунок фізичного зносу активів, які були реконструйовані, за винятком профільних для відповідної сфери передавальних пристроїв, виконується за такою формулою:

Зфіз = (0,2 +

Срек
_______
Сн

) ґ 100,

де Срек - проміжок часу, що минув з дати проведення останньої реконструкції активу до дати оцінки, місяці або роки.

Розрахунок фізичного зносу профільних для відповідної сфери передавальних пристроїв, які було реконструйовано повністю або частково, виконується за такою формулою:

  

 
,

де Lрi - довжина реконструйованих ділянок передавального пристрою, кілометри, метри;

Срекi - час, який минув з дати проведення реконструкції певної ділянки передавального пристрою до дати оцінки, місяці або роки;

L0 - довжина ділянок передавального пристрою, що не були реконструйовані, кілометри, метри;

Lзаг - загальна довжина передавального пристрою, кілометри, метри.

3.12.3. Фізичний знос об'єкта, що складається з декількох активів, розраховується окремо щодо кожного активу, що входять до складу такого об'єкта.

3.12.4. Залишковий строк експлуатації активу Сз визначається за такою формулою:

Сз = Сн ґ (1 -

Зфіз
_______
100

).

Залишковий строк експлуатації активу визначається в місяцях або роках відповідно до показника нормативного строку експлуатації активу.".

У зв'язку з цим пункти 3.12 - 3.17 вважати відповідно пунктами 3.13 - 3.18;

5) у першому реченні пункту 3.15 слова та цифру "вимог Національного стандарту N 1" замінити словами та цифрами "Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 (далі - Національний стандарт N 1).".

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.2:

абзаци другий - четвертий підпункту 4.2.1.12 підпункту 4.2.1 викласти в такій редакції:

"визначення вартості заміщення (відтворення) силового електротехнічного обладнання, яке встановлене на ПС і обліковується за окремими інвентарними номерами, проводиться згідно з додатком 3 до цієї Методики або за інформацією ринку про ціни на таке нове обладнання;

визначення вартості спеціалізованої нерухомості, яка входить до складу ПС і обліковується за окремими інвентарними номерами, проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1442 (із змінами) (далі - Національний стандарт N 2), витратного методичного підходу з визначенням їх вартості заміщення (відтворення). Вартість кожної будівлі та споруди визначається на підставі опосередкованих одиничних показників вартості будівництва. Інформація про укрупнені показники вартості будівництва будівель трансформаторних підстанцій та розподільних пунктів наведена в додатках 4, 5 до цієї Методики;

зменшення вартості заміщення (відтворення) ПС на величину вартості заміщення (відтворення) силового електротехнічного обладнання та вартості заміщення (відтворення) спеціалізованої нерухомості і розподіл залишку між іншими інвентарними об'єктами основних засобів, що входять до складу ПС, який проводиться пропорційно їх балансовій первісній вартості.";

у підпункті 4.2.1.13 підпункту 4.2.1, підпункті 4.2.2.7 підпункту 4.2.2, підпункті 4.2.3.6 підпункту 4.2.3, підпункті 4.2.4.4 підпункту 4.2.4, підпункті 4.2.5.5 підпункту 4.2.5:

слова "коефіцієнт оптимізації" замінити словами "коефіцієнт оптимізації витрат";

слово та цифри "пунктів 4.6, 4.12" замінити словами та цифрами "пункту 3.12 розділу III цієї Методики та пунктів 4.6 - 4.16";

2) у пункті 4.3 цифри "3.12" замінити цифрами "3.13";

3) у пункті 4.4 цифри "3.13" замінити цифрами "3.14";

4) пункти 4.6 - 4.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.10 - 4.21 вважати відповідно пунктами 4.6 - 4.17;

5) у пункті 4.6 слова та цифри "за формулами, що наведені в пункті 4.6 та пункті 4.12 цього розділу" замінити словами та цифрами ", проведеного відповідно до пункту 3.12 розділу III цієї Методики";

6) пункт 4.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.8 - 4.17 вважати відповідно пунктами 4.7 - 4.16;

7) у пункті 4.8:

у другому реченні абзацу другого:

слово та цифри "пункту 4.14" замінити словом та цифрами "пункту 4.9";

слово та цифри "пункту 4.15" замінити словом та цифрами "пункту 4.10";

слово та цифри "пункту 4.16" замінити словом та цифрами "пункту 4.11";

в абзаці третьому слово та цифри "пункті 4.12" замінити словом та цифрами "пункті 4.7";

8) у пункті 4.11 літери "Кзакт" замінити літерами "Кзп";

9) у пункті 4.12 слова та цифри "в пунктах 4.14 - 4.16" замінити словами та цифрами "в пунктах 4.9 - 4.11";

10) у пунктах 4.15, 4.16 слово та цифри "пункті 4.12" замінити словом та цифрами "пункті 4.7".

5. Доповнити Методику новим розділом V такого змісту:

"V. Особливості оцінки активів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері розподілу природного газу трубопроводами

5.1. Для цілей оцінки активів підприємства, що здійснює діяльність у сфері розподілу природного газу трубопроводами, ця Методика передбачає попереднє групування об'єктів оцінки за такими функціональними групами:

5.1.1. Передавальні пристрої у вигляді газопроводів, у тому числі:

поліетиленові газопроводи (низького, середнього та високого тиску);

сталеві газопроводи (низького, середнього та високого тиску);

комбіновані газопроводи (низького, середнього та високого тиску).

5.1.2. Газорегуляторні пункти, у тому числі:

газорегуляторне обладнання, що за своєю конструкцією є окремим газорегуляторним пунктом (блоковий, шафовий);

газорегуляторне обладнання, що є складовою газорегуляторного пункту, без врахування будівель, у яких воно розміщене.

5.1.3. Будівлі, приміщення (вбудовані, прибудовані), у яких розміщене газорегуляторне обладнання.

5.1.4. Будівлі, приміщення, за винятком тих, у яких розміщене газорегуляторне обладнання.

5.1.5. Передавальні пристрої, за винятком тих, що належать до газопроводів.

5.1.6. Споруди.

5.1.7. Обладнання електрохімічного захисту.

5.1.8. Машини та обладнання, за винятком обладнання, що належить до газорегуляторних пунктів, та обладнання електрохімічного захисту.

5.1.9. Вимірювальні та регулюючі прилади, за винятком приладів, що належать до газорегуляторних пунктів, та приладів електрохімічного захисту.

5.1.10. Транспортні засоби, у тому числі:

колісні транспортні засоби;

інші транспортні засоби.

5.1.11. Інші основні засоби, у тому числі обчислювальна та офісна техніка, комп'ютери, інвентар.

5.1.12. Нематеріальні активи, крім речових прав, пов'язаних із земельною ділянкою.

5.1.13. Капітальні інвестиції.

5.2. Оцінка основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері розподілу природного газу трубопроводами, проводиться з дотриманням таких особливостей:

5.2.1. Оцінка газопроводів проводиться шляхом застосування витратного підходу, за результатами якого визначається залишкова вартість заміщення (відтворення).

5.2.1.1. Газопроводи за матеріалом виготовлення труби поділяються на такі групи:

поліетиленові;

сталеві;

комбіновані.

Під час ідентифікації окремого газопроводу досліджується його належність до однієї із зазначених груп.

5.2.1.2. Для визначення вартості сталевих газопроводів у всіх випадках використовуються укрупнені показники вартості будівництва поліетиленових газопроводів з подібними технічними параметрами, крім таких випадків прокладання газопроводів:

у гірській місцевості з високою ймовірністю зсуву ґрунту;

для транспортування газів, що містять ароматичні і хлоровані вуглеводні, а також парові і рідкі фази зріджених вуглеводневих газів;

надземного, наземного способу;

у тунелях, колекторах;

на підроблювальних територіях;

тиском вище 0,1 МПа.

5.2.1.3. Досліджуються такі істотні ціноутворюючі характеристики окремого газопроводу:

загальна довжина ділянки газопроводу, розгорнута протяжність газопроводу в однотрубному вимірі, матеріал виготовлення та діаметр труби, спосіб прокладання, тиск газопроводу, умови прокладання газопроводу.

5.2.1.4. Вартість заміщення (відтворення) окремого газопроводу визначається на підставі укрупнених показників вартості труби, інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт, пов'язаних з прокладенням такої труби, визначених відповідно до додатка 11 до цієї Методики.

5.2.1.5. Вартість заміщення (відтворення) газопроводу визначається як добуток суми укрупненого показника вартості труби (показника вартості одного погонного метра труби), відібраного залежно від тиску газопроводу, діаметра та матеріалу виготовлення труби, та укрупненого показника вартості прокладання труби (показника вартості прокладання одного погонного метра труби), відібраного залежно від способу прокладання, діаметра та матеріалу виготовлення труби, та розгорнутої протяжності газопроводу в однотрубному вимірі, збільшений на коефіцієнт, що враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики, з урахуванням того, що зазначені укрупнені показники вартості визначені станом на 01 січня 2013 року.

Рішення щодо вибору матеріалу виготовлення труби оцінюваного газопроводу приймається з урахуванням підпункту 5.2.1.2 цього пункту.

5.2.1.6. Для врахування ускладнених умов прокладення газопроводів до вартості заміщення (відтворення) застосовуються поправні коефіцієнти, наведені в додатку 11 до цієї Методики.

5.2.1.7. Залишкова вартість заміщення (відтворення) газопроводу визначається як вартість заміщення (відтворення) такого газопроводу з урахуванням його фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації витрат.

5.2.1.8. Фізичний знос окремого газопроводу визначається відповідно до пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

5.2.1.9. Коефіцієнт оптимізації витрат Копт газопроводів, виведених від окремої газорозподільної станції магістральних газопроводів (далі - ГРС), визначається за такою формулою:

Копт = (Кзакт ґ Крез)n,

де Кзакт - коефіцієнт завантаження газопроводів окремої ГРС;

Крез - коефіцієнт резервування;

n - коефіцієнт гальмування.

Коефіцієнт оптимізації витрат газопроводів, виведених від певної ГРС, застосовується до вартості заміщення (відтворення) усіх газопроводів, які пов'язані з такою ГРС. З метою ідентифікації газопроводів, які пов'язані з певною ГРС, у переліках активів підприємства, які відповідно до пункту 2.3 розділу II цієї Методики складаються під час інвентаризації активів, зазначається інформація про належність кожного газопроводу високого та середнього тиску до певної ГРС.

5.2.1.9.1. Коефіцієнт завантаження газопроводів розраховується для кожної окремої ГРС на основі відношення максимальних фактичних та максимальних (проектних) витрат газу для усіх газопроводів високого та середнього тиску на виході від окремої ГРС. У разі наявності декількох виходів газопроводу високого та середнього тиску від ГРС у розрахунку враховуються витрати газу для всіх таких газопроводів.

5.2.1.9.2. Максимальні (проектні) витрати газу в газопроводі Qпроект визначаються за такою формулою:

  

,

де d - діаметр газопроводу, см;

t - температура газу, °C;

Pm - середній (абсолютний) тиск газу на ділянці газопроводу, МПа;

V - швидкість руху газу, м/с.

Максимальні (проектні) витрати газу визначаються при температурі 0° C та тиску 0,10132 МПа у куб. м/год.

Швидкість руху газу під час розрахунку максимальних (проектних) витрат газу приймається:

15 м/с - для газопроводів середнього тиску;

25 м/с - для газопроводів високого тиску.

5.2.1.9.3. Інформація про максимальні фактичні витрати газу в газопроводах високого та середнього тиску на виході від окремої ГРС Qфакт надається суб'єкту оціночної діяльності підприємством за результатами аналізу фактичних витрат газу за годину протягом 3 років, що передували даті оцінки. При цьому в кожному році відбирається 24 значення фактичних витрат газу за годину, протягом яких спостерігалось максимальне навантаження кожного газопроводу високого та середнього тиску. Така інформація оформляється підприємством належним чином як вихідні дані для оцінки і в повному обсязі надається суб'єкту оціночної діяльності згідно з умовами договору на проведення оцінки.

5.2.1.9.4. На підставі наданих вихідних даних для розрахунку коефіцієнта завантаження газопроводів суб'єкт оціночної діяльності визначає середнє арифметичне значення максимальних фактичних витрат газу за годину в кожному газопроводі високого та середнього тиску за кожний з трьох років, що передували даті оцінки. Для подальшого розрахунку коефіцієнта завантаження газопроводів, виведених від окремої ГРС, ураховується визначене таким чином найбільше середнє значення максимальних фактичних витрат газу за годину в усіх газопроводах високого та середнього тиску, отримане за один з трьох років, що передували даті оцінки.

5.2.1.9.5. Коефіцієнт завантаження газопроводів окремої ГРС Кзпр визначається за такою формулою:

Кзпр =

SQфакт
_____________
SQпроект

,

де SQфакт - сума максимальних фактичних витрат газу в усіх газопроводах високого та середнього тиску на виході з ГРС, що належать підприємству, активи якого оцінюються, тис. куб. м/год;

SQпроект - сума максимальних (проектних) витрат газу в усіх газопроводах високого та середнього тиску на виході з ГРС, що належать підприємству, активи якого оцінюються, тис. куб. м/год.

5.2.1.9.6. Коефіцієнт резервування враховує вимоги щодо необхідного технологічного запасу пропускної здатності газопроводу і для цілей цього розділу дорівнює 1,1.

5.2.1.9.7. Коефіцієнт гальмування відображає нелінійну залежність вартості газопроводу від його технічних характеристик і для цілей цього розділу дорівнює 0,7.

5.2.1.10. Якщо наявне обладнання електрохімічного захисту, що обслуговує сталевий газопровід, вартість якого згідно з критеріями, наведеними в підпункті 5.2.1.2 цього пункту, для цілей цієї Методики визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва поліетиленового газопроводу, залишкова вартість заміщення такого газопроводу зменшується відповідно до підпункту 5.2.3.4 цього пункту.

5.2.2. Оцінка газорегуляторних пунктів проводиться шляхом застосування витратного та порівняльного підходів.

5.2.2.1. Досліджуються такі істотні ціноутворюючі характеристики газорегуляторних пунктів: марка, кількість ліній редукування, марка регуляторів, наявність обладнання телеметрії, лічильників та обладнання опалення у складі газорегуляторних пунктів.

5.2.2.2. Вартість заміщення (відтворення) газорегуляторних пунктів складається з вартості будівельно-монтажних робіт, вартості обладнання та вартості інших витрат, що визначаються шляхом застосування показників вартості газорегуляторних пунктів, що наведені в додатку 12 до цієї Методики, а у разі відсутності таких даних у зазначеному додатку - на підставі інформації ринку про ціни на подібне обладнання з урахуванням вартості будівельно-монтажних робіт, які складають 4 % від вартості обладнання, та вартості інших витрат, які складають 3 % від вартості обладнання.

Визначена відповідно до додатка 12 до цієї Методики вартість збільшується на коефіцієнт, що враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики, з урахуванням того, що зазначені укрупнені показники вартості визначені станом на 01 січня 2013 року.

5.2.2.3. Фізичний знос газорегуляторних пунктів визначається відповідно до пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

5.2.3. Оцінка обладнання електрохімічного захисту проводиться шляхом застосування витратного та порівняльного підходів:

5.2.3.1. Досліджуються такі істотні ціноутворюючі характеристики обладнання електрохімічного захисту: марка станції катодного захисту, кількість заземлювачів, марка та протяжність мідного дроту, марка установки поляризованого дренажу, додаткові будівельно-монтажні роботи.

5.2.3.2. Вартість заміщення (відтворення) обладнання електрохімічного захисту визначається з урахуванням його складу на підставі показників вартості обладнання електрохімічного захисту, що наведені в додатку 13 до цієї Методики, збільшених на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики, з урахуванням того, що зазначені укрупнені показники вартості визначені станом на 01 січня 2013 року. У разі відсутності у зазначеному додатку інформації для оцінюваного обладнання вартість такого обладнання визначається на підставі інформації ринку про ціни на подібне обладнання шляхом застосування порівняльного підходу.

5.2.3.3. Фізичний знос обладнання електрохімічного захисту визначається відповідно до пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

5.2.3.4. Якщо обладнання електрохімічного захисту обслуговує сталеві газопроводи, вартість заміщення яких для цілей цієї Методики визначається окремо для кожного структурного підрозділу підприємства згідно з підпунктом 5.2.1.2 цього пункту на підставі вартості подібних поліетиленових газопроводів, проводиться розподіл залишкової вартості заміщення (відтворення) обладнання електрохімічного захисту за газопроводами, які обслуговує таке обладнання, пропорційно до протяжності ділянок таких газопроводів. Для цього залишкова вартість заміщення такого газопроводу зменшується на величину Воез, що визначається за такою формулою:

Воез = Вкс х (Псг-пе / Псг),

де Псг-пе - протяжність окремого сталевого газопроводу або сталевої(их) ділянки(ок) комбінованого газопроводу, вартість заміщення якого згідно з підпунктом 5.2.1.2 цього пункту визначається як вартість будівництва поліетиленових газопроводів;

Вкс - залишкова вартість заміщення (відтворення) катодних станцій, які обслуговують окремий структурний підрозділ;

Псг - загальна протяжність сталевих газопроводів, які знаходяться в окремому структурному підрозділі підприємства.

Якщо розрахована вартість газопроводу після зменшення на частку обладнання електрохімічного захисту становить менше 1 грн, залишкова вартість заміщення газопроводу вважається такою, що дорівнює 1 грн.

5.2.4. Оцінка будівель, приміщень, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв, за винятком газопроводів, проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту N 2 витратного підходу для визначення їх залишкової вартості заміщення (відтворення) з урахуванням таких особливостей:

5.2.4.1. Вартість заміщення (відтворення) будівель, приміщень, в яких розташоване газорегуляторне обладнання, визначається на підставі укрупнених показників вартості будівель, в яких розташоване газорегуляторне обладнання, наведених у додатку 14 до цієї Методики. Вартість інших будівель, приміщень та споруд визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва інших типових будівель, зазначених у додатку 5 до цієї Методики. Визначена таким чином вартість збільшується на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики, з урахуванням дати, станом на яку визначені укрупнені показники вартості. У разі відсутності у зазначених додатках інформації для оцінюваних будівель та споруд вартість таких об'єктів нерухомості визначається на підставі інформації, джерела якої наводяться в абзацах п'ятому, шостому підпункту 5.2.4.2 цього пункту.

5.2.4.2. Джерелами інформації про укрупнені показники вартості будівництва є:

укрупнені показники вартості будівництва будівель, що наведені в додатку 14 до цієї Методики;

укрупнені показники вартості будівництва будівель трансформаторних підстанцій та розподільних пунктів, що наведені в додатках 4, 5 до цієї Методики;

укрупнені показники вартості будівництва інших типових будівель, споруд, що зазвичай входять до складу основних засобів підприємств, що наведені в додатку 5 до цієї Методики;

вихідні дані про ціни в будівництві, що склались на території України (кошторисна документація), розроблені відповідно до системи ціноутворення в будівництві, які використовуються виключно за умови відсутності необхідних даних у додатках 5, 14 до цієї Методики;

інші джерела інформації про укрупнені показники вартості будівництва, які можуть використовуватися за умови відсутності зазначених вище у цьому пункті джерел.

5.2.4.3. Під час розрахунку вартості заміщення (відтворення) об'єкти порівняння обираються відповідно до джерел інформації з урахуванням найбільш подібного за функціональним призначенням, архітектурно-планувальними, конструктивними характеристиками і розмірами (об'єм, площа та інші характеристики). У разі відхилення характеристик оцінюваного об'єкта від аналогічних характеристик об'єкта порівняння до укрупненого показника вартості будівництва об'єкта порівняння застосовуються поправки, у тому числі визначені відповідно до джерел інформації, зазначених у підпункті 5.2.4.2 цього пункту.

5.2.4.4. Укрупнені показники вартості будівництва включають прямі та накладні витрати, у тому числі витрати на проектні та вишукувальні роботи, непередбачувані витрати тощо, а також кошторисний прибуток (прибуток підрядника).

5.2.4.5. Під час визначення вартості заміщення (відтворення) прибуток забудовника (інвестора) не враховується.

5.2.4.6. Визначення фізичного зносу будівель, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв, за винятком газопроводів, проводиться відповідно до пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

5.2.5. Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів проводиться відповідно до пункту 3.9 розділу III цієї Методики.

Оцінка інших транспортних засобів проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі інформації про ціни на ідентичне або подібне майно, включаючи інформацію виробника таких транспортних засобів.

5.2.6. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в підпунктах 5.2.1 - 5.2.5 цього розділу (включаючи вимірювальні та регулювальні прилади, обчислювальну та офісну техніку, комп'ютери, інвентар тощо), проводиться відповідно до пункту 3.10 розділу III цієї Методики.

5.3. Оцінка об'єктів капітальних інвестицій, вартість яких підлягає визначенню, проводиться відповідно до пункту 3.13 розділу III цієї Методики.

5.4. Оцінка нематеріальних активів проводиться відповідно до пункту 3.14 розділу III цієї Методики.

5.5. Для оцінки активів підприємств, які здійснюють діяльність у сфері розподілу природного газу трубопроводами під час визначення вартості заміщення (відтворення) активів на підставі інформації про показники вартості, яка наведена у додатках 11 - 14 до цієї Методики, до зазначених показників застосовуються індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики, з урахуванням того, що зазначені укрупнені показники вартості визначені станом на 01 січня 2013 року.

5.6. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу всіх активів, що входять до складу газорегуляторних пунктів, газопроводів, а також для будівель усіх типів незалежно від їх функціонального призначення за формулами, що наведені в абзацах першому, третьому пункту 3.12 та підпункті 3.12.2 пункту 3.12 розділу III цієї Методики, є величина, більша за 80 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 80 відсотків. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу інших активів за формулами, що наведені в абзацах першому, третьому пункту 3.12 та підпункті 3.12.2 розділу III цієї Методики, є величина, більша за 90 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 90 відсотків.".

6. У додатку 3 до Методики:

1) рядки 2.2, 2.3 викласти в такій редакції:

"

2.2

Приєднання 110 кВ силового трансформатора з вимикачем елегазовим 110 кВ колонного типу

53,1

1681,2

144,4

55,1

1878,7

170,0

2.3

Приєднання 110 кВ силового трансформатора з вимикачем елегазовим 110 кВ бакового типу із вбудованими трансформаторами струму

51,1

1990,7

168,0

64,9

2209,8

160,0

";

2) рядок 2.5 викласти в такій редакції:

"

2.5

Приєднання лінії 110 кВ з вимикачем елегазовим 110 кВ бакового типу із вбудованими трансформаторами струму

133,2

1798,3

159,2

61,1

2090,7

205,0

";

3) рядки 8.1 - 8.8 викласти в такій редакції:

"

8.1

ПС 35/0,4 кВ з двома трансформаторами 2хТМ-1000/35/0,4.
Схема ВРУ 35 кВ - 35-2; обладнання 35 кВ - блоки АТ "РЗВА", у тому числі два з вакуумними вимикачами 35 кВ, два - з трансформаторами напруги 35 кВ, чотири - з роз'єднувачами, шість - з ізоляторами ЗРУ 0,4 кВ із шести шаф комплектної поставки RIANT

1147,4

3133,2

398,5

130,5

4679,1

 

8.2

ЗПС20 10/6 кВ з трансформаторами 2хТМ-2500/10-У напругою 10/6 кВ РУ 10 і 6 кВ із шаф комплектних типу КУ 10Ц АТ "РЗВА".
РУ 10 кВ із чотирьох шаф, у тому числі дві з вакуумними вимикачами.
РУ 6 кВ із 10 шаф, у тому числі п'ять з вакуумними вимикачами

1235,6

2996,8

313,9

126,0

4546,3

 

8.3

Комірка лінійна 110 кВ на діючій ПС з елегазовим вимикачем, у тому числі: елегазовий вимикач колонного типу, трансформатори струму, лінійні роз'єднувачі

175,6

789,1

72,6

29,4

1037,3

 

8.4

Комірка лінійна 35 кВ на діючій ПС з вакуумним вимикачем, у тому числі: вакуумний вимикач, трансформатори струму, лінійні роз'єднувачі

234,6

414,7

54,0

18,8

703,3

 

8.5

Комірка лінійна 10(6) кВ на діючій ПС з вакуумним вимикачем

67,2

156,5

16,9

6,3

240,6

 

8.6

Вимикач елегазовий 110 кВ колонного типу

60,0

300,0

30,0

12,0

390,0

 

8.7

Вимикач вакуумний 35 кВ

30,0

150,0

15,0

6,0

195,0

 

8.8

Установлення реклоузера на лінії 10 кВ.
Основне обладнання: реклоузер РВА/TEL 10-12,5/630 У1; пункт комерційного обліку електроенергії ПКУ/TEL-10 У1; два роз'єднувачі РЛНДЗ-10/400; три залізобетонні опори; шість обмежувачів перенапруги ОПН-КР/TEL 10

50,2  

144,8

23,3

6,1

218,3

 

".

7. У додатку 6 до Методики:

1) рядки 5.1, 5.2 викласти в такій редакції:

"

5.1

ПЛІ 0,38 кВ, СІП одноколова (переріз дроту до 50 мм2)

181,1

15,6

26,3

5,4

223,0

5.2

ПЛІ 0,38 кВ, СІП двоколова (переріз дроту до 50 мм2)

251,9

28,1

29,2

7,6

309,2

";

2) примітку 2 до додатка викласти в такій редакції:

"2. До показників ПЛІ 0,38 кВ, СІП одноколова застосовують коефіцієнти: 1,16 - у разі виконання ліній із перерізом дротів 70 мм2; 1,4 - у разі виконання ліній із перерізом дротів 95 мм2 і більше.

У разі наявності повітряної лінії передачі електроенергії, виконаної з неізольованого дроту, до показників вартості ПЛІ 0,38 кВ, зазначених у пунктах 5.1, 5.2 таблиці, застосовується коефіцієнт 0,8.";

3) примітку 3 після слів "з асфальтобетонним покриттям)" доповнити словами та цифрами ", наведених у додатку 7 до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293".

8. У додатку 7 до Методики шапку таблиці викласти в такій редакції:

"

Область (місто)

Коефіцієнт Кр для ПЛ напругою, кВ

Коефіцієнт Крк для КЛ напругою, кВ

150 (110), 35

10 (6)

0,38

150 (110), 35

10 (6)

0,38

".

9. Додаток 10 до Методики викласти в новій редакції, що додається.

10. Доповнити Методику новими додатками 11 - 14, що додаються.

 

Директор Департаменту координації
розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

М. Горяйнов

 

Нормативні строки експлуатації активів

Групи активів

Нормативний строк експлуатації активу, років

1

2

Нематеріальні активи у вигляді комп'ютерних програм та ліцензій на їх використання

5

Будівлі, за винятком тих, що належать до підстанцій високої напруги:

 

каркасні будівлі адміністративного та виробничого призначення

60

безкаркасні будівлі допоміжного призначення; будівлі, в яких розташоване газорегуляторне обладнання

50

будівлі із металоконструкцій, дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні тощо

35

Споруди, за винятком тих, що належать до підстанцій високої напруги:

 

залізобетонні, цегляні:

 

резервуари, маслостоки

50

замощення

40

паркани

30

металеві:

 

резервуари, башти радіозв'язку

35

паркани, рейкові колії, свердловини, водонапірні вежі

25

інші

20

Лінії передачі електроенергії високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ), у тому числі:

 

повітряні лінії високої напруги

40

кабельні лінії високої напруги

30

Лінії передачі електроенергії низької напруги (0,38 - 10 кВ), у тому числі:

 

повітряні лінії низької напруги

30

кабельні лінії низької напруги

30

Газопроводи

 

поліетиленові

50

сталеві

40

Інші передавальні пристрої (за винятком передавальних пристроїв, що належать до ліній передачі електроенергії, газопроводів)

30

Обладнання телемеханіки, високочастотного зв'язку та інші комутаційні пристрої, за винятком об'єктів, що належать до підстанцій високої напруги, газорегуляторних пунктів та обладнання електрохімічного захисту

15

Обладнання електрохімічного захисту

15

Обладнання газорегуляторних пунктів

20

Трансформаторні підстанції та розподільні пункти, у тому числі:

 

підстанції та розподільні пункти високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ)

30

трансформаторні підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ)

25

комплектні трансформаторні підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ)

25

розподільні пункти низької напруги (0,38 - 10 кВ)

25

Інше силове та електротехнічне обладнання (за винятком обладнання, що встановлене на підстанціях високої напруги), у тому числі:

 

трансформатори

25

силові, транзитні та секційні шафи

25

інше силове та електротехнічне обладнання

25

Інші робочі машини та обладнання (за винятком обладнання, що належить до підстанцій високої напруги)

15 - 251

Вимірювальні та регулювальні прилади (за винятком обладнання, що належить до підстанцій високої напруги)

15

Транспортні засоби, у тому числі:

 

колісні транспортні засоби

10

інші транспортні засоби

8

Інші основні засоби

5 - 10

____________
1 Максимальний строк 25 років стосується металорізального обладнання.

 

Таблиця 1

Укрупнені показники вартості будівництва поліетиленових газопроводів у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Діаметр труби, мм

Кошторисна вартість, тис. грн/км

Вартість, тис. грн/км

труби (низький та середній тиск)

труби (високий тиск)

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт

газопроводу низького та середнього тиску

газопроводу високого тиску

до 50

17

25

28

45

53

від 51 до 63

26

40

44

70

84

від 64 до 75

37

56

40

77

96

від 76 до 90

53

81

48

101

129

від 91 до 110

79

120

71

150

191

від 111 до 125

102

156

71

173

227

від 126 до 140

127

194

76

203

270

від 141 до 160

166

256

76

242

332

від 161 до 180

211

322

76

287

398

від 181 до 200

259

397

78

337

475

від 201 до 225

327

504

98

425

602

від 226 до 250

405

623

121

526

744

від 251 до 280

508

779

152

660

931

від 281 до 315

642

959

193

835

1152

від 316 до 355

814

1253

203

1017

1456

від 356 до 400

1031

1597

258

1289

1855

Таблиця 2

Укрупнені показники вартості будівництва сталевих газопроводів низького та середнього тиску у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Діаметр труби, мм

Кошторисна вартість, тис. грн/км

Вартість, тис. грн/км

труби

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт (підземна прокладка)

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт (надземна прокладка)

газопроводу підземного

газопроводу надземного

до 20

14

34

26

48

40

від 21 до 25

17

44

33

61

50

від 26 до 32

22

56

42

78

64

від 33 до 38

27

67

51

94

78

від 39 до 42

30

75

56

105

86

від 43 до 50

36

90

67

126

103

від 51 до 57

41

92

69

133

110

від 58 до 76

55

93

70

148

125

від 77 до 89

65

96

72

161

137

від 90 до 102

75

97

73

172

148

від 103 до 108

80

99

74

179

154

від 109 до 114

84

100

75

184

159

від 115 до 127

98

100

75

198

173

від 128 до 133

117

101

76

218

193

від 134 до 152

151

102

76

253

227

від 153 до 159

158

107

80

265

238

від 160 до 219

374

150

112

524

486

від 220 до 273

469

164

123

633

592

від 274 до 325

560

196

147

756

707

від 326 до 426

858

257

193

1115

1051

від 427 до 530

1222

367

275

1589

1497

від 531 до 630

1635

409

306

2044

1941

від 631 до 720

1872

468

351

2340

2223

від 721 до 820

2135

534

400

2669

2535

Таблиця 3

Укрупнені показники вартості будівництва сталевих газопроводів високого тиску у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Діаметр труби, мм

Кошторисна вартість, тис. грн/км

Вартість, тис. грн/км

труби

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт (підземна прокладка)

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт (надземна прокладка)

газопроводу підземного

газопроводу надземного

до 20

15

34

26

49

41

від 21 до 25

19

44

33

63

52

від 26 до 32

25

56

42

81

67

від 33 до 38

30

67

51

97

81

від 39 до 42

34

75

56

109

90

від 43 до 50

40

90

67

130

107

від 51 до 57

46

92

69

138

115

від 58 до 76

63

93

70

156

133

від 77 до 89

74

96

72

170

146

від 90 до 102

86

97

73

183

159

від 103 до 108

91

99

74

190

165

від 109 до 114

96

100

75

196

171

від 115 до 127

125

100

75

225

200

від 128 до 133

131

101

76

232

207

від 134 до 152

167

102

76

269

243

від 153 до 159

175

107

80

282

255

від 160 до 219

434

150

112

584

546

від 220 до 273

545

164

123

709

668

від 274 до 325

651

196

147

847

798

від 326 до 426

978

257

193

1235

1171

від 427 до 530

1371

367

275

1738

1646

від 531 до 630

1814

409

306

2223

2120

від 631 до 720

2077

468

351

2545

2428

від 721 до 820

2370

534

400

2904

2770

Таблиця 4

Поправні коефіцієнти до вартості інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт, що враховують ускладнені умови прокладання

Ускладнені умови прокладання

Коефіцієнт

Гірська місцевість

1,3

Повітряний перехід через перешкоди

1,3

 

Показники вартості газорегуляторних пунктів
у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Марка газорегуляторного пункту

Кількість ліній редукування

Марка додаткового обладнання в складі газорегуляторного пункту

Вартість будівельно-
монтажних робіт, грн

Вартість обладнання, грн

Вартість інших витрат, грн

Вартість усіх витрат, грн

ШРП-1 РДГ 50 Н/В

1

 

999

24528

795

26322

ШРП-1 РДГ50 Н/В

1

ЛГК - 80

2179

53497

1733

57409

ШРП-2 РДГ-50Н/В

2

 

1410

34611

1121

37142

ШРП-2 РДГ-50 Н/В

2

ЛГК - 80

2325

57068

1849

61242

ШРП-1 РДГ-80 Н/В

1

 

1739

42696

1383

45818

ШРП-1 РДГ-80 Н/В

1

ЛГК - 100

3064

75218

2437

80719

ШРП-2 РДГ-80 Н/В

2

 

2195

53870

1745

57810

ШРП-2 РДГ-80 Н/В

2

ЛГК - 200

4641

113917

3691

122249

ШРП-1-РДГ-150 Н/В

1

 

3664

89935

2914

96513

ШРП-2-РДГ-150 Н/В

2

 

5551

136265

4415

146231

ШРП-1 РДБК-1-50 Н/В

1

 

1021

25073

812

26906

ШРП-1 РДБК-1-50 Н/В

1

ЛГК - 80

2179

53497

1733

57409

ШРП-2 РДБК-1-50Н/В

2

 

1428

35065

1136

37629

ШРП-1 РДБК-1-100Н/В

1

 

1762

43241

1401

46404

ШРП-1 РДБК-1-100Н/В

1

ЛГК - 200

3109

76308

2472

81889

ШРП-2 РДБК-1-100-Н/В

2

 

2201

54033

1751

57985

ШРП-1 РДУК-50Н/В

1

 

1032

25345

821

27198

ШРП-2 РДУК-50 Н/В

2

 

1443

35429

1148

38020

ШРП-1 РДУК-100

1

 

1776

43605

1413

46794

ШРП-1 РДУК-100

1

 

1799

44150

1430

47379

ШРП-2 РДУК-100

2

 

2243

55051

1783

59077

ШРП-2 РДУК-100

2

ЛГК - 200

7250

177961

5765

190976

ШРП-1 РДСК-50М

1

 

666

16352

530

17548

ШРП-1 РДСК-50БМ

1

 

666

16352

530

17548

ШРП-2 РДСК-50М

2

 

799

19622

636

21057

ШРП-2 РДСК-50БМ

2

 

799

19622

636

21057

ШРП-2 РДСК-50М-У

2

ЛГК - 80

2442

59956

1942

64340

ШРП-2 РДСК-50Б/М

2

ЛГК - 80

2442

59956

1942

64340

ШРП-1 РДНК-400М

1

 

600

14717

477

15794

ШРП-2 РДНК-400М

2

 

788

19350

627

20765

ШРП-2 РДНК-400М

2

ЛГК - 80

2331

57231

1854

61416

ШРП-1 РДНК-1000

1

 

603

14807

480

15890

ШРП-2 РДНК-1000

2

 

799

19622

636

21057

ШРП-2 РДНК-1000-У

2

ЛГК - 80

2331

57231

1854

61416

ШРП RBI 2012-1-У1

1

 

266

6541

212

7019

ШРП RBI 2012-2-У1

2

 

444

10901

353

11698

ШРП RBI 2112-1-У1

1

 

266

6541

212

7019

ШРП RBI 2112-2-У1

2

 

444

10901

353

11698

ШРП RBI 2212-1-У1

1

 

289

7086

230

7605

ШРП RBI 2212-2-У1

2

 

466

11446

371

12283

ШРП RBI 2312-1-У1

1

 

289

7086

230

7605

ШРП RBI 2312-2-У1

2

 

500

12264

397

13161

ШРП RBI 2312/TR-1-У1

1

 

322

7903

256

8481

ШРП RBI 2312/TR-2-У1

2

 

555

13626

441

14622

ШРП RBI 2612-1-У1

1

 

344

8448

274

9066

ШРП RBI 2612-2-У1

2

 

555

13626

441

14622

ШРП RBI 2612/TR-1-У1

1

 

355

8721

283

9359

ШРП RBI 2612/TR-2-У1

2

 

577

14172

459

15208

ШРП RBE 3212-1-У1

1

 

644

15807

512

16963

ШРП RBE 3212-2-У1

2

 

888

21802

706

23396

ШРП RBI 3212-1-У1

1

 

644

15807

512

16963

ШРП RBI 3212-2-У1

2

 

888

21802

706

23396

ШРП RBI 3212 ТК-1-У1

1

 

644

15807

512

16963

ШРП RBI 3212 ТК-2-У1

2

 

888

21802

706

23396

ШРП RBE 1812-1-У1

1

 

999

24528

795

26322

ШРП RBE 1812-2-У1

2

 

1688

41424

1342

44454

ШРП RBE 1822-1-У1

1

 

999

24528

795

26322

ШРП RBE 1822-2-У1

2

 

1576

38699

1254

41529

ШРП RBE 1832-1-У1

1

 

1021

25073

812

26906

ШРП RBE 1832-2-У1

2

 

1599

39244

1271

42114

ШРП RBE 3212/2012-0.6-У1

2

 

950

23328

756

25034

 

Показники вартості обладнання електрохімічного захисту
у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Марка обладнання

Вартість обладнання, грн

1.     Станції катодного захисту

ВППС-0,6 кВт

8240

ВППС-1,2 кВт

8505

ПРКЗ-ПР-0,6 кВт

5440

ПРКЗ-ПР-1,2 кВт

5640

ПСКЗ-0,6

5440

ПСКЗ-1,2

5780

ПДВ-0,6 кВт

9100

ПДВ-1,2 кВт

9790

ПДВ-3,0 кВт

10630

В-ОПЕД-М-25-24-У1 "КЕДР" (0,6 кВт)

9770

В-ОПЕД-М-42-24-У1 "КЕДР" (1,0 кВт)

10420

В-ОПЕД-М-42-48-У1 "КЕДР" (2,0 кВт)

11600

В-ОПЕД-М-63-48-У1 "КЕДР" (3,0 кВт)

13260

УКЗТ-1 ОПЕ 0,3У1 (0,3 кВт)

9850

УКЗТ-1 ОПЕ 0,6У1 (0,6 кВт)

10750

УКЗТ-1 ОПЕ 1,2У1 (1,2 кВт)

11620

УКЗТ-1 ОПЕ 2,0У1 (2,0 кВт)

12020

УКЗТ-1 ОПЕ 3,0У1 (3,0 кВт)

12740

УКЗТ-1 ОПЕ 5,0У1 (5,0 кВт)

17010

2.     Анодні заземлювачі, за комплект

ЗФС-1

14305

ЗФС-2

10445

ТДМ-26В

8590

ТДМ-14В

4660

ТДМ-40Г

13420

3.     Поляризований дренаж

УПД-400

4990

УПД-500

5180

УПД-600

5330

ПДУ-3,0

8490

 

Укрупнені показники вартості будівель, в яких розташоване газорегуляторне обладнання, у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Тип будівлі

Вартість, грн/куб. м

Будівля до 85 куб. м

1490

Будівля від 86 куб. м до 120 куб. м

1260

Будівля від 121 куб. м до 165 куб. м

1180

Будівля від 166 куб. м до 200 куб. м

1090

Будівля більше 201 куб. м

1040

____________

Опрос