Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования и развития культуры защищенности ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, другими источниками ионизирующего излучения, и Инструкции по проведению оценки состояния культуры защищенности ядерных установок, объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, другими источниками ионизирующего излучения

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
Порядок, Приказ от 25.07.2013 № 76
действует с 27.09.2013

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2013

м. Київ

N 76

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2013 р. за N 1543/24075

Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Відповідно до статті 25 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", Указу Президента України від 11 лютого 2013 року N 73 "Про Національний план з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013 - 2014 роки" та з метою забезпечення державного регулювання у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, та Інструкцію з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, що додаються.

2. Управлінню з питань ядерної захищеності і міжнародного співробітництва (Кушка В. М.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Макаровську О. А.

 

Голова

О. А. Миколайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства України
з управління зоною відчуження

В. Холоша

Віце-президент НАН України
академік НАН України

А. Г. Наумовець

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. А. Проскуряков

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Е. А. Ставицький

Міністр внутрішніх справ України
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

Заступник Голови Служби
безпеки України

В. Породько

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр охорони здоров'я
України

Р. Богатирьова

 

Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок спрямований на забезпечення досягнення високого рівня культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (далі - об'єкт).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява щодо політики з фізичного захисту, визнання пріоритету культури захищеності - письмовий документ, у якому ліцензіат висловлює своє розуміння ролі фізичного захисту об'єктів у забезпеченні їх захищеності з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

критерії культури захищеності - ознаки, на відповідність яким проводиться оцінка стану культури захищеності конкретного об'єкта;

оцінка стану культури захищеності - процес встановлення відповідності стану культури захищеності вимогам законодавства.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання".

1.3. Досягнення високої культури захищеності об'єкта здійснюється шляхом виконання конкретних заходів під час формування, розвитку та підтримання культури захищеності об'єкта.

1.4. Метою формування, розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об'єкта є зменшення ризику вчинення протиправних дій щодо об'єкта шляхом максимального врахування людського фактора.

1.5. Культура захищеності об'єкта базується на усвідомленні керівником, іншими посадовими особами, персоналом ліцензіата реальності існування загрози вчинення протиправних дій щодо об'єкта та ролі фізичного захисту у протистоянні такій загрозі.

1.6. Ліцензіат робить заяву щодо політики з фізичного захисту, визнання пріоритету культури захищеності.

1.7. Ліцензіат здійснює заходи з формування, розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності відповідно до планів, затверджених керівником ліцензіата.

Плани передбачають фінансове, кадрове та матеріально-технічне забезпечення заходів з формування, розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об'єкта.

1.8. Ліцензіат забезпечує періодичне проведення оцінки стану культури захищеності та за її результатами вживає необхідних заходів.

II. Заходи з формування культури захищеності

2.1. Здійснення заходів з формування культури захищеності починається із заяви, передбаченої пунктом 1.6 розділу I цього Порядку.

2.2. Керівник ліцензіата здійснює такі заходи з формування культури захищеності об'єкта:

організовує розроблення та затверджує план заходів з формування культури захищеності об'єкта, контролює хід його виконання;

формує у персоналу об'єкта переконання, що загроза вчинення протиправних дій щодо об'єкта є реальною і що виконання вимог фізичного захисту є обов'язковим для персоналу;

організовує та забезпечує формування ділових відносин між керівниками та підлеглими;

призначає особу, відповідальну за стан культури захищеності об'єкта (далі - відповідальна особа), визначає її обов'язки та права;

призначає за поданням відповідальної особи координатора з культури захищеності та відповідальних осіб з культури захищеності у підрозділах, що забезпечують експлуатацію об'єкта, використання, зберігання радіоактивних матеріалів (далі - відповідальні особи у підрозділах), визначає їх обов'язки та права;

забезпечує навчання з питань культури захищеності відповідальної особи та координатора з культури захищеності в центрах з підвищення кваліфікації державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

створює належні умови для виконання персоналом підрозділу фізичного захисту своїх обов'язків;

формує політику мотивації персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу;

забезпечує впровадження на об'єкті кращого досвіду з формування культури захищеності.

2.3. Відповідальна особа здійснює такі заходи з формування культури захищеності об'єкта:

розробляє спільно з координатором з культури захищеності план заходів з формування культури захищеності об'єкта, аналізує хід його виконання та доповідає про результати аналізу керівнику ліцензіата;

забезпечує періодичне навчання персоналу об'єкта з питань культури захищеності;

бере участь у формуванні політики мотивації персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу;

роз'яснює населенню, що проживає в районі розташування об'єкта, значення фізичного захисту та культури захищеності в забезпеченні безпечної експлуатації об'єкта;

координує роботу координатора з культури захищеності та відповідальних осіб у підрозділах;

вносить пропозиції керівнику ліцензіата щодо проведення оцінки стану культури захищеності об'єкта та бере участь у її проведенні.

2.4. Координатор з культури захищеності здійснює такі заходи з формування культури захищеності об'єкта:

бере участь у розробленні плану заходів з формування культури захищеності об'єкта, координує діяльність відповідальних осіб у підрозділах з його виконання;

планує та здійснює заходи з підвищення обізнаності персоналу об'єкта з питань культури захищеності;

бере участь в організації та проведенні періодичного навчання персоналу об'єкта з питань культури захищеності;

здійснює заходи з роз'яснення щодо необхідності формування культури захищеності;

аналізує характерні порушення вимог фізичного захисту, інформацію про вплив людського фактора на стан фізичного захисту об'єкта, враховує результати аналізу в своїй діяльності та подає відповідальній особі пропозиції з формування культури захищеності об'єкта;

подає відповідальній особі пропозиції щодо проведення оцінки стану культури захищеності об'єкта або окремих його підрозділів, бере участь у її проведенні.

2.5. Керівник ліцензіата приймає рішення про виконання заходів з формування культури захищеності об'єкта, якщо за результатами оцінки стану культури захищеності встановлено, що стан культури захищеності на час здійснення заходів з формування культури захищеності відповідає критеріям, визначеним у додатку 1 до цього Порядку.

III. Заходи з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності

3.1. Керівник ліцензіата здійснює такі заходи з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об'єкта:

організовує розроблення та затверджує план заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об'єкта та контролює хід його виконання;

забезпечує підтримання ділових відносин між керівниками та підлеглими, які усувають причини виникнення конфліктних ситуацій, мінімізують випадки приховування персоналом підрозділу фізичного захисту допущених помилок і неправильних дій;

реалізує та вдосконалює політику мотивації персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу;

забезпечує планове підвищення кваліфікації з питань культури захищеності відповідальної особи та координатора з культури захищеності в центрах з підвищення кваліфікації державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

забезпечує підтримання знань персоналу об'єкта з питань культури захищеності;

забезпечує впровадження на об'єкті кращого досвіду з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності;

бере участь в інформуванні населення, що проживає в районі розташування об'єкта, щодо ролі культури захищеності у забезпеченні безпеки об'єкта.

3.2. Відповідальна особа здійснює такі заходи з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об'єкта:

спільно з координатором з культури захищеності розробляє план заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об'єкта, аналізує хід його виконання та доповідає про результати аналізу керівнику ліцензіата;

залучає до діяльності з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об'єкта персонал підрозділу фізичного захисту;

забезпечує періодичне навчання персоналу об'єкта з питань культури захищеності;

роз'яснює населенню, що проживає в районі розташування об'єкта, завдання фізичного захисту та роль населення у виконанні завдань фізичного захисту;

бере участь у реалізації та вдосконаленні політики мотивування персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу;

координує роботу координатора з культури захищеності та відповідальних осіб у підрозділах;

вносить керівнику ліцензіата пропозиції щодо проведення оцінки стану культури захищеності об'єкта та бере участь у її проведенні.

3.3. Координатор з культури захищеності здійснює такі заходи з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об'єкта:

спільно з відповідальною особою розробляє план заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об'єкта, аналізує хід виконання плану та доповідає відповідальній особі про проблеми, що виникають під час його реалізації;

координує діяльність відповідальних осіб у підрозділах з виконання плану заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності;

організовує та бере участь у здійсненні заходів з поширення розуміння необхідності формування культури захищеності, аналізує їх ефективність, за результатами аналізу вживає необхідних заходів;

бере участь в організації та проведенні періодичного навчання персоналу об'єкта з питань культури захищеності;

здійснює анкетування та опитування персоналу підрозділу фізичного захисту та персоналу інших підрозділів об'єкта з метою отримання інформації про стан культури захищеності в підрозділах;

подає відповідальній особі пропозиції щодо проведення оцінки стану культури захищеності об'єкта та бере участь у її проведенні.

3.4. Керівник ліцензіата приймає рішення про те, що культура захищеності об'єкта знаходиться на високому рівні, якщо за результатами проведеної оцінки стану культури захищеності встановлено, що стан культури захищеності відповідає критеріям, визначеним в додатку 2 до цього Порядку.

IV. Оцінка стану культури захищеності

4.1. Метою оцінки стану культури захищеності об'єкта є отримання керівником ліцензіата достовірної інформації про стан культури захищеності об'єкта.

4.2. Оцінка стану культури захищеності об'єкта проводиться не рідше одного разу на рік відповідно до інструкції Держатомрегулювання України з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

4.3. Результати оцінки стану культури захищеності об'єкта відображаються в щорічних звітах ліцензіата про стан системи фізичного захисту.

 

Начальник Управління з питань
ядерної захищеності і міжнародного
співробітництва Держатомрегулювання
України

В. М. Кушка

 

Критерії культури захищеності на час здійснення заходів з формування культури захищеності

Критеріями культури захищеності на час здійснення заходів з формування культури захищеності є:

1) заява керівника ліцензіата щодо політики з фізичного захисту та визнання пріоритету культури захищеності, доведені до кожної особи з персоналу об'єкта;

2) керівники та інший персонал об'єкта пройшли навчання з питань фізичного захисту та ознайомлені з основними положеннями культури захищеності;

3) персонал об'єкта попереджений, що дотримання проголошеної керівником ліцензіата політики з фізичного захисту є обов'язковим для кожної особи з персоналу;

4) здійснюються заходи з усвідомлення персоналом підрозділу фізичного захисту важливості визнання пріоритету культури захищеності;

5) обов'язки кожної особи з персоналу підрозділу фізичного захисту чітко визначені, задокументовані та відображені в посадовій інструкції особи;

6) створені належні умови для виконання персоналом підрозділу фізичного захисту своїх обов'язків, інструкції, настанови та процедури з фізичного захисту, зрозумілі персоналу підрозділу;

7) поводження з інформацією з обмеженим доступом здійснюється на об'єкті відповідно до вимог законодавства України;

8) кількість персоналу, необхідна для забезпечення ефективного функціонування системи фізичного захисту, його компетентність постійно аналізуються та підтверджуються документально;

9) перелік посад персоналу об'єкта, робота на якому потребує допуску до виконання особливих робіт, розроблений та затверджений відповідно до вимог законодавства;

10) категорії допусків персоналу об'єкта до виконання особливих робіт відповідають категоріям особливих робіт, які персонал виконує;

11) заходи із забезпечення безперервного функціонування системи фізичного захисту здійснюються відповідно до вимог законодавства;

12) порядок дій персоналу підрозділу фізичного захисту в умовах надзвичайних ситуацій на об'єкті відображений у посадових інструкціях персоналу, персонал пройшов відповідне навчання;

13) персонал об'єкта, який належить до сил об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, пройшов відповідне навчання, тренування та перевірку знань і умінь щодо виконання обов'язків у кризових ситуаціях;

14) призначені відповідальна особа, координатор з культури захищеності та відповідальні особи в підрозділах об'єкта;

15) обов'язки та права відповідальної особи, координатора з культури захищеності та відповідальних осіб у підрозділах об'єкта чітко визначені, задокументовані та відображені в їхніх посадових інструкціях;

16) відповідальна особа, координатор з культури захищеності, відповідальні особи в підрозділах об'єкта пройшли підвищення кваліфікації з культури захищеності у навчальних закладах державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

17) політика мотивації персоналу розроблена та впроваджується;

18) відповідальна особа контролює хід виконання плану заходів з формування культури захищеності, надає допомогу координатору з культури захищеності та відповідальним особам у підрозділах об'єкта при здійсненні ними своїх обов'язків;

19) відповідальні особи в підрозділах об'єкта здійснюють заходи з формування культури захищеності у персоналу своїх підрозділів;

20) проводиться роз'яснення населенню, що проживає в районі розташування об'єкта, стосовно значення фізичного захисту та культури захищеності в забезпеченні безпечної експлуатації об'єкта;

21) хід виконання плану з формування культури захищеності періодично, не рідше одного разу на квартал розглядається керівником ліцензіата. За результатами розгляду вживаються необхідні заходи;

22) керівник ліцензіата контролює здійснення оцінки стану культури захищеності на об'єкті.

 

Критерії високого рівня культури захищеності

Критеріями високого рівня культури захищеності є такі:

1) керівник ліцензіата своєю поведінкою та діями є прикладом для підлеглих щодо виконання положень проголошеної політики з фізичного захисту та визнання пріоритету культури захищеності;

2) персонал об'єкта впевнений в існуванні загроз об'єкту, усвідомлює масштаби наслідків реалізації цих загроз, розуміє значення заходів з фізичного захисту;

3) кожна особа з персоналу об'єкта усвідомлює свою особисту відповідальність за забезпечення безпеки об'єкта;

4) керівник ліцензіата, його заступники, керівники структурних підрозділів об'єкта та відповідальні особи в підрозділах об'єкта при виконанні вимог фізичного захисту демонструють своє розуміння культури захищеності;

5) керівник ліцензіата, його заступники, відповідальний за стан культури захищеності, координатор з культури захищеності, відповідальні особи в підрозділах об'єкта періодично підвищують кваліфікацію з культури захищеності у навчальних закладах державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

6) координатор з культури захищеності із залученням відповідальних осіб у підрозділах об'єкта аналізує стан фізичного захисту об'єкта, вплив людського фактора на стан фізичного захисту, готує рекомендації щодо врахування людського фактора при здійсненні заходів із забезпечення фізичного захисту об'єкта;

7) застосовуються сучасні наукові досягнення, зокрема з психології, з метою зменшення впливу людського фактора на стан фізичного захисту;

8) політика мотивації персоналу глибоко продумана та вміло застосовується;

9) рішення з фізичного захисту глибоко обґрунтовуються, враховується думка персоналу підрозділу фізичного захисту;

10) визначаються та аналізуються причини подій, що викликали або можуть викликати кризову ситуацію, розглядаються радіаційні наслідки цих подій;

11) персонал об'єкта проявляє пильність, звертає увагу на незвичайні події та вчинки людей, підозрілі предмети, ознаки втручання в роботу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, систем, важливих для безпеки об'єкта, технологічного обладнання об'єкта та доповідає про це своїм керівникам;

12) персонал об'єкта періодично проходить навчання та тренування щодо дій в умовах надзвичайних і кризових ситуацій;

13) персонал об'єкта забезпечений засобами індивідуального захисту, необхідними для дій в умовах надзвичайних і кризових ситуацій;

14) персоналу підрозділу фізичного захисту доручають виконувати тільки ті роботи, для виконання яких персонал має достатні знання, уміння та навички;

15) персонал об'єкта суворо дотримується процедур з фізичного захисту та усвідомлює, що ці процедури є результатом узагальнення знань і досвіду;

16) персонал підрозділу фізичного захисту отримує інформацію, необхідну йому для виконання своїх обов'язків, бере участь у нарадах з питань фізичного захисту, піднімає на нарадах виробничі питання, отримує відповіді щодо заходів, ужитих відповідно до раніше порушених питань, отримує роз'яснення щодо політики ліцензіата з фізичного захисту;

17) проблемні питання з фізичного захисту вирішуються комплексно та з урахуванням досвіду, вмінь і навичок персоналу;

18) накопичується, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід з розвитку культури захищеності, кращий досвід впроваджується на об'єкті;

19) здійснюється оцінка впроваджених на об'єкті змін у сфері фізичного захисту з метою підтвердження очікуваних результатів;

20) система управління якістю охоплює всі сторони діяльності в сфері фізичного захисту;

21) персонал підрозділу фізичного захисту доповідає своїм керівникам про помилки та/чи неправильні дії, допущені ним під час виконання своїх обов'язків, на об'єкті здійснюється аналіз причин допущених помилок чи неправильних дій з метою запобігання таким помилкам і діям у майбутньому;

22) керівники підрозділу фізичного захисту враховують під час розгляду допущених помилок та/чи неправильних дій добровільну заяву персоналу про допущені помилки чи неправильні дії;

23) координатор з культури захищеності взаємодіє з керівниками та персоналом підрозділів з питань культури захищеності;

24) рекомендації координатора з культури захищеності своєчасно розглядаються, за результатами розгляду вживаються необхідні заходи;

25) координатор з культури захищеності регулярно доповідає відповідальній особі про хід виконання плану заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності;

26) відповідальна особа аналізує хід виконання плану заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності, виявляє проблеми, пов'язані з виконанням плану, розробляє шляхи їх розв'язання та доповідає про це керівнику ліцензіата;

27) керівник ліцензіата не рідше одного разу на квартал розглядає хід виконання плану заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності, за результатами розгляду вживає необхідних заходів;

28) населення, що проживає в районі розташування об'єкта, періодично інформується про стан культури захищеності у забезпеченні безпеки об'єкта;

29) здійснюється оцінка стану культури захищеності на об'єкті, за результатами оцінки стану культури захищеності вживаються необхідні заходи.

____________

Опрос