Идет загрузка документа (151 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 8 "Отчет о выплате денежных компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и на транспортное обслуживание" и Инструкции по ее заполнению

Министерство социальной политики Украины
Форма, Приказ, Инструкция от 16.08.2013 № 512
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2013

м. Київ

N 512

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2013 р. за N 1515/24047

Про затвердження форми звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкції щодо її заповнення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 29 лютого 2016 року N 200

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 22 січня 2019 року N 78)

Відповідно до Законів України "Про державну статистику", "Про інформацію" та пункту 17 Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року N 228 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів (М. Шамбір) забезпечити:

2.1 подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2 подання Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні щороку до 15 березня за минулий рік.

3. Міністру соціальної політики Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

3.1 збір, обробку та узагальнення інформації за формою N 8;

3.2 подання узагальненої інформації за формою N 8 в установлений термін до Міністерства соціальної політики України, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики в м. Севастополі.

(підпункт 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 р. N 200)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 29.02.2016 р. N 200
,
 у зв'язку з цим пункти 5, 6
 вважати відповідно пунктами 4, 5
)

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України

В. Піщейко

 

Звітність

Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

станом на ___ ____________ 20__ року

Подають

Терміни подання

Форма N 8
(піврічна, річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
16 серпня 2013 року N 512
за погодженням з Державною службою
статистики України

Районні, міські, районні у містах управління праці та соціального захисту населення - Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

щомісяця
до 10 числа

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Міністерству соціальної політики України

до 20 липня
та до 20 січня

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі

до 20 січня

Позицію виключено

 

Міністерство соціальної політики України - Державній службі статистики України

до 15 лютого

Респондент:

Найменування:

Місцезнаходження: __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, N будинку / корпусу, N квартири / офіса)

Розділ I Чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

(осіб)

Найменування показників щодо чисельності інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-
інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

N ряд-
ка

усьо-
го

Інваліди, які мають право на:

першочергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти

позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти

забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти

усьо-
го

у тому числі:

усьо-
го

у тому числі:

усьо-
го

у тому числі:

особи, які мають особли-
ві заслу-
ги перед Батьків-
щиною

інва-
ліди війни з числа осіб, які брали безпо-
серед-
ню участь у бойо-
вих діях під час Великої Вітчиз-
няної війни та війни з Япо-
нією

інва-
ліди війни

з них

інва-
ліди ЧАЕС I групи

інва-
ліди ЧАЕС II групи з медич-
ними пока-
зан-
нями

сім'ї, в яких прожи-
вають двоє і більше інва-
лідів

інва-
ліди з числа колиш-
ніх мало-
літніх
 в'язнів концен-
трацій-
них таборів

інва-
ліди з кукса-
ми обох ніг і рук

інва-
ліди з ампу-
тацією обох ніг, які постій-
но працю-
ють або навча-
ються

інва-
ліди від загаль-
ного захво-
рюван-
ня

діти-
інва-
ліди

інва-
ліди з дитин-
ства

інва-
ліди ЧАЕС II групи без медич-
них пока-
зань

інва-
ліди ЧАЕС III групи з медич-
ними показан-
нями

інва-
ліди внаслі-
док репре-
сій

особи з числа військово-
служ-
бовців, які стали інва-
лідами внаслі-
док захво-
рювання, отри-
маного під час проход-
ження військо-
вої служби, особи началь-
ниць-
кого і рядового складу органів внутріш-
ніх справ, держав-
ної безпеки, інших військо-
вих форму-
вань, які стали інва-
лідами внаслі-
док захво-
рювання, отри-
маного під час проход-
ження служби у зазначе-
них форму-
ваннях

інва-
ліди трудо-
вого каліцтва не-
виробни-
чого харак-
теру

інва-
ліди війни I групи по зору

інвалі-
ди війни, які стали інвалі-
дами при вико-
нанні службо-
вих обов'яз-
ків військо-
вої служби

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (р. 03 = сумі рядків 04 - 06)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які в установленому порядку забезпечені автомобілями

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (р. 07 = різниці рядків 01 та 03)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування (р. 10 = сумі рядків 11 - 15)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати грошову компенсацію

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування (р. 16 = різниці рядків 08 та 10)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів

(грн.)

Найменування показників щодо виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування відповідно до категорій інвалідів

N ряд-
ка

усьо-
го

Інваліди, які мають право на:

першочергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти

позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти

забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти

усьо-
го

у тому числі:

усьо-
го

у тому числі:

усьо-
го

у тому числі:

особи, які мають особли-
ві заслуги перед Батьків-
щиною

інва-
ліди війни з числа осіб, які брали безпо-
серед-
ню участь у бойо-
вих діях під час Вели-
кої Вітчиз-
ня-
ної війни та війни з Япо-
нією

інва-
ліди війни

з них:

інва-
ліди ЧАЕС I групи

інва-
ліди ЧАЕС II групи з медич-
ними пока-
зан-
нями

сім'ї, в яких прожи-
вають двоє і більше інва-
лідів

інва-
ліди з числа колиш-
ніх мало-
літніх в'язнів концен-
трацій-
них таборів

інва-
ліди з кукса-
ми обох ніг і рук

інва-
ліди з ампута-
цією обох ніг, які постій-
но працю-
ють або навча-
ються

інва-
ліди від загаль-
ного захворю-
вання

діти-
інва-
ліди

інва-
ліди з дитин-
ства

інва-
ліди ЧАЕС II групи без медич-
них пока-
зань

інва-
ліди ЧАЕС III групи з медич-
ними пока-
зан-
нями

інва-
ліди внаслі-
док репре-
сій

особи з числа військово-
службов-
ців, які стали інва-
лідами внаслі-
док захворю-
вання, отри-
маного під час проход-
ження військо-
вої служби, особи началь-
ни-
цького і рядо-
вого складу органів внутріш-
ніх справ, держав-
ної безпеки, інших військо-
вих форму-
вань, які стали інва-
лідами внаслі-
док захворю-
вання, отрима-
ного під час проход-
ження служби у зазначе-
них форму-
ваннях

інва-
ліди трудо-
вого каліцтва не-
вироб-
ни-
чого харак-
теру

інва-
ліди війни I групи по зору

інва-
ліди війни, які стали інва-
лідами при вико-
нанні службо-
вих обов'яз-
ків військо-
вої служби

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів

Обсяг нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням заборгованості

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них заборгованість з виплати за попередній звітний період

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг фактично профінансованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (профінансовано)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (р. 05 = сумі рядків 06 - 08)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які в установленому порядку забезпечені автомобілями

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (сплачені за послуги)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на рахунку (у зв'язку з поверненням як неодержані з причин смерті, відсутності отримувача тощо) (р. 10 = різниці рядків 03 - 05)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (на залишку) (р. 11 = різниці рядків 04 - 09)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість з виплати інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (р. 12 = р. 01 - р. 05 - р. 10)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата грошових компенсацій на транспортне обслуговування інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів

Обсяг нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування з урахуванням заборгованості

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них заборгованість з виплати за попередній звітний період

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг фактично профінансованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (профінансовано)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування (р. 17 = сумі рядків 18 - 22)

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати компенсацію

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (сплачені за послуги)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на рахунку (у зв'язку з поверненням як неодержані з причин смерті, відсутності отримувача тощо) (р. 24 = різниці рядків 15 - 17)

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштові витрати (на залишку) (р. 25 = різниці рядків 16 - 23)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість з виплати інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування (р. 26 = р. 13 - р. 17 - р. 24)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце підпису керівника та осіб, відповідальних за заповнення форми звіту

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Телефон: ________________

Факс: _________________

Електронна пошта: _________________

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідів

М. Шамбір

(форма звітності із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 р. N 200)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"

I. Загальні положення

1.1. Форма звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" (далі - Звіт) містить показники призначення та виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

1.2. Звіт складається щомісяця районними, міськими, районними у містах управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, і подається щомісяця до 10 числа - Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.3. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій двічі на рік: за 1 півріччя - до 20 липня та в цілому за рік - до 20 січня наступного за звітним періоду подають Звіт Міністерству соціальної політики України та до 20 січня наступного за звітним року - головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві і Управлінню статистики в м. Севастополі.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 р. N 200)

1.4. Пункт 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 29.02.2016 р. N 200
,
 у зв'язку з цим пункти 1.5 - 1.7
 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.6
)

1.4. Міністерство соціальної політики України до 15 лютого наступного за звітним року подає Звіт по Україні Державній службі статистики України.

1.5. При заповненні Звіту використовуються ті одиниці виміру, які вказані у формах.

1.6. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за його заповнення, із зазначенням номерів телефону, факсу та адреси електронної пошти.

II. Заповнення розділу I "Чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" станом на кінець звітного періоду

2.1. У графі 1 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, усього:

графа 1 = сумі граф 2, 5, 15.

2.2. У графах 2 - 4 вказується чисельність інвалідів, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 вказується чисельність інвалідів, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 = сумі граф 3, 4 за всіма рядками;

у графі 3 вказується чисельність осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 4 вказується чисельність інвалідів війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

2.3. У графах 5 - 14 вказується чисельність інвалідів, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 5 вказується чисельність інвалідів, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 5 = сумі граф 6, 9 - 14 за всіма рядками;

у графі 6 вказується чисельність інвалідів війни;

графа 6 = сумі граф 7, 8 за всіма рядками;

у графі 7 вказується чисельність інвалідів війни I групи по зору;

у графі 8 вказується чисельність інвалідів війни, які стали інвалідами при виконанні службових обов'язків військової служби;

у графі 9 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС I групи;

у графі 10 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС II групи з медичними показаннями;

у графі 11 вказується чисельність сімей, в яких проживають двоє і більше інвалідів;

у графі 12 вказується чисельність інвалідів з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів;

у графі 13 вказується чисельність інвалідів з куксами обох ніг і рук;

у графі 14 вказується чисельність інвалідів з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

2.4. У графах 15 - 23 вказується чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 15 вказується чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 15 = сумі граф 16 - 23 за всіма рядками;

у графі 16 вказується чисельність інвалідів від загального захворювання;

у графі 17 вказується чисельність дітей-інвалідів;

у графі 18 вказується чисельність інвалідів з дитинства;

у графі 19 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС II групи без медичних показань;

у графі 20 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС III групи з медичними показаннями;

у графі 21 вказується чисельність інвалідів внаслідок репресій;

у графі 22 вказується чисельність осіб з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 23 вказується чисельність інвалідів внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру.

2.5. У рядку 01 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 02 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді, із загальної чисельності інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

2.6. У рядку 03 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів у звітному періоді:

рядок 03 = сумі рядків 04 - 06 за всіма графами;

у рядку 04 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 05 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 06 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками.

2.7. У рядку 07 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на кінець звітного періоду:

рядок 07 = різниці рядків 01 та 03 за всіма графами.

2.8. У рядку 08 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 09 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді, із загальної чисельності інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

2.9. У рядку 10 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування у звітному періоді:

рядок 10 = сумі рядків 11 - 15 за всіма графами;

у рядку 11 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 12 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 13 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати грошову компенсацію;

у рядку 14 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 15 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними.

2.10. У рядку 16 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування на кінець звітного періоду:

рядок 16 = різниці рядків 08 та 10 за всіма графами.

III. Заповнення розділу II "Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів" станом на кінець звітного періоду

3.1. У графі 1 вказується сума коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, усього:

графа 1 = сумі граф 2, 5, 15 за всіма рядками.

3.2. У графах 2 - 4 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 = сумі граф 3, 4 за всіма рядками;

у графі 3 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків), які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 4 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

3.3. У графах 5 - 14 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 5 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 5 = сумі граф 6, 9 - 14 за всіма рядками;

у графі 6 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни;

графа 6 = сумі граф 7, 8 за всіма рядками;

у графі 7 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни I групи по зору;

у графі 8 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни, які стали інвалідами при виконанні службових обов'язків військової служби;

у графі 9 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС I групи;

у графі 10 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС II групи з медичними показаннями;

у графі 11 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) сім'ям, в яких проживають двоє і більше інвалідів;

у графі 12 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів;

у графі 13 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам з куксами обох ніг і рук;

у графі 14 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

3.4. У графах 15 - 23 вказується обсяг коштів (нарахованих/ виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 15 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 15 = сумі граф 16 - 23 за всіма рядками;

у графі 16 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам від загального захворювання;

у графі 17 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) дітям-інвалідам;

у графі 18 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідів з дитинства;

у графі 19 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС II групи без медичних показань;

у графі 20 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС III групи з медичними показаннями;

у графі 21 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам внаслідок репресій;

у графі 22 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) особам з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 23 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру.

3.5. У рядку 01 вказується за відповідними графами обсяг нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 02 вказується заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

3.6. У рядку 03 вказується за відповідними графами обсяг фактично профінансованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким нараховано кошти для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (без урахування поштових витрат).

3.7. У рядку 04 вказується за відповідними графами обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

3.8. У рядку 05 вказується за відповідними графами обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким нараховано грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 05 = сумі рядків 06 - 08 за всіма графами;

у рядку 06 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 07 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 08 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками.

3.9. У рядку 09 вказується за відповідними графами обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

3.10. У рядку 10 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку (у зв'язку з їх поверненням як неодержані з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 10 = різниці рядків 03 та 05 за всіма графами.

3.11. У рядку 11 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 11 = різниці рядків 04 та 09 за всіма графами.

3.12. У рядку 12 вказується за відповідними графами заборгованість з виплати інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, але не одержали її:

рядок 12 = різниці рядків 01, 05 та 10 за всіма графами.

3.13. У рядку 13 вказується за відповідними графами обсяг нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 14 вказується заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

3.14. У рядку 15 вказується за відповідними графами обсяг фактично профінансованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким нараховано грошові компенсації на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат).

3.15. У рядку 16 вказується за відповідними графами обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

3.16. У рядку 17 вказується за відповідними графами обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 17 = сумі рядків 18 - 22 за всіма графами;

у рядку 18 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 19 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 20 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати компенсацію;

у рядку 21 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 22 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними.

3.17. У рядку 23 вказується за відповідними графами обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

3.18. У рядку 24 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку (у зв'язку з їх поверненням як неодержані з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 24 = різниці рядків 15 та 17 за всіма графами.

3.19. У рядку 25 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 25 = різниці рядків 16 та 23 за всіма графами.

3.20. У рядку 26 вказується за відповідними графами заборгованість з виплати інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, але не одержали її:

рядок 26 = різниці рядків 13, 17 та 24 за всіма графами.

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідів

М. Шамбір

Опрос