Идет загрузка документа (397 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления охранной деятельности

МВД
Порядок, Приказ от 09.08.2013 № 761
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2013

м. Київ

N 761

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2013 р. за N 1491/24023

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 24 вересня 2014 року N 985

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 4 лютого 2016 року N 85)

Відповідно до Законів України "Про охоронну діяльність", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 07 липня 2010 року N 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, що додається.

2. Пункт 3.1 розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами, затвердженого наказом МВС України від 18 квітня 2013 року N 375, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 746/23278, викласти у такій редакції:

"3.1. На транспорті реагування суб'єкта охоронної діяльності наносяться кольорографічні схеми (написи), які ідентифікують суб'єкта охоронної діяльності, зокрема його скорочене найменування, номер телефону та емблема (у разі наявності такої).".

3. Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України (Крикун О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 25 лютого 2011 року N 76 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за N 417/19155.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

(У тексті Порядку посилання на додатки 7 - 15 вважати посиланням на додатки 6 - 14 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24 вересня 2014 року N 985)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок контролю розроблено відповідно до Законів України "Про охоронну діяльність", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 07 липня 2010 року N 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" та Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2013 року N 365, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 757/23289 (далі - Ліцензійні умови).

1.2. Порядок контролю поширюється на всіх суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), які отримали ліцензії Міністерства внутрішніх справ України на провадження охоронної діяльності (далі - ліцензіат).

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов шляхом проведення планових і позапланових перевірок у межах своїх повноважень здійснюють Міністерство внутрішніх справ України як орган ліцензування та головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі як його структурні територіальні підрозділи (далі - органи контролю).

1.4. Порядок контролю встановлює:

процедуру організації та проведення перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов;

права та обов'язки голови та членів комісії;

права й обов'язки ліцензіата;

порядок оформлення результатів перевірки;

контроль за виконанням розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;

прийняття рішення про анулювання ліцензії.

II. Організація перевірок

2.1. Контроль за додержанням Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата або його відокремлених підрозділів.

2.2. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органами контролю відповідно до річних або квартальних планів перевірок, які затверджуються розпорядчим документом органу контролю до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність здійснення планових заходів визначається відповідно до вимог Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року N 565.

2.3. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Позапланова перевірка в разі звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом вимог законодавства здійснюється тільки за наявності письмової згоди МВС України на її проведення.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Позапланова перевірка не може здійснюватися з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, в межах досудового провадження, чи з метою перевірки виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання.

2.4. Для проведення перевірки орган контролю видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання - фізичної особи - підприємця, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), яке підписується керівником або заступником керівника органу контролю і засвідчується печаткою органу контролю.

2.5. Посвідчення на проведення перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів (додаток 2), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.

Посадова особа органу ліцензування без посвідчення на здійснення перевірки та службового посвідчення не має права здійснювати перевірку суб'єкта господарювання.

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.6. Орган контролю здійснює планові перевірки за умови письмового повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3) готується на бланку органу ліцензування та повинно містити:

дату початку та дату закінчення планової перевірки;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якої здійснюється перевірка.

Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається ліцензіату рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу контролю або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під підпис.

Ліцензіат має право не допускати посадову особу органу контролю до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про здійснення планової перевірки.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається. При цьому керівник або уповноважена особа ліцензіата інформується про проведення позапланової перевірки по телефону (за наявності номера в заяві про видачу, переоформлення ліцензії на здійснення охоронної діяльності), а письмове повідомлення у формі, визначеній цим пунктом, вручається особисто керівнику або уповноваженій особі ліцензіата під підпис безпосередньо перед проведенням позапланової перевірки разом з копією документа, що став підставою проведення позапланового заходу. Анонімні звернення (скарги) не є підставою для проведення позапланової перевірки.

2.7. Строк проведення перевірки не може перевищувати для:

планової - п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів;

позапланової - десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку проведення планової чи позапланової перевірки не допускається.

III. Права й обов'язки посадових осіб органу контролю та ліцензіата

3.1. Посадові особи органу контролю мають право:

доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата та/або тих, що ним охороняються (за згодою їх власника та/або користувача), для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення перевірки документами;

отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення перевірки документів;

надавати письмові запити з переліком питань, які стосуються предмета позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки відповідно до законодавства.

3.2. Посадові особи органу контролю зобов'язані:

керуватись у своїй роботі нормами законодавства України;

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законодавством;

на будь-якій стадії перевірки приймати від ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата подані з їхньої ініціативи заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у них питань, про що зазначати в акті перевірки;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення перевірки;

ознайомлювати керівника ліцензіата або його заступника з результатами перевірки в строки, передбачені законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатом;

не втручатися та не перешкоджати провадженню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

виконувати інші обов'язки, передбачені частиною другою статті 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3.3. Ліцензіат або уповноважена особа ліцензіата під час здійснення перевірки мають право:

вимагати від комісії додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

не допускати комісію до проведення перевірки, якщо вона проводиться з порушенням періодичності проведення перевірок, передбаченої законом, а також якщо голова або член комісії не надали копію посвідчення на проведення перевірки або наданий документ не відповідає вимогам Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

бути присутніми під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

одержувати акт перевірки та ознайомлюватися з ним;

надавати в письмовій формі пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії комісії.

3.4. Ліцензіат або уповноважена особа ліцензіата зобов'язані:

допускати комісію до перевірки за умови дотримання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

сприяти роботі комісії, забезпечити комісію робочими місцями;

надавати необхідні документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що стосуються предмета перевірки;

одержувати примірник акта перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та рішення про усунення суб'єктом охоронної діяльності недоліків.

IV. Порядок проведення перевірки

4.1. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, та в присутності ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата.

4.2. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

Під час проведення позапланового заходу перевірки посадові особи органу контролю в перший день перевірки зобов'язані прибути за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата або його відокремлених підрозділів, визначеним в наказі про проведення перевірки, а ліцензіат зобов'язаний забезпечити умови для проведення перевірки.

4.3. Для проведення перевірки посадові особи органу контролю повинні пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату (фізичній особі - підприємцю) або їх уповноваженим представникам посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу контролю, і надати ліцензіату копію посвідчення на проведення перевірки.

4.4. Ліцензіат може вести журнал відвідування представниками органів контролю.

Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу контролю вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).

4.5. При відмові ліцензіата в проведенні перевірки посадовими особами органу контролю складається акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю (додаток 4) у двох примірниках.

В акті про відмову ліцензіата в проведенні перевірки вказуються факти та додаються відповідні зауваження (пояснення) керівника ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата.

Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважається:

відсутність керівника ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата - фізичної особи - підприємця або їх уповноважених представників під час проведення перевірки в час та в місці, визначених органом контролю для проведення перевірки, у разі належного повідомлення ліцензіата про проведення перевірки;

непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки в разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата - фізичної особи - підприємця;

ненадання у визначені органом контролю терміни документів, які стосуються предмета позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов, згідно з переліком, викладеним у письмовому запиті органу контролю;

відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки або відмова в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки;

учинення ліцензіатом або уповноваженою ліцензіатом особою перешкод у доступі посадових осіб органу контролю до приміщень суб'єкта охоронної діяльності, які використовуються для провадження господарської діяльності та/або тих, що ними охороняються, для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою, у разі відсутності визначених законом підстав для недопуску ліцензіатом посадових осіб органу контролю.

4.6. Посадові особи органу контролю перевіряють питання, перелік яких визначено актом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності (додаток 5) (далі - акт перевірки).

(пункт 4.6 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 24.09.2014 р. N 985)

4.7. Отримані від керівника, уповноваженої ліцензіатом особи та інших осіб пояснення з питань, які стосуються предмета перевірки, долучаються до акта перевірки та є його невіддільною частиною.

V. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. За результатами перевірки в останній її день складається акт перевірки у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та членами комісії органу контролю.

(абзац перший пункту 5.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 24.09.2014 р. N 985)

Один примірник акта перевірки надається керівникові (уповноваженій особі) ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (фізичній особі - підприємцю), або його уповноваженому представнику, який перевірявся, другий - зберігається в органі контролю.

5.2. Керівник (уповноважена особа) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіат (фізична особа - підприємець) або його уповноважений представник засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату і печатку (за наявності).

Для філій та інших відокремлених підрозділів керівник філії та іншого відокремленого підрозділу ставить свій підпис, дату і печатку (за наявності).

5.3. Керівник (уповноважена особа) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа - підприємець) чи його уповноважений представник має право надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки. Вони оформляються в письмовій формі та є невіддільною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника (уповноваженої особи) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізична особа - підприємець) або його уповноваженого представника робиться запис "Із зауваженнями".

5.4. У разі відмови керівника (уповноваженої особи) ліцензіата (юридичної особи), або уповноваженої ним особи, ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженого представника від підписання акта перевірки голова комісії в акті перевірки робить запис про те, що ця особа від підпису відмовилася.

5.5. Порушення, виявлені під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів.

Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

5.6. Орган контролю на підставі акта перевірки, який складено за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки, під час якої виявлено порушення вимог законодавства, не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає рішення про усунення суб'єктом охоронної діяльності недоліків (додаток 6) або видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 7).

5.7. Рішення про усунення суб'єктом охоронної діяльності недоліків, виявлених під час здійснення перевірки, приймається Міністерством внутрішніх справ України на підставі порушення вимог Закону України "Про охоронну діяльність" щодо:

1) умов залучення громадян до охоронної діяльності та/або порядку підготовки і перепідготовки персоналу охорони;

2) укладення договорів про надання послуг з охорони.

5.8. Один примірник рішення про усунення суб'єктом охоронної діяльності недоліків або розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (далі - розпорядчий документ) не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта перевірки надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погодження термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в органі контролю.

У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядчого документа він надсилається рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, яка залишається в органі контролю, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

5.9. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов протягом п'яти робочих днів з дня складання акта та до видання розпорядчого документа і надання органу контролю документів, які це підтверджують, розпорядчий документ органом контролю не видається.

Ліцензіат, який одержав від органу контролю розпорядчий документ, зобов'язаний у визначений у ньому строк поінформувати орган контролю про усунення цих порушень.

Якщо ліцензіат подав до органу контролю інформацію про усунення порушень і документи, які це підтверджують, то перевірка виконання розпорядчого документа органом контролю не проводиться.

5.10. У разі неподання ліцензіатом інформації про усунення порушень до органу контролю протягом строку, зазначеного в розпорядчому документі, проводиться позапланова перевірка виконання вимог розпорядчого документа.

5.11. Повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов оформлюється актом про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 8); виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, оформлюється актом про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії (додаток 9); установлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності оформлюється актом про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності (додаток 10).

5.12. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 11), акт про невиконання суб'єктом охоронної діяльності рішення щодо усунення недоліків (додаток 12), які є підставою для анулювання ліцензії, складаються на підставі актів позапланових перевірок виконання відповідних розпорядчих документів, виданих органом контролю.

5.13. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов (додаток 13), встановлених для певного виду господарської діяльності, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов уважається порушення ним підпункту 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV Ліцензійних умов.

Недотримання ліцензіатом пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність" оформлюється актом про недотримання ліцензіатом пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність" (додаток 14).

5.14. Якщо під час перевірки виявлено підстави для анулювання ліцензії, орган контролю в день складання акта планової (позапланової) перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов складає відповідний акт у двох примірниках.

Усі примірники актів підписуються особами, які проводили перевірку, та ліцензіатом (його уповноваженим представником), який перевірявся.

Один примірник акта перевірки надається ліцензіату (його уповноваженому представникові), який перевірявся, другий - зберігається в органі контролю.

VI. Рішення про анулювання ліцензії

6.1. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи в стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця в стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акт про невиконання суб'єктом охоронної діяльності рішення щодо усунення недоліків;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для цього виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;

акт про недотримання суб'єктом охоронної діяльності пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність".

Один примірник акта вручається ліцензіату або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі контролю.

6.2. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання. Рішення вручається (надсилається рекомендованим листом) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

6.3. Розгляд питань про анулювання ліцензій на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його уповноважених представників.

6.4. Орган ліцензування повинен мати підтвердження щодо отримання ліцензіатом повідомлення про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

6.5. У разі неявки ліцензіата або його уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.6. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

попереднього акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчих документів, на підставі яких здійснювалися відповідні перевірки.

6.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дати його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих на підставі заяви ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дати їх прийняття.

6.8. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру органу ліцензування не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6.9. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; акта про невиконання суб'єктом охоронної діяльності рішення щодо усунення недоліків; акта про недотримання суб'єктом охоронної діяльності пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність" видача нової ліцензії цьому суб'єкту, створеним ним або його засновником (засновниками) новим суб'єктам господарювання допускається не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

VII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до Експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування відповідного рішення.

7.2. Рішення Експертно-апеляційної ради є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Начальник Департаменту громадської
безпеки МВС України
генерал-лейтенант міліції

О. О. Крикун

 

  

____________________________________________________________________
(найменування органу контролю, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планової (позапланової) перевірки

від "___" ____________ 20__ року

 

                                        N _______

Видане голові комісії ____________________________________________________________________
                                                                                                            (посада, прізвище та ініціали)
та членам комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                        (посади, прізвища та ініціали)
______________________________________________________________________________________
відповідно до наказу від ___.____________.20__ року N ____ для проведення планової (позапланової) перевірки ліцензіата _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування та місцезнаходження ліцензіата або прізвище, ім'я, по батькові
                                                                      та місце проживання фізичної особи - підприємця)
у строк з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Підстави для здійснення перевірки: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                  (річний (квартальний) план перевірок, письмове звернення про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов)

Предмет перевірки: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
      (перевірка додержання Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом МВС України
     від 15 квітня 2013 року N 365
, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 757/23289,
                        чи окремих їх пунктів або виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов)

Попередній захід: ______________________________________________________________________
                                                                                          (дата, N акта попередньої планової перевірки)

Керівник органу контролю

____________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

Копію посвідчення отримав

________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали керівника ліцензіата (юридичної особи)
або ліцензіата (фізичної особи - підприємця))

 

Журнал
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіата

N з/п

N посвідчення

Найменування та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата

Склад комісії

Строк перевірки

Реєстраційний номер наказу і дата його видання

1

2

3

4

5

6

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов)

від "___" ____________ 20__ року

 

                                       N ______

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця) та її місцезнаходження (місце проживання))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затвердженого наказом МВС України від ____________ 2013 року N ___, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ 2013 року за N _____/_______, та згідно з планом перевірок суб'єктів охоронної діяльності на ___ квартал 20__ року, затвердженим наказом ГУМВС (УМВС) України від ____________ 20__ року N ______, повідомляємо, що ______________________________________________________________________________________
                               (найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання)
у період з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року буде проведено перевірку додержання Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом МВС України від 15 квітня 2013 року N 365, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 757/23289,
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Необхідно забезпечити умови для проведення планової перевірки, керівникові бути присутнім особисто або призначити уповноважену особу, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки в разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата - фізичної особи - підприємця.

Керівник органу контролю

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю

від "___" ____________ 20__ року

 

                                      N ______

Під час планової (позапланової) перевірки додержання Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом МВС України від 15 квітня 2013 року N 365, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 757/23289,
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
         (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження
   (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки
               платника податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
           відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
                                                        відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                      (вид господарської діяльності)
серія ___, N ________, видана "___" ____________ 20__ року, було відмовлено ліцензіатом у проведенні перевірки органом ліцензування, а саме: _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до абзацу одинадцятого частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 6 частини п'ятої статті 7 Закону України "Про охоронну діяльність".

Голова комісії

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат
(фізична особа - підприємець)

 

 

____________
(підпис)
М. П.
(за наявності)

_______________________
(прізвище та ініціали)

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

______________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

______________________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності

N  

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

______________________________________________________________________________________

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

III. Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

V. Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання

не розглядалося

I

Загальні питання

1

Оригінал ліцензії (дублікат ліцензії) на провадження охоронної діяльності чи довідка про прийняття заяви про переоформлення ліцензії або видачу дубліката ліцензії наявні

  

 

   

   

Частина тринадцята статті 14, частина дев'ята статті 16, частина п'ята статті 18 ЗУ N 1775-III

2

Засвідчена в установленому порядку копія ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата на провадження охоронної діяльності за місцем провадження такої діяльності, наявна

 

 

 

 

Частина сьома статті 14 ЗУ N 1775-III

3

Дані, наведені в документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, достовірні

 

 

 

 

Пункт 1.7 розділу I наказу N 365

II

Організаційні питання

1

Умови охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом дотримуються, а саме:

1.1

охорона небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення в разі, коли така охорона здійснюється виключно військовими формуваннями, правоохоронними органами та відомчою воєнізованою охороною, не здійснюється

 

 

 

 

Пункт 4 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.2

охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється суб'єктом охоронної діяльності, який має:

Пункт 5 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.2.1

ліцензію на провадження охоронної діяльності

 

 

 

 

1.2.2

пункт централізованого спостереження

 

 

 

 

1.2.3

транспорт реагування

 

 

 

 

1.3

охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється з використанням:

Пункт 6 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.3.1

транспорту реагування

 

 

 

 

1.3.2

автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння)

 

 

 

 

1.3.3

системи відстеження рухомих об'єктів з передачею сигналу тривожного сповіщення до пункту централізованого спостереження

 

 

 

 

1.4

охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється безпосередньо персоналом охорони

 

 

 

 

Пункт 7 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.5

організація охорони небезпечних і цінних вантажів та контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього функцій здійснюються фахівцем з організації заходів охорони, яким:

Пункт 8 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.5.1

сформовано групу з охорони у складі не менше як дві особи

 

 

 

 

1.5.2

групу з охорони спеціальними засобами оснащено

 

 

 

 

1.5.3

визначено старшого групи з охорони

 

 

 

 

1.5.4

відповідний наказ суб'єктом охоронної діяльності видано

 

 

 

 

1.6

старшим групи з охорони:

Пункт 9 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.6.1

розроблено маршрут руху автомобільного транспорту під час перевезення небезпечних і цінних вантажів

 

 

 

 

1.6.2

забезпечено збереження службової документації

 

 

 

 

1.6.3

визначено порядок здійснення зв'язку з отримувачем (відправником) небезпечних і цінних вантажів, особливості їх приймання та передачі

 

 

 

 

1.6.4

проведено з групою з охорони інструктаж

 

 

 

 

1.6.5

копії наказу про призначення групи з охорони та договору про надання послуг з охорони надано

 

 

 

 

2

Вимоги Порядку організації охорони об'єктів і приміщень (далі - об'єкти), у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин (далі - Порядок), дотримуються, а саме:

2.1

копії документів, що засвідчують повноваження власника на володіння (користування) об'єктом на правах власності, оренди або суборенди, у справі підрозділу охорони наявні

 

 

 

 

Пункт 2.2 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.2

комісією ГУМВС, УМВС України (далі - Комісія) проведено обстеження об'єкта з метою узгодження виду охорони, способу несення служби, визначення необхідної кількості постів, чисельності персоналу охорони, потреби обладнання технічними засобами охорони й пожежогасіння

 

 

 

 

Пункт 2.4 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.3

акт обстеження інженерно-технічного обладнання токів та/або акт обстеження інженерно-технічного обладнання земельних
ділянок (далі - Акт обстеження) складено

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.4

договір на охорону об'єкта укладено

 

 

 

 

Пункти 2.1 та 2.7 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.5

на всі об'єкти власника, з яким укладено договірні
відносини, суб'єктом охоронної діяльності справи з питань організації охорони об'єктів ведуться

 

 

 

 

Пункт 2.10 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.6

охорона об'єкта здійснюється цілодобово та організовується за вахтовим чи звичайним методом

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.7

документацію для організації охорони об'єктів сформовано

 

 

 

 

Пункт 3.15 розділу III наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.8

об'єкт прийнято (передано) під цілодобову охорону після надання власником підрозділу охорони копії ліцензії на культивування, використання, зберігання, перевезення та знищення рослин, а також виконання пропозицій Комісії, визначених актами обстеження

 

 

 

 

Пункт 5.2 розділу V наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.9

зняття охорони з об'єктів оформлено актом за формою, установленою додатком 7 до Порядку

 

 

 

 

Пункт 6.3 розділу VI наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3

Вимоги Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів дотримано, а саме:

3.1

дозвіл на відкриття та функціонування об'єкта дозвільної системи отримано

 

 

 

 

Підпункт 9.17 пункту 9 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.2

дозвіл на право зберігання,
використання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), патронів до них отримано

 

 

 

 

Підпункти 11.3, 11.4 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.3

пристрої та патрони до них зберігаються в спеціально обладнаному сховищі

 

 

 

 

Підпункт 11.5 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.4

книга обліку вогнепальної зброї і бойових припасів (далі - книга обліку) ведеться

 

 

 

 

Підпункт 11.20 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.4.1

книгу обліку пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою ОВС

 

 

 

 

3.5

облік видачі і прийняття пристроїв, патронів до них, що видаються працівникам охорони юридичної особи на час несення служби, здійснюється відповідальною особою в книзі обліку

 

 

 

 

Підпункт 11.21 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.6

не придатні для подальшого використання пристрої та патрони до них здані в ОВС, які видали дозвіл на їх придбання або зберігання

 

 

 

 

Підпункт 11.22 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4

Вимоги Порядку обладнання транспорту реагування засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами дотримуються, зокрема:

4.1

засоби радіотехнічного зв'язку, експлуатація яких вимагає наявності відповідних дозволів, використовуються після отримання таких дозволів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про радіочастотний ресурс України"

 

 

 

 

Частина перша статті 42 ЗУ N 1770-III, пункт 2.3 розділу II наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.2

використання кольорографічних схем (написів) на транспорті реагування не порушує вимог пункту 2 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність" та статті 18 Закону України "Про рекламу"

 

 

 

 

Пункт 3.2 розділу III наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.3

обладнання транспорту реагування світловими сигналами здійснено відповідно до вимог ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів"

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.3 розділу III наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.4

увімкнення світлового сигнального пристрою автожовтого (оранжевого) кольору здійснюється у випадках оперативного реагування на тривожні сповіщення, що надійшли до пункту централізованого спостереження

 

 

 

 

Пункт 3.4 розділу III наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.5

транспорт реагування обладнаний додатковим звуковим сигналом, технічні характеристики якого відповідають вимогам ДСТУ UN/ECE R28-00:2004 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження звукових сигналів приладів і автомобілів стосовно їх звукової сигналізації"

 

 

 

 

Пункт 3.5 розділу III наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.6

додаткові звукові сигнали використовуються для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється поза населеними пунктами, або у випадках, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді

 

 

 

 

5

Суб'єктом охоронної діяльності забезпечено наявність у персоналу охорони під час виконання функціональних обов'язків посвідчень, які:

 

 

 

 

Частина четверта статті 11 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II наказу N 365

5.1

підписані керівником суб'єкта охоронної діяльності

 

 

 

 

5.2

скріплені печаткою

 

 

 

 

5.3

містять прізвище, ім'я, по батькові особи, яка належить до персоналу охорони

 

 

 

 

5.4

мають дату видачі і термін дії

 

 

 

 

5.5

містять фотокартку особи, якій видано посвідчення

 

 

 

 

6

Суб'єктом охоронної діяльності забезпечено використання службових собак у порядку, визначеному статтею 17 Закону України "Про охоронну діяльність", зокрема в місцях виконання заходів охорони використовуються службові собаки, які:

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II наказу N 365

6.1

пройшли в установленому порядку відповідний курс дресирування

 

 

 

 

6.2

визнані придатними для службового використання

 

 

 

 

6.3

мають ветеринарний паспорт

 

 

 

 

6.4

без провідника собаки в громадських і загальнодоступних місцях не використовуються

 

 

 

 

7

Суб'єктом охоронної діяльності під час використання пунктів централізованого спостереження (далі - ПЦС) забезпечено:

7.1

цілодобовий режим чергування операторів ПЦС

 

 

 

 

Частина четверта статті 6 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II наказу N 365

7.2

наявність транспорту реагування

 

 

 

 

7.3

ведення електронного журналу реєстрації подій (тривога, несправність, відсутність живлення та інше) з часом запису не менше 30 діб

 

 

 

 

7.4

наявність резервної персональної електронно- обчислювальної машини

 

 

 

 

7.5

наявність джерела безперебійного резервного живлення

 

 

 

 

7.6

розташування ПЦС у нежитловому приміщенні

 

 

 

 

7.7

обладнання ПЦС системою аудіореєстрації атмосфери залу ПЦС і телефонних розмов у реальному часі з обсягом архівації запису не меншим ніж 14 діб

 

 

 

 

7.8

обладнання ПЦС системою відеоспостереження за операційним залом з цілодобовою реєстрацією відеоінформації в реальному часі з обсягом архівації запису не меншим ніж 14 діб

 

 

 

 

7.9

обладнання ПЦС аудіовідеопереговорним пристроєм і засобами технічної укріпленості, які унеможливлюють доступ до приміщення ПЦС сторонніх осіб

 

 

 

 

8

Функції з охорони майна виконуються за наявності на одязі персоналу охорони ознак належності до суб'єкта охоронної діяльності згідно з його статутними документами

 

 

 

 

Частина третя статті 11 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

9

Відео- та фотоматеріали, отримані під час здійснення заходів охорони, зберігаються протягом одного року

 

 

 

 

Частина друга статті 12 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.3.2 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

10

Під час укладення договору охорони суб'єкт охоронної діяльності ознайомлений з оригіналами документів або завіреними в установленому порядку їх копіями, що підтверджують право замовника щодо володіння чи користування майном на законних підставах, охорона якого є предметом договору, а також правомірність знаходження такого майна, транспортного засобу чи особи у визначеному місці охорони

 

 

 

 

Частина третя статті 8 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.3.3 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

11

Послуги охорони надаються за письмово укладеними цивільно-правовими договорами за умови:

 

 

 

 

Частина перша статті 8 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.3.4 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

11.1

ведення письмового або електронного обліку договорів охорони

 

 

 

 

11.2

виконання договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою

 

 

 

 

11.3

конкретного зазначення при укладенні договорів об'єкта охорони та його місцезнаходження

 

 

 

 

12

У договорах охорони відповідно до положень Цивільного кодексу України умови відшкодування суб'єктами охоронної діяльності шкоди, завданої через неналежне виконання суб'єктом охоронної діяльності своїх зобов'язань перед замовником, указано

 

 

 

 

Частина друга статті 8 ЗУ N 4616-VI, ЦК, підпункт 2.3.5 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

13

Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, орган ліцензування повідомлено

 

 

 

 

Частина перша статті 17 ЗУ N 1775-III, підпункт 2.3.6 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

14

Про припинення охоронної діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яку була видана копія ліцензії, філією (відокремленим підрозділом) протягом десяти робочих днів з дати припинення охоронної діяльності орган ліцензування письмово поінформовано

 

 

 

 

Частина десята статті 14 ЗУ N 1775-III, підпункт 2.3.7 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

15

На видному місці на центральному посту стаціонарного об'єкта, який охороняється персоналом охорони, інформацію про місцезнаходження, дату видачі, серію та номер ліцензії на охоронну діяльність розміщено

 

 

 

 

Підпункт 2.3.8 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

16

В усній або письмовій формі територіальний орган внутрішніх справ (далі - ОВС) про факти припинення правопорушень стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, використання службових собак персоналом охорони негайно поінформовано

 

 

 

 

Підпункт 2.3.9 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

16.1

У разі заподіяння тілесних ушкоджень правопорушнику - швидку медичну допомогу негайно викликано, першу долікарську допомогу надано

 

 

 

 

16.2

Заходів щодо недопущення сторонніх осіб на місце події до прибуття представників територіального ОВС ужито

 

 

 

 

III

Питання дотримання кваліфікаційних вимог

1

До штату суб'єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу прийнято фахівця з організації заходів охорони, який:

 

 

 

 

Частина перша статті 11 ЗУ N 4616, пункт 3.2 розділу III наказу N 365

 

1.1

відповідає вимогам частини першої статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність", а саме:

 

 

 

 

1.1.1

є дієздатним громадянином України, який досяг 18-річного віку

 

 

 

 

1.1.2

уклав трудовий договір із суб'єктом господарювання

 

 

 

 

1.1.3

подав документи, що він:

 

 

 

 

 1)

не перебуває на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії

 

 

 

 

 2)

не має непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів

 

 

 

 

 3)

не має обмежень, установлених судом, щодо виконання покладених на нього функціональних обов'язків

 

 

 

 

 4)

не має обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків

 

 

 

 

 5)

зареєстрований за місцем проживання в установленому законодавством порядку

 

 

 

 

1.2

має один з таких освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів:

 

 

 

 

1.2.1

вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил України, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, та відомчої воєнізованої охорони

 

 

 

 

1.2.2

вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони

 

 

 

 

1.2.3

вищу юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю в суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років

 

 

 

 

2

До штату суб'єкта охоронної діяльності входять охоронники, охоронці, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом N 336

 

 

 

 

Пункти 114, 115 розділу 2 наказу N 336, абзац перший пункту 3.3 розділу III наказу N 365

3

До роботи в транспорті реагування та до охорони окремих об'єктів з високим ступенем ризику залучаються охоронники не нижче 3-го кваліфікаційного розряду

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3.3 розділу III наказу N 365

4

Працівники, задіяні до роботи на ПЦС:

 

 

 

 

Частина перша статті 11 ЗУ N 4616-VI, пункт 3.4 розділу III наказу N 365

4.1

входять до штату суб'єкта охоронної діяльності

 

 

 

 

4.2

відповідають вимогам частини першої статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність", зокрема:

 

 

 

 

4.2.1

є дієздатними громадянами України, які досягли 18-річного віку

 

 

 

 

4.2.2

уклали трудові договори із суб'єктом господарювання

 

 

 

 

4.2.3

подали документи, що вони:

 

 

 

 

 1)

не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії

 

 

 

 

 2)

не мають непогашених чи незнятих судимостей за скоєння умисних злочинів

 

 

 

 

 3)

не мають обмежень, установлених судом, щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків

 

 

 

 

 4)

не мають обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків

 

 

 

 

 5)

зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку

 

 

 

 

5

Персоналом охорони є дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, а також:

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.5 розділу III наказу N 365

5.1

пройшли відповідне навчання або професійну підготовку

 

 

 

 

5.2

уклали трудовий договір із суб'єктом господарювання

 

 

 

 

6

При оформленні на роботу суб'єктом охоронної діяльності прийнято від громадян такі документи:

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.5 розділу III наказу N 365

6.1

документ, який підтверджує, що такі особи не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії

 

 

 

 

6.2

документ, який підтверджує, що такі особи не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів

 

 

 

 

6.3

документ, що підтверджує відсутність у особи обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків

 

 

 

 

6.4

копію паспорта громадянина України

 

 

 

 

6.5

документ, що підтверджує набуття кваліфікації (у разі наявності)

 

 

 

 

6.6

документ, що підтверджує відсутність у осіб обмежень, установлених судом, щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків

 

 

 

 

7

Фізична особа - підприємець кваліфікаційним вимогам для фахівця з організації заходів охорони відповідає, зокрема має один з таких освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів:

 

 

 

 

Частина друга статті 11 ЗУ N 4616-VI, пункт 3.6 розділу III наказу N 365

7.1

має вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил України, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, та відомчої воєнізованої охорони

 

 

 

 

7.2

має вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони

 

 

 

 

7.3

має вищу юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю в суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років

 

 

 

 

IV

Питання з організації заходів охорони та їх здійснення

1

Майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами, не використовується

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.1 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

2

Засоби радіозв'язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах не використовуються

 

 

 

 

Пункт 2.3 розділу II наказу N 375, підпункт 4.2.2 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

3

Ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) МВС України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних, природоохоронних і контролюючих чи інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в найменуванні суб'єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації, не використовуються

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.3 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

4

Перешкоди для представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами, не створювалися

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.4 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

5

Відомості про вжиті заходи щодо організації та здійснення охоронної діяльності, а також інформація з обмеженим доступом та інформація про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв'язку зі здійсненням охоронної діяльності, крім випадків, передбачених законодавством, не розголошувалися

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.5 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

6

Факти про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони, не приховувалися

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.6 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

7

Охорона фізичної особи, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх вчинити, не здійснювалася

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.7 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

8

Дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров'я, честь, гідність і ділову репутацію, не здійснювалися

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

9

Заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", не здійснювалися

 

 

 

 

Частина друга статті 4 ЗУ N 2135-XII, підпункт 4.2.9 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

10

Особи, які не подали документів, необхідних для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам, до охоронних заходів не залучаються, зокрема:

 

 

 

 

Пункт 10 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, пункт 3.5 розділу III, підпункт 4.2.10 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

10.1

документ, який підтверджує, що такі особи не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії

 

 

 

 

10.2

документ, який підтверджує, що такі особи не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів

 

 

 

 

10.3

документ, що підтверджує відсутність у особи обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків

 

 

 

 

10.4

копію паспорта громадянина України

 

 

 

 

10.5

документ, що підтверджує набуття кваліфікації (у разі наявності)

 

 

 

 

10.6

документ, що підтверджує відсутність у осіб обмежень, установлених судом, щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків

 

 

 

 

11

Участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження не брали

 

 

 

 

Пункт 11 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

12

До дій, спрямованих на силове протистояння між персоналом охорони різних суб'єктів господарювання, не вдавалися

 

 

 

 

Пункт 12 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.12 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

13

Суб'єктом охоронної діяльності недержавної форми власності охорона особливо важливих об'єктів права державної власності не здійснюється

 

 

 

 

Частина друга статті 6 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.13 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

14

Зброя, спеціальні засоби, не включені до Переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюються суб'єктами охоронної діяльності, не використовуються

 

 

 

 

ПКМУ N 97, підпункт 4.2.14 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

15

Заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров'ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору, не застосовувалися

 

 

 

 

Частина шоста статті 16 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.15 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

16

Спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров'ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту), не застосовувалися

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.16 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

VI. Опис виявлених порушень

VII. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

___________
* Ця частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано :

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

IX. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

Позначення

найменування

дата і номер

1

2

3

4

5

1

Закони України

1.1

Закон України "Про охоронну діяльність"

22.03.2012
N 4616-VI

 

ЗУ
N 4616-VI

1.2

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

01.06.2000
N 1775-III

 

ЗУ
N 1775-III

1.3

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05.04.2007
N 877-V

 

ЗУ
N 877-V

1.4

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"

18.02.92
N 2135-XII

 

ЗУ
N 2135-XII

1.5

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

01.06.2000
N 1770-III

 

ЗУ
N 1770-III

1.6

Цивільний кодекс України

16.01.2003
N 435-IV

 

ЦК

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Умови охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом та перелік таких вантажів затверджені постановою Кабінету Міністрів України

30.01.2013
N 55

 

ПКМУ N 55

2.2

Перелік спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюються суб'єктами охоронної діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

11.02.2013
N 97

 

ПКМУ N 97

3

Нормативно-правові акти

3.1

Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України

15.04.2013
N 365

16.05.2013
N 757/23289

Наказ N 365

3.2

Порядок обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України

18.04.2013
N 375

16.05.2013
N 746/23278

Наказ N 375

3.3

Порядок організації охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України

27.10.2010
N 507

02.03.2011
N 267/19005

Наказ N 507

3.4

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України

21.08.98
N 622

07.10.98
N 637/3077

Наказ N 622

3.5

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності"

29.12.2004
N 336

 

Наказ N 336

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 24.09.2014 р. N 985)

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює позапланову перевірку
суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
позапланової перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов

Додаток 6 виключено
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 24 вересня 2014 року N 985
,
 у зв'язку з цим додатки 7 - 15 вважати додатками 6 - 14
)

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

РІШЕННЯ
про усунення суб'єктом охоронної діяльності недоліків

від "___" ____________ 20__ року

 

                                   N ______

За результатами планової (позапланової) перевірки __________________________________________
______________________________________________________________________________________,
      (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), ідентифікаційний код
          за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер та серія
           паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
          номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган  державної
                                                                                   влади і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________,
                                                                                                                    (вид господарської діяльності)
серія _____, N ________, видана "___" ____________ 20__ року, згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N _____, проведеної комісією
______________________________________________________________________________________
              (найменування територіального органу, що здійснював перевірку суб'єкта господарювання за додержанням
                                                                                              Ліцензійних умов)
у складі: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                      (посади, прізвища та ініціали голови та членів комісії)
виявлено такі порушення вимог Закону України "Про охоронну діяльність" та Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2013 року N 365, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 757/23289:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Вирішено:

У строк до "___" ____________ 20__ року усунути зазначені вище недоліки та подати в цей самий строк у письмовій формі інформацію про їх усунення з поданням завірених копій документів, що підтверджують усунення недоліків.

У разі невиконання цього рішення ліцензію буде анульовано.

Керівник органу ліцензування

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

  

_________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснював перевірку
суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року

 

                                   N ______

За результатами планової (позапланової) перевірки _________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер та серія паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
           картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________,
                                                                                                                  (вид господарської діяльності)
серія _____, N ________, видана "___" ____________ 20__ року, згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N _____, проведеної комісією
______________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснював перевірку суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних
                                                                                                              умов
)
у складі: ______________________________________________________________________________,
                                                                              (посади, прізвища та ініціали голови та членів комісії)
виявлено такі порушення Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2013 року N 365, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 757/23289: _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Вирішено:

У строк до "___" ____________ 20__ року усунути зазначені вище порушення цих Ліцензійних умов та подати в цей самий строк у письмовій формі інформацію про їх усунення з поданням завірених копій документів, що підтверджують усунення порушень.

У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту повторного порушення ліцензію буде анульовано.

Керівник органу контролю

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання
за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року

 

                                  N ________

За результатами перевірки ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
  (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження (місце
 проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника
         податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
                 прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
                                                                контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________,
                                                                                                                  (вид господарської діяльності)
серія _____, N ________, видана "___" ____________ 20__ року.

Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N _____ у діяльності ліцензіата виявлено такі порушення Ліцензійних умов:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                          (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути зазначене з посиланням на конкретний
                                                                       підпункт, пункт, розділ Ліцензійних умов)

За результатами перевірки ______________________________________________________________
                                                                                  (найменування територіального органу, що здійснював перевірку)
видано розпорядження від "___" ____________ 20__ року N ____ про усунення порушень Ліцензійних умов у строк до "___" ____________ 20__ року.

Про виконання виданого органом контролю розпорядження ліцензіат повідомив листом від "___" ____________ 20__ року N ____.

Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N _____ у діяльності ліцензіата виявлено такі порушення Ліцензійних умов:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                          (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути зазначене з посиланням на конкретний
                                                                        підпункт, пункт, розділ Ліцензійних умов)

Таким чином, протягом строку дії ліцензії _________________________________________ вчинено
                                                                                                                          (найменування ліцензіата)
повторне порушення ___________________________________________________________________
                                                     (зазначається конкретний підпункт, пункт, розділ Ліцензійних умов, що повторно порушено)
Ліцензійних умов.

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до абзацу третього частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Голова комісії

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіат (фізична особа - підприємець)

 

 

_______________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.
(за наявності)

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання
за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії

від "___" ____________ 20__ року

 

                                  N ________

За результатами перевірки ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
        (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження
            (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової
           картки платника податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
                                                                 відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________,
                                                                                                               (вид господарської діяльності)
серія _____, N ________, видана "___" ____________ 20__ року.

Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N _____ виявлено недостовірні відомості в документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, а саме: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (детальний опис виявленої(них) розбіжності(ей) у відомостях)

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до абзацу шостого частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 4 частини п'ятої статті 7 Закону України "Про охоронну діяльність".

Розгляд питання щодо анулювання ліцензії відбудеться "___" ____________ 20__ року о __ годині в приміщенні ___________________________________________________________________________,
місцезнаходження: _____________________________________________________________________.

Голова комісії

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

 

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат
(фізична особа - підприємець)

 

 

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.
(за наявності)

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання
за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності

від "___" ____________ 20__ року

 

N ________

За результатами перевірки ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
   (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження (місце
  проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника
            податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
                 прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
                                               контролюючий орган державної влади і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________,
                                                                                                               (вид господарської діяльності)
серія _____, N ________, видана "___" ____________ 20__ року.

Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N _____ встановлено факт передачі ліцензії (її копії) іншій юридичній (фізичній особі) для провадження господарської діяльності з надання послуг ______________________________________________________________________,
                                                                                                               (вид господарської діяльності)
а саме: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (детальний опис встановлення факту передачі ліцензії (її копії))

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 5 частини п'ятої статті 7 Закону України "Про охоронну діяльність".

Розгляд питання щодо анулювання ліцензії відбудеться "___" ____________ 20__ року о __ годині в приміщенні ___________________________________________________________________________,
місцезнаходження: _____________________________________________________________________.

Голова комісії

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіат (фізична особа - підприємець)

 

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.
(за наявності)

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання
за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року

 

N ________

За результатами перевірки ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
  (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження (місце
 проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника
         податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
               прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
                                                 контролюючий орган державної влади і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________,
                                                                                                          (вид господарської діяльності)
серія _____, N ________, видана "___" ____________ 20__ року.

Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N _____ у діяльності ліцензіата виявлено такі порушення вимог Ліцензійних умов:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                        (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути зазначене з посиланням на конкретний
                                                                       підпункт, пункт, розділ Ліцензійних умов)

За результатами перевірки органом контролю видано розпорядження від "___" ____________ 20__ року N ____ про усунення порушень Ліцензійних умов у строк до "___" ____________ 20__ року.

Про виконання виданого органом контролю розпорядження ліцензіат повідомив листом від "___" ____________ 20__ року N ____ (або не повідомив у встановлений строк).

Згідно з актом позапланової перевірки від "___" ____________ N _____, проведеної з метою перевірки виконання розпорядження від "___" ____________ 20__ року N ____ про усунення порушень Ліцензійних умов, органом контролю встановлено невиконання вимог цього розпорядження, а саме: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     (зазначається конкретний підпункт, пункт, розділ Ліцензійних умов, що зазначався в розпорядженні про усунення
                                                          порушень Ліцензійних умов, порушення якого не усунуто)

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до абзацу дев'ятого частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Розгляд питання щодо анулювання ліцензії відбудеться "___" ____________ 20__ року о __ годині в приміщенні ___________________________________________________________________________,
місцезнаходження: _____________________________________________________________________.

Голова комісії

_______________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіат (фізична особа - підприємець)

 

 

_______________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.
(за наявності)

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання
за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
про невиконання суб'єктом охоронної діяльності рішення щодо усунення недоліків

від "___" ____________ 20__ року

 

N ________

За результатами перевірки ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
   (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження (місце
  проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника
          податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий
                                                            орган державної влади і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________,
                                                                                                                (вид господарської діяльності)
серія _____, N ________, видана "___" ____________ 20__ року.

Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N ___ у діяльності ліцензіата виявлено такі порушення вимог Закону України "Про охоронну діяльність" та Ліцензійних умов: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                          (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути зазначене з посиланням на конкретний
                                                         підпункт, пункт, статтю, розділ нормативно-правового акта)

За результатами перевірки органом ліцензування видано рішення від "___" ____________ 20__ року N ____ про усунення суб'єктом охоронної діяльності недоліків у строк до "___" ____________ 20__ року.

Про виконання виданого органом ліцензування рішення ліцензіат повідомив листом від "___" ____________ 20__ року N ____ (або не повідомив у встановлений строк).

Згідно з актом позапланової перевірки від "___" ____________ N _____, проведеної з метою перевірки виконання рішення від "___" ____________ 20__ року N ____ про усунення суб'єктом охоронної діяльності недоліків, органом контролю встановлено невиконання вимог цього рішення, а саме: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
      (зазначається конкретний підпункт, пункт, стаття, розділ нормативно-правового акта, що зазначався в рішенні про
                                                                     усунення суб'єктом охоронної діяльності недоліків)

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до пункту 7 частини п'ятої статті 7 Закону України "Про охоронну діяльність".

Голова комісії

_______________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіат (фізична особа - підприємець)

 

 

_______________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.
(за наявності)

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання
за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності

від "___" ____________ 20__ року

 

N ________

За результатами перевірки ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
    (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження (місце
   проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника
          податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
   прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий
                                                       орган державної влади і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________,
                                                                                                             (вид господарської діяльності)
серія _____, N ________, видана "___" ____________ 20__ року.

Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N _____ діяльності ліцензіата виявлено порушення таких вимог Ліцензійних умов:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                         (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути зазначене з посиланням на конкретний
                                                                          підпункт, пункт, розділ Ліцензійних умов)

Відповідно до пункту 5.13 розділу V Порядку контролю допущення зазначених порушень уважається неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов.

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до абзацу десятого частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Голова комісії

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіат (фізична особа - підприємець)

 

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.
(за наявності)

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання
за додержанням
Ліцензійних умов)

АКТ
про недотримання суб'єктом охоронної діяльності пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність"

від "___" ____________ 20__ року

 

N ________

За результатами перевірки ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
  (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження (місце
 проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника
        податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
                 прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
                                                     контролюючий орган державної влади і мають відмітку в паспорті))
ліцензія на провадження ________________________________________________________________,
                                                                                                                 (вид господарської діяльності)
серія _____, N ________, видана "___" ____________ 20__ року.

Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від "___" ____________ N _____ органом контролю встановлено недотримання суб'єктом охоронної діяльності пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність", а саме:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                   (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути зазначене з посиланням на конкретний пункт
                                                   
частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність")

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до статті 7 Закону України "Про охоронну діяльність".

Голова комісії

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіат (фізична особа - підприємець)

 

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.
(за наявності)

 

____________

Опрос