Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства образования и науки Украины с центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 08.08.2013 № 1137
действует с 20.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2013

м. Київ

N 1137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2013 р. за N 1489/24021

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства освіти і науки України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України

Відповідно до статей 16, 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 10 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, розділу IV Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 09 грудня 2010 року N 1085, та з метою забезпечення ефективного спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства освіти і науки України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, що додається.

2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А. В.):

2.1. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів апарату Міністерства освіти і науки України.

2.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Головам Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі - Держінформнауки України), Державної інспекції навчальних закладів України (далі - ДІНЗ України) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Державної служби, Держінформнауки України, ДІНЗ України та забезпечити його виконання.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Порядок взаємодії
Міністерства освіти і науки України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства освіти і науки України (далі - Міністерство) з Державною службою інтелектуальної власності України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державною інспекцією навчальних закладів України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України (далі - ЦОВВ), у процесі формування та забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах.

2. Цей порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики, а також ефективності її реалізації.

3. Відповідальним за взаємодію із ЦОВВ в Міністерстві є департамент організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (далі - Департамент).

II. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України

1. ЦОВВ розробляють проекти актів Кабінету Міністрів України, що стосуються сфери діяльності цих ЦОВВ, у порядку, встановленому законодавством України.

2. ЦОВВ надсилають до Міністерства завізований керівником проект акта Кабінету Міністрів України разом з пакетом документів, передбачених законодавством, для його опрацювання структурними підрозділами Міністерства та погодження Міністром освіти і науки України (далі - Міністр).

3. Відповідний структурний підрозділ Міністерства доводить до відома ЦОВВ позицію Міністра щодо проекту акта Кабінету Міністрів України, розробленого цим ЦОВВ, шляхом надсилання листа, а у разі відсутності зауважень - завізованого Міністром проекту акта Кабінету Міністрів України.

4. У разі висловлення зауважень чи пропозицій поданий до Міністерства проект акта Кабінету Міністрів України повертається ЦОВВ на доопрацювання.

5. ЦОВВ після врахування зауважень чи пропозицій повторно подають доопрацьований і завізований керівником проект акта Кабінету Міністрів України на погодження до Міністерства.

У разі виникнення розбіжностей ЦОВВ можуть уживати заходів щодо проведення узгоджувальних процедур з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

6. ЦОВВ надсилає на погодження проект акта Кабінету Міністрів України до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром.

7. Погоджений із заінтересованими органами проект акта Кабінету Міністрів України керівник ЦОВВ надсилає до Міністерства разом із документами і матеріалами, передбаченими Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (далі - регламент), для подання його для проведення правової експертизи Міністерством юстиції України та внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України.

8. Якщо проект акта Кабінету Міністрів України внесено до Міністерства з порушенням вимог регламенту та цього Порядку, Міністерство протягом п'яти днів після надходження проекту акта Кабінету Міністрів України повертає його ЦОВВ разом із супровідним листом, у якому зазначаються недоліки для їх усунення.

9. У разі неврахування ЦОВВ наданих зауважень чи пропозицій відповідний структурний підрозділ Міністерства повідомляє про це Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

10. ЦОВВ забезпечують підготовку та подання Міністру всіх необхідних (у тому числі для виступів) матеріалів до проекту акта Кабінету Міністрів України для його представлення Міністром на засіданні Кабінету Міністрів України.

11. У разі втрати проектом акта Кабінету Міністрів України актуальності або з інших причин ЦОВВ забезпечує своєчасне інформування про це Міністра та подання обґрунтованої пропозиції про його відкликання.

12. Взаємодія Міністерства з ЦОВВ під час опрацювання законопроектів та актів Президента України, що розробляються ЦОВВ, здійснюється за процедурою, установленою для підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України.

III. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади

1. ЦОВВ опрацьовує проект нормативно-правового акта з питань, що стосуються сфери його діяльності, який надійшов до нього як до заінтересованого органу, та подає проект до Міністерства разом із письмовими зауваженнями за підписом керівника ЦОВВ або, у разі відсутності зауважень, завізований керівником проект для опрацювання і погодження Міністром.

2. Позицію Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до ЦОВВ як до заінтересованого органу, Міністерство обов'язково доводить до відома ЦОВВ - розробника акта шляхом надсилання листа, а у разі відсутності зауважень - завізованого Міністром проекту акта.

3. Погодження проекту нормативно-правового акта без урахування позиції Міністра не допускається.

IV. Підготовка проектів наказів Міністерства

1. ЦОВВ за власною ініціативою або за дорученням Міністра розробляють проекти наказів Міністерства з питань, що стосуються сфери їх діяльності, відповідно до вимог законодавства та подають Департаменту для їх опрацювання структурними підрозділами апарату Міністерства.

Опрацювання проектів наказів міжвідомчого характеру або їх погодження з іншими державними органами покладається на ЦОВВ, до сфери діяльності якого вони належать.

2. Департамент доводить до відома ЦОВВ позицію Міністра щодо проектів наказів, розроблених ЦОВВ, шляхом надсилання листа із зазначенням, у разі необхідності, зауважень та пропозицій до поданого проекту.

ЦОВВ повинні врахувати всі висловлені зауваження і пропозиції, усунути виявлені порушення і в установленому порядку внести проект наказу Міністерства на розгляд до Департаменту.

3. У випадку відсутності зауважень ЦОВВ подає проект наказу на підпис Міністру та за необхідності - на погодження з іншими державними органами.

4. Накази нормативно-правового змісту після підписання Міністром відповідні структурні підрозділи Міністерства подають в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

V. Визначення пріоритетних напрямів роботи ЦОВВ

1. ЦОВВ, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетними напрямами роботи.

2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері ЦОВВ подають Міністру пропозиції щодо пріоритетних напрямів своєї роботи на наступний рік.

3. ЦОВВ формують річні плани роботи та подають їх на затвердження Міністру.

4. План роботи ЦОВВ повинен передбачати:

завдання, спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямів роботи, та шляхи виконання покладених на них завдань;

заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра;

конгреси, форуми, семінари, наради, інші заходи (у тому числі міжнародні), проведення яких вони забезпечують або за їх участі;

питання організації діяльності структурних підрозділів ЦОВВ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра;

пропозиції щодо визначення основних напрямів роботи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ЦОВВ;

відповідальних за виконання запланованих заходів (структурні підрозділи апарату ЦОВВ, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління) та строки їх виконання.

5. За дорученням Міністра ЦОВВ включають до планів роботи інші заходи, необхідні для забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері, а також розробляють деталізований план на квартал або півріччя.

6. Унесення змін до затвердженого плану роботи ЦОВВ можливе лише за рішенням Міністра.

7. Про виконання покладених на ЦОВВ завдань та планів роботи керівники ЦОВВ письмово звітують перед Міністром у встановлені (планами або дорученням Міністра) строки.

VI. Контроль за реалізацією ЦОВВ державної політики у відповідних сферах

1. Міністерство здійснює контроль за виконанням покладених на ЦОВВ завдань та планів їх роботи, виконанням доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра, резолюцій Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України.

2. Контроль за діяльністю ЦОВВ здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких можуть порушуватися питання щодо проведення ЦОВВ службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).

3. Планування проведення перевірок ЦОВВ здійснюється Департаментом. План проведення перевірок затверджується Міністром.

До проведення перевірок залучаються працівники структурних підрозділів апарату Міністерства та ЦОВВ.

4. Міністерство письмово повідомляє ЦОВВ про проведення планової перевірки за десять днів до дати початку її проведення. До листа додається копія наказу Міністерства з визначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на її проведення, дати початку її проведення та плану перевірки.

5. Міністром за необхідності може бути прийнято рішення про проведення позапланової перевірки діяльності ЦОВВ.

6. Міністерство проводить позапланові перевірки без попереднього повідомлення ЦОВВ, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, за наявності однієї з таких обставин:

виявлення недостовірної інформації в поданих документах, у тому числі у звітах про виконання планів роботи;

звернення фізичних та/або юридичних осіб про порушення ЦОВВ, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління, вимог законодавства;

неподання в установлений строк звітності про виконання планів роботи та покладених на них завдань;

систематичне порушення вимог виконавської дисципліни;

відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки.

7. Строк проведення планових та позапланових перевірок не повинен перевищувати десяти робочих днів.

8. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.

9. За результатами перевірки протягом п'яти робочих днів складається звіт у двох примірниках, у якому зазначаються результати її проведення з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень та строки їх усунення.

10. Звіт підписується керівником та працівниками структурних підрозділів, залученими до перевірки, та надається для ознайомлення та підпису керівнику ЦОВВ, підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління, які перевірялись.

Один примірник звіту залишається в ЦОВВ, у підприємства, установи, організації, що перевірялись.

11. У разі незгоди із викладеною у звіті інформацією керівник ЦОВВ, підприємства, установи, організації, що належить до сфери його управління, може зробити відповідний письмовий запис.

12. Департамент інформує Міністра про результати проведення перевірки та подає йому на розгляд звіт.

13. План заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки (за наявності), затверджується керівником ЦОВВ, підприємства, установи, організації, що належить до сфери його управління, протягом п'яти робочих днів після отримання одного примірника звіту та надсилається Міністру.

Про вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків та порушень (за наявності) керівник ЦОВВ, підприємства, установи, організації, що належить до сфери його управління, інформує Міністра у строки, встановлені планом заходів.

14. У разі необхідності Міністр:

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників ЦОВВ та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату ЦОВВ та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників ЦОВВ, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату ЦОВВ та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

VII. Скасування актів

1. Якщо акти ЦОВВ не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, Департамент протягом трьох днів з дня виявлення таких обставин інформує Міністра, який має право порушити перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів ЦОВВ повністю чи в окремій частині.

2. Керівник ЦОВВ протягом трьох днів зобов'язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що не пізніше ніж у п'ятиденний строк письмово повідомити Департамент.

3. Департамент інформує Міністра про вжиті керівником ЦОВВ заходи.

4. У разі якщо акт ЦОВВ не скасований протягом трьох днів, Департамент за дорученням Міністра готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо скасування такого акта ЦОВВ повністю чи в окремій частині відповідно до порядку, встановленого регламентом.

VIII. Порядок обміну інформацією між Міністерством та ЦОВВ

1. З метою забезпечення здійснення ЦОВВ послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері Міністр, заступники Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків дають ЦОВВ обов'язкові для виконання у встановлені строки доручення. У разі якщо строк не визначений, то протягом трьох робочих днів з дня отримання доручення.

2. З метою забезпечення ефективної та дієвої взаємодії ЦОВВ подають до Міністерства:

пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи на наступний рік до 10 грудня року, що передує звітному;

проекти планів роботи до 20 грудня року, що передує звітному;

звіти про виконання планів роботи та покладених на них завдань за попередній рік до 15 січня поточного року;

доповіді, інформаційні та інші матеріали у строки, визначені наказами Міністерства та дорученнями Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків, у разі якщо строк не визначений, то протягом трьох робочих днів з дня отримання доручення;

інформацію про стан виконання актів законодавства, планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України, актів Кабінету Міністрів України, актів і доручень Президента України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства, доручень Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків, - щокварталу до 10-го числа місяця, що настає за звітним періодом;

інформацію на виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, у яких Міністерство визначено головним виконавцем, а ЦОВВ є співвиконавцями, - невідкладно, якщо такі доручення надсилаються для виконання негайно, в інших випадках - за п'ять робочих днів до закінчення строку виконання, якщо дорученням Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків не передбачено інше;

інформацію за дорученням Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків - у визначений ним строк, а у разі якщо строк не визначений, то протягом трьох робочих днів з дня отримання доручення;

інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в ЦОВВ, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери їх управління, - негайно у телефонному режимі;

проекти структури апарату центральних органів виконавчої влади;

пропозиції щодо преміювання керівників ЦОВВ та їх заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром;

подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ЦОВВ для погодження Міністром.

3. Міністерство надсилає ЦОВВ:

інформацію стосовно позиції Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до ЦОВВ як до заінтересованого органу;

інформацію про визначені Міністром пріоритетні напрями роботи ЦОВВ;

затверджені Міністром плани роботи ЦОВВ;

погоджені Міністром проекти структури апарату ЦОВВ;

погоджені Міністром подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ЦОВВ;

методичні та інформаційні матеріали, спрямовані на формування та забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах;

пропозиції щодо вдосконалення діяльності ЦОВВ, включаючи рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни.

4. Питання взаємодії між Міністерством та ЦОВВ (за дорученням Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків) передбачають:

створення спільних робочих груп, проведення колегій, нарад, консультацій з метою забезпечення ефективного виконання покладених на ЦОВВ завдань і функцій, удосконалення управлінської діяльності;

проведення заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів роботи Міністерства та ЦОВВ.

5. Міністерство надає ЦОВВ методичну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з виконанням покладених на них завдань.

 

Директор департаменту
організаційно-аналітичного забезпечення
і взаємодії із засобами масової інформації
та громадськими об'єднаннями

А. В. Марченко

Опрос