Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Словарной комиссии Министерства образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 02.08.2013 № 1070
действует с 13.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2013

м. Київ

N 1070

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2013 р. за N 1462/23994

Про затвердження Положення про Словникову комісію Міністерства освіти і науки України

Відповідно до пункту 4 Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року N 298, пункту 11 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, та з метою визначення механізму затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових при використанні української мови, забезпечення належної якості їх підготовки та видання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Словникову комісію Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної академії
педагогічних наук України

В. Г. Кремень

Т. в. о. президента Національної
академії наук України

А. Г. Загородній

Перший заступник
Міністра культури України

Т. Г. Кохан

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Словникову комісію Міністерства освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Словникова комісія Міністерства освіти і науки України (далі - Словникова комісія) - це постійний допоміжний орган Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), що утворюється при МОН України для подання рекомендацій щодо затвердження словників і довідників.

2. У своїй діяльності Словникова комісія керується Конституцією України, Законами України "Про засади державної мовної політики", "Про освіту", Порядком затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідникових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року N 298, Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року N 537, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за N 628/15319, та цим Положенням.

II. Завдання Словникової комісії

1. Основною метою діяльності Словникової комісії є розгляд листів-клопотань та доданих до них матеріалів щодо затвердження словників чи довідників, які надходять до МОН України в установленому чинним законодавством порядку, та подання МОН України рекомендацій щодо їх затвердження.

2. Завданнями Словникової комісії є:

1) забезпечення високого наукового рівня словників української мови та двомовних словників - з перекладом з української або на українську мову, їхньої відповідності нормам українського правопису та нормам слововживання;

2) визначення перспективних напрямів розвитку української лексикографії, у тому числі створення нових та перевидання існуючих словників української мови, а також довідників з українського правопису;

3) прогнозування та підготовка пропозицій щодо всебічного розвитку та модернізації національної словникової та довідникової бази, впровадження світового досвіду в цій галузі.

4) проведення експертизи:

словників української мови (у тому числі електронних);

довідників з українського правопису (у тому числі електронних);

двомовних словників - з перекладом з української або на українську мову (у тому числі електронних).

III. Структура Словникової комісії

1. Словникова комісія утворюється у складі не менше 15 осіб. Склад Словникової комісії затверджується наказом МОН України.

2. До складу Словникової комісії входять фахівці з української мови Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Міністерства культури України, МОН України, інших наукових установ, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут), викладачі вищих навчальних закладів.

3. Очолює Словникову комісію голова - доктор філологічних наук в галузі української лексикографії, призначений наказом МОН України.

4. Для організації роботи Словникової комісії у її складі передбачаються посади двох заступників голови, що будуть представлені на паритетних засадах фахівцями МОН України і Національної академії наук України, та секретаря, на якого покладаються обов'язки з організаційного забезпечення роботи Словникової комісії.

Функції секретаря Словникової комісії виконує співробітник Інституту.

У разі потреби Словникова комісія може мати секції.

5. Координацію діяльності Словникової комісії здійснює Інститут.

6. Експертизу поданих на розгляд словників української мови і довідників з українського правопису здійснюють члени Словникової комісії, які за дорученням голови подають висновки та рекомендації на розгляд Словникової комісії щодо якості рецензованого видання, доцільності його затвердження і опублікування як загальнообов'язкового для використання в державних органах та в органах місцевого самоврядування, зокрема для розроблення проектів актів законодавства, засобах масової інформації, сфери освіти і науки, інших сферах суспільного життя.

7. Засідання Словникової комісії проводяться за потреби.

Словникова комісія приймає рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів.

8. Протокол засідання щодо прийнятого рішення Словникової комісії підписує її голова та секретар. Рішення Словникової комісії оформлюється як витяг з протоколу засідання, на якому було прийнято рішення.

9. Витяг з протоколу надсилається МОН України з рекомендаціями щодо затвердження словників української мови і довідників з українського правопису.

10. З метою уникнення суб'єктивного підходу при розгляді питання чи упередженого прийняття рішення члени Словникової комісії, які заінтересовані у результатах розгляду поданих на розгляд Словникової комісії словників української мови і довідників з українського правопису, повинні перед засіданням Словникової комісії заявити про це і не брати участі в розгляді зазначеного питання.

11. У разі непогодження з висновками Словникової комісії автора (авторського колективу) за рішенням голови рукопис надсилається на закрите рецензування Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, іншої провідної наукової установи, вищого навчального закладу.

IV. Науково-організаційні засади роботи Словникової комісії

1. Словникова комісія здійснює моніторинг словниково-довідникової бази, узагальнює досвід лексикографічної діяльності, розробляє рекомендації щодо її удосконалення.

2. Планові та оперативні заходи Словникової комісії організовує та проводить МОН України спільно з Інститутом.

3. Виклик для участі в роботі Словникової комісії оформляється листом Інституту.

4. Відрядження членів на засідання Словникової комісії здійснюється за рахунок коштів організації чи установи, де вони працюють.

 

Директор департаменту дошкільної
та загальної середньої освіти

О. В. Єресько

Опрос