Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа речным, морским транспортом

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 26.07.2013 № 525
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2013

м. Київ

N 525

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2013 р. за N 1387/23919

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 13 серпня 2015 року N 310)

Відповідно до статей 6, 20, 21 Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 447, та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Р. І. Кузьмін

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови
Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті

Б. Нікіфоров

 

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до:

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581;

постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади, основні принципи та порядок здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 524 (далі - Ліцензійні умови), повноваження органу ліцензування, його посадових осіб, а також права та обов'язки ліцензіатів під час здійснення контролю.

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом.

3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов здійснює за місцем провадження господарської діяльності ліцензіатів або їх відокремлених підрозділів у присутності представника ліцензіата, у межах повноважень, шляхом здійснення планових та позапланових перевірок орган ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, визначений у Переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698.

4. Посадовій особі органу ліцензування забороняється здійснювати перевірки щодо ліцензіатів, з якими (або із працівниками яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках.

5. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків ліцензіата або органу ліцензування та його посадових осіб, рішення приймається на користь ліцензіата.

6. Орган ліцензування та ліцензіат мають право фіксувати процес здійснення планової та позапланової перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи її здійсненню.

7. Під час здійснення перевірок посадові особи органу ліцензування зобов'язані зберігати комерційну таємницю ліцензіата.

Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу ліцензування під час здійснення перевірки, може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.

Орган ліцензування забезпечує спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

8. Посадова особа органу ліцензування без посвідчення на здійснення перевірки та службового посвідчення не має права здійснювати перевірку ліцензіата.

9. Громадські організації мають право здійснювати захист прав і законних інтересів ліцензіатів.

Ліцензіати можуть залучати юридичних та фізичних осіб (адвокатів, аудиторів, членів громадських організацій та інших) з метою захисту своїх прав та законних інтересів під час здійснення перевірок. Такі особи мають право:

бути присутніми під час здійснення перевірок;

знайомитись з документами та матеріалами, що стосуються здійснення перевірок;

представляти інтереси ліцензіата перед органом ліцензування в порядку, встановленому законом;

здійснювати інші дії в інтересах ліцензіатів у встановленому законом порядку.

10. У цьому Порядку термін вживається в такому значенні:

представник ліцензіата - керівник ліцензіата, його заступник або уповноважена особа ліцензіата.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

II. Організація перевірок

1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органом ліцензування відповідно до річних або квартальних планів-графіків перевірок, які затверджуються органом ліцензування до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Щороку до 01 квітня орган ліцензування готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) перевірок ліцензіатів за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.

Протягом десяти робочих днів після затвердження плану-графіка перевірок орган ліцензування надає копії плану-графіка та наказу про його затвердження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Періодичність проведення планових перевірок визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі морського і річкового транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року N 548.

2. Планові перевірки проводяться органом ліцензування за умови письмового повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 1) не пізніше ніж за десять днів до початку проведення цієї перевірки.

Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання) ліцензіата, або вручається особисто представнику ліцензіата, про що він розписується на копії повідомлення.

3. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

4. Позапланові перевірки проводяться органом контролю на підставах, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення планової (позапланової) перевірки (додаток 2).

Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, в межах досудового провадження чи з метою контролю виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання.

Посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Представник ліцензіата повинен ознайомитися з підставою для проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

5. Для проведення перевірки орган ліцензування видає наказ про створення комісії з перевірки, яка складається щонайменше з двох осіб. У наказі зазначаються найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. На підставі наказу видається посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки, яке підписується керівником органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

Це посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів (додаток 3), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

III. Права та обов'язки комісії

1. Голова та члени комісії мають право:

ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки документами, що стосуються провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, та отримувати їх завірені копії (ксерокопії);

доступу на судна та інші виробничі приміщення ліцензіатів для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

одержувати від посадових осіб ліцензіата письмові пояснення, довідки, відомості, документальні матеріали з питань щодо додержання Ліцензійних умов.

2. Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі виключно положеннями Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та цього Порядку;

повно, об'єктивно та неупереджено відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час перевірок, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки забруднення навколишнього середовища;

забезпечувати нерозголошення державної таємниці та комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стали доступними під час здійснення державного нагляду (контролю);

ознайомити представника ліцензіата з результатами перевірки в строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо проведення перевірки та оформлення її результатів.

IV. Права та обов'язки ліцензіата

1. Ліцензіат має право:

вимагати від посадових осіб органу контролю додержання вимог законодавства;

бути присутнім під час здійснення перевірок;

перевіряти наявність у посадових осіб органу контролю службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки;

надавати письмові пояснення та зауваження з питань, що виникають під час проведення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

одержувати акти перевірок, ознайомлюватись із ними та надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до них;

оскаржувати в судовому порядку неправомірні дії та рішення органів ліцензування та їх посадових осіб;

не допускати посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки, якщо:

перевірка здійснюється з порушенням періодичності її проведення;

ним відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та цього Порядку не одержано повідомлення про проведення планової перевірки;

посадова особа органу ліцензування не надала копії документів, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", зокрема посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки та документа, що став підставою для проведення позапланової перевірки, або якщо надані документи не відповідають вимогам зазначеного Закону та цього Порядку;

посадова особа органу ліцензування не надала копію посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки ліцензіата або наданий документ не відповідає вимогам цього Порядку.

2. Ліцензіат зобов'язаний:

забезпечити умови для проведення перевірки;

забезпечити присутність під час проведення перевірки представника ліцензіата;

допускати посадових осіб органів контролю до проведення перевірки за умови додержання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та цього Порядку;

надавати всі необхідні для проведення планової (позапланової) перевірки документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що стосуються предмета такої перевірки, а також забезпечувати умови для її проведення та виконувати інші обов'язки, визначені статтею 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

одержувати примірник акта перевірки за результатом її проведення.

V. Порядок проведення перевірки

1. Для проведення перевірки Голова комісії повинен пред'явити представнику ліцензіата посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки та службові посвідчення Голови та членів комісії. Одночасно ліцензіату надається копія посвідчення на проведення відповідної перевірки.

У разі здійснення позапланової перевірки Голова комісії повинен також ознайомити ліцензіата з підставою для її проведення з наданням йому копії відповідного документа.

2. Ліцензіат може вести журнал відвідування представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети відвідування, посад, прізвищ Голови та членів комісії тощо. Зазначені відомості засвідчуються підписом Голови комісії.

3. Перелік питань для здійснення планової перевірки наведено в уніфікованій формі акта планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом (додаток 4).

VI. Порядок оформлення результатів перевірки

1. За результатами перевірки органом ліцензування складається акт планової (позапланової) перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом (додатки 4, 5) (далі - акт перевірки) у двох примірниках. В акті перевірки зазначається стан виконання ліцензіатом Ліцензійних умов, а в разі невиконання - детальний опис виявлених порушень з посиланням на конкретні пункти Ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що встановлюють вимоги до провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом.

Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджено документально.

2. В останній день перевірки обидва примірники акта перевірки підписуються Головою та членами комісії, які здійснювали перевірку, та надаються для ознайомлення представнику ліцензіата.

Представник ліцензіата має право надати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта і проведення перевірки. Зауваження оформлюються в письмовій формі та є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом представника ліцензіата робиться запис: "Із зауваженнями".

Після ознайомлення один примірник акта перевірки вручається представнику ліцензіата. Про ознайомлення та отримання акта перевірки він письмово засвідчує на другому примірнику цього акта, який залишається в органі контролю, зазначає дату, проставляє свій підпис та відбиток печатки (за наявності).

У разі відмови представника ліцензіата від ознайомлення та/або підписання акта перевірки Голова комісії робить у цьому акті відповідний запис. У цьому разі акт перевірки не пізніше наступного робочого дня направляється ліцензіату рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

3. Якщо під час перевірки виявлено, що ліцензіатом допущено повторне(і) порушення (вчинене(і) протягом строку дії ліцензії), комісією складається акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов.

4. Якщо під час перевірки виявлено недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, комісією складається акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії.

5. Якщо під час перевірки виявлено факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, комісією складається акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.

6. Комісією складається акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, у разі:

відсутності необхідної кількості спеціалістів з відповідною освітою і кваліфікацією;

відсутності необхідної для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом.

7. Комісією складається акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю у разі, якщо:

протягом більше ніж п'ятдесят відсотків часу, відведеного на проведення перевірки, представник ліцензіата відсутній за місцезнаходженням (місцем проживання);

уповноважений представник ліцензіата уникає проведення перевірки та/або відмовляє в доступі комісії на територію ліцензіата (до будівель, споруд та інших приміщень, що використовуються ліцензіатом для провадження відповідного виду господарської діяльності) та/або в ознайомленні комісії з документами, безпосередньо пов'язаними з виконанням ліцензіатом Ліцензійних умов, та наданні їх копій на вимогу органу ліцензування.

8. Якщо під час перевірки виявлено, що ліцензіатом не виконано розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, комісією складається акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

9. Акти, визначені в пунктах 3 - 8 цього розділу, складаються в останній день перевірки у двох примірниках за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку і підписуються Головою та членами комісії.

В актах обов'язково зазначаються час і місце розгляду питання щодо анулювання ліцензії із запрошенням уповноваженого представника ліцензіата.

Акти надаються для ознайомлення та вручаються представнику ліцензіата у порядку, визначеному для вручення акта перевірки (пункт 2 цього розділу).

Другий примірник акта з відміткою про ознайомлення та вручення (або з квитанцією про поштове відправлення) зберігається в органі ліцензування, який здійснював перевірку.

10. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов (крім порушень, зазначених у пунктах 3 - 8 цього розділу) орган ліцензування протягом п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (далі - розпорядження) (додаток 7) у двох примірниках.

Один примірник розпорядження не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта перевірки вручається представнику ліцензіата для виконання. Другий примірник з його підписом щодо погоджених строків усунення порушень залишається в органі контролю. У разі відмови представника ліцензіата від отримання розпорядження воно надсилається йому рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а другий примірник розпорядження з відміткою про вручення або з квитанцією про поштове відправлення зберігається в органі контролю.

11. Ліцензіат, який одержав розпорядження, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення порушень.

VII. Анулювання ліцензії

1. Перелік підстав для анулювання ліцензії встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії.

3. Для прийняття рішення про анулювання ліцензії органом ліцензування розглядаються усі матеріали перевірки. Під час їх розгляду вивчаються питання стосовно дотримання вимог цього Порядку при проведенні перевірки, документи, що підтверджують факти порушень, пояснення та зауваження ліцензіата тощо, які враховуються при прийнятті рішення.

Розгляд питання щодо анулювання ліцензії у разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності копії акта попередньої перевірки, у якому були зазначені аналогічні порушення, та розпорядження про їх усунення.

4. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється з обов'язковим запрошенням представника ліцензіата.

У разі неявки представника ліцензіата розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без його участі.

5. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6. Протягом трьох робочих днів із дати прийняття такого рішення орган ліцензування один його примірник вручає або надсилає рекомендованим листом із повідомленням про вручення ліцензіату та у разі прийняття рішення про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження певного виду господарської діяльності другий примірник рішення надсилається відповідному податковому органу.

7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та у разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

8. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарської діяльності може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення про анулювання попередньої ліцензії.

VIII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія зазначеного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Директор Департаменту безпеки

Ю. Гержод

 

 

(Державний Герб України)

__________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

"____" __________ 20__ року N _______

_________________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу, річковим, морським транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 525, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____________ за N _______ (далі - Порядок), та на виконання плану-графіка перевірок ліцензіатів на _______________, затвердженого наказом _________________
                                                                                        (квартал і рік або рік)                                  (найменування органу ліцензування)

від ______________ N ____________________, у період з "_____" __________ 20__ року до "_____" _____________ 20__ року буде проведено перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 524, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України _______________ за N ______________,

______________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця))

Вам необхідно забезпечити умови для проведення перевірки та присутність керівника, або його заступника, або уповноваженої особи під час її проведення.

Під час перевірки комісією будуть досліджені питання, визначені у додатку 4 до Порядку.

Керівник (заступник керівника) органу ліцензування

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

(Державний Герб України)

__________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ПОСВІДЧЕННЯ

на проведення ____________________ перевірки
            (планової, позапланової)
від "___" ___________ 20__ року N ______

Видане голові комісії ____________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та членам комісії: _______________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
______________________________________________________________________________________

для проведення ________________________________________________________________________
(планової, позапланової)

перевірки _____________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ (юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця))

у строк з "___" __________ 20__ року до "___" ________ 20__ року.

Підстави для проведення перевірки: _______________________________________________________
(річний (квартальний) план-графік перевірки (планова перевірка) або реквізити розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 524, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України _______________ за N ______________ (далі - Ліцензійні умови), чи письмового повідомлення про порушення Ліцензійних умов (позапланова перевірка) та назва, дата і номер розпорядчого документа органу ліцензування про проведення перевірки (створення комісії з проведення перевірки)

Предмет перевірки: _____________________________________________________________________
(перевірка додержання Ліцензійних умов згідно з переліком питань, наведених в уніфікованому акті перевірки (планова), чи окремих вимог Ліцензійних умов із їх зазначенням (позапланова))

Попередня перевірка: ___________________________________________________________________
(тип перевірки і строк її проведення)

Це посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Керівник (заступник керівника) органу ліцензування

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

Копію посвідчення отримав

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали представника ліцензіата)

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів

N
з/п

Номер посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки та дата його видачі

Найменування та місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) ліцензіата, який підлягає перевірці

Склад комісії (прізвище, ініціали голови та членів комісії)

Строк перевірки

Реєстраційний номер та дата наказу

Дата та номер акта перевірки (у тому числі актів, які є підставою для анулювання ліцензії)

Прізвище, ініціали, посада та підпис особи, що внесла запис

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Державний Герб України)

__________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом
від "___" ____________ 20__ року N _____

_____________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)

_____________________
(номер та дата посвідчення)

Відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 6, частин восьмої та дванадцятої статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 525, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____________ за N _______, на підставі ______________________________________________________________________________________
(річний (квартальний) план-графік перевірки та назва, дата і номер наказу органу ліцензування про проведення перевірки (створення комісії з проведення перевірки))

головою комісії ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

та членами комісії: ______________________________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали)

з "____" ____________ 20__ року по "____" ___________ 20__ року проведено планову перевірку

додержання ___________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця))

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 524, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України _______________ за N ______________ (далі - Ліцензійні умови) (в частині _____________________________________________________________________________________),
                                              (зазначається у разі, якщо ліцензіат провадить вид діяльності частково)

При провадженні господарської діяльності згідно з ліцензією  __________________________________
(зазначаються серія та номер ліцензії, вид господарської діяльності, на провадження якої видана ліцензія, найменування органу ліцензування, який видав ліцензію, та дата видачі ліцензії)

Перевірка проводилась у присутності ______________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали представника(ів) ліцензіата та інших осіб, залучених ліцензіатом до проведення перевірки)

Перелік питань, що підлягають дослідженню під час планової перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов

1. Наявність актуалізованих копій суднових документів (вимоги глави 3 розділу II, глави 3 розділу III, глави 3 розділу IV Ліцензійних умов).

2. Наявність договорів обов'язкового страхування (вимоги глави 3 розділу II, глави 3 розділу III, глави 3 розділу IV Ліцензійних умов).

3. Дотримання вимог Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року N 904, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за N 1193/8514 (із змінами) (вимоги глави 1 розділу II, глави 1 розділу III, глави 1 розділу IV Ліцензійних умов).

4. Доступність для використання нормативно-правових актів, зазначених у главі 1 розділу II, главі 1 розділу III, главі 1 розділу IV Ліцензійних умов (вимоги глави 3 розділу II, глави 3 розділу III, глави 3 розділу IV Ліцензійних умов).

5. Дотримання установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (пункт 5 розділу I Ліцензійних умов).

6. Наявність документів, що підтверджують необхідний рівень кваліфікації фахівців, що залучаються до роботи (глава 2 розділу II, глава 2 розділу III, глава 2 розділу IV Ліцензійних умов).

7. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, та достовірність наданої інформації (пункт 6 розділу I Ліцензійних умов).

Цей акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

 

 

Представник ліцензіата

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

(Державний Герб України)

__________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом
від "___" ____________ 20__ року N _____

_____________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)

___________________
(номер та дата посвідчення)

Відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 6, частин восьмої, десятої та дванадцятої статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 525, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____________ за N _______, на підставі

______________________________________________________________________________________
(реквізити розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 524, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України _________ за N __________ (далі - Ліцензійні умови), чи письмового повідомлення про порушення Ліцензійних умов та назва, дата і номер розпорядчого документа органу ліцензування про проведення перевірки (створення комісії з проведення перевірки))

головою комісії ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

та членами комісії: _____________________________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали)

з "____" _______________ 20__ року по "____" _______________ 20__ року проведено позапланову перевірку додержання  __________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця))

Ліцензійних умов при провадженні господарської діяльності згідно з ліцензією

______________________________________________________________________________________
(зазначаються серія та номер ліцензії, вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія, найменування органу ліцензування, який видав ліцензію, та дата видачі ліцензії)

Перевірка проводилась у присутності  _____________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали представника(ів) та інших осіб, залучених ліцензіатом до проведення перевірки)

При проведенні перевірки виявлено ______________________________________________________
(зазначається предмет перевірки із посиланням на вимоги Ліцензійних умов, які підлягали перевірці, та об'єктивне відображення додержання ліцензіатом цих вимог)

Цей акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

З цим актом ознайомлений та один примірник отримав:

 

 

Представник ліцензіата

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

(Державний Герб України)

__________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ

про ________________________________
(зазначається назва акта, передбачена вимогами пунктів 3 - 8 глави VI Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу, річковим, морським транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 525, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____________ за N _______ (далі - Порядок контролю))

від "___" ____________ 20__ року N _____

За результатами ________________________________________________________________________
(зазначаються обставини, за яких були виявлені порушення: перевірка ліцензіата із зазначенням реквізитів акта перевірки, складеного за її результатом, або реквізитів (вихідних та вхідних) документів, що надійшли до органу ліцензування)
______________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця))

при провадженні господарської діяльності згідно з ліцензією ___________________________________
(зазначаються серія та номер ліцензії, вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія, найменування органу ліцензування, який видав ліцензію, та дата видачі ліцензії)

виявлено порушення ____________________________________________________________________
(зазначається порушення, передбачене пунктами 3 - 8 глави VI Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, щодо якого складається акт, із обґрунтуванням та посиланням на вимоги нормативно-правових актів та нормативних документів)

Представник ліцензіата запрошується "___" ___________ 20___ року о ______ годині до
______________________________________________________________________________________,
                                                             (найменування та місцезнаходження органу ліцензування)

де буде розглянуто питання щодо анулювання зазначеної ліцензії.

До акта перевірки додаються (за наявності) такі документи:

N
з/п

Реквізити документа

Кількість аркушів та примірників

Ким підписаний (оригінал) або завірений в установленому порядку документ

1

2

3

4

Цей акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

З цим актом ознайомлений та один примірник отримав:

 

 

представник ліцензіата

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

(Державний Герб України)

__________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов
від "___" ____________ 20__ року N ____

За результатами _______________________ перевірки провадження ____________________________
                                            (планової/позапланової)

_____________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця))

господарської діяльності згідно з ліцензією _________________________________________________,
(зазначаються серія та номер ліцензії, вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія, найменування органу ліцензування, який видав ліцензію, та дата видачі ліцензії)

проведеної ____________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування, посади, прізвища, імена, по батькові голови та членів комісії, строки проведення перевірки)

у присутності представника(ів) ліцензіата __________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)

та інших осіб, які взяли участь у проведенні перевірки ________________________________________
                                                                                                                 (посади, прізвища, ініціали)

у зв'язку із виявленням порушень ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 524, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України _______________ за N ______________ (далі - Ліцензійні умови),

ДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

У строк до "___" _____________ 20___ року усунути порушення Ліцензійних умов та подати __________________________________________________ інформацію у письмовому вигляді щодо їх
             (найменування та місцезнаходження органу ліцензування)

усунення:

_____________________________________________________________________________________.
(зазначається перелік порушень)

Звертаю увагу на те, що згідно з частиною першою статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" акти про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов є підставами для анулювання ліцензії, а відповідно до частини сьомої статті 21 зазначеного Закону у разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

Керівник (заступник керівника) органу ліцензування

____________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

____________

Опрос