Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о внесении в Государственный реестр финансовых учреждений информации об администраторах негосударственных пенсионных фондов

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 18.07.2013 № 2365
действует с 17.09.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.07.2013

м. Київ

N 2365

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2013 р. за N 1358/23890

Про внесення змін до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести зміни до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 лютого 2005 року N 3617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2005 року за N 336/10616 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С. О.

 

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок унесення до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, вимоги до документів, які подаються адміністраторами недержавних пенсійних фондів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - юридична особа, що подає документи для внесення інформації або змін до неї до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво), видачі дубліката Свідоцтва, переоформлення Свідоцтва, виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва або внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи;

представник заявника - особа, яка має право вчиняти правочин від імені заявника відповідно до Цивільного кодексу України.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Положенні про Державний реєстр фінансових установ, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року N 6640), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (далі - Положення про Реєстр).

3. Набуття заявником статусу фінансової установи, переоформлення та видача дубліката Свідоцтва, виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

4. Свідоцтво оформлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), та видається без зазначення в ньому строку дії. Свідоцтво втрачає чинність після виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

II. Документи, що подаються для внесення інформації про заявника до Реєстру

1. Для набуття статусу фінансової установи заявник подає до Нацкомфінпослуг в строк, встановлений частиною першою статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", заяву про внесення інформації до Реєстру, складену згідно з додатком 2 до Положення про Реєстр.

2. До заяви про внесення інформації до Реєстру додаються такі документи:

1) реєстраційна картка юридичної особи (додаток 3 до Положення про Реєстр) та реєстраційна картка з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (за наявності) (додаток 4 до Положення про Реєстр), складені відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення;

2) засвідчені печаткою та підписом керівника заявника копії установчих документів, які повинні відповідати вимогам пункту 5 розділу III цього Положення;

3) відомості про результати фінансово-господарської діяльності заявника, складені відповідно до пункту 4 розділу III цього Положення;

4) відомості про учасників або акціонерів заявника, керівництво заявника та інших пов'язаних осіб заявника, складені відповідно до пункту 3 розділу III цього Положення;

5) документи по кожному із учасників (засновників) заявника, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника, згідно з переліком:

витяг з торгового (банківського) реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, легалізований за місцем видачі (якщо учасником є юридична особа - нерезидент). Правильність перекладу такого документа повинна бути нотаріально засвідчена;

засвідчена печаткою та підписом керівника заявника копія документа, що посвідчує особу учасника (якщо учасником є фізична особа);

відомості про результати фінансово-господарської діяльності учасника, складені відповідно до пункту 4 розділу III цього Положення.

3. Заяву про внесення інформації до Реєстру разом з усіма необхідними документами заявник подає до Нацкомфінпослуг через уповноважену особу. При поданні до Нацкомфінпослуг документів уповноважена особа пред'являє паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує її повноваження, завірений у встановленому законодавством порядку.

4. Документи, подані заявником до Нацкомфінпослуг, приймаються за описом. Опис складається заявником у двох примірниках, один з яких повертається йому з відміткою про дату надходження документів.

III. Вимоги до документів, які подаються для внесення інформації про заявника до Реєстру

1. Заява та всі документи, що додаються до неї, повинні відповідати вимогам, встановленим Положенням про Реєстр. Документи, що подаються, мають бути викладеними державною мовою. До документів, складених іншою мовою, ніж державна, мають додаватися їх переклади державною мовою, автентичність яких повинна бути засвідчена нотаріально. Документи, що складаються юридичною особою, мають бути підписані керівником або особою, що має відповідні повноваження, та посвідчені печаткою юридичної особи.

2. Реєстраційна картка юридичної особи і реєстраційна картка з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи надаються в паперовій та електронній формах. Електронні форми цих документів складаються та подаються через web-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у режимі on-line.

3. Відомості про учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), керівництво заявника та інших пов'язаних осіб заявника мають бути складені згідно з додатком 1 до цього Положення, засвідчені підписом керівника заявника та скріплені його печаткою.

4. Відомості про результати фінансово-господарської діяльності заявника включають фінансову звітність, складену станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів на реєстрацію заявника як фінансової установи, та підтверджуються висновком аудитора або аудиторської фірми.

У разі якщо заявник був створений у період, який не є достатнім для складання фінансової звітності, зазначеної в абзаці першому цього пункту, він зобов'язаний надати аудиторський висновок про фінансово-господарську діяльність за цей період або про відсутність такої діяльності.

Інформація про аудиторську фірму або аудитора, які підтверджують фінансову звітність заявника, має бути внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2013 року N 640, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за N 462/22994 (далі - Порядок ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів).

У разі якщо учасником заявника є неприбуткова організація, до Нацкомфінпослуг подається звіт про використання коштів неприбуткових організацій та установ, складений станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів на реєстрацію заявника як фінансової установи.

У разі якщо учасником заявника є юридична особа - нерезидент, надається засвідчена в установленому порядку за місцем видачі копія висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного фінансового (звітного) року. Документи, що стосуються такої особи, мають подаватися мовою оригіналу, до якого додається їх переклад державною мовою, засвідчений у нотаріальному порядку. Ці документи мають бути легалізовані в консульських установах України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

У разі якщо учасником заявника є фізична особа, яка володіє або контролює 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу заявника, до Нацкомфінпослуг надається копія податкової декларації про майновий стан і доходи за останній фінансовий рік з відміткою органу державної податкової служби про її одержання.

5. Установчі документи заявника повинні подаватися в редакції, чинній на дату подання заяви про внесення інформації до Реєстру, та відповідати вимогам законодавства з питань регулювання діяльності господарських товариств з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Статутом заявника - професійного адміністратора або компанії з управління активами може бути передбачено здійснення таких видів господарської діяльності:

діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

інших видів діяльності, крім визначених Законом "Про недержавне пенсійне забезпечення".

IV. Внесення інформації про заявника до Реєстру

1. Порядок та строки внесення інформації про заявника до Реєстру, а також підстави залишення заяви без розгляду або відмови в унесенні інформації до Реєстру визначаються Положенням про Реєстр. У рішенні про залишення заяви без розгляду або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру зазначається повний і вичерпний перелік зауважень, що стали підставою такого рішення.

2. У разі необхідності підтвердження достовірності інформації в документах, поданих для внесення інформації до Реєстру, Нацкомфінпослуг відповідно до своїх повноважень може звертатися із запитом до відповідних державних органів, установ та організацій.

3. Протягом 30 робочих днів з дати подання документів Нацкомфінпослуг має право повернути документи заявнику на доопрацювання на підставі його письмового звернення до Нацкомфінпослуг.

4. Свідоцтво видається представнику заявника при пред'явленні паспорта або документа, який його замінює, та документа, що засвідчує повноваження особи.

V. Внесення та виключення інформації про відокремлений підрозділ заявника до (з) Реєстру

1. У разі створення заявником відокремленого підрозділу, що надаватиме фінансові послуги, державне регулювання діяльності з надання яких належить до повноважень Нацкомфінпослуг, заявник протягом п'ятнадцяти робочих днів після включення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про такий відокремлений підрозділ зобов'язаний повідомити та подати до Нацкомфінпослуг:

1) заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру, складену згідно з додатком 6 до Положення про Реєстр у паперовій та електронній формах;

2) реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ, складену згідно з додатком 4 до Положення про Реєстр. Електронна форма такої реєстраційної картки складається та подається через web-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у режимі on-line;

3) рішення про створення відокремленого підрозділу, що прийняте органом управління юридичної особи, якому надані відповідні повноваження згідно зі статутом.

2. Документи, передбачені підпунктами 1 та 2 пункту 1 цього розділу, заповнюються окремо щодо кожного відокремленого підрозділу заявника.

3. Відокремлені підрозділи заявника, які не здійснюють фінансові послуги, що входять до сфери регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг, можуть здійснювати такі функції без внесення інформації про відокремлені підрозділи до Реєстру.

4. Внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру є обов'язковою умовою надання заявником фінансових послуг через такий відокремлений підрозділ.

5. Нацкомфінпослуг може відмовити заявнику в унесенні інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру в разі:

невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

недостовірності інформації в документах, поданих заявником для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру;

невідповідності відокремленого підрозділу заявника вимогам нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

6. Рішення Нацкомфінпослуг про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру приймається у строк, передбачений пунктом 2 розділу V Положення про Реєстр.

7. Повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру надсилається (вручається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру або з дати прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру. У рішенні про відмову в унесенні інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру зазначається повний і вичерпний перелік зауважень, що стали підставою такої відмови.

8. У разі прийняття рішення заявником про припинення здійснення його відокремленим підрозділом фінансових послуг, що входять до сфери регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг, заявник протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення зобов'язаний подати до Нацкомфінпослуг для виключення інформації про свій відокремлений підрозділ з Реєстру такі документи:

заяву довільної форми про виключення інформації про відокремлений підрозділ заявника з Реєстру, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

копію документа, що підтверджує рішення заявника про припинення здійснення його відокремленим підрозділом фінансових послуг, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника.

9. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати подання заявником відповідної заяви Нацкомфінпослуг приймає рішення про виключення інформації про відокремлений підрозділ заявника з Реєстру, про що протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника.

VI. Порядок унесення змін до інформації про заявника до Реєстру

1. У разі виникнення у заявника змін в інформації, що вноситься до Реєстру відповідно до Положення про Реєстр, та документах, поданих ним для внесення цієї інформації до Реєстру, заявник зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів після виникнення таких змін надати до Нацкомфінпослуг Повідомлення про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо заявника та/або його відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ (додаток 2), в письмовій формі разом з реєстраційною карткою та документами, що підтверджують зазначені зміни, а саме:

1) засвідчені печаткою та підписом керівника заявника копії змін та доповнень до установчих документів;

2) відомостями про учасників або акціонерів заявника, керівництво заявника та інших пов'язаних осіб заявника, складені відповідно до пункту 3 розділу III цього Положення.

З наведеного переліку документів заявник надає до Нацкомфінпослуг тільки ті документи, що підтверджують зміни, зазначені в повідомленні.

2. У разі зміни найменування або місцезнаходження заявник також подає до Нацкомфінпослуг заяву на переоформлення свідоцтва фінансової установи (додаток 7 до Положення про Реєстр) разом із оригіналом свідоцтва, що підлягає переоформленню.

VII. Виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва

1. Виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до розділу VIII Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

2. Підстави для виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва визначаються відповідно до пункту 1 розділу VIII Положення про Реєстр. Іншими підставами для виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва є:

анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

закінчення строку дії ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та неотримання в подальшому нової ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів протягом 12 місяців з дати закінчення строку дії ліцензії;

неотримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів протягом 12 місяців з дати включення інформації про заявника до Реєстру та видачі Свідоцтва.

3. Для виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва з підстав, визначених пунктом 2 цього розділу, Нацкомфінпослуг призначає позапланову перевірку (інспекцію) заявника. Виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються лише за умови встановлення перевіркою (інспекцією) факту відсутності провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

4. Повідомлення про прийняття рішення про виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.

VIII. Контроль за додержанням вимог цього Положення

1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням вимог цього Положення до адміністраторів недержавних пенсійних фондів застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

В. о. директора департаменту
регулювання та нагляду за установами
накопичувального пенсійного забезпечення

Л. Нестер

 

Відомості про учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), керівництво заявника та інших пов'язаних осіб заявника

_______________________________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

1. Відомості про учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

N
з/п

Повне найменування юридичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника

Код за ЄДРПОУ1 юридичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) фізичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника

Місцезнаходження юридичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника або паспортні дані2, місце проживання фізичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника

Частка засновників заявника, учасників або акціонерів заявника в статутному капіталі заявника, %

1

2

3

4

5

1

Юридичні особи

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фізичні особи

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

100

2. Відомості про керівництво3 заявника

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

Паспортні дані та місце проживання

Частка в статутному капіталі заявника, %

1

2

3

4

5

6

3. Відомості про членів сім'ї посадових осіб заявника4

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Ступінь спорідненості

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

Паспортні дані та місце проживання

Частка в статутному капіталі заявника, %

1

2

3

4

5

6

4. Відомості про юридичних осіб, у яких пов'язані особи заявника беруть участь

N
з/п

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Повне найменування юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

Частка в статутному капіталі, кількість голосів в органі управління, %

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність5

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність6

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками або акціонерами заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

N
з/п

Код за ЄДРПОУ засновника
(учасника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (за наявності), що здійснює контроль за засновником
(учасником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за засновником
(учасником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи2, що здійснює контроль за засновником
(учасником, акціонером)

Частка у статутному капіталі засновника
(учасника, акціонера), %

1

2

3

4

5

6

Достовірність поданих даних про засновників заявника, учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), керівництво заявника та їх пов'язаних осіб засвідчую.

___________________________
(уповноважена особа заявника, посада)

______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ року

М. П.

 

1. Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.

2. Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

3. Керівництво - посадові особи заявника згідно із законодавчими актами, головний бухгалтер.

4. Перелік членів сім'ї визначається відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

5. П - інший пенсійний фонд, т - торговець цінними паперами, з - зберігач, к - компанія з управління активами, а - аудитори, адм - адміністратор, кр - кредитна спілка, с - страхова компанія, б - банківська установа, кіф - корпоративний інвестиційний фонд, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 % статутного капіталу).

6. Юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою чи перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо заявника та/або його відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                          (повне найменування)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (код за ЄДРПОУ)

дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:
___________________________________________________________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: ______________________________,

повідомляє про зміни в інформації, яка подавалася для внесення інформації щодо заявника та/або його відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ, а саме:
___________________________________________________________________________________
                                                                                       (указати перелік змін,
___________________________________________________________________________________
                                                                           які відбулися в документах заявника)

При цьому надає:

реєстраційну картку в паперовому та електронному вигляді на __________________________ арк.
(подається у разі внесення змін до інформації, яка зазначається в реєстраційній картці);

відомості про учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), керівництво заявника та пов'язаних осіб заявника на _____ арк. (подається у разі внесення змін до інформації, яка зазначається у відомостях);

документи, що підтверджують вищезазначені зміни:
_______________________________________________________________ на _____________ арк.
                                  (зазначити перелік підтверджувальних документів)
_______________________________________________________________ на _____________ арк.
усього __________________________________ арк.
                            (указати загальну кількість аркушів)

_______________________________
    (уповноважена особа заявника, посада)

"___" ____________ ____ року

______________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос