Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы заявления о рассмотрении инновационного проекта, формы инновационного проекта и Порядка проведения государственной экспертизы инновационных проектов

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ, Заявление от 30.07.2013 № 1052
редакция действует с 02.02.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2013

м. Київ

N 1052

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2013 р. за N 1351/23883

Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 21 грудня 2015 року N 1325

На виконання підпунктів 1 - 3 пункту 2 та пунктів 6, 21 Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. N 1474,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про розгляд інноваційного проекту (форма 1);

форму інноваційного проекту (форма 2);

Порядок проведення державної експертизи інноваційних проектів.

2. Держінформнауки України (Семиноженко В. П.):

1) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України;

2) розробити та подати на затвердження Міністерству:

у двотижневий строк - примірну структуру бізнес-плану інноваційного проекту;

у двомісячний строк - Порядок проведення моніторингу виконання інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Форма 1

 

Міністерство освіти і науки України
_______________________________________
(найменування / прізвище, ім'я, по батькові,
_______________________________________
місцезнаходження / місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) суб'єкта інноваційної діяльності)
_______________________________________

ЗАЯВА
про розгляд інноваційного проекту

З метою внесення до Державного реєстру інноваційних проектів просимо розглянути проект
_____________________________________________________________________________________
(назва проекту)
_____________________________________________________________________________________

Кваліфікаційні розділи, за якими заявляється проект:

             "Інноваційні проекти"

             "Пріоритетні інноваційні проекти"

Термін реалізації проекту _____________________________________________________________

Найменування інноваційної продукції __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування інноваційного продукту _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

Виконавець проекту

Керівник організації-виконавця проекту

_________________________
                             (підпис, П. І. Б.)

_________________________
                             (підпис, П. І. Б.)

 

 М. П.

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

 

Директор департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

(форма заяви із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. N 1325)

 

Форма 2

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

1.      Назва інноваційного проекту ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.      Виконавець проекту _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (найменування організації / П. І. Б. для фізичної особи, місцезнаходження / місце проживання)
_____________________________________________________________________________________

3.      Характеристика інноваційної продукції (продукту) __________________________________
                                                                                                                                                                       (назва, тип/модель,
_____________________________________________________________________________________
                                              науково-технічний рівень, ступінь новизни, загальнодержавне значення,
_____________________________________________________________________________________
                                              результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки)

4.      Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності _______________________
_____________________________________________________________________________________

5.      Права інтелектуальної власності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (наявні патенти та їх номери; подано заявку на отримання патенту або патент відсутній)

6.      Терміни реалізації проекту:

          початок -

          завершення -

7.      Строк окупності проекту:

          простий -

          дисконтований -

8.      Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту:

          загальний обсяг виробництва (у вартісних і натуральних показниках)
          ________________________________________________________________________________
          ________________________________________________________________________________
          експорт продукції (у вартісних і натуральних показниках) _______________________________
          ________________________________________________________________________________
          постачання за імпортом (вартість) ___________________________________________________

9.      Основні ринки збуту інноваційної продукції (продукту): ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                         (описати цінність для потенційного споживача та технічні параметри, потенційні споживачі на
                                                                                     внутрішньому та зовнішньому ринках)

10.     Фінансово-економічні показники:

10.1.   Загальна вартість інноваційного проекту (тис. гривень) _____________________________

          у тому числі: (роки, витрати)

          проведення наукових досліджень ___________________________________________________

          дослідно-конструкторські роботи ___________________________________________________

          підготовка дослідного виробництва і випуск дослідної та дослідно-промислової партії
          інноваційного продукту ___________________________________________________________

          створення промислового виробництва _______________________________________________

          промислове виробництво __________________________________________________________

          обладнання ______________________________________________________________________

          обігові кошти ____________________________________________________________________

          інші ____________________________________________________________________________

10.2.    Джерела та умови фінансування інноваційного проекту:

          власні кошти ____________________________________________________________________

          у т. ч.

          витрачені на впровадження _____________________________________________ тис. гривень;

          інвестиційні __________________________________________________________ тис. гривень;

          матеріальні ресурси ____________________________________________________ тис. гривень;

          кредити банків та умови їх залучення _____________________________________ тис. гривень;

          інші залучені кошти ____________________________________________________ тис. гривень;

10.3.    Сума зборів і відрахувань за період реалізації інноваційного проекту:

надійдуть до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів (тис. гривень)
_____________________________________________________________________________________

11.     Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у сфері інноваційної
діяльності
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12.     Оцінка ефективності проекту:

          економічний ефект:

          термін окупності проекту __________________________________________________________

          індекс прибутковості ______________________________________________________________

          соціальний ефект:

          кількість задіяних робочих місць ____________________________________________________

          у т. ч. буде створених додатково ____________________________________________________

          підвищення кваліфікації працівників ________________________________________________

          інше ____________________________________________________________________________

13.     Інші види ефектів _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14.     Інші відомості про проект   (можна подати фотокартки та інший ілюстративний матеріал, рекламні проспекти нової продукції, її відмінності від аналогічних товарів конкурентів, патенти чи авторські свідоцтва, що лежать в основі комерційного продукту чи технології його виробництва, та інше)

Додаток: Бізнес-план інноваційного проекту - на ____ арк. в 1 прим.

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

Виконавець проекту

Керівник організації-виконавця проекту

_________________________
                                (підпис, П. І. Б.)

_________________________
                                (підпис, П. І. Б.)

 

                               М. П.

"___" ____________ 20__ р.

   "___" ____________ 20__ р.

 

Директор департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 

ПОРЯДОК
проведення державної експертизи інноваційних проектів

(У тексті Порядку слова "Держінформнауки України" замінено словом "МОН" згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2015 року N 1325)

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної експертизи інноваційних проектів з метою їх кваліфікування як інноваційних (далі - експертиза).

2. Експертиза здійснюється організацією з проведення експертизи інноваційних проектів (далі - Експертна організація) відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про інноваційну діяльність", постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. N 1474 "Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів" (далі - Постанова).

Експертиза проводиться Експертною організацією за рахунок коштів заявника у строк, визначений договором про її проведення.

3. МОН:

організовує проведення експертизи;

визначає підрозділ для кваліфікування інноваційних проектів (далі - Установа);

забезпечує реалізацію права заявника пропонувати і обирати Експертну організацію, сприяє заявникові в укладанні з Експертною організацією договору;

сприяє своєчасному отриманню від Експертної організації висновку експертизи інноваційного проекту;

забезпечує у випадку необхідності проведення повторної експертизи інноваційного проекту за кошти Експертної організації.

4. Для проведення експертизи заявник подає МОН такі документи:

1) заяву про розгляд інноваційного проекту за формою 1;

2) інноваційний проект за формою 2;

3) бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та електронному носіях відповідно до затвердженої в установленому порядку примірної структури бізнес-плану інноваційного проекту;

4) фізична особа, крім того, - копію документа, що посвідчує особу, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

5. Надані відповідно до пункту 4 цього Порядку документи передаються Установі, яка:

проводить перевірку комплектності документів;

обліковує документи у спеціальному журналі;

видає заявнику письмове підтвердження факту одержання документів.

У випадку відсутності зауважень до комплектності документів та отримання від Заявника інформації щодо укладення Заявником договору на проведення експертизи з Експертною організацією (далі - договір) Установа протягом трьох робочих днів передає завірені в установленому порядку копії зареєстрованих документів до обраної заявником Експертної організації для проведення експертизи, попередньо отримавши підтвердження її повноважень щодо можливості проведення експертизи.

У разі коли документи подано не в повному обсязі, вони повертаються заявникові протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації із зазначенням причини повернення.

6. Експертна організація укладає з заявником договір, де, зокрема, визначаються формат та строк її проведення з урахуванням кількості продуктів та/або продукції, які заявлені як інноваційні, строк дії експертного висновку і вартість експертизи. У договір також включаються положення про право отримання Експертною організацією додаткової інформації щодо проекту, яка необхідна для проведення об'єктивної експертизи.

7. Експертна організація визначає персонал, відповідальний за проведення експертизи та підготовку висновку експертизи, кількість зовнішніх експертів (фахових експертних організацій) з проведення експертизи залежно від об'єкта експертизи.

Результати експертних досліджень персоналу Експертної організації, залученого до проведення експертизи, оформлюються у вигляді окремих висновків експертів або окремих висновків спеціалізованих фахових експертних організацій.

На основі отриманих окремих експертних висновків Експертна організація оформлює висновок експертизи, який затверджується керівником Експертної організації. Оригінал висновку експертизи надсилається Установі, а копія - заявникові.

8. У разі виявлення під час проведення експертизи інноваційного проекту порушень, зазначених у пункті 10 Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів, затвердженого Постановою, Установа готує рішення стосовно проведення Експертною організацією повторної експертизи, про що заявникові повідомляється в десятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення, затвердженого наказом МОН.

9. Особливості експертизи інноваційного проекту, на який поширюється дія Закону України "Про державну таємницю", визначаються згідно з частиною дванадцятою статті 13 Закону України "Про інноваційну діяльність".

Інноваційний проект, на який поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", поступає до режимно-секретного підрозділу МОН, який здійснює реєстрацію такого об'єкта в установленому законодавством порядку.

Експертиза проекту проводиться Експертною організацією відповідно до пунктів 5 - 8 цього Порядку та з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю".

 

Директор департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

Опрос