Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к аудиторскому заключению, подаваемому в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку при проведении Центральным депозитарием ежегодного аудита своей деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.07.2013 № 1247
редакция действует с 07.11.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.07.2013

м. Київ

N 1247

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2013 р. за N 1321/23853

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 9 грудня 2014 року N 1652
,
від 24 травня 2016 року N 577
,
від 5 вересня 2017 року N 656

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини дванадцятої статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності, що додаються.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР відповідно до законодавства.

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Мозгового О. М.

 

Т. в. о. Голови Комісії

О. Тарасенко

 

 

Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності

I. Загальні положення

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) Центральним депозитарієм при проведенні щорічного аудиту своєї діяльності, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".

II. Основні вимоги щодо формату та структури аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Центрального депозитарію

1. За наслідками аудиту річної фінансової звітності складається Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності.

2. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (далі - Аудиторський висновок) повинен містити такі основні розділи:

"Звіт щодо фінансової звітності";

"Звіт про інші правові та регуляторні вимоги" - інша відповідальність аудитора щодо звітності;

"Інші елементи".

3. Розділ "Звіт щодо фінансової звітності" включає:

1) Аудиторський висновок, що має заголовок, який чітко вказує на те, що це є звіт незалежного аудитора, а саме: "Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Центрального депозитарію";

2) Аудиторський висновок адресується тим, для кого він був підготовлений. Адресат - Комісія, інші особи;

3) вступний параграф, у якому зазначаються:

основні відомості про Центральний депозитарій:

повне найменування;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.05.2016 р. N 577)

місцезнаходження;

дата державної реєстрації;

вид діяльності;

дата внесення змін до статуту;

перелік акціонерів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, для юридичних осіб - найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження), які є власниками більше 1 % акцій Центрального депозитарію на дату складання Аудиторського висновку, із зазначенням фактичної кількості акцій, що належать кожному акціонеру;

назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової звітності, із зазначенням дати або періоду, за який вони складені, а також посилання на стислий виклад облікової політики та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності;

4) параграф "Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність", у якому описується відповідальність тих осіб, на яких покладено зобов'язання зі складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності (Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) або національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"), а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

5) параграф "Відповідальність аудитора", у якому зазначається:

що відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту;

що аудит проводився відповідно до МСА та цих Вимог;

що вимагають стандарти від аудитора та наводиться опис аудиту як виконання аудиторських процедур;

чи забезпечують отримані аудиторські докази, на думку аудитора, достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки;

6) думку аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки Аудиторського висновку, яка зазначається в параграфі "Висловлення думки".

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності може бути немодифікованою і наводитися в окремому розділі немодифікованого Аудиторського висновку (складеного в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності або який надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності).

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, яка може бути модифікованою, наводиться в окремому розділі модифікованого Аудиторського висновку.

Модифікований Аудиторський висновок може містити такі типи модифікованих думок:

умовно-позитивна;

негативна;

відмова від висловлення думки.

Параграф з описом питань, що призвели до модифікації думки аудитора, включається в текст Аудиторського висновку безпосередньо перед параграфом, у якому висловлена думка під заголовком "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", "Підстава для висловлення негативної думки" або "Підстава для відмови від висловлення думки", якщо в процесі аудиту існує будь-яка з наведених нижче обставин:

на основі отриманих достатніх і прийнятних аудиторських доказів аудитор доходить висновку, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення;

аудитор не має можливості отримати достатні й прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

У параграфі з описом питань, що призвели до модифікації думки аудитора, аудитор описує факти, що призвели до модифікації думки аудитора, та оцінює їх суттєвість щодо:

невідповідності національним П(С)БО або МСФЗ відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

неможливості застосування національних П(С)БО або МСФЗ відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" у разі відсутності первинних документів та облікових регістрів, які були основою для складання фінансової звітності;

наявності інших фактів та обставин, які впливають на достовірність фінансової звітності в цілому;

7) додаткову інформацію, яку аудитор для того, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке розкрите або не розкрите у фінансовій звітності, але є, на думку аудитора, важливим для розуміння, може включити до Аудиторського висновку. Така додаткова інформація наводиться в параграфах, які розміщуються після параграфа "Висловлення думки":

"Пояснювальний параграф" стосується тільки тієї інформації, яка була подана чи розкрита у фінансовій звітності;

параграф "Інші питання" включається, якщо аудитор вважає за потрібне повідомити про питання, яке не було розкрите у фінансовій звітності.

4. Розділ "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги" повинен включати:

1) опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

відповідності розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки із зазначенням форми внесків) та вимогам законодавства;

виконання значних правочинів;

відповідності стану корпоративного управління та стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства;

2) висновки щодо питань, які наведено в підпункті 1 цього пункту, повинні бути сформульовані у формі, яка відповідає завданню з надання достатньої впевненості як немодифікована або модифікована думка;

3) інформацію стосовно відповідності порядку обчислення нормативу адекватності капіталу вимогам законодавства;

4) інформацію щодо відповідності розміру регулятивного капіталу Центрального депозитарію вимогам законодавства;

5) інформацію щодо дотримання Центральним депозитарієм обмежень своєї діяльності, встановлених законодавством;

6) інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Центрального депозитарію;

7) інформацію про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Центрального депозитарію в майбутньому та оцінку ступеня їх впливу;

8) інформацію щодо іншої фінансової інформації відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії.

5. Розділ "Інші елементи" включає:

1) основні відомості про аудиторську фірму:

повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів;

номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі - АПУ);

номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією;

прізвище(а), ім'я (імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит; номер, серія, дата видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ;

місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування;

2) основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

дата та номер договору на проведення аудиту;

дата початку та дата закінчення проведення аудиту;

3) дату складання Аудиторського висновку;

4) підпис(и) аудитора(ів), що проводив(ли) аудит, та/або підпис директора аудиторської фірми.

(підпункт 4 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.12.2014 р. N 1652
,
від 05.09.2017 р. N 656)

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

Опрос