Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и формы акта проведения плановой (внеплановой) проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Акт, Приказ от 10.07.2013 № 466
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2013

м. Київ

N 466

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1310/23842

Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та форми акта проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23 серпня 2016 року N 1400)

Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підпункту 4.2.1 підпункту 4.2 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додається);

форму акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додається).

2. Державному агентству України з туризму та курортів забезпечити:

2.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

Голова Державного агентства
України з туризму та курортів

О. О. Шаповалова

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок
здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

I. Загальні положення

1.1. Цим Порядком установлюється єдина процедура здійснення контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про туризм".

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності здійснює орган ліцензування туроператорської діяльності, визначений у пункті 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року N 798) (далі - орган ліцензування).

II. Організація планових та позапланових перевірок додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

2.1. Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок за місцем провадження такої діяльності або його відокремлених підрозділів.

2.2. Планова перевірка додержання ліцензіатами Ліцензійних умов (далі - планова перевірка) здійснюється з метою контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов.

2.3. Предметом планової перевірки є туроператорська діяльність ліцензіатів на відповідність такої діяльності законодавству, у тому числі вимогам Ліцензійних умов.

2.4. Планові перевірки здійснюються органом ліцензування відповідно до квартальних планів перевірок, що затверджуються наказом органу ліцензування до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Орган ліцензування протягом десяти робочих днів після затвердження наказом плану перевірок надає копії плану та наказу про його затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ліцензування.

Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються органом ліцензування шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації.

2.5. Періодичність проведення планових перевірок визначається органом ліцензування залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності.

Ступінь ризику від здійснення господарської діяльності оцінюється відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року N 25.

2.6. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.7. Посадовій особі органу ліцензування забороняється здійснювати перевірки щодо ліцензіатів, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках.

2.8. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків ліцензіата або органу ліцензування та його посадових осіб, рішення приймається на користь ліцензіата.

2.9. Органи ліцензування та ліцензіати мають право фіксувати процес здійснення планової або позапланової перевірки чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки.

2.10. Планова чи позапланова перевірка повинна здійснюватися у присутності керівника, або його заступника, або уповноваженої особи ліцензіата.

2.11. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу ліцензування під час здійснення перевірки, може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.

Орган ліцензування забезпечує спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

2.12. Повідомлення про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 1 до цього Порядку) надсилається не пізніш як за десять днів до дня проведення планової перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення, телефонограмою або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку.

У разі вручення повідомлення про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов під розписку на другому примірнику цього повідомлення, що залишається в органі ліцензування, керівник чи уповноважена особа проставляє підпис із зазначенням прізвища та ініціалів, дати отримання.

2.13. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

2.14. Позапланові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі - позапланова перевірка) здійснюються органом ліцензування за наявності підстав, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення цих перевірок.

Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, у межах досудового провадження чи з метою контролю виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання.

2.15. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

2.16. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат завчасно не попереджається.

2.17. Для здійснення контролю за виконанням ліцензіатами розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування здійснює позапланові перевірки не пізніше одного місяця після закінчення установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов'язаний подати до органу ліцензування у письмовому вигляді інформацію про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

2.18. Для проведення планових або позапланових перевірок орган ліцензування видає наказ про проведення планової або позапланової перевірки та утворює комісію з проведення планової або позапланової перевірки (далі - комісія), у якому зазначаються найменування ліцензіата, щодо якого здійснюватиметься планова або позапланова перевірка, предмет перевірки, підстави для її проведення та строк проведення такої перевірки.

На підставі наказу про проведення планової або позапланової перевірки за підписом керівника або заступника керівника органу ліцензування оформляється посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 2 до цього Порядку), яке засвідчується печаткою органу ліцензування.

Посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, форму якого наведено у додатку 3 до цього Порядку.

Сторінки журналу обліку посвідчень на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою органу ліцензування.

2.19. Продовження строку проведення планової (позапланової) перевірки не допускається.

III. Права та обов'язки голови та членів комісії під час проведення планової (позапланової) перевірки

3.1. Голова та члени комісії під час проведення планової (позапланової) перевірки мають право:

отримувати від ліцензіата або уповноваженої особи всю необхідну інформацію щодо дотримання Ліцензійних умов;

доступу до будь-яких приміщень ліцензіата, що використовуються для провадження туроператорської діяльності, для з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з проведенням планової (позапланової) перевірки;

оглядати за участю ліцензіата або уповноваженої особи офісне приміщення та обладнання, що використовуються для провадження туроператорської діяльності;

ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення планової (позапланової) перевірки документами ліцензіата та отримувати завірені ліцензіатом копії документів, витяги з цих документів, дані на комп'ютерних електронних носіях та інші матеріали, що стосуються провадження туроператорської діяльності;

отримувати від ліцензіата та його персоналу письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення планової (позапланової) перевірки.

3.2. Голова та члени комісії під час проведення планової (позапланової) перевірки зобов'язані:

дотримуватися встановлених вимог законодавства щодо збереження конфіденційної та службової інформації;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення планової (позапланової) перевірки;

на будь-якій стадії планової (позапланової) перевірки приймати від ліцензіата або уповноваженої особи подані за їх ініціативою заяви, зауваження, пояснення щодо предмета планової (позапланової) перевірки;

у разі проведення позапланової перевірки ознайомити ліцензіата з підставою її проведення з наданням йому копії посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатом, уповноваженою особою, співробітниками ліцензіата;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей;

ознайомити ліцензіата або уповноважену особу з результатами перевірки в строки, передбачені законом;

надавати ліцензіату або уповноваженій особі консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

IV. Права та обов'язки ліцензіата або уповноваженої особи під час проведення планової (позапланової) перевірки

4.1. Ліцензіат або уповноважена особа під час проведення планової (позапланової) перевірки мають право:

вимагати від комісії додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у членів комісії службових посвідчень і одержувати копію посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

ознайомлюватися з підставою проведення позапланової перевірки з отриманням копії відповідного документа;

бути присутніми під час проведення планової (позапланової) перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

ознайомлюватись та одержувати примірники актів, що оформлюються за результатами проведення перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

не допускати комісію до здійснення планової (позапланової) перевірки в разі: якщо така перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення планових перевірок, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", посадова особа органу ліцензування не надала копії документів, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

залучати третіх осіб, зокрема, громадські організації, з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірок, які мають право бути присутніми під час здійснення перевірки, знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються перевірки, представляти інтереси ліцензіата перед комісією в порядку, встановленому законом, здійснювати інші дії в інтересах ліцензіата у встановленому законом порядку;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії комісії.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу ліцензування до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

4.2. Ліцензіат або уповноважена особа зобов'язані:

допускати комісію до здійснення перевірки за умови дотримання вимог проведення планової (позапланової) перевірки, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

сприяти роботі комісії, не чинити їй перешкод, забезпечити комісію робочими місцями;

надавати всі необхідні для проведення планової (позапланової) перевірки документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що стосуються предмета такої перевірки, а також забезпечувати умови для її проведення та виконувати інші обов'язки, визначені статтею 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

V. Порядок проведення планової (позапланової) перевірки

5.1. Для проведення планової (позапланової) перевірки голова та члени комісії повинні пред'явити керівнику або уповноваженій особі посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, надати його копію, пред'явити службові посвідчення.

Посадова особа органу ліцензування без посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та службового посвідчення не має права здійснювати перевірку.

Посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності діє лише протягом зазначеного в ньому строку проведення планової (позапланової) перевірки.

5.2. У журналі реєстрації заходів нагляду (контролю) ліцензіата (у разі його наявності) зазначаються строки проведення планової (позапланової) перевірки, мета такої перевірки, посада, прізвище, ініціали голови та членів комісії, які засвідчуються підписом голови комісії.

5.3. Проведення планової перевірки здійснюється комісією в межах переліку питань, визначених розділом II форми акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за N 1310/23842.

5.4. Під час проведення позапланової перевірки перевіряються лише ті питання, які стали підставою для здійснення позапланової перевірки.

VI. Порядок оформлення результатів планової (позапланової) перевірки

6.1. В останній день перевірки за її результатами за місцезнаходженням ліцензіата комісія складає акт проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (далі - акт перевірки).

Акт перевірки складається у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та членами комісії, а також ліцензіатом або уповноваженою особою.

Один примірник акта перевірки передається ліцензіату або уповноваженій особі, а другий зберігається органом ліцензування, який проводив планову (позапланову) перевірку.

6.2. В акті перевірки зазначається стан додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, а в разі їх порушення - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу Ліцензійних умов.

6.3. Ліцензіат або уповноважена особа вивчає наданий йому акт перевірки, а в разі наявності зауважень вносить їх до акта перевірки, після чого письмово підтверджує факт ознайомлення з актом перевірки й отримання одного примірника такого акта, що засвідчує особистим підписом.

6.4. Ліцензіат або уповноважена особа має право дати пояснення та викласти зауваження щодо результатів планової (позапланової) перевірки як в самому акті перевірки, так і на окремому аркуші паперу, що є невід'ємною частиною такого акта.

6.5. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої особи ознайомлюватися з актом перевірки та (або) його підписувати комісія складає відповідний акт, робить про це запис в акті перевірки, який направляється такому ліцензіату або уповноваженій особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

6.6. Якщо в акті перевірки зазначено порушення, що є підставою для анулювання ліцензії, комісією складається відповідно до статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" один з таких актів:

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 4 до цього Порядку);

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії (додаток 5 до цього Порядку);

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності (додаток 6 до цього Порядку);

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 7 до цього Порядку);

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 8 до цього Порядку);

акт про відмову ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки (додаток 9 до цього Порядку).

6.7. Документи, на підставі яких здійснено планову (позапланову) перевірку, складені (отримані) під час проведення такої перевірки та за її результатами, зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.

VII. Підстави для анулювання ліцензії та прийняття рішення про анулювання ліцензії

7.1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії передбачено статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

7.2. Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності складається на підставі акта перевірки.

Повторним порушенням вважається порушення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії Ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення.

7.3. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії, складається на підставі акта перевірки, в якому зафіксовано виявлені факти надання ліцензіатом недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання ліцензії, перелік яких встановлений статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пунктом 29 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року N 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 712).

7.4. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності складається комісією на підставі акта перевірки, в якому зафіксовано факт передачі ліцензії (її копії).

7.5. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності складається комісією на підставі акта перевірки, в якому зафіксовано факт неусунення порушень протягом встановленого у розпорядженні строку на їх усунення, виявлених під час проведення попередньої планової (позапланової) перевірки.

7.6. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності складається на підставі акта перевірки або на підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, у разі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

7.7. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов вважається:

відсутність гарантії банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата;

невідповідність керівника кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами;

відсутність протягом тридцяти календарних днів з дати проведення перевірки у штаті ліцензіата 30 відсотків працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами.

7.8. Акт про відмову ліцензіата в проведенні планової /позапланової перевірки складається комісією в разі:

1) відмови ліцензіата або уповноваженої особи у наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу комісії;

2) створення ліцензіатом або уповноваженою особою перешкод для проведення комісією перевірки (відмова в доступі комісії до службових приміщень (офісу), що використовуються при провадженні туроператорської діяльності);

3) відсутність протягом більше ніж половини строку перевірки керівника ліцензіата або уповноваженої особи.

7.9. Акти, зазначені у статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", складаються в останній день проведення планової (позапланової) перевірки у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та членами комісії.

Ліцензіат або уповноважена особа вивчають наданий їм акт і у разі наявності зауважень вносять їх до акта, після чого письмово підтверджують факт ознайомлення з відповідним актом і отримання одного примірника такого акта з проставлянням підпису в примірнику акта, що залишається в органі ліцензування.

Один примірник акта передається ліцензіату або уповноваженій особі, а другий зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.

VIII. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

8.1. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування, що здійснив перевірку, не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає у двох примірниках розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності за формою, наведеною у додатку 10 до цього Порядку.

Один примірник розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта надається ліцензіату чи уповноваженій особі для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або уповноваженої особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається в органі ліцензування.

8.2. Видача розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або уповноваженої особи.

8.3. У разі відсутності ліцензіата або уповноваженої особи під час розгляду результатів перевірки рішення щодо видання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності може прийматися без їх участі.

8.4. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої особи від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності воно направляється не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а на копії такого розпорядження, що залишається в органі ліцензування, проставляються вихідний номер і дата направлення.

8.5. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, зобов'язаний у строк, визначений в цьому розпорядженні, у письмовій формі подати органу ліцензування, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.

IX. Рішення про анулювання ліцензії

9.1. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати виявлення підстав для анулювання ліцензії.

9.2. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням керівника або уповноваженої особи.

9.3. У разі неявки ліцензіата або уповноваженої особи розгляд питання про анулювання ліцензії може здійснюватись без їх участі за наявності підтвердження факту повідомлення ліцензіата.

9.4. Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

9.5. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ліцензіат може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення про анулювання попередньої ліцензії.

9.6. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії, які набирають чинності з дня їх прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії оформлюється наказом органу ліцензування.

9.7. Витяг з рішення про анулювання ліцензії із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття вручається керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата або надсилається за місцезнаходженням ліцензіата рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

X. Оскарження рішень органу ліцензування

10.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради дія зазначеного рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ліцензування.

10.2. Рішення органу ліцензування можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

 

Директор Департаменту безпеки

Ю. В. Гержод

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від "___" ____________ 20__ року

N ________

Згідно з планом проведення перевірок ____________________________________________________
                                                                                                                           (найменування органу ліцензування)
та на підставі наказу від _______________ 20__ року N ___________ з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
проводитиметься планова перевірка ______________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування органу ліцензування)

Керівник (уповноважена особа) органу ліцензування ________________________________________

_____________________
(підпис)

 

_____________________________
(прізвище, ініціали)

           М. П.

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження органу ліцензування)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від "___" ____________ 20__ року N _____________________

Видане комісії на підставі наказу від "___" ____________ 20__ року N _____ на проведення у складі:
голови комісії ________________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
членів комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
планової (позапланової) перевірки ліцензіата за місцезнаходженням
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження, найменування ліцензіата)
додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807, відповідно до отриманої ліцензії
серії ____________ N _____________________________________ від "___" ____________ 20__ року
на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                               (підстава для проведення перевірки)
за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року,
у строк з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Інформація про проведення попередньої перевірки:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (тип заходу, строки його здійснення)
у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Перелік питань, що є предметом перевірки і необхідність яких стала підставою для її
проведення: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (заповнюється у разі проведення позапланової перевірки)

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Керівник (уповноважена особа) органу ліцензування ________________________________________

_____________________
(підпис)

 

________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N
з/п

Реквізити наказу про створення комісії

Реквізити посвідчення

Найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові керівника

Місцезнаходження ліцензіата

Вид перевірки (планова, позапланова) та строк її проведення

Підстава для проведення перевірки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                           (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ___________ 20__ року N ___, та акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" __________ 20__ року N ___ (в якому зафіксовано аналогічне порушення і який складений під час дії цієї самої ліцензії), в присутності
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), виявлено, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування ліцензіата)
повторно допустив: ___________________________________________________________________,
                                                                                              (зазначаються порушення, допущені повторно)
що виявлено під час планової/позапланової перевірки.

Аналогічне порушення Ліцензійних умов було виявлено під час проведення планової/позапланової перевірки додержання __________________________________________________________________
                                                                                                                     (найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов, що зазначено в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ______.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

______________
(підписи)

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні ____________________ за адресою _______________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання __________________________________________
                                                                                                                                                       (найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов.

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у зазначеному засіданні органу ліцензування.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. ____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання органу ліцензування.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                      (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                          (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                       (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, в присутності ______________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), виявлено, що під час подання заяви від "___" ___________ 20__ року про видачу ліцензії ліцензіат додав документи, в яких зазначив недостовірні відомості, а саме:
_____________________________________________________________________________________
                                                      (зазначаються відомості, виявлені під час проведення перевірки з
_____________________________________________________________________________________
                                               порівнянням наданих відомостей у документах, доданих до поданої заяви)

Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії документів з недостовірними даними та документи, що вказують на недостовірність даних, які містяться у зазначених вище документах, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт перевірки складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні _______________ за адресою ____________________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання _________________________ Ліцензійних умов.
                                                                                                                                (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у зазначеному засіданні органу ліцензування.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. _____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання органу ліцензування.

З актом перевірки ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважена особа ліцензіата _______________
                                                                                                                  (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                       (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                             (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, у присутності ______________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), фактично встановлено, що ліцензіат передав ліцензію (її копію) серії __________ N _______, видану органом ліцензування, суб'єкту господарювання / фізичній особі
_____________________________________________________________________________________,
                                   (найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
який, використовуючи таку ліцензію, провадив туроператорську діяльність.

Документи, що підтверджують туроператорську діяльність суб'єктом господарювання / фізичною особою, а саме: ______________________, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні _______________ за адресою ____________________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання _________________________ Ліцензійних умов.
                                                                                                                               (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноважену особу ліцензіата взяти участь у зазначеному засіданні органу ліцензування.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. ____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання органу ліцензування.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                       (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                       (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                         (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, у присутності _______________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ, що ліцензіатом не усунуто протягом встановленого у розпорядженні строку такі порушення Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), а саме:
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (зазначаються не усунуті порушення Ліцензійних умов)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
які зафіксовані в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___ та дають підставу вважати ліцензіата таким, що не виконав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні ____________ за адресою _______________________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання _________________________ Ліцензійних умов.
                                                                                                                                (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищевказаному засіданні комісії.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. ____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання комісії.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                       (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                               (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, у присутності _______________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Виявлені під час проведення планової/позапланової перевірки
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування ліцензіата)
додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), __________________
_____________________________________________________________________________________,
              (зазначаються виявлені порушення Ліцензійних умов, наведені у пункті 7.7 розділу VII Порядку контролю за
          додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженого наказом Міністерства
                  інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
                                                                                      02 серпня 2013 року за N 1310/23842)
які дають підставу вважати _____________________________________________________________
                                                                                                                    (найменування ліцензіата)
таким, що не може забезпечити виконання вимог Ліцензійних умов.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

 

Керівник або уповноважений представник ліцензіата

______________
(підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                       (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) _____________________________________________________________,
                                                                                                   (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності N ____________ з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року у _________________________________________________________,
                                                                                                                    (найменування ліцензіата)
код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія серія ____________ N ______________________, видана "___" ____________ 20__ року, на провадження _________________________________________________________________________
                                                                                                               (вид діяльності)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи ліцензіата)
або за відсутності ______________________________________________ встановили факт відмови ліцензіата у проведенні планової/позапланової перевірки діяльності ліцензіата з питань додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови),

УСТАНОВИЛИ, що під час намагання членів комісії провести планову/позапланову перевірку
додержання __________________________________________________________________________
                                                                                                         (найменування ліцензіата)
вимог Ліцензійних умов ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
            (описуються дії ліцензіата, що вказують на відмову ліцензіата у проведенні планової/позапланової перевірки,
                    та відповідні дії комісії; зазначаються особи, що засвідчують факт відмови ліцензіата від проведення
                    планової/позапланової перевірки (за їх наявності), листи (заяви, повідомлення) ліцензіата, інших осіб,
                      що містять інформацію щодо фактичної відмови від проведення планової/позапланової перевірки
                                                   або ухиляння ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки)

Документи, що підтверджують відмову ___________________________________________________
                                                                                                                                       (найменування ліцензіата)
у проведенні планової/позапланової перевірки, а саме: ______________________________________
                                                                                                                                             (зазначаються реквізити документів)
_____________________________________________________________________________________,
додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до вимог ___________________________________________________________________
                                                                                                       (зазначається структурна одиниця)
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за N 1310/23842, дії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування ліцензіата)
є відмовою ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                      (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від "___" ____________ 20__ року

N _______

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на підставі акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від ______________________________________________
                                                                                                                                           (найменування ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (місцезнаходження ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                           (зміст заходів)
_____________________________________________________________________________________
                    (прізвище, ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи, щодо якого здійснено перевірку)

Голова комісії, що здійснив перевірку ____________________________________________________,
                                                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії, що здійснили перевірку: _________________________________________________,
                                                                                                                               (посади, прізвища, ім'я, по батькові)

УСТАНОВИЛИ:

усунути виявлені порушення в строк до "___" ____________ 20__ р.

Інформацію про усунення порушень надати до _____________________________________________
                                                                                                                                 (найменування органу ліцензування)
_____________________________________________________________________________________
у письмовій формі до "___" ____________ 20__ року.

У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту вчинення повторно такого самого порушення ліцензія підлягає анулюванню.

Керівник (заступник керівника органу контролю) _______________
                                                                                                                              (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження органу ліцензування)

АКТ
проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування юридичної особи)
код згідно з ЄДРПОУ , ___________________________________________________
                                                                                                                                     (місцезнаходження, телефон)
_____________________________________________________________________________________

Перевірено:
_____________________________________________________________________________________
                        (найменування об'єкта (відокремленого підрозділу) юридичної особи, місцезнаходження, телефон)
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Підстави для здійснення перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  р. N  "Про затвердження плану перевірок"
Наказ від  р. N  "Про проведення планової (позапланової) перевірки"
Направлення на перевірку від  р. N  
  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Розділ I
Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи органу ліцензування: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посади, прізвища, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посади, прізвища, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з  р. по  р.;

Акт перевірки від  р.

  була у період з  р. по  р.;

Акт перевірки від  р.

Розділ II

I. Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1. Загальні вимоги

1.1

Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, достовірні

 

 

 

 

статті 10, 21 ЗУ N 1775-III

1.2

Про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, до органу ліцензування подано повідомлення своєчасно

 

 

 

 

статті 8, 17 ЗУ N 1775-III;
пункт 1.7 розділу I Ліцензійних умов

1.3

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались) виконано своєчасно

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 1775-III;
стаття 7 ЗУ N 877-V

2. Організаційні вимоги

2.1

Туристичні послуги надаються в обсягах та в строки, обумовлені умовами договору про туристичне обслуговування

 

 

 

 

статті 20, 24 ЗУ N 324/95-ВР;
підпункт 1 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов

2.2

Вимоги законодавства України в сфері міграції, а також протидії торгівлі людьми щодо недопущення фактів здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, вербування, переміщення, переховування, передача або удержання людини, вчинене з метою сексуальної, трудової та інших видів експлуатації, громадян виконуються

 

 

 

 

стаття 7 ЗУ N 3739-VI;
підпункт 2 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов

2.3

Вимоги щодо інформування туристів про можливі небезпеки під час подорожі виконуються

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 324/95-ВР;
підпункт 3 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов

2.4

Документи, пов'язані з провадженням туроператорської діяльності, наявні

 

 

 

 

статті 15, 16, 17, 20 ЗУ N 324/95-ВР; пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

2.5

Наявність поданої у визначені строки та в повному обсязі статистичної інформації за формами державної статистичної звітності N 1-ТУР, N 1-ТУР(к)

 

 

 

 

стаття 24 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 2.3 розділу II Ліцензійних умов;
наказ N 96

2.6

Не відшкодовані збитки, завдані туристам, відсутні

 

 

 

 

стаття 10 ЗУ N 1023-XII;
стаття 15 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 2.4 розділу II Ліцензійних умов

2.7

Договори про туристичне обслуговування в письмовій (електронній) формі наявні

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 324/95-ВР;
ЗУ N 851-IV;
пункт 2.5 розділу II Ліцензійних умов

2.8

Присутність керівника, або його заступника, або уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планової (позапланової) перевірки додержання вимог цих Ліцензійних умов забезпечена

 

 

 

 

пункт 2.6 розділу II Ліцензійних умов

3. Загальні вимоги до офісного приміщення для провадження туроператорської діяльності

3.1

Власне або орендоване офісне приміщення наявне

 

 

 

 

пункт 29 ПКМУ N 756;
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3.2

Інформаційна вивіска або інформаційна табличка чи зовнішня реклама із зазначенням повного найменування туроператора наявна

 

 

 

 

стаття 17 ЗУ N 1023-XII;
підпункт 1 пункту 3.1 розділу II Ліцензійних умов

3.3

Телефонний та факсимільний зв'язок, доступ до мережі "Інтернет" наявні

 

 

 

 

підпункт 2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3.4

Інформація про режим роботи туроператора наявна

 

 

 

 

стаття 17 ЗУ N 1023-XII;
підпункт 2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3.5

Туроператор розмістив на видному та доступному для туриста місці в тій частині службового приміщення (офісу), де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, інформацію та документи, передбачені Ліцензійними умовами

 

 

 

 

стаття 4 ЗУ N 1023-XII;
пункт 3.2 розділу III Ліцензійних умов

3.6

Інформування органу ліцензування про дату та строк тимчасового закриття службового приміщення (офісу) здійснюється вчасно

 

 

 

 

пункти 3.3, 3.4 розділу III Ліцензійних умов

4. Кваліфікаційні вимоги

4.1

У керівника туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу наявні диплом про здобуття вищої освіти, стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджено записом в трудовій книжці, або вища освіта у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти

 

 

 

 

пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

4.2

У керівника туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора, головного бухгалтера відсутня заборона здійснювати цей вид господарської діяльності, займати керівні посади за вироком суду, який набрав законної сили, та непогашена судимість за вчинення корисливих злочинів у цій сфері

 

 

 

 

пункт 4.2 розділу IV Ліцензійних умов

4.3

У штаті туроператора наявні не менше 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджено записами в трудових книжках, або наявна вища освіта у сфері туризму, що підтверджено дипломами про здобуття вищої освіти

 

 

 

 

пункт 4.3 розділу IV Ліцензійних умов

5. Фінансове забезпечення відповідальності туроператорів

5.1

Нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності наявна

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ
N 324/95-ВР
;
пункт 29 ПКМУ N 756;
пункт 5.1 розділу V Ліцензійних умов

5.2

Фінансове забезпечення цивільної відповідальності туроператора протягом дії ліцензії безперервне

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 5.2 розділу V Ліцензійних умов

6. Загальні вимоги до укладання договорів при здійсненні туристичної діяльності

6.1

Інформування туристів про умови надання туристичних послуг до укладання договору здійснюється

 

 

 

 

стаття 191 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 6.1 розділу VI Ліцензійних умов

6.2

Договори на туристичне обслуговування наявні, якість туристичних послуг відповідає умовам договору

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 324/95-ВР;
пункти 6.2, 6.3 розділу VI Ліцензійних умов

6.3

Агентські договори, копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності агента перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи)

 

 

 

 

Статті 15, 20 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 6.4 розділу VI Ліцензійних умов

7. Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів

7.1

Договори на обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) укладені із страховою компанією на кожного туриста, що здійснює туристичні подорожі, та туроператор завчасно отримав підтвердження про укладання туристами договорів на обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) (у разі самостійного укладання туристами договорів на обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) шляхом отримання копії належним чином укладеного договору страхування)

 

 

 

 

стаття 16 ЗУ N 324/95-ВР;
пункти 7.1, 7.2 розділу VII Ліцензійних умов

7.2

У договорах страхування передбачено надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування

 

 

 

 

стаття 16 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.3 розділу VII Ліцензійних умов

7.3

Інформація про умови страхування доведена до відома туриста до укладення договору на туристичне обслуговування

 

 

 

 

стаття 191 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.3 розділу VII Ліцензійних умов

7.4

Облік виданих туристам договорів страхування ведеться

 

 

 

 

стаття 24 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.7 розділу VII Ліцензійних умов

7.5

Інформування органу ліцензування про настання нещасного випадку та (або) заподіяння шкоди життю чи здоров'ю туриста, пов'язаних з наданням послуг з перевезення та (або) розміщення в період надання обумовлених договором на туристичне обслуговування послуг здійснюється вчасно

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.8 розділу VII Ліцензійних умов

8. Вимоги до здійснення туроператорської діяльності

8.1

Діяльність, не передбачена Законом України "Про туризм", ліцензією на туроператорську діяльність, Ліцензійними умовами, не здійснюється

 

 

 

 

стаття 5 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8.1 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2

Туроператором під час організації виїзного туризму оформлено та видано туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2.1

договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац другий пункту 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2.2

договір на обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом)

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац третій пункту 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2.3

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац четвертий пункту 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3

Туроператором під час організації внутрішнього туризму оформлено та видано туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3.1

договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац другий пункту 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3.2

договір на обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом)

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац третій пункту 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3.3

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац четвертий пункту 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

Позначення, що застосовуються у цьому розділі

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося у даного суб'єкта господарювання.

Розділ III. Порушення вимог законодавства, виявлені під час планової (позапланової) перевірки

N
з/п

НД1, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

 

реквізити норми

реквізити НД2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Нормативний документ.

2 Реквізити НД мають відповідати позначенням, вказаним у розділі VII цього акта проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

Розділ IV.

Цей розділ заповнюється виключно посадовими особами та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують особи перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію посвідчення на перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Перед початком проведення перевірки суб'єкта господарювання ознайомлено з підставою для проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа

 

 

 

 

частина третя статті 6 ЗУ N 877-V

Розділ V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Прикінцеві положення

Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі ліцензування.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки складено "___" ____________ 20__ р.

Примірник акта перевірки отримано:

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розділ VII. Акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені під час перевірки

N
з/п

Позначення НД1

Назва НД

Затверджено

вид НД та назва органу

дата та номер НД

А

1

2

3

4

1. Закони України

1.1

ЗУ N 1023-XII

"Про захист прав споживачів"

Закон України

12.05.91
N 1023-XII

1.2

ЗУ N 24/95-ВР

"Про туризм"

Закон України

15.09.95
N 324/95-ВР

1.3

ЗУ N 1775-III

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України

01.06.2000
N 1775-III

1.4

ЗУ N 851-IV

"Про електронні документи та електронний документообіг"

Закон України

22.05.2003
N 851-IV

1.5

ЗУ N 877-V

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України

05.04.2007
N 877-V

1.6

ЗУ N 3739-VI

"Про протидію торгівлі людьми"

Закон України

20.09.2011
N 3739-VI

2. Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

ПКМУ N 756

"Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів України

04.07.2001
N 756

2.2

наказ N 96

"Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення"

Державний комітет статистики України

04.03.98
N 96
,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.98
за N 182/2622

2.3

наказ N 465

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності"

Міністерство інфраструктури України

10.07.2013
N 465
,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
30 липня 2013 року
за N 1275/23807

____________

Опрос