Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об урегулировании вопроса обслуживания операций с ценными бумагами украинских эмитентов, размещенными и/или находящимися в обращении за пределами Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 20.06.2013 № 1100
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.06.2013

м. Київ

N 1100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2013 р. за N 1176/23708

Про врегулювання питання обслуговування операцій з цінними паперами українських емітентів, які розміщені та/або знаходяться в обігу за межами України

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17 жовтня 2006 року N 999
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 березня 2014 року N 341)

Відповідно до статті 3 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 14 та 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою забезпечення обслуговування операцій з цінними паперами українських емітентів, які розміщені та/або знаходяться в обігу за межами України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за N 1238/13112, що додаються.

2. Депозитаріям цінних паперів та зберігачам цінних паперів привести свої внутрішні документи у відповідність до Змін до Положення про депозитарну діяльність, затверджених цим рішенням, протягом трьох місяців від дати набрання чинності цим рішенням.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Петрашка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Голови СБ України

П. Шатковський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

Зміни до Положення про депозитарну діяльність

1. Доповнити розділ II після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Порядок обліку цінних паперів в іноземній депозитарній установі та підтвердження прав власності на цінні папери українських емітентів, щодо яких видано дозвіл на розміщення та/або обіг їх за межами України (відповідно до прийнятого Комісією рішення), які обліковуються на рахунку у цінних паперах іноземної депозитарної установи в Національному депозитарії України, встановлюється законодавством країни іноземної депозитарної установи.".

У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.

2. У розділі V:

1) у главі 1:

у пункті 1:

абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

"1. Відкриття рахунку в цінних паперах депоненту або клієнту, у тому числі іноземній депозитарній установі в Національному депозитарії України, здійснюється депозитарною установою після укладання відповідного договору (договору про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарного договору, договору про обслуговування емісії цінних паперів, договору про кореспондентські відносини) та подання визначених цим Положенням документів.

Договір про кореспондентські відносини укладається з дотриманням вимог законодавства учасників кореспондентських відносин.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 3:

доповнити підпункт 3.20 новим абзацом такого змісту:

"Національний депозитарій України відкриває рахунок на ім'я іноземної депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, та на умовах, викладених у договорі про кореспондентські відносини, укладеному між ними, на підставі наданих йому іноземною депозитарною установою документів.";

доповнити пункт новим підпунктом 3.23 такого змісту:

"3.23. Для відкриття рахунку в цінних паперах в Національному депозитарії України іноземна депозитарна установа подає такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку, виданої та підписаної керівником іноземної депозитарної установи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї установи;

оригінал або належним чином засвідчену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (за наявності) юридичної особи - іноземної депозитарної установи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи. Факт відсутності печатки, а також підтвердження відсутності у законодавстві певної країни вимог щодо її отримання підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи - іноземної депозитарної установи без довіреності або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані юридичною особою - іноземною депозитарною установою до Національного депозитарію України документи не засвідчуються печаткою;

інші документи, визначені внутрішніми документами Національного депозитарію України.";

2) у главі 2:

пункт 1 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Національний депозитарій України після отримання копії рішення Комісії про видачу дозволу на обіг цінних паперів українського емітента за межами України за розпорядженням клієнта - зберігача та розпорядженням іноземної депозитарної установи на переказ цінних паперів українського емітента з рахунку цього зберігача на рахунок у цінних паперах іноземної депозитарної установи в Національному депозитарії України здійснює такий переказ лише у кількості цінних паперів відповідного випуску, що не призведе до перевищення їх загальної кількості на рахунках у цінних паперах усіх іноземних депозитарних установ у Національному депозитарії України, кількості, зазначеної у дозволі на обіг таких цінних паперів українського емітента за межами України.

При отриманні Національним депозитарієм України розпорядження клієнта-зберігача та розпорядження іноземної депозитарної установи на переказ цінних паперів українського емітента з рахунку цього зберігача на рахунок у цінних паперах іноземної депозитарної установи у Національному депозитарії України, виконання яких призведе до перевищення кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах усіх іноземних депозитарних установ в Національному депозитарії України, кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у дозволі на обіг таких цінних паперів українського емітента за межами України, Національний депозитарій України відмовляє у виконанні таких розпоряджень та повідомляє про відмову у виконанні розпоряджень на переказ цінних паперів українського емітента з рахунку цього зберігача на рахунок у цінних паперах іноземної депозитарної установи в Національному депозитарії України цього клієнта-зберігача та іноземну депозитарну установу, а зберігач повідомляє про це свого депонента - власника цінних паперів, що дав розпорядження цьому зберігачу на списання таких цінних паперів українського емітента.

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах усіх іноземних депозитарних установ, відкритих в Національному депозитарії України, не може перевищувати кількість цінних паперів відповідного випуску, зазначену у відповідному дозволі Комісії.";

пункт 9 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"вказана у розпорядженні кількість цінних паперів українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу (списання) з рахунку в цінних паперах депонента, клієнта, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах іноземної депозитарної установи в Національному депозитарії України перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх іноземних депозитарних установ, відкритих у Національному депозитарії України;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос