Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 06.06.2013 № 212
редакция действует с 07.02.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.06.2013

м. Київ

N 212

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2013 р. за N 1121/23653

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України від 21 квітня 2011 року N 3262-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту", Закону України від 24 травня 2012 року N 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а також для вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

3. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 05 січня 2010 року N 4 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 102/17397, виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 уважати відповідно пунктами 2 - 4.

4. Унести до пункту 1.7 глави 1 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року N 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1256/8577 (зі змінами), такі зміни:

в абзаці першому слова "якщо інше не передбачено договором" виключити;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"За вкладами (депозитами) овернайт, розміщеними банком в іншому банку, проценти нараховуються відповідно до умов договору".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 06 грудня 2010 року N 527 "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків об'єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА)", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1323/18618.

6. Якщо державна реєстрація юридичної особи та фізичної особи - підприємця проведена до 17 грудня 2012 року, то для відкриття поточних, вкладних (депозитних) рахунків юридичним особам, відокремленим підрозділам юридичних осіб чи фізичним особам - підприємцям може використовуватися довідка про взяття на облік платника, видана до 17 грудня 2012 року органом статистики, державної податкової служби та Пенсійним фондом України.

7. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В. П.

9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1) в абзаці другому пункту 1.1 слова "об'єднанню європейських футбольних асоціацій (далі - УЄФА)" виключити;

2) абзац дев'ятий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"уповноважений банк - банк, що має генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій";

3) абзац перший пункту 1.3 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"1.3. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, якщо банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

Юридичні особи - резиденти, відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів, нерезиденти-інвестори, іноземні представництва мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності.

Фізичні особи мають право відкривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

4) у пункті 1.11 слова "сумісної (спільної)" замінити словами "про ведення спільної";

5) у пункті 1.13:

абзац другий викласти в такій редакції:

"юридичної особи - резидента";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"нерезидента-інвестора, який є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції";".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці сьомому слово "фізична" виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Банк має право проводити видаткові операції за рахунком клієнта юридичної особи - резидента, відокремленого підрозділу, іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, нерезидента-інвестора, який є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, починаючи з дати отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби (далі - повідомлення).".

2. У главі 2:

1) у другому реченні пункту 2.1 слово "фізичних" виключити;

2) у першому реченні пункту 2.6 слово "фізичної" виключити;

3) пункт 2.8 після слів "банк ідентифікує особу" доповнити словами "(у тому числі представника такої особи)".

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

в абзаці другому слова "Особи (особа), які (яка)", "відкривають", "мають" замінити відповідно словами "Особа, яка", "відкриває", "має";

у другому реченні абзацу третього слово "пред'явити" замінити словом "надати";

2) пункти 3.2 - 3.4 викласти в такій редакції:

"3.2. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу;

картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).

3.3. Банк відкриває поточний рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи;

картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).

3.4. Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 3), що підписана фізичною особою - підприємцем або її представником;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу - підприємця;

картки із зразками підписів (додаток 4).".

4. У главі 4:

1) у пункті 4.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи;";

перше речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: "рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, посвідченої нотаріально [якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа];";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 глави 3 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання - юридичної особи кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб'єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою.";

2) у пункті 4.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги;";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Рахунок використовується для акумулювання коштів засновників (учасників) новостворюваного банку та їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку або територіальному управлінні Національного банку для формування статутного капіталу за місцем створення банку. Цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після внесення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру банків або в разі відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після повернення коштів засновникам (учасникам).";

3) друге речення абзацу шостого пункту 4.5 виключити;

4) доповнити главу після пункту 4.5 новим пунктом 4.6 такого змісту:

"4.6. Нотаріус з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми відкриває окремий поточний рахунок у порядку, передбаченому пунктом 4.5 цієї глави.

Зазначений рахунок використовується виключно для проведення операцій, пов'язаних із:

виконанням зобов'язань клієнта нотаріуса-боржника перед кредитором;

проведенням розрахунків за договорами купівлі-продажу між клієнтами нотаріуса - фізичними особами, у тому числі на суму, що перевищує встановлену Національним банком граничну межу для готівкових розрахунків між фізичними особами.

Кошти, що перебувають на зазначеному рахунку, належать клієнтам нотаріусів у межах переданої кожним клієнтом суми. Нотаріус здійснює управління коштами, що перебувають на зазначеному рахунку, в порядку, визначеному законодавством, та не має права використовувати ці кошти з іншою метою, ніж виконання доручення клієнта, яким вони передані.".

У зв'язку з цим пункт 4.6 уважати пунктом 4.7.

5. У главі 5:

1) у пункті 5.3:

в абзаці вісімнадцятому підпункту "а" слова "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

доповнити підпункт "б" новим абзацом такого змісту:

"повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу.";

2) пункт 5.4 після абзацу тридцятого доповнити новим абзацом тридцять першим такого змісту:

"перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;".

У зв'язку з цим абзац тридцять перший уважати абзацом тридцять другим;

3) абзац шостий пункту 5.5 викласти в такій редакції:

"на придбання товарів, робіт, послуг, призначених для власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами.".

6. У главі 6:

1) назву глави після слів "фізичним особам" доповнити словами "для власних потреб";

2) пункт 6.1 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю;

фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим.

7. У главі 7:

1) в абзаці третьому пункту 7.3 слова "відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця, або за рішенням суду" замінити словами "документів, визначених законодавством України";

2) пункт 7.10 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу;".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий уважати відповідно абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим;

3) пункт 7.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку.";

4) у пункті 7.12:

абзац другий після слів "власником рахунку" доповнити словами "або його довіреною особою";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання;";

в абзаці восьмому слова "страхове відшкодування" замінити словами "страхова виплата";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"валюта, одержана власником рахунку за операціями з продажу, погашення казначейських зобов'язань України та/або виплати за ними доходу (відповідно до умов їх розміщення та погашення);";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"валюта, що була раніше розміщена в банках на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору.";

5) у підпункті "а" пункту 7.13:

в абзаці другому слова "через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України" виключити;

підпункт після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"перерахування з метою здійснення розрахунків за операціями з казначейськими зобов'язаннями України (відповідно до умов їх розміщення та погашення);".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - вісімнадцятим;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;";

6) у пункті 7.14:

абзац другий викласти в такій редакції:

"валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання;";

абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять другим;

доповнити пункт після абзацу двадцятого новим абзацом двадцять першим такого змісту:

"валюта, що була раніше розміщена в банках України на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору;".

У зв'язку з цим абзац двадцять перший уважати абзацом двадцять другим;

7) у підпункті "а" пункту 7.15:

в абзаці другому слова "через кореспондентські рахунки уповноважених банків України і кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України" виключити;

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;".

8. У главі 8:

1) назву глави викласти в такій редакції:

"Особливості використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів";

2) пункт 8.1 викласти в такій редакції:

"8.1. Клієнт - власник поточного рахунку має право здійснювати операції за цим рахунком з використанням електронного платіжного засобу після укладення договору, на підставі якого надається і використовується електронний платіжний засіб.";

3) абзац другий пункту 8.2 виключити;

4) у пунктах 8.2 - 8.4 слово "спеціальний" у всіх відмінках замінити словом "електронний" у відповідних відмінках.

9. Пункти 9.2 - 9.4 глави 9 викласти в такій редакції:

"9.2. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів із вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).

9.3. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).

9.4. Фізична особа - підприємець, яка не має рахунків у цьому банку, для відкриття вкладного (депозитного) рахунку зобов'язана подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу - підприємця.".

10. Пункт 10.1 глави 10 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю;

фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби;".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим.

11. У главі 11:

1) абзац тринадцятий пункту 11.9 після слів "власного поточного" доповнити словом "або";

2) абзац дев'ятий пункту 11.10 після слів "власний поточний" доповнити словом "або".

12. Абзац десятий пункту 13.6 глави 13 виключити.

13. Абзац сьомий пункту 16.5 глави 16 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

14. У главі 18:

1) у пункті 18.4 слова "мають право" замінити словами "користуються правом";

2) пункт 18.11 викласти в такій редакції:

"18.11. Справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчуються нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та відбитком печатки організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. У населених пунктах, де немає нотаріусів, справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчується уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України, визначені Указом Президента України від 09 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", подають картки, у яких справжність підписів їх представників засвідчено підписами керівників і головних бухгалтерів цих органів.";

3) у першому реченні абзацу другого пункту 18.12 слово "Картка" замінити словами "Справжність підписів осіб, зазначених у картці";

4) у першому реченні пункту 18.14 слова "Якщо картка засвідчена організацією" замінити словами "Якщо справжність підписів осіб у картці засвідчена уповноваженою особою (особами) організації";

5) абзац перший пункту 18.18 викласти в такій редакції:

"18.18. Фізичні особи, у тому числі фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.".

15. Абзац четвертий пункту 20.1 глави 20 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"у разі смерті власника рахунку - фізичної особи - за зверненням спадкоємця;

у разі смерті власника рахунку фізичної особи - підприємця - за зверненням третьої особи, зокрема спадкоємця;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

16. Главу 21 виключити.

17. У тексті Інструкції слова "статутного фонду" виключити.

18. Додаток 2 до Інструкції викласти в такій редакції:

Картка
із зразками підписів і відбитка печатки

Власник рахунку

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Відмітка банку

Повне найменування _____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Дозвіл на прийняття
зразків підписів

Скорочене найменування __________________________________

 

Код за ЄДРПОУ

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на
це особа банку)
_____________ (підпис)

 


Місцезнаходження ________________________________________

"___" ___________ 20__ року

Телефон _________________________________________________

 
Інші відмітки

_______________________

Найменування організації, якій клієнт адміністративно
підпорядкований __________________________________________
                                                                      (міністерство, центральна
_________________________________________________________
                                      кооперативна або громадська організація)

Найменування банку ______________________________________

 

Місцезнаходження банку __________________________________

 

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які слід уважати обов'язковими під час здійснення операцій за рахунком ____________________________________.
                                                                                 (номер рахунку)

Розпорядження за рахунком слід уважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

Посада
(за наявності)

Прізвище, ім'я та по батькові

Зразок підпису

  
Зразок відбитка
печатки

Перший
підпис

____________

_____________

Другий
підпис

____________

_____________

Місце для відбитка печатки організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта

Повноваження та підписи
керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую:
_______________________
_______________________
(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований)

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо:

Керівник
_________________

Головний
бухгалтер1
_________________

____________
Місце для посвідчувального напису
нотаріуса відповідної форми2

____________
1 Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому в пункті 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2 Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.".

19. Додаток 4 до Інструкції викласти в такій редакції:

Картка
із зразками підписів

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) _______________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Відмітка банку
Рахунок __________________
                             (номер рахунку)
Дозвіл на прийняття зразка
підпису

Власник рахунку1
_______________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання
_______________________________________________________

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на
це особа банку)

Телефон _______________________________________________
Найменування банку ____________________________________

  
__________________________
                   (підпис та прізвище)

Місцезнаходження банку _________________________________
_______________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

Зразок підпису власника рахунку

 


Інші відмітки
_________________________

Зразки підписів довірених осіб

 

 


Засвідчую справжність
підпису (підписів)
_________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
  

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком.
  

Зразок відбитка печатки2

який (які) зроблено в моїй присутності.
_________________________
(підпис та прізвище працівника
банку, який відкриває рахунок)

____________
1 Для фізичної особи - підприємця перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається "Фізична особа - підприємець";
для фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо.

2 Зазначається за наявності печатки у фізичної особи - підприємця.".

 

Директор Генерального
департаменту інформаційних
технологій та платіжних систем

Н. Б. Синявська

Опрос