Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах подготовки документов для реализации проектов социально-экономического развития

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 20.06.2013 № 699
действует с 12.07.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.06.2013

м. Київ

N 699

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2013 р. за N 1066/23598

Про деякі питання підготовки документів для реалізації проектів соціально-економічного розвитку

Відповідно до Порядку залучення у 2013 році коштів під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень та повернення таких коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 N 404,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

інформаційного листа щодо проекту соціально-економічного розвитку;

техніко-економічного обґрунтування проекту соціально-економічного розвитку;

інформації про відповідність проекту соціально-економічного розвитку встановленим критеріям.

2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (Коваленко В. М.) подати в установленому законодавством порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства Коваленка В. М.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
щодо проекту соціально-економічного розвитку

1

Назва, мета та короткий опис проекту і місце його реалізації

2

Галузь, у якій передбачається реалізація проекту

3

Головний розпорядник бюджетних коштів

4

Балансоутримувач (балансоутримувачі) (у разі створення нового об'єкта зазначається майбутній власник, у разі реконструкції - діючий власник)

5

Обґрунтування необхідності реалізації проекту, у тому числі наслідки, якщо його не буде реалізовано

6

Перелік необхідної дозвільної документації та стан її оформлення

7

Опис та стан проведених робіт (у разі якщо проект не є новим)

8

Загальна вартість реалізації проекту, тис. гривень, у тому числі:
передінвестиційні дослідження та розроблення проекту;
забезпечення земельною ділянкою;
будівельно-монтажні роботи;
устаткування, меблі, інвентар тощо;
пусконалагоджувальні роботи;
оборотні кошти;
адміністративні витрати;
інші витрати

9

Національна складова проекту (указати частку національного виробника, товари та послуги якого використовуються при реалізації проекту)

10

Імпортна складова проекту (указати частку іноземного виробника, товари та послуги якого використовуються при реалізації проекту) та обґрунтування її необхідності

11

Строк реалізації проекту, місяців

12

Джерела фінансування проекту, тис. гривень, у тому числі:
власні кошти;
кошти, що надаються з державного бюджету;
кошти, що надаються з місцевого бюджету;
залучені кошти (у тому числі під державні гарантії);
інші джерела

13

Форма залучення коштів під державні гарантії

14

Строк залучення коштів під державні гарантії, місяців

15

Розмір відсоткової ставки, що застосовується в розрахунках, відсотків

16

Витрати, пов'язані з обслуговуванням коштів, залучених під державні гарантії, тис. гривень

17

Графік вибірки коштів, залучених під державні гарантії

18

Джерела та графік повернення коштів, залучених під державні гарантії, тис. гривень, у тому числі:
від реалізації проекту;
за рахунок місцевого бюджету;
за рахунок державного бюджету;
інші джерела

19

Джерела та графік погашення відсотків за використання коштів, залучених під державні гарантії, тис. гривень, у тому числі:
від реалізації проекту;
за рахунок місцевого бюджету;
за рахунок державного бюджету;
інші джерела

20

Окупність проекту (так, ні, якщо частково - указати частку)

21

Період окупності проекту, місяців (для проектів, що створюють грошовий потік)

22

Показники соціально-економічної ефективності проекту протягом строку залучення коштів під державні гарантії:
додатковий дохід вітчизняних підприємств;
збільшення експорту продукції;
зменшення імпорту продукції;
економія енерговитрат;
збереження робочих місць;
створення нових робочих місць;
інші

23

Інший соціальний вплив

24

Щорічні витрати на утримання об'єкта за проектом станом на початок поточного бюджетного року (за джерелами фінансування, тис. гривень (окремо до завершення підготовчого періоду та після нього)

25

Екологічний вплив

26

Показники бюджетної ефективності за результатами реалізації проекту протягом строку залучення коштів під державні гарантії:
додаткові надходження до державного бюджету (розшифрувати);
додаткові надходження до місцевого бюджету (розшифрувати);
зменшення видатків державного бюджету (розшифрувати);
зменшення видатків місцевого бюджету (розшифрувати)

27

Контактна особа (П. І. Б., посада, підрозділ/установа, адреса, контактний телефон, факс, електронна пошта)

Керівник органу, який подає
проект соціально-економічного розвитку

______________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

Директор департаменту
інвестиційно-інноваційної політики
та розвитку державно-приватного
партнерства

В. М. Коваленко

 

Техніко-економічне обґрунтування проекту соціально-економічного розвитку

Техніко-економічне обґрунтування проекту соціально-економічного розвитку (далі - проект) повинно містити інформацію, яка детально розкриває зміст положень, зазначених в інформаційному листі щодо проекту соціально-економічного розвитку, і доводить правильність його розрахунків, а саме:

1. Загальна характеристика проекту:

1) назва, мета, місце реалізації та опис проекту;

2) найменування головного розпорядника бюджетних коштів, що планує залучення коштів під державні гарантії для здійснення у 2013 році капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень;

3) повне і скорочене (за наявністю) найменування балансоутримувача (у разі утворення нового об'єкта зазначається майбутній власник, у разі реконструкції - діючий власник, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (змін до нього), форма власності);

4) організаційна структура управління проектом у період реалізації та постреалізаційний період;

5) наявність необхідної дозвільної документації;

6) наявність та стан необхідного обладнання, відповідність технологій, що використовуються, сучасним вимогам;

7) характеристика кінцевого результату, якого планується досягти після закінчення реалізації проекту, у тому числі основні показники енергоефективності, імпортозаміщення та збільшення експорту;

8) опис та стан проведених робіт (у разі якщо реалізація проекту розпочата раніше);

9) переваги та обґрунтування необхідності реалізації проекту, у тому числі наслідки в разі його нереалізації; зазначаються сучасне становище об'єктів за проектом, основна проблематика діяльності (зношеність основних засобів, енергоємність обладнання, неможливість регулювати потужність виробництва тощо), пропозиції щодо його поліпшення та вдосконалення виробничо-технічної структури (зазначаються обладнання, яке пропонується замінити, та обладнання, яке пропонується встановити, з визначенням його характеристик; порівняльна характеристика тощо);

10) галузь, у якій планується реалізувати проект, з описом проблем поточного стану галузі; наявних політичних, соціально-економічних, правових та інших умов, у яких передбачається реалізація проекту; основних соціально-економічних показників, можливих варіантів розвитку галузі в разі реалізації проекту та без нього;

11) висновок про тип ринку продукції або послуги, що є результатом реалізації проекту (ринок чистої конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, олігополістичний ринок, ринок чистої монополії); аналіз конкурентного потенціалу, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності. Висновок ґрунтується на результатах аналізу ринків збуту (характеристика основних і допоміжних ринків та їх сегментів, у яких планується реалізовувати проект, їх розміри, найважливіші тенденції та прогнозні зміни; кількість споживачів, обсяги, що припадають на окремих споживачів, географічна концентрація споживачів, попит та зміни попиту на продукцію або послуги, що є результатом реалізації проекту).

2. План виробничої діяльності та етапи реалізації проекту:

1) опис земельної ділянки, виробничих площ, устаткування, наявності інженерно-транспортної інфраструктури, технологій виробництва та продукції, що планується застосовувати для реалізації проекту;

2) національна складова проекту; перелік основних контрагентів, у яких планується купівля національної продукції (послуг), та опис основних характеристик продукції (послуг);

3) імпортна складова проекту та обґрунтування її необхідності; перелік основних контрагентів, у яких планується купівля імпортної продукції, та опис основних характеристик продукції (послуг);

4) кадрове забезпечення та рівень кваліфікації кадрів;

5) заходи з охорони навколишнього середовища та безпеки працівників;

6) перелік заходів (дій), які необхідно здійснити для реалізації проекту. Кожний окремий захід (дія) повинен(на) містити основну інформацію, що стосується переліку та обсягу дій, які виконуватимуться в рамках заходу; термін - дату початку виконання заходу і дату його завершення (місяць, рік); обґрунтування здійснення зазначеного заходу (дії) та очікуваний результат;

7) натуральні та вартісні показники видатків, що зазначаються з урахуванням підпунктів 1 - 6 цього пункту у таблиці 1, яка може бути доповнена та розширена залежно від складності проекту.

Таблиця 1

Перелік видатків

Натуральні показники, одиниць

Вартість одиниці виміру,
тис. гривень

Сума витрат,
тис. гривень

Передінвестиційні дослідження та розроблення проекту,
у тому числі (розшифрувати)

 

 

 

Забезпечення земельною ділянкою,
у тому числі (розшифрувати)

 

 

 

Будівельно-монтажні роботи,
у тому числі (розшифрувати)

 

 

 

Устаткування, меблі, інвентар тощо,
у тому числі (розшифрувати)

 

 

 

Пусконалагоджувальні роботи,
у тому числі (розшифрувати)

 

 

 

Оборотні кошти,
у тому числі (розшифрувати)

 

 

 

Адміністративні витрати,
у тому числі (розшифрувати)

 

 

 

інші витрати,
у тому числі (розшифрувати)

 

 

 

Разом

 

 

 

3. Фінансовий план.

В цій частині відображаються фінансово-економічні розрахунки, зокрема визначаються такі показники:

1) вартість реалізації проекту, обсяги та джерела фінансування. Необхідно описати види фінансування проекту та основні умови залучення коштів (вартість, строки тощо). Графік та джерела фінансування проекту відображаються в таблиці 2.

Таблиця 2

Перелік видатків

Витрати за роками реалізації,
тис. гривень

Разом

1*

2*

...

n

Передінвестиційні дослідження та розроблення проекту

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

 

 

 

 

 

власні кошти

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

залучені кошти, у тому числі

 

 

 

 

 

кредити

 

 

 

 

 

кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Забезпечення земельною ділянкою

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

 

 

 

 

 

власні кошти

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

залучені кошти, у тому числі

 

 

 

 

 

кредити

 

 

 

 

 

кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Будівельно-монтажні роботи

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

 

 

 

 

 

власні кошти

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

залучені кошти, у тому числі

 

 

 

 

 

кредити

 

 

 

 

 

кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Устаткування, меблі, інвентар

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

 

 

 

 

 

власні кошти

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

залучені кошти, у тому числі

 

 

 

 

 

кредити

 

 

 

 

 

кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Пусконалагоджувальні роботи

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

 

 

 

 

 

власні кошти

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

залучені кошти, у тому числі

 

 

 

 

 

кредити

 

 

 

 

 

кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Оборотні кошти

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

 

 

 

 

 

власні кошти

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

залучені кошти, у тому числі

 

 

 

 

 

кредити

 

 

 

 

 

кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

 

 

 

 

 

власні кошти

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

залучені кошти, у тому числі

 

 

 

 

 

кредити

 

 

 

 

 

кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

 

 

 

 

 

власні кошти

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

залучені кошти, у тому числі

 

 

 

 

 

кредити

 

 

 

 

 

кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

 

 

 

 

 

власні кошти

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з державного бюджету

 

 

 

 

 

кошти, що надаються з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

залучені кошти, у тому числі

 

 

 

 

 

кредити

 

 

 

 

 

кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

 

 

 

 

 

____________
* За перші два роки впровадження проекту необхідна помісячна розбивка;

2) джерела фінансування: необхідно описати види фінансування проекту та основні умови залучення коштів (вартість, строки тощо). Графік фінансування проекту необхідно відобразити в таблиці;

3) графік погашення залучених коштів відображається у таблиці 3.

Таблиця 3

Вид залучених коштів

За роками реалізації, тис. гривень

Разом

1*

2*

...

n

Кредити

 

 

 

 

 

Кредити, залучені під державні гарантії

 

 

 

 

 

Розміщення цінних паперів

 

 

 

 

 

Розміщення цінних паперів під державні гарантії

 

 

 

 

 

Інші види залучених коштів (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

____________
* За перші два роки впровадження проекту необхідна помісячна розбивка;

4) графік погашення відсотків за залученими коштами відображається в таблиці 4.

Таблиця 4

Відсотки

За роками реалізації, тис. гривень

Разом

1*

2*

...

n

Відсотки, нараховані за кредитами

 

 

 

 

 

Відсотки, нараховані за кредитами, залученими під державні гарантії

 

 

 

 

 

Відсотки, нараховані за розміщеними цінними паперами

 

 

 

 

 

Відсотки, нараховані за розміщеними цінними паперами під державні гарантії

 

 

 

 

 

Відсотки, нараховані за іншими видами залучених коштів (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

____________
* За перші два роки впровадження проекту необхідна помісячна розбивка;

5) джерела повернення коштів, залучених під державні гарантії, та погашення відсотків. Перелік джерел наводиться в таблиці 5.

Таблиця 5

Джерела повернення залучених коштів під державні гарантії та погашення відсотків

За роками реалізації, тис. гривень

Разом

1*

2*

...

n

Кошти від реалізації проекту (розшифрувати) у разі самоокупності проекту,
у тому числі сума залучення, нараховані відсотки

 

 

 

 

 

За рахунок державного бюджету,
у тому числі сума залучення*, нараховані відсотки

 

 

 

 

 

За рахунок місцевих бюджетів,
у тому числі сума залучення, нараховані відсотки

 

 

 

 

 

За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством (розшифрувати),
у тому числі сума залучення, нараховані відсотки

 

 

 

 

 

Разом,
у тому числі сума залучення, нараховані відсотки

 

 

 

 

 

____________
* За перші два роки впровадження проекту необхідна помісячна розбивка;

6) прогноз соціально-економічного ефекту.

Прогноз соціального ефекту здійснюється на підставі розрахунку результативних показників проекту та повинен відображати дані щодо додаткових обсягів виробництва вітчизняних підприємств; додаткові обсяги доходів вітчизняних підприємств; дані щодо збільшення експорту продукції, зменшення імпорту продукції, економії енерговитрат, кількості збережених або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працівників, поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників тощо протягом терміну залучення коштів і відображається у таблиці 6.

Таблиця 6

Показник

Роки реалізації

Разом

1*

2*

...

n

Додаткові обсяги виробництва вітчизняних підприємств (розшифрувати за напрямами), натуральні одиниці виміру

 

 

 

 

 

Додаткові обсяги доходів вітчизняних підприємств (розшифрувати за напрямами), тис. гривень

 

 

 

 

 

Обсяг збільшення експорту продукції (розшифрувати), натуральні одиниці виміру

 

 

 

 

 

Обсяг збільшення експорту продукції (розшифрувати), тис. гривень

 

 

 

 

 

Обсяг зменшення імпорту продукції (розшифрувати), натуральні одиниці виміру

 

 

 

 

 

Обсяг зменшення імпорту продукції (розшифрувати), тис. гривень

 

 

 

 

 

Економія енерговитрат (розшифрувати), натуральні одиниці виміру

 

 

 

 

 

Економія енерговитрат (розшифрувати), тис. гривень

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

____________
* За перші два роки впровадження проекту необхідна помісячна розбивка.

Розрахунок прогнозованих показників економічної ефективності проекту, що передбачає отримання доходу, повинен містити:

прогноз руху грошових потоків (Кеш-Фло);

прогнозний баланс;

розрахунок строку окупності проекту;

розрахунки прогнозованих показників ефективності проекту (чиста приведена вартість - NPV, внутрішня норма дохідності - IRR, дисконтований період окупності проекту - DPP, індекс прибутковості - PI тощо);

7) показники бюджетної ефективності реалізації проекту:

опис додаткових надходжень до державного та (або) місцевих бюджетів у результаті реалізації проекту, які повинні бути обґрунтовані та підтверджені необхідними розрахунками. Підсумкові результати повинні бути зведені в таблицю 7, яка може бути доповнена та розширена залежно від складності проекту.

Таблиця 7

Показник

Роки реалізації

Разом

1*

2*

...

n

Додаткові обсяги виробництва вітчизняних підприємств (розшифрувати за напрямами), натуральні одиниці виміру

 

 

 

 

 

Додаткові обсяги доходів вітчизняних підприємств (розшифрувати за напрямами), тис. гривень

 

 

 

 

 

Додаткові надходження до державного бюджету (розшифрувати в розрізі видів платежів), тис. гривень

 

 

 

 

 

Додаткові надходження до місцевих бюджетів (розшифрувати в розрізі видів платежів), тис. гривень

 

 

 

 

 

____________
* За перші два роки впровадження проекту необхідна помісячна розбивка;

опис та перелік видатків державного та (або) місцевих бюджетів за кожним окремим напрямом у результаті реалізації проекту соціально-економічного розвитку, які повинні бути обґрунтовані та підтверджені необхідними розрахунками. Підсумкові результати повинні бути зведені в таблицю 8, яка може бути доповнена та розширена залежно від складності проекту.

Таблиця 8

Показник

За роками реалізації, тис. грн.

Разом

1*

2*

...

n

Поточні видатки державного бюджету за проектом (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Поточні видатки місцевих бюджетів за проектом (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

____________
* За перші два роки впровадження проекту необхідна помісячна розбивка;

опис та перелік заходів, що зумовлять протягом строку залучення коштів скорочення видатків державного та (або) місцевих бюджетів за кожним окремим напрямом в результаті реалізації проекту, які мають бути обґрунтовані та підтверджені необхідними розрахунками. Підсумкові результати повинні бути зведені в таблицю 9, яка може бути доповнена та розширена залежно від складності проекту.

Таблиця 9

Показник

За роками реалізації, тис. гривень

Разом

1*

2*

...

n

Скорочення видатків державного бюджету протягом терміну дії запозичення в результаті реалізації проекту (розшифрувати та підтвердити окремими розрахунками)

 

 

 

 

 

Скорочення видатків місцевого бюджету протягом терміну дії запозичення в результаті реалізації проекту (розшифрувати та підтвердити окремими розрахунками)

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

____________
* За перші два роки впровадження проекту необхідна помісячна розбивка.

4. Опис ризиків, що можуть супроводжувати проект:

1) необхідно провести ідентифікацію ризиків, що належать до:

загальної соціально-економічної ситуації (політична нестабільність; існуюча та майбутня правова база для реалізації проекту; перспективи економічного розвитку в цілому; фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція, зміни валютного курсу тощо));

виробничих ризиків (підвищення поточних витрат; невиконання графіка поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів; нові вимоги з екології; нестача трудових ресурсів; зміна умов транспортування тощо);

ринкових ризиків (зміна попиту на продукцію; втрата позицій на ринку; зміна якісних ознак продукції; поява конкуруючої продукції тощо);

2) опис конкретних заходів, які нададуть можливість або зовсім позбутися, або значно зменшити негативний вплив кожного фактора ризику на кінцеві наслідки впровадження проекту.

5. Обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище:

1) наводиться інформація про стан навколишнього природного середовища, існуючі проблеми, першочерговість їх розв'язання, джерела фінансування здійснення природоохоронних заходів з визначенням термінів виконання;

2) указується на відповідність проекту вимогам законодавчих актів та інших нормативно-правових актів щодо допустимого негативного впливу на навколишнє природне середовище. У разі перевищення допустимих норм такого впливу визначаються шляхи його зменшення;

3) зазначаються наявні очисні споруди, їх стан та потреба в додаткових заходах щодо охорони навколишнього природного середовища та окремих його складових (повітря, води, лісових та інших ресурсів), утилізації відходів виробництва і пакувальних матеріалів, очищення промислових стоків і скидів, рекультивації земель тощо;

4) аналізуються можливі екологічні наслідки реалізації проекту та визначаються витрати, пов'язані з виконанням природоохоронних заходів.

 

Директор департаменту
інвестиційно-інноваційної політики
та розвитку державно-приватного
партнерства

В. М. Коваленко

 

ІНФОРМАЦІЯ
про відповідність проекту соціально-економічного розвитку встановленим критеріям

Проект _______________________________________________________________________________
                                                                                (назва проекту соціально-економічного розвитку)

Розроблений __________________________________________________________________________
                                                                                (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

Перелік документів, які були надані:

1) ___________________________________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________________________________.
                                                                                     (назва документів та їх реквізити)

Потреба в коштах для реалізації проекту (тис. гривень):

1) за рахунок державного бюджету ______________________________________________________;

2) за рахунок місцевого бюджету ________________________________________________________;

3) коштів, залучених під державні гарантії ________________________________________________;

4) інших джерел (указати, яких саме) ____________________________________________________;

5) усього ____________________________________________________________________________.

1. Актуальність проекту:
_____________________________________________________________________________________
                                                           (зазначається, чи є проект соціально-економічного розвитку
_____________________________________________________________________________________
                                    актуальним/неактуальним, а саме спрямованість проекту на зміцнення експортного
_____________________________________________________________________________________
                                   потенціалу, імпортозаміщення, підтримку національного товаровиробника, реалізація
_____________________________________________________________________________________
                                           проектів у сфері освіти і науки тощо, та надається відповідне обґрунтування)
_____________________________________________________________________________________
                                         (зазначається відповідність проекту пріоритетам, установленим державними та
_____________________________________________________________________________________
                                        регіональними програмами, у тому числі заходам, передбаченим Державною
_____________________________________________________________________________________
                                                                   програмою активізації економіки на 2013 - 2014 роки)

2. Результати оцінки економічної ефективності проекту:
_____________________________________________________________________________________
                                       (зазначаються дата та номер експертного висновку банку, показники економічної
_____________________________________________________________________________________
                                                                   ефективності і результати оцінки, наведені в ньому)

3. Соціальна спрямованість проекту:
_____________________________________________________________________________________
                                                       (надається висновок щодо соціальної спрямованості проекту
_____________________________________________________________________________________
                                      соціально-економічного розвитку із зазначенням позитивних соціальних ефектів,
_____________________________________________________________________________________
                                                                які передбачається досягти в результаті його реалізації)

4. Ефективність використання бюджетних коштів:
_____________________________________________________________________________________
                                             (наводяться показники бюджетної ефективності проекту, розраховані для
_____________________________________________________________________________________
                                                            державного бюджету в цілому або бюджетів різних рівнів)

5. Достовірність техніко-економічних розрахунків:
_____________________________________________________________________________________
                                      (згідно з експертним висновком банку надається інформація щодо правильності
_____________________________________________________________________________________
                                      техніко-економічних розрахунків. У разі виявлення їх недостовірності надаються
_____________________________________________________________________________________
                                          чітко сформульовані зауваження та пропозиції щодо можливості їх усунення)

6. Обґрунтованість обсягу і необхідності надання державних гарантій для реалізації проекту:
_____________________________________________________________________________________
                                  (надається інформація щодо достатності обґрунтування обсягу та форми надання
_____________________________________________________________________________________
                                державної підтримки для реалізації проекту соціально-економічного розвитку. У разі
_____________________________________________________________________________________
                                   необґрунтованості або недостатньої обґрунтованості надаються чітко сформульовані
_____________________________________________________________________________________
                                                                         зауваження та пропозиції щодо їх усунення)

7. Наявність належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації проекту:
_____________________________________________________________________________________
                                           (надається висновок щодо достатності кадрового, матеріально-технічного
_____________________________________________________________________________________
                                            забезпечення для реалізації проекту соціально-економічного розвитку. У разі
_____________________________________________________________________________________
                                       виявлення недостатності кадрового та/або матеріально-технічного забезпечення
_____________________________________________________________________________________
                                                                               надається відповідне обґрунтування)

8. Стан розроблення, експертизи та затвердження проектної документації:
_____________________________________________________________________________________
                                   (зазначаються дата, номер та ким видано експертний звіт щодо проекту будівництва,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         документ, яким затверджено)

9. Відповідність проекту вимогам законодавства:
_____________________________________________________________________________________
                                        (зазначається, чи відповідає проект соціально-економічного розвитку вимогам
_____________________________________________________________________________________
                                     законодавства, у тому числі нормативам з питань санітарного та епідеміологічного
_____________________________________________________________________________________
                                        благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної,
_____________________________________________________________________________________
                                  техногенної, ядерної та радіаційної безпеки. У разі виявлення невідповідності проекту
_____________________________________________________________________________________
                                         соціально-економічного розвитку вимогам законодавства викладається її суть з
_____________________________________________________________________________________
                                                 посиланням на акти законодавства та відповідним обґрунтуванням)

Узагальнений висновок:

відповідає критеріям
_____________________________________________________________________________________
                                    (зазначаються критерії, яким відповідає проект. За потреби надаються зауваження
_____________________________________________________________________________________
                                  та пропозиції щодо внесення до проекту соціально-економічного розвитку змін, які
_____________________________________________________________________________________
                                      не потребують істотного доопрацювання, не пов'язані з додатковими витратами і
_____________________________________________________________________________________
                                                                           можуть бути враховані в робочому порядку)

та (або)

не відповідає критеріям
_____________________________________________________________________________________
                                (зазначаються критерії, яким не відповідає проект. Надаються чітко сформульовані та
_____________________________________________________________________________________
                                       обґрунтовані зауваження, урахування яких потребує істотного доопрацювання
_____________________________________________________________________________________
                                         проекту соціально-економічного розвитку, або обґрунтування неможливості
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 реалізації проекту)

Підписи членів робочої групи з опрацювання проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії

 

Директор департаменту
інвестиційно-інноваційної політики
та розвитку державно-приватного
партнерства

В. М. Коваленко

Опрос