Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 03.06.2013 № 189
действует с 12.07.2013

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.06.2013

м. Київ

N 189

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2013 р. за N 1058/23590

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 62 Закону України "Про всеукраїнський референдум" та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В. П.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. Шаповал

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

В. о. Міністра фінансів України

А. Мярковський

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1) абзац другий пункту 1.1 після слів "нерезидентам-інвесторам" доповнити словами "ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму";

2) абзац другий пункту 1.4 після слів "міського голови" доповнити словами "фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму";

3) абзац сьомий пункту 1.8 доповнити словами "та фонду референдуму".

2. У главі 17:

1) назву глави доповнити словами "та фонду референдуму";

2) у пункті 17.1:

в абзаці першому:

слова "Законом України "Про вибори народних депутатів України" та поточні рахунки" замінити словами "Законом України "Про вибори народних депутатів України", поточні рахунки";

доповнити абзац словами "накопичувальний та поточні рахунки фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму (далі - ініціативна група) згідно із Законом України "Про всеукраїнський референдум";

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"Розпорядник рахунку, призначений ініціативною групою, відкриває рахунок фонду рефендуму".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

3) доповнити пункт 17.2 новим абзацом такого змісту:

"Ініціативна група відкриває один накопичувальний рахунок свого фонду референдуму в установі банку України в місті Києві, яку визначає на свій розсуд, та не більше одного поточного рахунку в банку на території одного територіального округу референдуму. Один поточний рахунок фонду референдуму може обслуговувати декілька територіальних округів референдуму";

4) доповнити главу після пункту 17.6 новим пунктом 17.7 такого змісту:

"17.7. Банк відкриває накопичувальний рахунок фонду референдуму ініціативної групи на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 11);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи;

картки із зразками підписів (додаток 12), яка має містити зразок підпису розпорядника накопичувального рахунку фонду референдуму ініціативної групи. Зразок підпису розпорядника накопичувального рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок фонду референдуму ініціативної групи на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 11);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму ініціативної групи в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: ініціативна група, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

картки із зразками підписів (додаток 12), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку фонду референдуму ініціативної групи. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку".

У зв'язку з цим пункти 17.7 - 17.9 уважати відповідно пунктами 17.8 - 17.10;

5) доповнити пункт 17.9 новим абзацом такого змісту:

"Порядок формування фонду референдуму ініціативної групи та використання його коштів визначається Законом України "Про всеукраїнський референдум";

6) доповнити пункт 17.10 новим абзацом такого змісту:

"Банк закриває рахунки фонду референдуму ініціативної групи на п'ятнадцятий календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму. У разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму банк закриває рахунки фонду референдуму ініціативної групи на сьомий календарний день з дня оприлюднення відповідного рішення Центральною виборчою комісією".

3. Доповнити Інструкцію додатками 11 і 12 такого змісту:

Заява
про відкриття рахунку

Найменування банку ___________________________________________________________________

Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прошу відкрити ______________________________________________ рахунок фонду референдуму
                                                                          (накопичувальний, поточний)
ініціативної групи.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Даю дозвіл на надання Центральній виборчій комісії відомостей про операції на цьому рахунку.

Додаткова інформація __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розпорядник рахунку

_______________________
(підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

_____________________________________________________________________________________

Відмітки банку

Відкрити рахунок фонду
референдуму дозволяю

Документи на оформлення відкриття
рахунку перевірив

 

____________________________________
(посада і підпис уповноваженої особи, на
яку покладено обов'язок відкривати
рахунки клієнтів)

Керівник
(уповноважена керівником особа)
Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

 

N балансового рахунку

N особового рахунку

 

 


Головний бухгалтер

____________
(підпис)

(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

 

Картка
із зразками підписів

Ініціативна група з проведення всеукраїнського
референдуму ________________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Відмітка банку

Місцезнаходження ініціативної групи з проведення всеукраїнського
референдуму ________________________________________________
____________________________________________________________
тел. ________________________________________________________

Найменування банку _________________________________________
____________________________________________________________

Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер
(інша уповноважена на
це особа банку)

Код банку

 ______________________
(підпис)

Інші відмітки

Місцезнаходження банку ______________________________________
____________________________________________________________

Прошу вважати обов'язковими під час здійснення операцій за _________________________________
                                                                                                                                                                                                (накопичувальним,
_______________________________________ рахунком фонду референдуму нижчезазначений зразок
поточним)
підпису:

Розпорядник накопичувального/поточного рахунку
фонду референдуму ініціативної групи
(прізвище, ім'я, по батькові)

Зразок підпису

 

 

_________________________________________________________________________________
Місце для посвідчувального напису нотаріуса за відповідною формою".

 

Директор Генерального
департаменту інформаційних
технологій та платіжних систем

Н. Б. Синявська

Опрос