Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте (Продолжение)

Министерство инфраструктуры Украины, Министерство доходов и сборов Украины
Порядок, Приказ от 30.05.2013 № 331/137
действует с 09.07.2013

(Продовження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті
Додаток 21 див. окремо в базі)

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12

Багажна квитанція

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12

Багажна квитанція

Зворотний бік

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІДПРАВНИКА

1. Багаж на станції призначення видається пред'явнику багажної квитанції, яка при цьому відбирається.

2. Багаж, не затребуваний протягом 3 місяців (не рахуючи доби прибуття), передається торговельним організаціям для реалізації.

3. Рекомендується оголошувати цінність багажу. Якщо на багаж цінність не оголошувалась, то відшкодування за його втрату проводиться в розмірах, установлених залізничною адміністрацією.

4. У тому випадку, коли багаж не прибув на станцію призначення, а термін доставки його минув, власник багажу може вимагати перевідправлення його на іншу станцію. Про перевідправлення багажу його власник повинен подати начальнику станції первісного призначення заяву.

5. Багаж пасажирів, прямуючих у поїзді без багажного вагона, відправляється в першому поїзді відповідного напрямку, у якому є багажний вагон, або в поштово-багажному поїзді.

6. При прийманні велосипедів, мотоциклів, мопедів тощо у багажній квитанції обов'язково вказуються їх заводський номер, марка, а також предмети, які долучаються до них (насос, ліхтар, торба та ін.).

7. За прострочення терміну доставки багажу залізниця сплачує штраф у розмірі 5 відсотків провізної плати за кожну добу, але не більше 50 відсотків провізної плати. Штраф сплачується в претензійному порядку.

8. За збереження багажу, який прибув, стягується збір у розмірі, установленому залізничною адміністрацією.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТПРАВИТЕЛЯ

1. Багаж на станции назначения выдается предъявителю багажной квитанции, которая при этом отбирается.

2. Багаж, не востребованный в течение 3 месяцев (не считая суток прибытия), передается торгующим организациям для реализации.

3. Рекомендуется объявлять ценность багажа. Если на багаж ценность не объявлялась, то возмещение за его утрату производится в размере, установленном железнодорожной администрацией.

4. В том случае, когда багаж не прибыл на станцию назначения, а срок доставки его истек, владелец багажа может потребовать переотправки его на другую станцию. О переотправке багажа его владелец должен подать начальнику станции первоначального назначения заявление.

5. Багаж пассажиров, следующих в поезде без багажного вагона, отправляется в первом поезде соответствующего направления, в котором имеется багажный вагон, или в почтово-багажном поезде.

 

 

 

Відмітка про видачу багажу
Отметка о выдаче багажа

 

 

 


(календарний штемпель
станції /
календарный штемпель
станции)

 

 

 

 

 

 

 

6. При приеме велосипедов, мотоциклов, мопедов и т. п. в багажной квитанции обязательно указываются их заводской номер, марка и прилагаемые к ним принадлежности (насос, фонарь, сумка и т. п.).

7. За просрочку в доставке багажа железная дорога уплачивает штраф в размере 5 % провозной платы за каждые сутки, но не свыше 50 % провозной платы. Уплата штрафа производится в претензионном порядке.
8. За хранение прибывшего багажа взимается сбор в размере, установленном железнодорожной администрацией.

________________________________
Відмітка станції про перевідправлення багажу:

Отметка станции о переотправке багажа:

______________________________________

"Заяву про перевідправлення багажу до станції

"Заявление о переотправке багажа до станции _______
                                                                          з причини
____________________________________ по причине несвоєчасного його прибуття прийнято"

несвоевременного его прибытия принято"

 
 
 
 


                                            р.
"___" ____________ 20__ г.
 
Начальник станції
Начальник станции _____________

 
(підпис/подпись)

(календарний штемпель станції призначення
календарный штемпель станции назначения)

 


Відмітка про неприбуття багажу
Отметка о неприбытии багажа

 

 

 


(календарний штемпель станції /
календарный штемпель станции)

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12

Багажна дорожня відомість

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12

Багажна дорожня відомість

Зворотний бік

 

 

Відмітка про прибуття:
Отметка о прибытии:

Порядковий
Порядковый N __________

книги прибуття
книги прибытия

 
 
 

 

 


(календарний штемпель
станції
призначення /
календарный штемпель станции назначения)

 

ВІДМІТКА СТАНЦІЇ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ БАГАЖУ
ОТМЕТКА СТАНЦИИ ПЕРЕГРУЗКИ БАГАЖА

Прибуття (календарний штемпель)
Прибытие (календарный штемпель)

Відправлення (календарний штемпель)
Отправление (календарный штемпель)

 

1.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

3.

 


 

 

Додатки:
Приложения:

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________

ВІДМІТКА ПРО ВИДАЧУ БАГАЖУ
ОТМЕТКА О ВЫДАЧЕ БАГАЖА

 

 

 
 


(календарний штемпель станції /
календарный штемпель станции)

 

Підпис
Подпись ___________________

 

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12

Корінець багажної квитанції

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12

Багажна квитанція та багажна дорожня відомість

Розташування елементів захисту

  

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12а

Квитанція

  

Корінець квитанції

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12а

Розташування елементів захисту

  

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12б

Вантажобагажна квитанція

Лицьовий бік

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12б

Вантажобагажна квитанція

Зворотний бік

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІДПРАВНИКА

1. Станція призначення зобов'язана повідомити телефоном або рекомендованим листом (листівкою) одержувача про прибуття вантажобагажу. За повідомлення стягується збір відповідно до чинних правил.

2. Інформація одержувача про час його явки за швидкопсувним вантажем входить в обов'язок відправника.

3. Вантажобагаж, що прибув на адресу установ, підприємств та організацій, видається за дорученням з пред'явленням особистого документа особи, уповноваженої на одержання вантажобагажу. Вантажобагаж, що прибув на адресу окремих осіб, видається одержувачу або за його дорученням іншій особі за пред'явлення паспорта або документа, що його заміняє.

4. Прибулий на станцію призначення вантажобагаж зберігається безплатно протягом 24 годин (не рахуючи дня розвантаження вантажобагажу). За подальше збереження стягується додаткова плата.

5. Вантажобагаж, не запитаний протягом 10 діб після відправлення повідомлення, уважається незапитаним і реалізується відповідно до внутрішніх правил, що діють на залізниці призначення.

6. Одержувач при одержанні вантажобагажу має право зажадати перевірки його ваги. За перевірку ваги вантажобагажу станція стягує збір, передбачений тарифом.

7. Обов'язково оголошується цінність вантажобагажу.

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТПРАВИТЕЛЯ

1. Станция назначения обязана уведомить по телефону или заказным письмом (открыткой) получателя о прибытии грузобагажа. За уведомление взыскивается сбор согласно действующим правилам.

2. Информация получателя о времени его явки за скоропортящимся грузом лежит на обязанности отправителя.

3. Прибывший в адрес учреждений, предприятий и организаций грузобагаж выдается по доверенности с предъявлением личного документа лица, уполномоченного на получение грузобагажа. Прибывший в адрес отдельных лиц грузобагаж выдается получателю или по его доверенности другому лицу по предъявлении паспорта или документа, его заменяющего.

4. Прибывший на станцию назначения грузобагаж хранится бесплатно в течение 24 часов (не считая дня выгрузки грузобагажа). За дальнейшее хранение взыскивается дополнительная плата.

5. Грузобагаж, не востребованный в течение 10 суток после посылки уведомления, считается невостребованным и реализуется в соответствии с внутренними правилами, которые действуют на дороге назначения.

6. Получатель при получении грузобагажа имеет право потребовать проверки его веса. За проверку веса грузобагажа станция взыскивает сбор, предусмотренный тарифом.

7. Объявление ценности грузобагажа обязательно.

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12б

Дорожня вантажобагажна відомість

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12б

Дорожня вантажобагажна відомість

Зворотний бік

 

Відмітка про прибуття:
Отметка о прибытии:

Порядковий N
Порядковый N ____________
книги прибуття
книги прибытия

 

 

 


(календарний штемпель станції призначення календарный штемпель станции назначения)

ВІДМІТКА СТАНЦІЇ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ВАНТАЖОБАГАЖУ
ОТМЕТКА СТАНЦИИ ПЕРЕГРУЗКИ ГРУЗОБАГАЖА

Прибуття (календарний штемпель) Прибытие (календарный штемпель)

Відправлення (календарний штемпель) Отправление (календарный штемпель)

 1.

 

1.

2.

 

2.

 3.

 

3.


Додаток:
Приложение:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

Розписка отримувача
Расписка получателя

Вантажобагаж, пойменований на лицьовому боці дорожньої вантажобагажної відомості, за разовим чи
Грузобагаж, поименованный на лицевой стороне дорожной грузобагажной ведомости, по разовой или
постійним (непотрібне викреслити) дорученням N                       від
постоянной (ненужное вычеркнуть) доверенности N _____________ от "___" ____________ 20__

для
для ______________________________________________________________________________________

                             "___" ____________ 20__                                  Отримав
Получил
________________________________
                                      (підпис/подпись)

Особистий документ N                                                                місто
Личный документ N __________________________________ город ____________________________

вулиця                                                         будинок                                квартира
улица _____________________________ дом N _________________ квартира N ____________

Адреса отримувача                                                      вулиця
Адрес получателя ____________________________ улица ________________________

                                                                        будинок                                квартира
____________________________________ дом N _________________ квартира N

Відмітка про видачу:
Отметка о выдаче:

 
 
 


(календарний штемпель станції відправлення/
календарный штемпель станции отправления)


КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12б

Корінець вантажобагажної квитанції

Лицьовий бік

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12б

Вантажобагажна квитанція та дорожня вантажобагажна відомість

Розташування елементів захисту

  

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12в

Дорожня відомість

Лицьовий бік

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12в

Дорожня відомість

Зворотний бік

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12в

Корінець дорожньої відомості

Лицьовий бік

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12в

Корінець дорожньої відомості

Зворотний бік

  

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ, ФОРМА ЛУ-12в

Дорожня відомість і корінець дорожньої відомості

Розташування елементів захисту

  

 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ АСК "ЕКСПРЕС"

(Див. окремо в базі)

  

Опрос