Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 28.05.2013 № 322
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2013

м. Київ

N 322

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2013 р. за N 1019/23551

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 13 серпня 2015 року N 310)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підпункту 4.2.1 підпункту 4.2 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

2.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В. В.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

I. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про природні монополії", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про захист прав споживачів", "Про транзит вантажів", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", постановах Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 316 "Про затвердження переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту", від 01 березня 2010 року N 193 "Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом", від 31 жовтня 2007 року N 1285 "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів", Директиві Ради Європейського Співтовариства 95/18/ЄЕС від 19 червня 1995 року "Про ліцензування залізничних обслуговуючих підприємств", Директиві 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 року "Про безпеку залізниць у Співтоваристві (Директива про безпеку на підприємствах залізничного транспорту)".

1.2. Цей Порядок поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом (далі - Ліцензійні умови) здійснює Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті та її територіальні органи (далі - орган ліцензування).

II. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки проводить орган ліцензування відповідно до квартальних планів перевірок, що затверджуються наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті на офіційному сайті. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті протягом десяти робочих днів після затвердження плану-графіка перевірок надає його копію та відповідний наказ до Держпідприємництва України.

2.2. Позапланові перевірки здійснюються органом ліцензування на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, у межах кримінальної справи чи з метою контролю виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат завчасно не попереджується.

2.3. Для проведення планової/позапланової перевірки органом ліцензування видається розпорядчий документ про створення комісії, призначення голови і членів комісії та посвідчення на право проведення перевірки ліцензіата (додаток 1) за підписом керівника органу ліцензування (його заступника) / фізичної особи - підприємця, у якому зазначаються найменування ліцензіата / прізвище, ім'я та по батькові, щодо якого здійснюватиметься планова/позапланова перевірка, строк проведення такої перевірки. Посвідчення засвідчується печаткою органу ліцензування.

2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на право проведення перевірки ліцензіатів (додаток 2).

2.5. Сторінки журналу обліку посвідчень на право проведення перевірки ліцензіатів нумеруються та прошнуровуються. Нитка, яка скріплює сторінки журналу, закріплюється на зворотному боці останньої сторінки цього журналу клеєм та етикеткою, на якій вказується кількість аркушів, посада, прізвище, ініціали відповідальної особи, яка засвідчила це. Журнал скріплюється печаткою органу ліцензування.

2.6. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово рекомендованим листом з повідомленням про вручення або повідомленням, яке вручається особисто фізичній особі - підприємцю / керівнику чи уповноваженій ним особі суб'єкта господарювання під підпис не пізніше ніж за десять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

2.7. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

2.8. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

III. Права та обов'язки голови і членів комісії під час проведення планової/позапланової перевірки

3.1. Голова та члени комісії під час проведення перевірки мають право:

ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки документами, що стосуються господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, та отримувати їх копії (ксерокопії), витяги з цих документів, дані на комп'ютерних електронних носіях;

доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

на будь-якій стадії перевірки приймати від ліцензіата (фізичної особи), або керівника ліцензіата (юридичної особи), або уповноваженої ним особи подані за їх ініціативою заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку питань, викладених у цих зверненнях;

виконувати інші обов'язки, визначені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі виключно нормами чинних нормативно-правових актів;

забезпечувати додержання державної та інших передбачених законодавством таємниць;

об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час здійснення перевірки.

IV. Права та обов'язки ліцензіата або уповноваженої ним особи під час проведення перевірки

4.1. Ліцензіат або уповноважена ним особа під час проведення перевірки додержання ним Ліцензійних умов має право:

перевірити наявність у членів комісії службових посвідчень і одержати копію посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки;

ознайомитися з підставою для проведення позапланової перевірки з отриманням копії відповідного документа;

вимагати від комісії додержання вимог законодавства;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

одержати один примірник акта перевірки та ознайомитися з ним;

не допускати комісію до здійснення планової (позапланової) перевірки, якщо така перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", або посадова особа органу ліцензування не надала копій документів, передбачених цим Порядком, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Порядку, або в разі недодержання строків, або порядку повідомлення про здійснення планової перевірки тощо;

надавати письмові пояснення та (або) зауваження з питань, що виникають під час проведення перевірки.

4.2. Ліцензіат або уповноважена ним особа ліцензіата під час проведення планової (позапланової) перевірки додержання Ліцензійних умов зобов'язана:

допускати комісію до планової (позапланової) перевірки за умови дотримання порядку здійснення державного контролю, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та цим Порядком;

виконувати вимоги органу ліцензування щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки;

забезпечити членів комісії робочими місцями, які обладнані технічними засобами, необхідними для проведення перевірки.

V. Порядок проведення перевірки

5.1. Перед початком здійснення перевірки голова та члени комісії повинні пред'явити ліцензіату або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки, службові посвідчення та надати копію посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки.

5.2. Фізична особа - підприємець / керівник (заступник керівника) ліцензіата або уповноважена ним особа надає документи, які засвідчують його повноваження.

5.3. Перед початком здійснення перевірки комісія з перевірки у присутності представників ліцензіата може проводити вступну нараду, на якій уточнюються строк, місце проведення перевірки, перелік питань, щодо яких буде здійснюватися перевірка, та визначаються відповідальні особи по кожному питанню. Вступна нарада оформлюється протоколом (додаток 3), підписується присутніми на нараді представниками ліцензіата та членами комісії і затверджується керівником (заступником керівника) ліцензіата або уповноваженою ним особою.

5.4. Під час перевірки комісія перевіряє дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов при провадженні господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом у повному обсязі або в частині, у якій Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання.

5.5. Комісія під час перевірки додержання Ліцензійних умов перевіряє:

наявність документів, що підтверджують необхідну кількість персоналу з відповідною освітою і кваліфікацією (штатний розпис, положення, інструкції, накази, трудові договори з найманими працівниками, свідоцтва про освіту та кваліфікацію, плани-графіки перекваліфікації тощо);

наявність відповідних документів, що підтверджують періодичне підвищення кваліфікації персоналом за фахом у навчальних закладах у галузі залізничного транспорту;

наявність сертифікатів, що підтверджують проходження спеціального навчання працівниками суб'єкта перевезення небезпечних вантажів;

наявність відповідних документів з підтвердження перевірки знань персоналом питань охорони праці та протипожежної безпеки, а також нормативних документів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи;

спроможність ліцензіата виконувати свої фінансові зобов'язання перед споживачами послуг (аудиторський звіт, довідки щодо відсутності заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом України);

забезпечення ліцензіатом виконання договірних зобов'язань перед споживачами послуг в разі анулювання відповідної ліцензії;

наявність нормативної документації, згідно з якою надаються послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом (регламентні технічні умови, технологічні процеси, положення, інструкції, порядки, стандарти підприємства);

наявність сертифіката відповідності, виданого органом із сертифікації згідно з Положенням про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 01 червня 1998 року N 207, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 серпня 1998 року за N 525/2965, який підтверджує відповідність умов та порядку надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом, визначених у регламентних технічних умовах, умовам та порядку надання послуг, які надаються ліцензіатом згідно з його господарськими договорами;

наявність документів, що засвідчують належний стан матеріально-технічної бази, технологічного та технічного оснащення, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання, які забезпечують виконання вимог, установлених Ліцензійними умовами;

наявність сертифікованих транспортних засобів (власних або орендованих), за допомогою яких ліцензіат надає послуги;

забезпечення ліцензіатом гарантованого рівня безпеки та якості послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом;

наявність норм, що зобов'язують забезпечення ліцензіатом конфіденційності інформації щодо споживачів послуг, яким надаються відповідні послуги;

достовірність відомостей у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії;

відповідність відомостей, зазначених у ліцензії, відомостям, зазначеним в установчих документах ліцензіата;

наявність ліцензії (оригіналу) на провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом;

наявність документів про створення філій, інших відокремлених підрозділів ліцензіатом;

наявність копії(й) ліцензії, що підтверджує право філії(й) або іншого(их) відокремленого(их) підрозділу(ів) ліцензіата, за наявності, на провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом.

VI. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами перевірки у двох примірниках складається акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 4), кожен з яких підписується головою та членами комісії.

6.2. Порушення, виявлені під час проведення планової (позапланової) перевірки, викладаються в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти (підпункти) Ліцензійних умов, порушені ліцензіатом.

Довільне складання актів не допускається.

6.3. Ліцензіат (уповноважена ним особа), ознайомившись з наданим актом, підписує його.

6.4. Ліцензіат (уповноважена ним особа) у разі наявності зауважень щодо змісту акта перевірки або до процедури перевірки має право подати пояснення та зауваження щодо результатів перевірки, що є невід'ємною частиною такого акта.

6.5. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання одного примірника такого акта ліцензіатом (уповноваженою ним особою) засвідчується особистим підписом та проставлянням відбитка печатки (за наявності) на кожній сторінці акта перевірки із зазначенням дати ознайомлення і підписання.

6.6. У разі відмови ліцензіата (уповноваженої ним особи) ознайомлюватися з актом перевірки та (або) його підписувати голова комісії робить про це відповідний запис в акті перевірки, який у триденний строк після перевірки направляється ліцензіату поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

6.7. Якщо в акті перевірки зазначено порушення, що є підставою для анулювання ліцензії, комісією складаються відповідні акти, передбачені статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", за формами, наведеними в додатках 5 - 10 до цього Порядку.

6.8. Один примірник акта перевірки передається ліцензіату (уповноваженій ним особі), а другий зберігається в органі ліцензування.

6.9. Після закінчення перевірки органом ліцензування в присутності керівника (заступника керівника) ліцензіата може проводитися заключна нарада, де підбиваються підсумки перевірки.

Заключна нарада може оформлюватися протоколом (додаток 11), який підписується представниками ліцензіата і членами комісії та затверджується керівником (заступником керівника) ліцензіата (уповноваженою ним особою).

6.10. Документи, що стали підставою для проведення перевірки, складені та отримані під час проведення такої перевірки та за її результатами, зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.

VII. Підстави для анулювання ліцензії та складання актів, що є підставою для анулювання ліцензії

7.1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії визначено статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

7.2. Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов складається на підставі акта перевірки за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

Повторним порушенням вважається вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення.

7.3. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, складається на підставі акта перевірки, в якому зафіксовано виявлені факти надання ліцензіатом недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії, і перелік яких встановлено статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", та Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року N 756, за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку.

7.4. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій особі для провадження господарської діяльності складається комісією на підставі акта перевірки, під час якої виявлено факт передачі права на здійснення такої діяльності іншому суб'єкту господарювання, за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку.

7.5. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складається комісією на підставі акта перевірки, в якому зафіксовано факт неусунення порушень, виявлених під час проведення попередньої планової (позапланової) перевірки, за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку.

7.6. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов (додаток 9), складається на підставі акта перевірки, в якому наводяться підстави неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов.

7.7. Акт про відмову ліцензіата в проведенні планової (позапланової) перевірки складається комісією за формою, наведеною в додатку 10 до цього Порядку.

7.8. Відмовою ліцензіата від проведення перевірки вважаються:

відмова ліцензіата або уповноваженої ним особи надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов;

непризначення уповноваженої особи, яка має право представляти інтереси ліцензіата під час проведення перевірки, у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата фізичної особи - підприємця.

7.9. Акти, зазначені в статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", складаються в останній день проведення перевірки у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та членами комісії.

Ліцензіат або уповноважена ним особа, ознайомившись з наданим актом, у разі наявності зауважень вносить їх до акта, після чого письмово підтверджує факт ознайомлення з актом особистим підписом та проставлянням відбитка печатки (за наявності) на кожній сторінці акта перевірки із зазначенням дати ознайомлення і підписання та отримання одного примірника такого акта.

Один примірник акта після закінчення перевірки передається ліцензіату або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.

VIII. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

8.1. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування, що здійснив перевірку, не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта видає у двох примірниках розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов згідно з додатком 12 до цього Порядку або за наявності підстав, передбачених статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", приймає рішення про анулювання ліцензії.

8.2. Рішення щодо видачі розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов приймається органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або уповноваженої ним особи.

8.3. Один примірник розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта перевірки вручається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або уповноваженої особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається в органі ліцензування.

8.4. У разі відсутності ліцензіата або уповноваженої ним особи під час розгляду результатів перевірки рішення про видання розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов приймається без його (її) участі.

8.5. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов таке розпорядження в триденний строк з дня його прийняття супровідним листом (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) направляється ліцензіату. Копії супровідного листа та розпорядження залишаються в ліцензійній справі органу ліцензування.

8.6. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний у строк, визначений таким розпорядженням, подати у письмовій формі органу ліцензування, який видав це розпорядження, документальне підтвердження усунення порушень.

IX. Рішення про анулювання ліцензії

9.1. Рішення про анулювання ліцензії приймається Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії.

9.2. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або уповноваженої ним особи.

9.3. У разі неявки ліцензіата або уповноваженої ним особи розгляд питання про анулювання ліцензії може здійснюватись без його (її) участі за наявності підтвердження факту повідомлення ліцензіата.

9.4. Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки (попередніх перевірок) додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювались відповідні перевірки.

9.5. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення про анулювання попередньої ліцензії.

9.6. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття.

9.7. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), набирає чинності з дня прийняття такого рішення.

9.8. Витяг з рішення про анулювання ліцензії із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття вручається ліцензіату або надсилається за місцезнаходженням / місцем проживання ліцензіата рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

X. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

10.1. Якщо ліцензіат протягом тридцяти днів з дня прийняття Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, дія зазначеного рішення Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті зупиняється до прийняття відповідного рішення Держпідприємництвом України.

10.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання Держпідприємництвом України розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування під час розгляду та прийняття рішення про анулювання ліцензії.

10.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Директор
Департаменту безпеки

Ю. В. Гержод

 

(Державний Герб України)
________________________________
(найменування органу ліцензування)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планової/позапланової перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

від "___" __________ 20__ року

N ______

Видано на підставі наказу ________________________________________________ комісії у складі
                                                                                        (найменування органу ліцензування)
голови комісії _______________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ініціали)
та членів комісії: _____________________________________________________________________
                                                                                (посади, прізвища, ініціали)
___________________________________________________________________________________
для проведення ____________________________________________________ перевірки ліцензіата
                                                                                    (планова/позапланова)
___________________________________________________________________________________
                     (найменування (прізвище, ініціали) ліцензіата та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата)

Підстава для здійснення перевірки: _____________________________________________________
                                                                                           (дата та номер розпорядчого документа органу контролю)

Предмет перевірки: __________________________________________________________________
                                                                     (перевірка додержання Ліцензійних умов чи окремих їх пунктів або
___________________________________________________________________________________
                                                виконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов)

за період з _____________ 20__ року
                            (число, місяць)

до ________________ 20___ року
               (число, місяць)

у строк з ______________ 20__ року
                           (число, місяць)

до ________________ 20___ року
               (число, місяць)

_______________________
                      (посада)
            М. П.

_______________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

Журнал обліку посвідчень на право проведення перевірки ліцензіатів

N
з/п

Реквізити наказу про утворення комісії

Номер посвідчення

Найменування (прізвище, ініціали) ліцензіата

Місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата

Склад комісії

Вид перевірки (планова/позапланова) та строк її проведення

Підпис голови комісії

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ
ВСТУПНОЇ НАРАДИ
роботи комісії з перевірки

Найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові) ___________________________________

Місцезнаходження (місце проживання): ________________________________________________

Присутні

             від органу ліцензування:

голова комісії

____________________________________
                     (посада, прізвище, ініціали)

члени комісії:

____________________________________
                     (посада, прізвище, ініціали)

____________________________________
                     (посада, прізвище, ініціали)

від ліцензіата:

 
____________________________________
                     (посада, прізвище, ініціали)

____________________________________
                     (посада, прізвище, ініціали)

Підстава для проведення перевірки: наказ    від __ ________ 20__ року N ____
                                                               посвідчення від __ ____ 20__ року N ____

Місце проведення наради ___________________________________________________________

Найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________

Місцезнаходження (місце проживання): _______________________________________________

Дата проведення наради: ____________________________________________________________

Строк проведення перевірки:

початок ____________________;                 закінчення ____________________________________

Етапи перевірки:

1. Проведення вступної наради ______________________________________________________

2. Перевірка ліцензіата: початок _______________________; закінчення ____________________

3. Проведення заключної наради _____________________________________________________

Мета перевірки

Зміст перевірки ліцензіата

N
з/п

Пункт, абзац ЛУ*, ПК**

Питання

Прізвище та ініціали відповідального

Примітка

від органу ліцензування

від ліцензіата

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____________
* ЛУ - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстровані у Міністерстві юстиції України ______ за N _____.

** ПК - Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 322, зареєстрований у Міністерстві юстиції України ___________ за N ______.

Документування результатів перевірки підприємства:

Результати перевірки оформляються актом, який складається комісією після проведення перевірки.

Вимоги до конфіденційності:

Комісія зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на підприємстві під час перевірки.

Представники органу ліцензування:

Голова комісії

_________________________________
       (підпис)                       (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_________________________________
       (підпис)                       (ініціали, прізвище)

_________________________________
       (підпис)                       (ініціали, прізвище)

Представники ліцензіата:

 

_________________________________
       (підпис)                       (ініціали, прізвище)

_________________________________
       (підпис)                       (ініціали, прізвище)

_________________________________
       (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

(Державний Герб України)
_______________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ

                           проведення _____________________________________________
                                                                                                   (планової/позапланової)
                                        перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

                                                    від "___" _______ 20   р.           N _____

________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)

______________________
(номер та дата посвідчення)

Голова комісії _______________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: _____________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата __________________________________________________,
                                                                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України _______ за N ______, N _____ з "__" ___ 20__ року до "__" ___ 20__ року у __________________________________________________________________________________,
                                                        (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________,

ліцензія: серія ___, N ________, видана "__" ____ 20__ року

__________________________________________________________________________________,
                                                          (найменування органу ліцензування, що її видав)

на провадження господарської діяльності з перевезення __________________________________,

__________________________________________________________________________________

у присутності керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи
__________________________________________________________________________________
                                                (посада, прізвище, ініціали керівника або уповноваженої ним особи)

провели планову/позапланову перевірку додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України ______ 2013 року за N ________ (далі - Ліцензійні умови).

Про проведення перевірки мене повідомили за ____ календарних днів.

Перед початком перевірки мені було роз'яснено положення розділу IV Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 322, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України ______ 2013 року за N _______, стосовно прав та обов'язків уповноваженої особи ліцензіата під час проведення перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

 

_____________________________
(дата, підпис, прізвище та ініціали)

Під час проведення планової/позапланової перевірки встановлено:

N
з/п

Пункт, абзац ЛУ*, ПК**

Питання

Підтвердні документи

Висновок

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

____________
* ЛУ - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстровані у Міністерстві юстиції України ______ за N _____.

** ПК - Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 322, зареєстрований у Міністерстві юстиції України ___________ за N ______.

Цей акт складено на ____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
              (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

__________________________________________
              (підпис)                           (прізвище та ініціали)

__________________________________________
              (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Зауваження (заяви, повідомлення) ліцензіата щодо проведеної планової/позапланової перевірки: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

 

 

(Державний Герб України)
_________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Голова комісії ______________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ____________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата __________________________________________________
                                                                                                                     (посада, прізвище та ініціали)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" ____ 20__ року N _____ та акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" ____ 20__ року N __ (в якому зафіксовано аналогічне порушення і який складений під час дії цієї самої ліцензії), у присутності _______________________________________________________________________
                                                                               (прізвище та ініціали уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов виявлено, що ________________________________________________________________________
                                                                               (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
повторно допустив: __________________________________________________________________
                                                          (зазначаються повторно допущені порушення, що вчинені ліцензіатом протягом
___________________________________________________________________________________,
                                             строку дії ліцензії після застосування санкцій за аналогічне порушення)
що виявлено під час планової/позапланової перевірки.

Аналогічне порушення Ліцензійних умов було виявлено під час проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов
___________________________________________________________________________________,
                                                      (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
що зазначено в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "___" ____ 20___ року N __.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

_______________________________________________
                    (підпис)                                (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________________________________________
                    (підпис)                                (прізвище та ініціали)

_______________________________________________
                    (підпис)                                (прізвище та ініціали)

Повідомляємо про те, що "____" _____ 20___ року о _____ год. _________ хв. за адресою: ______________________________________________ відбудеться засідання Ліцензійної ради Укртрансінспекції України, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання ________________________________________________________________ Ліцензійних умов.
                                  (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищеназваному засіданні Ліцензійної ради.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

 

(Державний Герб України)
_______________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії

Голова комісії _______________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата __________________________________________________
                                                                                                                               (посада, прізвище та ініціали)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" _______ 20 __ року N __) в присутності
___________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище та ініціали уповноваженої ним особи)
виявлено, що _______________________________________________________________________
                                                                    (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
під час подання заяви від "__" ________ 20__ року про видачу ліцензії надав документи, в яких зазначив недостовірні відомості, а саме:
___________________________________________________________________________________
              (зазначаються недостовірні відомості, виявлені під час проведення перевірки, з порівнянням наданих
____________________________________________________________________________________
                                                              відомостей у документах, доданих до поданої заяви)
Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії документів з недостовірними даними та документи, що вказують на недостовірність даних, які містяться у зазначених вище документах, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

____________________________________________
             (підпис)                               (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________________________________________
             (підпис)                               (прізвище та ініціали)

____________________________________________
             (підпис)                               (прізвище та ініціали)

Повідомляємо про те, що "____" _____ 20___ року о __ год. ________ хв. за адресою: ______________________________________________ відбудеться засідання Ліцензійної ради Укртрансінспекції України, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання ___________________________________________________________ Ліцензійних умов.
                                (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищеназваному засіданні Ліцензійної ради.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

 

(Державний Герб України)
_______________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності

Голова комісії _______________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: _____________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата ___________________________________________________
                                                                                                                               (посада, прізвище та ініціали)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" _______ 20 __ року N __) в присутності
___________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище та ініціали уповноваженої ним особи)
встановлено, що ліцензіат _____________________________________________________________
                                                                                         (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
передав ліцензію (її копію) серії ____ N ____, видану "__" _____ 20__ року
органом ліцензування ________________________________________________________________,
                                                                                                   (найменування суб'єкта господарювання)
який, використовуючи таку ліцензію, провадив господарську діяльність з надання послуг з перевезення ________________________________________________________________________
                                                                                                           (вид робіт)

Документи, що підтверджують здійснення перевезень суб'єктом господарювання, а саме: ____________________________________________, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

____________________________________________
               (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________________________________________
               (підпис)                           (прізвище та ініціали)

____________________________________________
               (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Повідомляємо про те, що "____" _____ 20___ року о __ год. _____ хв. за адресою: _________________________________________ відбудеться засідання Ліцензійної ради Укртрансінспекції України, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання ______________________________________________________________ Ліцензійних умов.
                           (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищеназваному засіданні Ліцензійної ради.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та
ініціали)

 

(Державний Герб України)
_______________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Голова комісії ______________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ____________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата __________________________________________________
                                                                                                                           (посада, прізвище та ініціали)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" _______ 20__ року N __) в присутності
___________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище та ініціали уповноваженої ним особи)
встановлено, що ліцензіат ____________________________________________________________
                                                                                      (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
не усунув виявлені під час проведення попередньої планової/позапланової перевірки, що відбулася "__" _____ 20_______ року, такі порушення Ліцензійних умов, а саме: __________________________________________________________________________________
                                                               (зазначаються неусунуті порушення Ліцензійних умов)
__________________________________________________________________________________,
які зафіксовані в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" _______ 20___ року N ___ та дають підставу вважати ліцензіата таким, що не виконав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов від "___" _____ 20___ року N ____.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

_______________________________________
            (підпис)                       (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________________________________
            (підпис)                       (прізвище та ініціали)

_______________________________________
            (підпис)                       (прізвище та ініціали)

Повідомляємо про те, що "____" _____ 20___ року о __ год. _____ хв. за адресою: __________________________________________ відбудеться засідання Ліцензійної ради Укртрансінспекції України, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання ____________________________________________________________ Ліцензійних умов.
                           (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищеназваному засіданні Ліцензійної ради.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

 

(Державний Герб України)
_______________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ______________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище та ініціали)
                           ______________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата ____________________________________________________
                                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "___" _______ 20___ року N ________, у присутності ________________________________________________
                       (прізвище та ініціали уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Виявлені під час проведення планової/позапланової перевірки ___________________________________________________________ порушення Ліцензійних умов
                       (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
____________________________________________________________________________________
                (зазначаються тільки ті виявлені порушення Ліцензійних умов, які свідчать про неможливість ліцензіата
____________________________________________________________________________________
                                                                                              забезпечити їх виконання)
та на підставі пункту 7.6 розділу VII Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____ 2013 року за N ________________________, дають підставу вважати
__________________________________________________________________________________
                                                             (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
таким, що не може забезпечити виконання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України _____ 2013 року за N ________.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

________________________________________
           (підпис)                     (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

________________________________________
           (підпис)                     (прізвище та ініціали)

________________________________________
           (підпис)                     (прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

 

(Державний Герб України)
_______________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про відмову ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки

Голова комісії _______________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата ___________________________________________________
                                                                                                                          (посада, прізвище та ініціали)
(посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України _____ 2013 року за N ________, N _ з "_" __ 20__ року до "__" __ 20__ року
у _________________________________________________________________________________,
                                                        (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
код за ЄДРПОУ ____________________________________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________,
ліцензія: серія ___, N ________, видана "__" ____ 20__ року
__________________________________________________________________________________,
                                                                (найменування органу ліцензування, що її видав)
на провадження господарської діяльності з перевезення ___________________________________
___________________________________________________________________________________
у присутності керівника ліцензіата або уповноваженої особи (фізичної особи - підприємця) ___________________________________________________________________________________
                                            (посада, прізвище, ініціали керівника або уповноваженої особи)
або за відсутності _____________________ встановили факт відмови ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки діяльності ліцензіата з питань додержання Ліцензійних умов.

УСТАНОВИЛИ:

Під час намагання членів комісії провести планову/позапланову перевірку додержання ___________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
вимог Ліцензійних умов ______________________________________________________________
                                                                                    (описуються дії ліцензіата, що свідчать про відмову ліцензіата
___________________________________________________________________________________
                                              в проведенні планової/позапланової перевірки, та відповідні дії комісії;
___________________________________________________________________________________
        зазначаються особи, що засвідчують факт відмови ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки
___________________________________________________________________________________
          (за їх наявності), листи (заяви, повідомлення) ліцензіата, інших осіб, що містять інформацію щодо фактичної
___________________________________________________________________________________
                       відмови від проведення планової/позапланової перевірки або ухиляння ліцензіата від проведення
___________________________________________________________________________________
                                                                              планової/позапланової перевірки)

Документи, що підтверджують відмову _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                             (найменування ліцензіата (прізвища, ім'я та по батькові))
у проведенні планової/позапланової перевірки, а саме: ____________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                             (зазначаються реквізити документів)
додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до вимог пункту 7.7 розділу VII Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 322, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України ______ 2013 року за N ________, дії ______________________________________________________________
                                                                            (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
є відмовою ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

____________________________________
           (підпис)                 (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________________________________
           (підпис)                 (прізвище та ініціали)

____________________________________
           (підпис)                 (прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

 

ПРОТОКОЛ
заключної наради роботи комісії з перевірки

Найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові) ____________________________________
Місцезнаходження (місце проживання): _________________________________________________

Присутні:

від органу ліцензування:

голова комісії

_____________________________________
                   (посада, прізвище, ініціали)

члени комісії:

_____________________________________
                   (посада, прізвище, ініціали)

_____________________________________
                   (посада, прізвище, ініціали)

Представники ліцензіата:

 

_____________________________________
                   (посада, прізвище, ініціали)

_____________________________________
                   (посада, прізвище, ініціали)

Місце проведення наради _____________________________________________________________
Найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові) ____________________________________
Місцезнаходження (місце проживання): _________________________________________________
Дата проведення наради: _____________________________________________________________
Питання: ___________________________________________________________________________
Висновки: __________________________________________________________________________
Представники органу ліцензування:

голова комісії

_________________________________
  (підпис)                           (ініціали, прізвище)

члени комісії:

_________________________________
  (підпис)                           (ініціали, прізвище)

_________________________________
  (підпис)                           (ініціали, прізвище)

Представники ліцензіата:

 

_________________________________
  (підпис)                           (ініціали, прізвище)

 

(Державний Герб України)
_______________________________________
(найменування органу ліцензування)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

від "______" ____________ 20___ року N _____

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на підставі акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від _______ N _________
__________________________________________________________________________________
                                                          (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
__________________________________________________________________________________
                                                                                                  (зміст заходів)

Інформацію про усунення порушень надати до __________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування органу ліцензування)
у письмовій формі до "___" _____________ 20__ року.

У разі невиконання цього розпорядження або в разі встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.

______________________
                      (посада)

_____________________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос