Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга и представления уведомления о его присвоении

Минфин
Порядок, Приказ от 28.05.2013 № 560
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2013

м. Київ

N 560

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 984/23516

Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 8 червня 2015 року N 542)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", абзацу третього пункту 9 Порядку взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року N 747, постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року N 189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за N 381/7702, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, та з метою забезпечення постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 27 серпня 2010 року N 150 "Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2010 року за N 892/18187.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В. С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Державної служби фінансового
моніторингу України

В. П. Зубрій

Міністр інфраструктури України

В. Козак

Заступник Голови
Національного банку України

О. О. Ткаченко

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Д. Тевелєв

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Б. Візіров

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

 

ПОРЯДОК
формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння

I. Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу та їх відокремлені підрозділи (далі - суб'єкти), що здійснюють подання інформації згідно з вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

ключові реквізити - відомості про суб'єкта, вказані у формі обліку і зміна яких потребує присвоєння нового облікового ідентифікатора, якими є:

1) для суб'єктів, які не є банками, - юридичних осіб (відокремлених підрозділів):

код за ЄДРПОУ;

тип суб'єкта;

2) для суб'єктів, які є банками (їх відокремлених підрозділів), або філій іноземних банків:

код за ЄДРПОУ;

тип суб'єкта;

код банківської установи;

внутрішньобанківський реєстраційний код;

3) для суб'єктів, які є фізичними особами:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

тип суб'єкта;

обліковий ідентифікатор - комбінація з літер латинського алфавіту та цифр, яку Держфінмоніторинг України присвоює суб'єкту під час взяття його на облік і яка використовується ним під час виконання обов'язків відповідно до Закону, в тому числі реєстрації та подання інформації Держфінмоніторингу України, подання запитів до державних органів щодо ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках;

реквізити - будь-які відомості про суб'єкта, вказані у формі обліку;

форма обліку - документ установленого зразка (в паперовій або електронній формі), який поданий суб'єктом для постановки на облік у Держфінмоніторингу України або внесення змін до реквізитів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

II. Формування облікового ідентифікатора

1. Обліковий ідентифікатор формується Держфінмоніторингом України на підставі ключових реквізитів форми обліку, яка подана суб'єктом у встановленому законодавством порядку.

При формуванні облікового ідентифікатора для відокремлених підрозділів суб'єкта додатково враховується порядковий номер останнього взятого на облік у Держфінмоніторингу України відокремленого підрозділу такого суб'єкта.

2. У разі зміни ключових реквізитів суб'єкта присвоєний обліковий ідентифікатор анулюється та у встановленому порядку формується новий.

III. Надання повідомлення про присвоєння облікового ідентифікатора

1. Повідомленням про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу, яке використовується ним при здійсненні запитів до державних органів стосовно ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках, є сформовані на підставі актуальних реквізитів:

для суб'єктів - фізичних осіб, які в установленому законом порядку через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, - свідоцтво про постановку суб'єкта первинного фінансового моніторингу на облік (далі - свідоцтво);

для інших суб'єктів - довідка про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - довідка).

Форми довідки та свідоцтва наведені у додатках 1, 2 до цього Порядку.

2. У разі потреби отримання повідомлення про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкт, який став на облік, звертається до Держфінмоніторингу України листом, що завірений підписом суб'єкта (керівника) та печаткою суб'єкта (у разі наявності), в якому зазначається дата останньої поданої форми обліку (далі - лист-звернення).

3. Держфінмоніторинг України протягом п'яти робочих днів з дати одержання листа-звернення формує та надсилає суб'єкту довідку.

Довідка надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання, адресою перебування) суб'єкта, яке зазначено у формі обліку.

4. У разі втрати або пошкодження довідки або зміни реквізитів, які не є ключовими, для отримання нової довідки суб'єкт подає до Держфінмоніторингу України лист-звернення, в якому зазначаються такі обставини.

За результатами розгляду листа-звернення Держфінмоніторинг України в установленому порядку надсилає суб'єкту нову довідку.

5. Суб'єкту - фізичній особі, яка в установленому законом порядку через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, Держфінмоніторинг України разом з повідомленням про результати обробки форми обліку надає свідоцтво.

6. У разі втрати або пошкодження свідоцтва для отримання нового суб'єкт подає до Держфінмоніторингу України лист-звернення, в якому зазначаються такі обставини.

Держфінмоніторинг України протягом п'яти робочих днів з дати отримання листа-звернення надсилає суб'єкту нове свідоцтво, якому присвоюється номер свідоцтва, що було втрачено або пошкоджено.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, Україна
тел.: 380-(44) 594 1601, факс: 380-(44) 594 1600
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua, www.sdfm.gov.ua
"___" ____________ 20__N ____ /_____

(назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові))
____________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

ДОВІДКА ПРО ПРИСВОЄННЯ ОБЛІКОВОГО ІДЕНТИФІКАТОРА СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

 

______________________
(посада) 

____________
(підпис) 

______________________
(П. І. Б.)

 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, Україна
тел.: 380-(44) 594 1601, факс: 380-(44) 594 1600
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua, www.sdfm.gov.ua
"___" ____________ 20__N ____ /_____

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
_________________________________________
(місце проживання / місце фактичного здійснення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

СВІДОЦТВО N ____________
ПРО ПОСТАНОВКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НА ОБЛІК

 

______________________
(посада) 

____________
(підпис) 

______________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос