Идет загрузка документа (141 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке отчетности Центрального депозитария ценных бумаг в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 28.05.2013 № 894
редакция действует с 01.03.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.05.2013

м. Київ

N 894

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 975/23507

Про затвердження Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26 листопада 2015 року N 1920
,
 від 26 квітня 2016 року N 497
,
 від 10 січня 2017 року N 1
,
від 1 лютого 2018 року N 58
,
від 28 грудня 2018 року N 940
,
від 14 листопада 2019 року N 689

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України "Про депозитарну систему України" та пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме: порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі - Дані) про депозитарну діяльність Центрального депозитарію.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

дата виникнення нерегулярних Даних - дата, яка виникає у випадках, визначених пунктом 2 розділу III цього Положення;

нерегулярні Дані - Дані, визначені пунктом 4 розділу II цього Положення;

термін "депозитарій-кореспондент" вживається в цьому Положенні у значенні, визначеному у Законі України "Про депозитарну систему України";

терміни "облікова операція" та "адміністративна операція" вживаються в цьому Положенні у значеннях, визначених у нормативно-правовому акті Комісії, що регулює провадження депозитарної діяльності.

3. Дані Центрального депозитарію подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії.

4. Щоденні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня. Нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою, за одну дату подаються один раз протягом робочого дня.

5. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1 - 21 до цього Положення.

(абзац другий пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.04.2016 р. N 497)

6. Дані Центрального депозитарію складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

7. Розрахунок Центральним депозитарієм пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні депозитарної діяльності.

(пункт 7 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1920)

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Центральний депозитарій зобов'язаний подати Дані відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Центрального депозитарію та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки Центрального депозитарію та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію (кількість) аркушів".

9. Електронна форма Даних Центрального депозитарію складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

10. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності Центрального депозитарію, Центральний депозитарій наводить її у примітках до довідки.

II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щомісячні;

(абзац третій пункту 1 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1920
,
 від 26.04.2016 р. N 497)

щоквартальні;

(абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1920
,
 від 26.04.2016 р. N 497)

нерегулярні.

2. Щоденні Дані Центрального депозитарію складаються з довідки про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій (додаток 1).

(пункт 2 розділу ІІ у редакції рішень Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2016 р. N 497
,
від 14.11.2019 р. N 689)

3. Щомісячні Дані Центрального депозитарію складаються з:

1) довідки про пруденційні нормативи Центрального депозитарію (додаток 2);

(підпункт 1 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.11.2019 р. N 689)

2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 3);

(підпункт 2 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.11.2019 р. N 689)

3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 4);

(підпункт 3 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.11.2019 р. N 689)

4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 5).

(підпункт 4 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.11.2019 р. N 689)

(пункт 3 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1920)

4. Щоквартальні Дані Центрального депозитарію складаються з:

1) довідки про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 6);

(підпункт 1 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.11.2019 р. N 689)

2) довідки про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 7);

(підпункт 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.11.2019 р. N 689)

3) підпункт 3 пункту 4 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689
,
у зв'язку з цим підпункти 4 - 9
 вважати відповідно підпунктами 3 - 8
)

3) довідки про цінні папери, які обслуговуються Центральним депозитарієм (додаток 8);

(підпункт 3 пункту 4 розділу II у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

4) підпункт 4 пункту 4 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

5) підпункт 5 пункту 4 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689
,
у зв'язку з цим підпункти 6 - 8
 вважати відповідно підпунктами 4 - 6
)

4) довідки про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення (додаток 9);

(підпункт 4 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.11.2019 р. N 689)

5) підпункт 5 пункту 4 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689,
у зв'язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 5)

5) довідки про складення реєстрів власників іменних цінних паперів (додаток 10).

(підпункт 5 пункту 4 розділу II у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

5. Нерегулярні Дані депозитарію складаються з:

1) довідки про кореспондентські відносини Центрального депозитарію (додаток 11);

2) довідки про факти порушення депозитарною установою депозитарного балансу (додаток 13). Дані подаються за агрегованим (агрегованими) рахунком (рахунками) депозитарної установи в Центральному депозитарії.

(пункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.04.2016 р. N 497
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Центральний депозитарій подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше кінця дня, наступного за звітним;

(абзац другий пункту 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2016 р. N 497)

щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

(абзац третій пункту 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2016 р. N 497)

щоквартальні - не пізніше 25 (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом;

(абзац четвертий пункту 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2016 р. N 497)

нерегулярні - протягом трьох робочих днів після дати їх виникнення.

2. Нерегулярні Дані Центрального депозитарію подаються за фактом їх виникнення у таких випадках:

призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів;

внесення Центральним депозитарієм до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарних установ;

укладання/розірвання Центральним депозитарієм договорів про кореспондентські відносини;

прийняття Центральним депозитарієм стандартів депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм та прийняття стандартів документообігу щодо операцій з цінними паперами, які оформлюються виключно в паперовій формі в довільному вигляді на фірмовому бланку Центрального депозитарію.

3. Центральний депозитарій у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному у розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні містити супровідну довідку для виправлених Даних Центрального депозитарію (додаток 12), в якій зазначаються причини заміни.

(пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.11.2019 р. N 689)

4. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

5. Строк подання Даних Центральним депозитарієм продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з вилученням документів Центрального депозитарію у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації).

Дані Центрального депозитарію мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації (з наданням копій документів, які підтверджують повернення вилученої документації).

6. Державний контроль за дотриманням Центральним депозитарієм вимог цього Положення здійснює Комісія.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

(Нумерацію додатків змінено згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року N 689)

Довідка про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Дані про емітента: найменування

5

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

6

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

7

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

8

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

9

Дані про цінні папери: код1

10

Дані про цінні папери: номінальна вартість

11

Дані про цінні папери: код валюти2

12

Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта: "1" - депозитарна установа, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент, "4" - Національний банк України, "5" - особа, що провадить клірингову діяльність

13

Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування

14

Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

15

Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

16

Тип рахунку клієнта Центрального депозитарію: "1" - сегрегований, "2" - сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, "3" - агрегований

17

Кількість рахунків певного типу клієнта, шт.

18

Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, шт.

19

Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу клієнта

20

Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, на початок звітного дня, шт.

21

Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, на кінець звітного дня, шт.

22

Дані про операції, здійснені протягом звітного дня: вид операції на рахунку (рахунках) певного типу клієнта ("1" - зарахування, "2" - переказ, пов'язаний з обслуговуванням операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", "3" - переказ, пов'язаний з обслуговуванням обігу цінних паперів, "4" - переказ, пов'язаний з проведенням корпоративних операцій, "5" - списання, "6" - інше)

23

Дані про операції, здійснені протягом звітного дня на рахунку (рахунках) певного типу клієнта: кількість операцій, шт.

24

Дані про операцію, здійснену протягом звітного дня на рахунку (рахунках) певного типу клієнта: кількість цінних паперів, шт.

25

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

(додаток 1 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

 

Довідка про здійснені Центральним депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі

Додаток 2 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 листопада 2019 року N 689)

 

ДОВІДКА
про пруденційні нормативи Центрального депозитарію

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

(додаток 2 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1920)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів

1

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

2

Рік, за який складено Дані

3

Звітний місяць

4

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

5

Розмір власних коштів, грн

6

Зареєстрований статутний капітал, грн

7

Резервний капітал, грн

8

Додатковий капітал, грн

9

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

10

Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)

11

Неоплачений статутний капітал, грн

12

Вилучений статутний капітал, грн

13

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

14

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн

13

Рядок виключено

15

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

16

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

17

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

18

Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн

19

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

20

Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн

21

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

22

Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

23

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

24

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)

25

Гудвіл, грн

26

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн

27

Відстрочені податкові активи, грн

28

Витрати майбутніх періодів, грн

29

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

30

Капітал у дооцінках, грн

31

Примітки

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(додаток 17 визнано додатком 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат

1

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

2

Рік, за який складено Дані

3

Звітний місяць

4

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

5

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн

6

Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн

7

Витрати на службові відрядження, грн

8

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн

9

Витрати на оплату послуг зв'язку, грн

10

Винагороди за консультаційні послуги, грн

11

Винагороди за інформаційні послуги, грн

12

Винагороди за аудиторські послуги, грн

13

Винагороди за інші послуги, грн

14

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн

15

Витрати на охорону приміщень, грн

16

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

17

Примітки

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(додаток 18 визнано додатком 4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(додаток 19 визнано додатком 5 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

 

Довідка про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента

Додаток 6 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 листопада 2019 року N 689)

 

Довідка про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта ("1" - депозитарна установа, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент, "4" - Національний банк України, "5" - особа, що провадить клірингову діяльність)

6

Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування

7

Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

8

Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

9

Тип рахунку клієнта Центрального депозитарію: "1" - сегрегований, "2" - сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, "3" - агрегований

10

Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: кількість відкритих рахунків на початок періоду, шт.

11

Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: відкрито рахунків за період, шт.

12

Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: закрито рахунків за період, шт.

13

Дані про рахунок (рахунки) певного типу клієнта: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, шт.

14

Примітки

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

(додаток 6 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

 

Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

6

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

7

Дані про емітента: найменування

8

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

10

Дані про цінні папери: код1

11

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

12

Дані про цінні папери: код валюти2

13

Дані про операції: вид операцій за рахунками клієнтів ("1" - зарахування, "2" - переказ, "3" - списання)

14

Дані про операції: подія, з якою пов'язано проведення операцій ("1" - отримання депозитарного активу, "2" - розміщення цінних паперів, "3" - обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", "4" - вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки без додержання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", "5" - вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", "6" - вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", "7" - викуп емітентом власних цінних паперів, "8" - продаж цінних паперів, викуплених емітентом, "9" - дроблення, "10" - консолідація, "11" - конвертація цінних паперів, "12" - погашення цінних паперів, "13" - анулювання цінних паперів, "14" - інше)

15

Дані про операції: кількість операцій, шт.

16

Дані про операції: кількість цінних паперів, шт.

17

Дані про операції: номінальна вартість

18

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

(додаток 7 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

 

Довідка про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії

Додаток 8 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 листопада 2019 року N 689)

 

Довідка про цінні папери, які обслуговуються Центральним депозитарієм

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані1

4

Рік, за який складено Дані

5

Дані про емітента: найменування

6

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

7

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

8

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

10

Дані про цінні папери: код1

11

Дані про цінні папери: номінальна вартість

12

Дані про депозитарний актив: вид активу ("1" - глобальний сертифікат, "2" - тимчасовий глобальний сертифікат, "3" - запис на рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-клірингових установах, "4" - інше)

13

Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта ("1" - депозитарна установа, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент, "4" - Національний банк України, "5" - особа, що провадить клірингову діяльність)

14

Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування

15

Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

16

Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

17

Тип рахунків клієнта Центрального депозитарію: "1" - сегрегований, "2" - сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, "3" - агрегований

18

Кількість рахунків певного типу клієнта

19

Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, шт.

20

Загальна номінальна вартість на рахунку (рахунках) певного типу клієнта, шт.

21

Примітки

____________
1 Станом на останній день звітного кварталу.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

(додаток 8 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

 

Довідка про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом

Додаток 9 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 листопада 2019 року N 689)

 

Довідка про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення

6

Посада особи, яка виявила порушення

7

Дата виявлення порушення

8

Номер протоколу

9

Суть порушення

10

Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії

11

Примітки

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

Довідка про складення реєстрів власників іменних цінних паперів

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Дані про емітента: найменування

6

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

7

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

8

Підстава складення:
"1" - рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) загальних зборів;
"2" - рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення позачергових загальних зборів;
"3" - на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;
"4" - настання терміну звітності Центрального депозитарію або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, перед емітентом відповідно до договору (договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів) стосовно переліку власників;
"5" - публічна безвідклична пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (стали) (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства / контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій;
"6" - публічна безвідклична вимога;
"7" - настання строку виплати доходів за цінними паперами;
"8" - рішення про припинення діяльності емітента;
"9" - рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Комісії під час здійснення контролю за випуском і обігом цінних паперів;
"10" - для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій;
"11" - інше

9

Дата, станом на яку складався реєстр

10

Дата надання реєстру

11

Особа, якій надано реєстр: "1" - емітент цінних паперів, "2" - депозитарна установа, з якою емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, "3" - депозитарна установа, з якою акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента, "4" - член реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, "5" - інше

12

Спосіб надання реєстру

13

Примітки

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

(додаток 10 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

 

Довідка про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи

Додаток 11 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 листопада 2019 року N 689)

 

Довідка про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів

Додаток 13 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 листопада 2019 року N 689)

 

Довідка щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарними установами

Додаток 14 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 листопада 2019 року N 689)

 

Довідка про кореспондентські відносини Центрального депозитарію

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата виникнення нерегулярних Даних

4

Договір про кореспондентські відносини: номер

5

Договір про кореспондентські відносини: дата укладання

6

Договір про кореспондентські відносини: дата розірвання

7

Дані про депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований депозитарій-кореспондент

8

Дані про депозитарію-кореспондента: повне найменування

9

Дані про депозитарію-кореспондента: країна реєстрації1

10

Дані про депозитарію-кореспондента: місцезнаходження

11

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

Супровідна довідка для виправлених Даних Центрального депозитарію

1

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

2

Дата заповнення

3

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

4

Примітки

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

Довідка про факти порушення депозитарною установою депозитарного балансу1

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Дані про депозитарну установу: найменування

5

Дані про депозитарну установу: код за ЄДРПОУ

6

Дані про депозитарну установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

7

Вид порушення: "0" - депозитарною установою не надано інформації для звірки балансу, "1" - депозитарною установою не виконано зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, клієнтів, "2" - депозитарною установою не виконано списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів

8

Дані про емітента: найменування

9

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

10

Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)

11

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

12

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

13

Дані про цінні папери: код2

14

Дані про цінні папери: номінальна вартість

15

Дані про цінні папери: код валюти3

16

Загальна кількість цінних паперів на відповідному агрегованому рахунку, шт.

17

Загальна номінальна вартість цінних паперів на відповідному агрегованому рахунку, шт.

18

Примітки

Примітка. У разі зазначення у рядку 7 виду порушення "0" дані, зазначені у рядках 8 - 17, не подаються.

____________
1 Дані подаються за цінними паперами, випуски яких зареєстровано в бездокументарній формі.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Козловська

(Положення доповнено додатком 13 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.11.2019 р. N 689)

 

ДОВІДКА
про вихід/невихід депозитарних установ на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію

Додаток 20 виключено

(Положення доповнено додатком 20 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2016 р. N 497
,
додаток 20 виключено згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

 

ДОВІДКА
про передачу депозитарною установою на зберігання документів, баз даних, копій баз даних уповноваженому на зберігання

Додаток 21 виключено

(Положення доповнено додатком 21 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2016 р. N 497
,
додаток 21 виключено згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 689)

____________

Опрос