Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях

Национальный банк
Постановление от 17.05.2013 № 172
действует с 25.06.2013

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.05.2013

м. Київ

N 172

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2013 р. за N 895/23427

Про затвердження Змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

Відповідно до статей 7, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 231/2671 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

 

Зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

1. У розділі 2:

у пункті 2.1:

в абзаці першому підпункту 2.1.3 слова "в іноземній валюті, що відкриваються для кредитування резидентів у гривнях" виключити;

в абзаці першому підпункту 2.1.4 слова "для кредитування резидентів у гривнях" виключити;

у підпункті 2.2.2 пункту 2.2 слова "що відкриваються для кредитування резидентів у гривнях" виключити.

2. У розділі 3:

в абзаці першому пункту 3.2 слова "крім кореспондентських рахунків ЄБРР, що відкриваються для кредитування резидентів у гривнях" виключити;

пункт 3.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.6 уважати відповідно пунктами 3.3 - 3.5.

3. У розділі 4:

абзац третій преамбули викласти в такій редакції:

"Вимоги цього розділу поширюються на кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях з урахуванням вимог, передбачених розділом 5 цього Положення";

в абзаці третьому пункту 4.2 слова та цифри "вимогам пункту 4.4 Положення" замінити словами та цифрами "вимогам пункту 4.4 цього розділу або розділу 5 цього Положення";

у пункті 4.4:

пункт після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вимоги цього пункту щодо операцій з купівлі іноземної валюти банками-нерезидентами з їх кореспондентських рахунків у гривнях не застосовуються у випадку, передбаченому пунктом 4.9 цього розділу".

У зв'язку з цим абзац двадцять перший уважати абзацом двадцять другим;

абзац двадцять другий доповнити словами та цифрою "а ЄБРР також для проведення операцій, передбачених розділом 5 цього Положення";

у пункті 4.6:

в абзаці третьому слова та цифри "підпунктах 4.3 та 4.4" замінити словами та цифрами "пунктах 4.3, 4.4 цього розділу та розділі 5 цього Положення";

в абзаці четвертому слова "або видає індивідуальну ліцензію на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України" виключити;

друге речення пункту 4.8 після слів "банкам-нерезидентам" доповнити словами "(крім ЄБРР)";

пункт 4.9 викласти в такій редакції:

"4.9. Уповноважений банк за дорученням ЄБРР купує іноземну валюту за гривні на міжбанківському валютному ринку України в порядку, установленому пунктом 5.9 розділу 5 цього Положення".

4. Розділ 5 викласти в такій редакції:

"5. Особливості проведення операцій за кореспондентськими рахунками ЄБРР у гривнях, відкритими в уповноважених банках України

5.1. ЄБРР має право використовувати власні кореспондентські рахунки в гривнях для проведення операцій у гривнях між ЄБРР та резидентами в межах статутної діяльності ЄБРР в Україні згідно з Угодою про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку від 29 травня 1990 року та відповідно до міжнародних договорів України, укладених з ЄБРР, зокрема:

операцій за кредитним договором, договором позики, що передбачає проведення таких операцій між ЄБРР та резидентом-позичальником у гривнях (уключаючи встановлені відповідним договором відсотки, комісійні винагороди, неустойки тощо);

операцій з одержання ЄБРР міжбанківського кредиту від уповноваженого банку та його погашення (уключаючи встановлені відповідним договором відсотки, комісійні винагороди, неустойки тощо);

операцій за міжнародними договорами України;

операцій, пов'язаних з іноземним інвестуванням в Україну, що здійснюються в межах забезпечення статутної діяльності ЄБРР на підставі рішень Ради Директорів ЄБРР та внутрішніх процедур ЄБРР;

операцій, пов'язаних із забезпеченням виконання ЄБРР як гарантом/поручителем зобов'язань у гривнях за резидента-боржника перед резидентом-кредитором (уключаючи плату за надання гарантії, переказування ЄБРР коштів резиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією/порукою зобов'язань у гривнях резидента-боржника, відшкодування резидентом коштів, перерахованих ЄБРР резиденту-кредитору відповідно до виданої гарантії/поруки);

операцій із виплати ЄБРР страхового відшкодування за договором майнового страхування;

операцій, пов'язаних із задоволенням вимог ЄБРР як кредитора шляхом реалізації предмета застави за гривні в разі невиконання резидентом-боржником своїх зобов'язань;

операцій із розміщення ЄБРР депозиту на рахунку, відкритому в уповноваженому банку України, та повернення уповноваженим банком залученого депозиту ЄБРР (уключаючи проценти);

операцій за угодою (договором) про залучення уповноваженим банком коштів ЄБРР на умовах субординованого боргу;

платежів з оплати продукції, робіт, послуг на підставі відповідних договорів (у тому числі оплати юридичних і нотаріальних послуг, послуг реєстраторів, платежів за договорами страхування, біржових зборів тощо), що здійснюються для забезпечення офіційної діяльності ЄБРР в Україні;

операцій із перерахування коштів (без обмеження за сумою) на рахунок типу "Н", відкритий Постійному представництву ЄБРР в Україні;

операцій із купівлі або продажу іноземної валюти за гривні;

операцій із переліку, зазначеного в пунктах 4.3 та 4.4 розділу 4 цього Положення, крім визначених цим пунктом;

інших операцій у рамках офіційної діяльності ЄБРР в Україні, що не суперечать законодавству України.

5.2. Розрахунки між резидентами та ЄБРР у гривнях здійснюються згідно з вимогами законодавства України з питань проведення таких розрахунків.

5.3. Для забезпечення впровадження проектів, що реалізовуються на території України за рахунок фінансування ЄБРР у гривнях, ЄБРР дозволяється:

у разі необхідності підтримання поточної ліквідності отримувати міжбанківський кредит у гривнях від уповноваженого банку;

у разі виникнення тимчасового профіциту ліквідності розміщувати в уповноваженому банку депозит у гривнях на строк, установлений відповідним договором. На такий депозит ЄБРР не поширюються вимоги нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну та пункту 5.4 цього розділу.

5.4. ЄБРР має право проводити розрахунки в гривнях за операціями, пов'язаними з іноземним інвестуванням в Україну, у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну, виключно через відкриті в уповноважених банках України окремі рахунки, призначені для обліку цих операцій (балансові рахунки 1602 "Кошти в розрахунках інших банків"). ЄБРР дозволяється перераховувати кошти на ці рахунки з власних кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених банках України, та проводити зворотні операції - перераховувати кошти з окремих рахунків, призначених для обліку інвестицій ЄБРР, на власні кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях, відкриті в уповноважених банках України.

5.5. ЄБРР має право в рамках міжнародних договорів України, укладених з ЄБРР, здійснювати з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях платежі від імені резидента-платника на виконання зобов'язань останнього перед контрагентом (резидентом або нерезидентом) за договором про купівлю-продаж продукції (виконання робіт, надання послуг). Такі платежі мають здійснюватися на відкритий в уповноваженому банку поточний рахунок у гривнях отримувача коштів (резидента-контрагента або постійного представництва нерезидента в Україні, через яке здійснюються розрахунки з нерезидентом-контрагентом за договором із резидентом-платником).

Уповноважений банк, що обслуговує поточний рахунок постійного представництва нерезидента в Україні, на користь якого надійшли кошти з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях, здійснює контроль за проведенням такої платіжної операції аналогічно до порядку, установленого абзацами другим і третім пункту 4.2 розділу 4 цього Положення.

5.6. Обслуговування уповноваженим банком України операцій клієнта резидента-позичальника за кредитним договором / договором позики, який передбачає проведення таких операцій між ЄБРР та резидентом-позичальником у гривнях, здійснюється на підставі відповідного договору.

5.7. ЄБРР та резиденти в платіжному дорученні на перерахування коштів у гривнях із кореспондентського рахунку або на кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях обов'язково зазначають номер і дату договору між ЄБРР та резидентом, зміст операції, код операції. У випадку, передбаченому пунктом 5.5 цього розділу, у платіжному дорученні ЄБРР додатково зазначаються найменування та місцезнаходження резидента-платника, від імені якого ЄБРР здійснює перерахування коштів, та назва, номер, дата документів, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

Уповноважений банк забезпечує під час перерахування коштів у гривнях із кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях через систему електронних платежів Національного банку України на користь резидентів перевірку наявності в платіжних дорученнях ЄБРР номера і дати договору, змісту операції, коду операції тощо.

5.8. Уповноважені банки в разі проведення платіжних операцій за поточними рахунками клієнтів - контрагентів ЄБРР у гривнях здійснюють контроль за відповідністю цих операцій законодавству України в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань проведення відповідних операцій резидентів із нерезидентами, та з урахуванням вимог абзаців другого і третього пункту 4.2, абзацу десятого пункту 4.3 розділу 4 цього Положення (крім вимоги щодо подання довідки податкового органу про відсутність заборгованості за платежами перед бюджетом).

5.9. Уповноважений банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, зобов'язаний купувати іноземну валюту за дорученням ЄБРР на підставі заяви про купівлю іноземної валюти (без подання ЄБРР додаткових документів).

Кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються на кореспондентський рахунок ЄБРР в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України та/або в банку за межами України".

5. У розділі 7:

абзац четвертий пункту 7.3 доповнити словами та цифрами "(у разі перерахування коштів на користь ЄБРР правильність оформлення платіжного доручення визначається відповідно до пункту 5.7 розділу 5 цього Положення)";

абзац другий пункту 7.5 після цифр "4.4" доповнити словом та цифрою "розділу 4";

у пункті 7.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7.6. Контрольні функції уповноваженого банку за здійсненням операцій через кореспондентський рахунок ЄБРР";

у підпункті 7.6.1 цифри та слова "7.2 цього розділу" замінити цифрами та словами "7.2, 7.3 цього розділу та цього пункту";

у підпункті 7.6.2:

в абзаці третьому слова "про надання кредиту в гривнях" виключити;

в абзаці п'ятому слова та цифри "третього пункту 5.6" замінити словами та цифрами "другого пункту 5.7";

у підпункті 7.6.3:

в абзаці другому слова "про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції" замінити словами "зміст операції, код операції тощо";

в абзаці третьому слова "резидента-позичальника уповноваженого банку оригінал договору про надання кредиту в гривнях" замінити словами "уповноваженого банку необхідні документи, що підтверджують правомірність надходження цих коштів";

в абзаці шостому цифри та слово "5.2 розділу 5" замінити цифрами та словом "4.2 розділу 4";

у підпункті 7.6.4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"правомірність здійснення операцій (наявність такої операції в переліку операцій, зазначених у пунктах 4.3, 4.4 розділу 4 та розділі 5 цього Положення)";

в абзаці третьому слова "про надання кредиту, укладеного між ЄБРР та резидентом" виключити.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

Опрос