Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины с Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 20.05.2013 № 201
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.05.2013

м. Київ

N 201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2013 р. за N 882/23414

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 14 січня 2015 року N 2)

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 439, з метою створення дієвого механізму взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, що додається.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О. М.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Г. П. Темник

 

Порядок
взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство) з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (далі - Держархбудінспекція України) під час формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

1.2. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики у відповідних сферах, визначених Положенням про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженим Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, та Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженим Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 439, а також ефективності її реалізації.

1.3. Відповідальним за дотримання термінів виконання актів Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, відповідальним (головним) виконавцем яких визначено Держархбудінспекцію України, є її голова.

1.4. Проекти нормативно-правових актів, інші документи з питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції України, подаються до Міністерства у паперовому та електронному вигляді разом із супровідним листом за підписом голови Держархбудінспекції України або його першого заступника, заступника (далі - заступники).

1.5. Організацію опрацювання у Міністерстві проектів нормативно-правових актів та документів до них, підготовлених Держархбудінспекцією України, здійснює структурний підрозділ, визначений наказом Міністра відповідальним за взаємодію з Держархбудінспекцією України (далі - Відповідальний підрозділ), чи самостійний структурний підрозділ відповідно до компетенції, визначений дорученням Міністра чи його заступників (далі - Структурний підрозділ).

II. Підготовка проектів нормативно-правових актів

2.1. Держархбудінспекція України відповідно до компетенції розробляє проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, які підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України (далі - проект акта), на виконання Конституції і законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Міністра та з власної ініціативи в порядку, установленому законодавством України.

2.2. Держархбудінспекція України надсилає до Міністерства завізований головою або особою, яка його заміщує, проект акта разом з підписаними ним документами, передбаченими законодавством, у паперовому та електронному вигляді у повному обсязі для його опрацювання структурними підрозділами апарату Міністерства та погодження Міністром.

У разі якщо проект акта є регуляторним, Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ готує проект наказу про внесення змін до плану діяльності Міністерства з підготовки проектів регуляторних актів.

2.3. Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ організовує опрацювання проекту акта самостійними структурними підрозділами апарату Міністерства, визначеними у резолюції керівництва Міністерства, отримує у разі необхідності додаткову інформацію щодо нього від Держархбудінспекції України.

2.4. Держархбудінспекція України та Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ вживають заходів щодо усунення зауважень і врахування пропозицій самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства у робочому порядку.

2.5. Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ доводить до відома Держархбудінспекції України позицію Міністра щодо проекту акта, розробленого нею, шляхом надсилання листа та у разі відсутності зауважень завізований Міністром проект акта.

2.6. У разі наявності зауважень та/або пропозицій до поданого проекту акта він повертається Держархбудінспекції України для їх врахування, доопрацювання та повторного подання на погодження до Міністерства у визначений Міністром чи особою, яка його заміщує, термін.

Держархбудінспекція України забезпечує доопрацювання проекту акта у строки, які дозволять вчасно внести його на розгляд відповідного органу.

2.7. У разі наявності неврегульованих розбіжностей щодо положень проекту акта остаточне рішення про його візування приймає Міністр.

2.8. Держархбудінспекція України надсилає проект акта на погодження до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром.

2.9. Держархбудінспекція України забезпечує погодження проекту акта із заінтересованими органами відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (зі змінами).

2.10. Погоджений із заінтересованими органами проект акта Держархбудінспекція України надсилає до Міністерства разом із документами та матеріалами, передбаченими Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (зі змінами), для внесення на розгляд відповідному органу. При цьому Держархбудінспекція України подає також необхідні матеріали (тези виступу) до проектів актів для їх представлення Міністром на засіданні відповідного органу.

2.11. Наказ нормативно-правового характеру подається Відповідальним підрозділом або Структурним підрозділом та юридичною службою в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.12. У разі втрати актуальності проекту акта або з інших причин Держархбудінспекція України забезпечує своєчасне інформування та подання до Міністерства обґрунтованих пропозицій щодо його відкликання.

III. Погодження проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів, які підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади

3.1. Держархбудінспекція України в установленому порядку опрацьовує проект нормативно-правового акта, який надійшов на погодження до неї як до заінтересованого органу, та подає Відповідальному підрозділу або Структурному підрозділу завізовані головою Держархбудінспекції України зауваження або в разі їх відсутності завізований головою Держархбудінспекції України проект акта разом із обґрунтованою позицією для погодження Міністром.

3.2. Позицію Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до Держархбудінспекції України як до заінтересованого органу, Відповідальний підрозділ або Структурний підрозділ доводить до Держархбудінспекції України шляхом надсилання листа для її обов'язкового доведення до відома розробника проекту акта.

3.3. Погодження Держархбудінспекцією України проектів нормативно-правових актів без урахування позиції Міністра не допускається.

IV. Скасування актів

4.1. Держархбудінспекція України щомісяця надсилає у паперовому та електронному вигляді Відповідальному підрозділу переліки актів, прийнятих протягом місяця, крім актів персонального характеру (з кадрових питань), а у разі потреби та на вимогу Відповідального підрозділу - завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів та актів територіальних органів Держархбудінспекції.

4.2. Відповідальний підрозділ розглядає разом із заінтересованими самостійними структурними підрозділами апарату Міністерства отримані акти з метою визначення їх відповідності Конституції України і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства.

4.3. Якщо акти Держархбудінспекції України або її територіальних органів не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України чи іншим актам законодавства, Відповідальний підрозділ протягом трьох днів з дня виявлення таких обставин інформує Міністра та за його рішенням порушує перед головою Держархбудінспекції України питання щодо скасування таких актів повністю чи в окремій частині.

4.4. Голова Держархбудінспекції України протягом визначеного Міністром або особою, яка його заміщує, строку зобов'язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що не пізніше ніж у дводенний строк письмово повідомити Міністерство.

4.5. Відповідальний підрозділ інформує Міністра про заходи, вжиті головою Держархбудінспекції України, її територіальними органами з метою приведення актів у відповідність до Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України чи інших актів законодавства.

4.6. Якщо акт Держархбудінспекції України, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України чи іншим актам законодавства, не скасований в установлений цим Порядком строк, Відповідальний підрозділ в установленому порядку готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо скасування такого акта повністю чи в окремій частині.

4.7. Якщо акт територіального органу Держархбудінспекції України, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України чи іншим актам законодавства, не скасовано в установлений цим Порядком строк, Відповідальний підрозділ готує проект доручення Міністра про скасування такого наказу повністю чи в окремій частині головою Держархбудінспекції України. У разі відмови у скасуванні Відповідальний підрозділ готує проект наказу Міністерства про скасування такого акта повністю чи в окремій частині та подає його на підпис Міністру.

V. Визначення пріоритетних напрямів роботи Держархбудінспекції України

5.1. Держархбудінспекція України та її територіальні органи здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетними напрямами роботи.

5.2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідних сферах Держархбудінспекція України подає Міністру пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи та шляхів виконання покладених завдань на наступний рік.

5.3. Відповідальний підрозділ опрацьовує надані Держархбудінспекцією України пропозиції та подає їх на погодження Міністру.

5.4. Держархбудінспекція України організовує свою роботу за планами.

5.5. Держархбудінспекція України формує річні плани роботи та подає їх на затвердження Міністру.

5.6. Річний план роботи Держархбудінспекції України повинен передбачати:

заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра, реалізацію пріоритетів діяльності Держархбудінспекції України та її територіальних органів, і шляхи виконання покладених на неї завдань; вирішення актуальних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у відповідних сферах;

участь представників Держархбудінспекції України у конгресах, форумах, семінарах, нарадах, інших заходах (у тому числі міжнародних), що проводяться Держархбудінспекцією України або за її участю;

підбиття підсумків діяльності Держархбудінспекції України за рік з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

заходи з організації діяльності структурних підрозділів Держархбудінспекції України та її територіальних органів; пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів Держархбудінспекції України.

5.7. У планах роботи визначаються відповідальні за виконання запланованих заходів (структурні підрозділи апарату Держархбудінспекції України, її територіальні органи), а також строки їх виконання.

5.8. Внесення змін до планів роботи Держархбудінспекції України здійснюється у порядку, передбаченому для їх затвердження.

5.9. Держархбудінспекція України подає Міністру звіти про виконання річних планів роботи та покладених на неї завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію про виконання запланованих заходів.

VI. Обмін інформацією між Міністерством та Держархбудінспекцією України

6.1. З метою забезпечення належної, ефективної та дієвої взаємодії Держархбудінспекція України подає до Міністерства:

а) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, розроблені Держархбудінспекцією України та оформлені в установленому законодавством порядку, проекти звітів про відстеження регуляторних актів;

б) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до Держархбудінспекції України як до заінтересованого органу, разом з обґрунтованою позицією щодо їх погодження;

в) пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік до 1 грудня року, що передує звітному;

г) проект річного плану роботи Держархбудінспекції України до 20 грудня року, що передує звітному;

ґ) звіти про виконання річних планів роботи Держархбудінспекції України та покладених на неї завдань за попередній рік до 10 січня поточного року;

д) доповіді, проекти доповідей та листів, інформаційні та інші матеріали на виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України, доручень Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату у визначені терміни;

е) інформацію про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України та доручень Міністра у встановлені терміни;

є) інформацію про стан підготовки (погодження) проектів нормативно-правових актів, відповідальним виконавцем яких визначено Держархбудінспекцію України;

ж) інформацію за запитом Міністра, його першого заступника, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, керівника Відповідального підрозділу у визначений термін;

з) інформацію про надзвичайні та резонансні події, що відбулися в Держархбудінспекції України, її територіальних органах, не пізніше наступного дня після настання події;

и) проекти структури апарату Держархбудінспекції України, пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації її територіальних органів;

і) подання щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції України, керівників та заступників керівників її територіальних органів;

ї) пропозиції щодо преміювання голови Держархбудінспекції України та його заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром.

6.2. Міністерство надає Держархбудінспекції України:

а) завізовані Міністром проекти нормативно-правових актів, розроблені Держархбудінспекцією України, зауваження і пропозиції до них;

б) позицію Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до Держархбудінспекції України як до заінтересованого органу;

в) затверджені Міністром пріоритети діяльності Держархбудінспекції України;

г) затверджені Міністром плани роботи Держархбудінспекції України;

ґ) погоджені Міністром проекти структури апарату Держархбудінспекції України та зміни до неї;

д) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування законодавства Держархбудінспекцією України та її територіальними органами;

е) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з виконанням завдань, що стоять перед Держархбудінспекцією України;

є) пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держархбудінспекції України, включаючи рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни.

VII. Контроль за реалізацією Держархбудінспекцією України та її територіальними органами державної політики у відповідних сферах

7.1. Відповідальний підрозділ здійснює контроль за виконанням покладених на Держархбудінспекцію України та її територіальні органи завдань та планів їх роботи, а також цього Порядку.

7.2. Контроль стану виконання Держархбудінспекцією України та її територіальними органами доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України, доручень Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату здійснює структурний підрозділ апарату Міністерства з питань контролю.

7.3. Контроль за діяльністю Держархбудінспекції України та її територіальних органів здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких може порушуватися питання щодо проведення службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (у разі наявності підстав).

7.4. Відповідальний підрозділ за погодженням з Головою Держархбудінспекції України розробляє план проведення перевірок Держархбудінспекції України, її територіальних органів та подає його на затвердження Міністру.

7.5. Відповідальний підрозділ письмово повідомляє Держархбудінспекцію України, її територіальні органи про проведення планової перевірки не пізніш як за 10 днів до дати початку проведення. До листа додається копія наказу Міністерства з визначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки.

7.6. Позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення за наявності однієї з таких обставин:

виявлення недостовірності інформації в поданих Держархбудінспекцією України, її територіальними органами документах, у тому числі звітах про стан виконання планів роботи;

обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення Держархбудінспекцією України, її територіальними органами нормативних приписів актів законодавства;

неподання в установлений строк Держархбудінспекцією України, її територіальними органами установленої звітності, інформації про виконання планів роботи та покладених завдань;

систематичне порушення виконавської дисципліни;

відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки.

Рішення щодо проведення позапланової перевірки діяльності Держархбудінспекції України та її територіальних органів приймає Міністр.

Міністерство інформує Держархбудінспекцію України про початок проведення позапланової перевірки її територіальних органів.

7.7. Строк проведення планових та позапланових перевірок не повинен перевищувати десяти робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

7.8. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо запобігання розголошенню конфіденційної, таємної та службової інформації.

7.9. Для виконання покладених завдань уповноважені посадові особи мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби додавати їх копії до матеріалів перевірки;

отримувати від посадових осіб та працівників Держархбудінспекції України і їх територіальних органів усні та письмові пояснення, копії документів;

отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням покладених на Держархбудінспекцію України, її територіальні органи завдань та планів їх роботи;

відвідувати територіальні органи Держархбудінспекції України для здійснення контролю;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

7.10. За результатами перевірки Відповідальний підрозділ не пізніше п'яти робочих днів складає довідку, в якій фіксує результати проведення перевірки з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень та терміни їх усунення.

7.11. Довідку підписують працівники Міністерства, які проводили перевірку, та надають її для ознайомлення і підпису голові Держархбудінспекції України або особі, яка його заміщує (керівнику територіального органу або особі, яка його заміщує). Другий примірник довідки надається Держархбудінспекції України, її територіальному органу.

7.12. У разі незгоди із викладеною у довідці інформацією голова Держархбудінспекції України (керівник територіального органу) підписує її із зауваженнями.

У разі підписання довідки із зауваженнями протягом трьох робочих днів голова Держархбудінспекції України (керівник територіального органу) надає Міністерству письмові зауваження до довідки.

7.13. Відповідальний підрозділ інформує Міністра про результати проведення перевірки та подає йому на розгляд довідку.

7.14. Голова Держархбудінспекції України (керівник територіального органу) протягом трьох робочих днів після ознайомлення з довідкою про результати перевірки затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, та надає його копію Відповідальному підрозділу.

7.15. Голова Держархбудінспекції України (керівник територіального органу) в установлені у плані заходів строки інформує Відповідальний підрозділ про проведену роботу з усунення виявлених недоліків та порушень, а також про вжиті заходи.

7.16. Відповідальний підрозділ подає Міністру пропозиції щодо доцільності ініціювання службових розслідувань стосовно голови Держархбудінспекції України, його заступників, працівників апарату, керівників та працівників територіальних органів Держархбудінспекції України.

7.17. За наявності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності голови Держархбудінспекції України, його заступників, працівників апарату та її територіальних органів Відповідальний підрозділ подає на розгляд Міністра пропозиції щодо:

порушення перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності голови Держархбудінспекції України та/або його заступників;

порушення перед Головою Держархбудінспекції питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та/або заступників керівників структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції України та її територіальних органів.

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового будівництва

О. М. Непомнящий

Опрос