Идет загрузка документа (127 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку регистрации выпуска акций при изменении размера уставного капитала акционерного общества

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 14.05.2013 № 823
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2013

м. Київ

N 823

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 червня 2013 р. за N 859/23391

Про затвердження Змін до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року N 1073
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 серпня 2019 року N 465)

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини десятої статті 6, статей 28 - 30, 32, 33, 35 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", частини четвертої статті 14, частини першої статті 15, частини першої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства", з метою вдосконалення порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств при збільшенні або зменшенні статутного капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року N 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1431/21743, що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Зміни
до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

1. У розділі I:

1) у пункті 13 слова "емісії акцій" замінити словами "зміни розміру статутного капіталу";

2) абзаци другий, третій пункту 14 замінити абзацом такого змісту:

"Інші емітенти подають баланс і звіт про фінансові результати за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

3) у пункті 27 слова та цифри "Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року N 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 1999 року за N 180/3473 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2005 року N 398) (із змінами)" замінити словами "нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок скасування реєстрації випусків акцій".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

у пункті 1:

абзац перший підпункту 1.2 замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення);

визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

підпункти 1.13, 1.14 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.15 - 1.19 вважати відповідно підпунктами 1.13 - 1.17;

у пункті 2:

абзац перший підпункту 2.2 замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"2.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

публічне розміщення акцій;

визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

підпункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Проспект емісії акцій, що подається реєструвальному органу у двох примірниках, повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми).

Проспект емісії акцій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення акцій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі.

Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб'єктом оціночної діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного суб'єкта оціночної діяльності. Якщо акції емітента перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідної фондової біржі.

Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника і печаткою андеррайтера.

Проспект емісії акцій повинен містити відомості відповідно до додатка 9 до цього Порядку.";

2) пункт 1 глави 2 після слова "емітент" доповнити словами та цифрами "протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін";

3) у главі 3:

у пункті 1 слова та цифри "Не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації" замінити словами та цифрами "У 30-денний строк з дня внесення";

у пункті 2:

після підпункту 2.9 доповнити пункт новим підпунктом 2.10 такого змісту:

"2.10. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.".

У зв'язку з цим підпункти 2.10 - 2.21 вважати відповідно підпунктами 2.11 - 2.22;

підпункт 2.12 замінити двома новими підпунктами 2.12, 2.13 такого змісту:

"2.12. Рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.

2.13. Рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу загальними зборами акціонерів, якими прийнято рішення про розміщення акцій), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріально засвідчену копію.".

У зв'язку з цим підпункти 2.13 - 2.22 вважати відповідно підпунктами 2.14 - 2.23;

підпункт 2.22 замінити трьома новими підпунктами 2.22 - 2.24 такого змісту:

"2.22. Довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, перелік яких затверджено загальними зборами, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

У разі якщо до проспекту емісії акцій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, перелік яких затверджено загальними зборами, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства.

2.23. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства копію опублікованого в офіційному друкованому органі відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомлення акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

2.24. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів.".

У зв'язку з цим підпункт 2.23 вважати підпунктом 2.25;

доповнити підпункт 2.25 після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

у пункті 3:

після підпункту 3.9 доповнити пункт новим підпунктом 3.10 такого змісту:

"3.10. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.".

У зв'язку з цим підпункти 3.10 - 3.20 вважати відповідно підпунктами 3.11 - 3.21;

підпункт 3.12 замінити двома новими підпунктами 3.12, 3.13 такого змісту:

"3.12. Рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.

3.13. Рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу загальними зборами акціонерів, якими прийнято рішення про розміщення акцій), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріально засвідчену копію.".

У зв'язку з цим підпункти 3.13 - 3.21 вважати відповідно підпунктами 3.14 - 3.22;

доповнити підпункт 3.22 після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

у пункті 4:

в абзаці першому слова "розміщено жодної акції" замінити словами "укладено жодного договору з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій";

в абзаці другому слова "розміщено жодної акції" замінити словами "укладено жодного договору з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій";

4) у главі 4:

у пункті 1:

абзац перший підпункту 1.2 замінити сімома новими абзацами такого змісту:

"1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

затвердження результатів діяльності товариства за період, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу (у разі якщо джерелом (одним із джерел) збільшення статутного капіталу є прибуток);

розподіл прибутку товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу (у разі якщо джерелом (одним із джерел) збільшення статутного капіталу є прибуток);

збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або прибутку (його частини);

випуск акцій нової номінальної вартості;

внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.".

У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятим;

підпункти 1.7, 1.8 замінити чотирма новими підпунктами 1.7 - 1.10 такого змісту:

"1.7. Баланс та звіт про фінансові результати відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

1.8. Баланс та звіт про фінансові результати відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за рік, за результатами якого прибуток (його частина) направляється на збільшення статутного капіталу товариства, засвідчені підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), або копії зазначених форм звітності, засвідчені у нотаріальному порядку.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства направляється прибуток (його частина) більше ніж за один рік, зазначені форми звітності подаються за кожен з відповідних років.

1.9. Висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій.

1.10. Висновок аудитора (аудиторської фірми) за рік (роки), за результатами якого (яких) прибуток (його частина) направляється на збільшення статутного капіталу товариства, або копія такого висновку, засвідчена у нотаріальному порядку.".

У зв'язку з цим підпункти 1.9 - 1.12 вважати відповідно підпунктами 1.11 - 1.14;

доповнити підпункт 1.14 після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

доповнити пункт після підпункту 1.14 новими підпунктами 1.15, 1.16 такого змісту:

"1.15. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

1.16. Нотаріально засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.".

3. У розділі III:

1) у пункті 1:

абзац перший підпункту 1.2 замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

анулювання викуплених акцій;

зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються;

внесення змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

у підпункті 1.15:

в абзацах другому, четвертому та п'ятому слово "збільшення" замінити словом "зменшення";

доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

доповнити пункт після підпункту 1.15 новими підпунктами 1.16, 1.17 такого змісту:

"1.16. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

1.17. Нотаріально засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.";

2) у пункті 2:

в абзаці першому цифри "1.15" замінити цифрами "1.17";

абзац перший підпункту 2.2 замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"2.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій;

випуск акцій нової номінальної вартості;

внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

доповнити пункт після підпункту 2.5 трьома новими підпунктами 2.6 - 2.8 такого змісту:

"2.6. Довідку про обов'язковий викуп акцій (в акціонерів, які з питання про зменшення статутного капіталу голосували "проти"), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

2.7. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

2.8. Нотаріально засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.".

У зв'язку з цим підпункт 2.6 вважати підпунктом 2.9.

4. Пункт 3 розділу IV викласти в такій редакції:

"3. У разі якщо повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються одноосібно єдиним акціонером товариства або іншою особою відповідно до законодавства, таке товариство не подає документи, визначені підпунктами 1.10 - 1.12 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 1.13) пункту 1, підпунктами 2.10 - 2.12 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 2.14) пункту 2 глави 1 розділу II; підпунктами 2.3, 2.14, 2.15 (товариство з одним акціонером - також підпунктами 2.21 - 2.25) пункту 2, підпунктами 3.3, 3.14, 3.15 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 3.22) пункту 3 глави 3 розділу II; підпунктами 1.3 - 1.5 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 1.14) пункту 1 глави 4 розділу II; підпунктами 1.10 - 1.12 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 1.15) пункту 1, підпунктами 2.3 - 2.5 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 2.6) пункту 2 розділу III цього Порядку.".

5. У тексті Порядку слова "організатор торгівлі" у всіх відмінках замінити словами "фондова біржа" у відповідних відмінках.

6. Додатки 2, 4, 6 - 9, 12, 13 викласти в новій редакції, що додаються.

7. У додатках 15, 17 слова "реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює діяльність на ринку цінних паперів)" замінити словами "реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)".

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій _________________________________________________________________________
                                                                  (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

____________________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

____________________________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

____________________________________________________
(кількість словами)

штук,

у тому числі:
класу ______________

 
____________________________________________________
(кількість словами)

 
штук

на суму

____________________________________________________
(сума словами)

гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N ____/1/_____-Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

_____________________
               (посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій _________________________________________________________________________
                                                                  (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

___________________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

___________________________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

___________________________________________________
(кількість словами)

штук,

у тому числі:
класу ______________

 
___________________________________________________
(кількість словами)

 
штук

на суму

___________________________________________________
(сума словами)

гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N ____/1/____.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

_____________________
                  (посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

Рішення про приватне розміщення акцій

___________________________________________________________________________
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

1

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

 

4

Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

5

Номінальна вартість акції

 

6

Ринкова вартість акцій

 

7

Ціна розміщення акцій

 

8

Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)

 

9

Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

 

10

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

1)

строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

 

2)

строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

 

3)

строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

 

11

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

3)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

 

4)

строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

 

5)

адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

6)

строк, порядок та форма оплати акцій

 

7)

у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

 

8)

порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

 

12

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

13

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

 

14

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

 

15

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

 

16

Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій

 

17

Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій

 

 

Проспект емісії акцій,
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

предмет і мета діяльності

 

8)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

 

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

 

голова та члени наглядової ради (за наявності)

 

 

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)

 

 

корпоративний секретар (за наявності)

 

 

головний бухгалтер (за наявності)

 

9)

відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи

 

10)

інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення)

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

 

11)

інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

 

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора

 

 

місцезнаходження або місце проживання

 

 

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)

 

 

реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

12)

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

 

2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1)

розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій

 

2)

номінальна вартість і загальна кількість акцій

 

3)

кількість розміщених товариством акцій кожного типу

 

4)

кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

5)

кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій

 

6)

інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:

 

кількість

 

 

тип

 

 

клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)

 

 

форма випуску

 

 

форма існування

 

7)

кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

8)

перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника

 

3

Інформація про цінні папери емітента:

1)

інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування

 

2)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

 

3)

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

 

4)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

 

4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи)

 

2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії

 

3)

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

 

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент

 

 

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

 

 

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

 

 

стратегію досліджень та розробок

 

4)

відомості про філії та представництва емітента

 

5)

відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

 

які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

 

які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

6)

можливі фактори ризику в діяльності емітента

 

7)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки

 

8)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства

 

9)

відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)

 

10)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій

 

11)

баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

12)

баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій

 

2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про приватне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій

 

3

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

4

Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

 

5

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

 

6

Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

7

Номінальна вартість акції

 

8

Ринкова вартість акцій

 

9

Ціна розміщення акцій

 

10

Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити

 

11

Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

 

12

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

1)

строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

 

2)

строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

 

3)

строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

 

13

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

3)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

 

4)

строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

 

5)

адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

6)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

7)

відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

8)

строк, порядок та форма оплати акцій

 

9)

у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

 

10)

порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

 

14

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

15

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

 

16

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

 

17

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

 

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від фондової біржі* / 
суб'єкта оціночної
діяльності:

 
 
____________
(посада)

 
 
__________
(підпис)

 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.**

 

____________
* За наявності.

** За наявності для суб'єкта оціночної діяльності.

 

Рішення про публічне розміщення акцій

______________________________________________________________________
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

1

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

 

4

Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

5

Номінальна вартість акції

 

6

Ринкова вартість акцій

 

7

Ціна розміщення акцій

 

8

Інформація про права, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)

 

9

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

3)

порядок надання заяв на придбання акцій

 

4)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій

 

5)

строк, порядок та форма оплати акцій

 

6)

найменування банку та номер поточного рахунку, на який вноситься оплата за акції (у разі оплати акцій грошовими коштами); якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

 

7)

порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

 

10

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

11

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

 

12

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною

 

13

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

 

14

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

 

 

Проспект емісії акцій,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

предмет і мета діяльності

 

8)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

 

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

 

голова та члени наглядової ради (за наявності)

 

 

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)

 

 

корпоративний секретар (за наявності)

 

 

головний бухгалтер (за наявності)

 

9)

відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи

 

10)

інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення)

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

 

11)

інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

 

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора

 

 

місцезнаходження або місце проживання

 

 

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)

 

 

реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

12)

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

 

2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1)

розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про публічне розміщення акцій

 

2)

номінальна вартість і загальна кількість акцій

 

3)

кількість розміщених товариством акцій кожного типу

 

4)

кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

5)

інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:

 

кількість

 

 

тип

 

 

клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)

 

 

форма випуску

 

 

форма існування

 

6)

кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

7)

перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника

 

3

Інформація про цінні папери емітента:

1)

інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування

 

2)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

 

3)

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

 

4)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

 

4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)

 

2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії

 

3)

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

 

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент

 

 

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

 

 

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

 

 

стратегію досліджень та розробок

 

4)

відомості про філії та представництва емітента

 

5)

відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

 

які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

 

які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

6)

можливі фактори ризику в діяльності емітента

 

7)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки

 

8)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства

 

9)

відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)

 

10)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій

 

11)

баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

12)

баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про публічне розміщення акцій

 

2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про публічне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про публічне розміщення акцій

 

3

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

4

Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

 

5

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

 

6

Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

7

Номінальна вартість акції

 

8

Ринкова вартість акцій

 

9

Ціна розміщення акцій

 

10

Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити

 

11

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

3)

порядок надання заяв на придбання акцій

 

4)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій

 

5)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

6)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення акцій:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

7)

відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

8)

строк, порядок та форма оплати акцій

 

9)

найменування банку та номер поточного рахунку, на який вноситься оплата за акції (у разі оплати акцій грошовими коштами); якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

 

10)

порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

 

12

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

13

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

 

14

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною

 

15

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

 

16

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

 

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
акцій:

 
 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від фондової біржі,
на якій перебувають
в обігу акції емітента* / 
суб'єкта оціночної
діяльності:

 
 
 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.**

 

_____________
* За наявності.

** За наявності для суб'єкта оціночної діяльності.

 

Звіт
про результати приватного розміщення акцій

________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______/Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1

Дати початку та закінчення строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії

 

2

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

2)

дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

3

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

2)

дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

4

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом

 

5

Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі

 

2)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі

 

6

Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі

 

2)

загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі

 

7

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:

1)

під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

 

 

грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

 

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

 

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

2)

під час проведення другого етапу:

 

грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

 

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

 

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

8

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)

 

2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)

 

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від депозитарію:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

____________
* За наявності.

 

Звіт
про результати публічного розміщення акцій

_________________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______/Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

 

2

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

 

3

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом

 

4

Кількість розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій:

 

у тому числі з акціонерами

 

5

Загальна кількість та сума договорів, укладених з першими власниками у процесі публічного розміщення

 

6

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні розміщення акцій, у такому розподілі:

1)

грошові кошти в національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

2)

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

3)

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

7

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі номінальної вартості розміщених акцій)

 

2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю)

 

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від депозитарію:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від фондової біржі,
через яку здійснено
публічне розміщення
акцій:

 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

____________
* За наявності.

____________

Опрос