Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отбора заведений образования для организации профессионального обучения зарегистрированных безработных и (или) их проживания в период обучения

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 16.05.2013 № 269
редакция действует с 26.11.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013

м. Київ

N 269

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2013 р. за N 843/23375

Про затвердження Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 р. N 1553)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства соціальної політики України
 від 3 квітня 2014 року N 180
,
 від 9 березня 2016 року N 232
,
від 25 жовтня 2019 року N 1553

Відповідно до статті 35 Закону України "Про зайнятість населення" та статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", з метою створення оптимальних умов для раціонального використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, забезпечення єдиного підходу в діяльності територіальних органів Державної служби зайнятості України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 р. N 1553)

2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. директора Державного
центру зайнятості

Г. Калішенко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

 

Порядок відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання

1. Цей Порядок визначає механізм проведення відбору Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими центрами зайнятості (далі - центр зайнятості) закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - заклад освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

2. Термін "роботодавець" вжито в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності".

3. Відбір закладів освіти здійснюється для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання. За результатами відбору формується перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання (далі - Перелік закладів освіти) для реалізації можливості вибору зареєстрованими безробітними закладу освіти для професійного навчання та (або) проживання у період навчання.

Центр зайнятості розміщує на власному вебсайті інформацію про:

місцезнаходження та графік прийому пропозицій про участь у відборі (поштова адреса, структурний підрозділ або посадова особа центру зайнятості, відповідальна за прийом пропозицій, контактний телефон, години прийому);

документи, потрібні для участі у відборі;

критерії прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних;

список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних.

Центр зайнятості вносить зміни до списку професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних, відповідно до потреб регіонального ринку праці та розміщує інформацію про ці зміни на вебсайті центру зайнятості.

4. Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції про участь у відборі разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

2) щодо організації проживання в період навчання:

інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

5. Заклад освіти надає в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

6. Відбір закладів освіти проводить Комісія, до складу якої входять посадові особи центру зайнятості у кількості до 5 осіб. Комісія працює на постійній основі.

До складу Комісії також можуть входити представники структурних підрозділів з питань освіти (місцевих органів управління освітою), створених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, відповідних об'єднань організацій роботодавців та профспілок (за згодою).

Членами Комісії не можуть бути представники закладів освіти, що беруть участь у відборі.

Персональний склад Комісії затверджується наказом центру зайнятості.

Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її членів.

Рішення Комісії про відбір закладів освіти ухвалюється більшістю голосів та оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що брали участь у засіданні.

У разі рівного розподілу голосів членів Комісії вирішальним є голос голови Комісії, за відсутності голови - його заступника.

Основними завданнями Комісії є:

перевірка комплектності й правильності поданих пропозицій, реєстрація їх у встановленому порядку;

перевірка за реєстром (відомостями) органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", інформації про наявність у закладу освіти ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю, свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

розгляд поданих пропозицій з метою визначення відповідності закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання;

формування за результатами відбору Переліку закладів освіти.

7. Комісія протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозицій закладу освіти перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання та за наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

Заклади освіти - учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

8. Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь);

наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;

наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

9. Роботодавці, які замовляють та здійснюють професійне навчання безробітних на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування з подальшим працевлаштуванням безробітних у роботодавця, відбору не проходять. На період такого навчання роботодавці можуть забезпечувати безробітних місцем для проживання відповідно до законодавства без застосування процедури відбору.

Центр зайнятості на підставі заявок роботодавців формує перелік роботодавців, які замовили та здійснюють професійне навчання зареєстрованих безробітних на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування з подальшим їх працевлаштуванням (далі - Перелік роботодавців).

10. Центр зайнятості розміщує на власному вебсайті:

Перелік закладів освіти із зазначенням у ньому інформації про заклад освіти (найменування закладу освіти, місце розташування, назва професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якою здійснюється навчання, строк навчання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, наявність баз для проведення виробничої практики, умови проживання);

Перелік роботодавців із зазначенням у ньому інформації про роботодавця (найменування роботодавця, місце розташування, назва професії (програми), за якою здійснюється навчання, строк навчання, умови проживання).

Заклади освіти та роботодавці забезпечують актуальність відомостей за професіями, спеціальностями (програмами, галузями знань) про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення, наявність баз для проведення виробничої практики, вартість навчання, вартість проживання та у разі їх зміни протягом 15 робочих днів подають інформацію до центру зайнятості.

11. Між центром зайнятості та закладом освіти, який пройшов відбір та включений до Переліку закладів освіти, укладається Договір про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.

12. Державний центр зайнятості забезпечує формування та розміщення на офіційному вебсайті державної служби зайнятості зведеного переліку закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання (далі - Зведений перелік закладів освіти) на основі Переліків закладів освіти, сформованих центрами зайнятості за результатами відбору, та зведеного переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної служби зайнятості для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.

13. У разі припинення провадження освітньої діяльності чи анулювання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за професією, групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або спеціальністю (програмою, галуззю знань) заклад освіти протягом 15 робочих днів інформує центр зайнятості для вилучення його з Переліку закладів освіти та Зведеного переліку закладів освіти.

 

Генеральний директор
Директорату розвитку ринку
праці та зайнятості

О. Савенко

(Порядок із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства соціальної політики України від 03.04.2014 р. N 180,
від 09.03.2016 р. N 232,
у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 25.10.2019 р. N 1553)

Опрос