Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии Министерства аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам отбора объектов, финансируемых за счет средств государственного бюджета, направленных на поддержку реформирования и развития коммунального хозяйства в сельской местности

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 14.05.2013 № 300
действует с 21.06.2013

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2013

м. Київ

N 300

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2013 р. за N 840/23372

Про затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості

Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 року N 325 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року N 88),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, що додається.

2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Кадигроб С. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності конкурсної комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості (далі - Комісія), що утворена з метою реалізації покладених на Мінагрополітики України повноважень щодо відбору об'єктів, на які спрямовуються бюджетні кошти.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Комісія є постійно діючим органом Мінагрополітики України.

4. Завданнями Комісії є розгляд наданих Укрсількомунгоспом узагальнених пропозицій від об'єднання "Кримсількомунгосп", обласних формувань сільського комунального господарства, управління виробничо-технологічної комплектації, що входять до складу Укрсількомунгоспу і надають житлово-комунальні послуги в сільській місцевості, стосовно об'єктів, що потребують першочергового фінансування за бюджетною програмою "Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості", та формування переліку таких об'єктів.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань у порядку, передбаченому цим Положенням:

розглядає документи, що надійшли до Мінагрополітики України;

за результатами розгляду документів формує перелік об'єктів відповідно до основних критеріїв, визначених Порядком використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 року N 325 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року N 88), та критеріїв, визначених Порядком та умовами проведення конкурсу з відбору об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженим наказом Мінагрополітики України від 14 травня 2013 року N 299.

6. Для отримання коштів державного бюджету одержувач надає головному розпоряднику коштів виписки з рахунку в органах Казначейства України (при фінансуванні з місцевого бюджету) та виписки з відкритого у банку рахунку (при фінансуванні з інших, не заборонених законодавством джерел) про наявність на них відповідних коштів.

7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи;

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до повноважень Комісії.

8. Комісія зобов'язана:

розглядати документи щодо об'єктів, які пропонується включити до переліку таких, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості;

забезпечувати об'єктивність та неупередженість при прийнятті рішень.

9. Комісія утворюється у кількості не менше ніж 7 осіб у складі голови, заступника, членів Комісії та секретаря.

10. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики України.

11. До складу Комісії входять представники Мінагрополітики України та Укрсількомунгоспу.

12. Голова Комісії:

скликає засідання Комісії;

визначає та затверджує порядок денний Комісії;

дає доручення, які є обов'язковими для членів Комісії.

13. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

14. Члени Комісії мають право:

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

заявляти клопотання, наводити свої обґрунтування, висловлювати міркування з питань, які розглядаються, що заносяться до протоколу;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

15. Члени Комісії зобов'язані:

брати участь у роботі Комісії;

бути особисто присутніми на засіданнях Комісії;

виконувати відповідно до законодавства доручення голови Комісії та його заступника у разі відсутності голови Комісії.

16. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини персонального складу.

17. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності та скликаються головою Комісії.

Дату, час та місце проведення засідання визначає голова Комісії.

18. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою Комісії, забезпечує секретар Комісії. У разі відсутності з поважних причин секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається за рішенням голови Комісії на одного із членів Комісії.

19. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами Комісії, присутніми на засіданні.

20. На підставі наданих Комісією пропозицій за результатами проведеного Конкурсу секретар Комісії готує проект наказу Мінагрополітики України про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за бюджетною програмою "Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості".

21. Мінагрополітики України на підставі затвердженого переліку об'єктів здійснює розподіл бюджетних коштів у межах бюджетних призначень на відповідний рік між об'єднанням "Кримсількомунгосп", обласними формуваннями сільського комунального господарства та управлінням виробничо-технологічної комплектації, що входять до складу Укрсількомунгоспу і надають житлово-комунальні послуги в сільській місцевості.

 

Директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій

С. В. Кадигроб

Опрос