Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации исполнения Положения о прохождении военной службы военнослужащими Службы безопасности Украины

СБУ
Приказ от 22.04.2013 № 163
действует с 14.06.2013

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

22.04.2013

м. Київ

N 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2013 р. за N 772/23304

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", статті 22 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Указу Президента України від 16 січня 2013 року N 21 "Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України", з метою приведення відомчих нормативно-правових актів у відповідність із змінами, які відбулися у чинному законодавстві, та подальшого удосконалення роботи щодо організації виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року N 1262 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 14 жовтня 2008 року N 772, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за N 1323/16014 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню роботи з особовим складом подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

О. Якименко

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. У розділі I:

1.1. У пункті 1.3:

в абзаці другому слово "полковник" виключити;

абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "Якщо за результатами службового розслідування уповноваженою посадовою особою в межах її компетенції прийнято рішення про пониження у військовому званні, позбавлення військового звання чи поновлення у військовому званні, підготовка відповідних подань не здійснюється.".

1.2. В абзаці другому пункту 1.4:

цифри та слова "1 листопада" та "20 листопада" замінити цифрами та словами "10 жовтня" та "1 листопада" відповідно;

доповнити реченням такого змісту: "Порушенню клопотання має передувати направлення військовослужбовця на медичний огляд до закладу охорони здоров'я Служби безпеки України для визначення ступеня придатності до військової служби за відповідною графою згідно з Положенням про медичний огляд у Службі безпеки України, затвердженим наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 жовтня 2012 року N 482/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за N 1932/22244.".

2. Розділ II доповнити новим пунктом 2.7 такого змісту:

"2.7. Укладення контракту з військовослужбовцем Служби безпеки України, який досяг граничного віку перебування на військовій службі (абзац шостий пункту 14 Положення), здійснюється з розрахунку, що останнім днем його військової служби буде день досягнення ним граничного віку перебування в запасі залежно від наявного у нього військового звання.".

3. Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III виключити.

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 4.3:

в абзаці другому слова "головного відділу (служби) та самостійного відділу у складі органів, підрозділів, закладів, установ Служби безпеки України" замінити словом "відділу";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"При переміщенні військовослужбовців по службі (з урахуванням пункту 45 Положення) враховується стан їх здоров'я.

При призначенні військовослужбовців на керівні посади від начальника відділу, прирівняних до такої посади і вище, стан їх здоров'я визначається за результатами медичного огляду.".

4.2. Пункт 4.5 викласти у такій редакції:

"4.5. У разі потреби термінового заміщення вакантних посад (абзац десятий пункту 43 Положення) та посад на період відпусток військовослужбовців у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною ці посади можуть заміщатися також цивільними особами (на умовах строкового трудового договору) з дотриманням вимог пункту 4.2 цього розділу.

Вакантною вважається посада, яка є не укомплектованою, а також посада, яку обіймав військовослужбовець, звільнений з військової служби, але не виключений зі списків особового складу.".

4.3. Пункт 4.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Військовослужбовці, які у вільний від виконання обов'язків військової служби час мають намір займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту, інформують про це начальників відповідних органів, підрозділів, закладів, установ шляхом подання у порядку підпорядкування відповідних рапортів з подальшим (протягом двох робочих днів з дня виникнення відповідних правовідносин) інформуванням про початок здійснення зазначеної діяльності чи практики.".

4.4. У пункті 4.10:

4.4.1. Абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: "Зазначені заходи не проводяться у випадку прийняття посадовою особою, визначеною у пункті 67 Положення, рішення про задоволення клопотання (поданого рапорту) військовослужбовця, який зарахований у розпорядження, про звільнення з військової служби у Службі безпеки України у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.".

4.4.2. У другому реченні абзацу четвертого цифри "4.13" та слова "керівництвом органів, підрозділів, закладів, установ затверджується висновок про це, який складається підрозділом кадрового забезпечення і" замінити відповідно цифрами "4.14" та словами "в органах, підрозділах, закладах, установах складається (стосовно тих, які перебувають у розпорядженні Голови Служби безпеки України, Управлінням роботи з особовим складом) та затверджується їх керівниками (стосовно тих, які перебувають у розпорядженні Голови Служби безпеки України, - Головою Служби безпеки України) висновок, який".

4.5. У пункті 4.11:

у першому реченні слова "не проводиться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа не розглядається судом" замінити словами "не здійснюється кримінальне провадження";

у другому реченні слова "або їх відмови від призначення на посади, проходження військової служби на яких не потребує наявності допуску до державної таємниці," виключити.

4.6. У пункті 4.14 слова "військовослужбовця у зазначених" замінити словами "військовослужбовця на лікуванні у зазначених".

4.7. В абзаці першому пункту 4.17 слова та цифри "відповідно до пункту 45 Положення" виключити.

5. Розділ VI викласти у новій редакції:

"VI. Відпустки

6.1. Надання військовослужбовцям Служби безпеки України відпусток провадиться відповідно до розділу VI Положення та чинного законодавства України на підставі поданих ними у встановленому порядку рапортів, погоджених з безпосередніми (прямими) начальниками.

Щорічні основні відпустки військовослужбовцям надаються у терміни, визначені у графіках щорічних основних відпусток військовослужбовців на наступний рік (далі - графік відпусток) з дотриманням вимог щодо забезпечення надійного функціонування органу, підрозділу, закладу, установи Служби безпеки України, підтримання мобілізаційної готовності та розрахунку щомісячного перебування у відпустці не більше 30 відсотків його військовослужбовців. У вищих військових навчальних закладах щомісячні норми надання військовослужбовцям постійного складу чергових відпусток визначаються керівниками навчальних закладів.

Графіки відпусток складаються до 1 грудня у структурних підрозділах (від самостійного сектору і вище) органів, підрозділів, закладів, установ Служби безпеки України та затверджуються:

Головою Служби безпеки України - для заступників Голови Служби безпеки України, начальників органів, підрозділів, закладів, установ, військовослужбовців, які йому безпосередньо підпорядковані;

начальниками органів, підрозділів, закладів, установ - для підпорядкованого особового складу.

При складанні графіків відпусток враховуються планомірність використання відпусток протягом календарного року, побажання військовослужбовців та виникнення у них права на щорічну основну відпустку більшої тривалості, а також можливе надання інших додаткових щорічних відпусток (соціальні, творчі, у зв'язку з навчанням).

Графіки відпусток оголошуються особовому складу протягом 15 днів від дня їх затвердження. Ознайомлення військовослужбовців, які на момент затвердження графіка відпусток перебувають на лікуванні, у відрядженні чи відпустці, із зазначеним графіком здійснюється після прибуття їх до органу, підрозділу, закладу, установи.

6.2. Щорічна основна відпустка має бути використана протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу начальника, визначеного абзацами четвертим, п'ятим пункту 6.1 цього розділу, щорічна основна відпустка за минулий рік (або невикористана її частина) надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

Щорічна основна відпустка на вимогу військовослужбовця переноситься у разі: порушення начальником органу, підрозділу, закладу, установи строку повідомлення про час надання відпустки; несвоєчасної виплати грошового забезпечення за час щорічної основної відпустки.

Щорічна основна відпустка також переноситься на інший період начальником органу, підрозділу, закладу, установи у разі:

захворювання військовослужбовця до початку відпустки (на підставі довідки закладу охорони здоров'я);

набуття права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами (на підставі медичного висновку);

виконання військовослужбовцем державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збереженням грошового забезпечення;

збігу щорічної основної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі без відриву від служби чи з відпусткою для лікування у зв'язку з хворобою.

6.3. Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної відпустки або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки. Про це вони повідомляють рапортом начальника, визначеного абзацами четвертим, п'ятим пункту 6.1 цього розділу, після закінчення відпустки. До рапорту додається листок непрацездатності.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, віднесеним до 1 або 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається додаткова відпустка тривалістю 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

6.4. Про надання військовослужбовцям щорічних основних та додаткових відпусток начальниками, які визначені абзацами четвертим, п'ятим пункту 6.1 цього розділу, видаються накази по особовому складу.

6.5. Постійний контроль за наданням щорічних основних відпусток військовослужбовцям згідно із затвердженими графіками покладається на: начальників, визначених абзацами четвертим, п'ятим пункту 6.1 цього розділу; безпосередніх начальників військовослужбовців; відповідні підрозділи кадрового забезпечення.

6.6. У разі поділу за бажанням військовослужбовця щорічної основної відпустки на дві частини (абзац другий пункту 55 Положення), основна її частина може надаватися як першою, так і після використання іншої частини такої відпустки.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників, щорічні відпустки надаються поза графіком на підставі поданих ними рапортів за рішенням їх начальників.

6.7. Військовослужбовцям на підставі постанови військово-лікарської комісії про потребу надання їм відпустки для лікування у зв'язку із хворобою чи про звільнення від виконання службових обов'язків наказом по особовому складу надається відпустка для лікування у зв'язку з хворобою.

Тривалість такої відпустки визначається з урахуванням характеру захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4-х місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Після закінчення зазначеного часу безперервного перебування на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою (понад 4 місяці) військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.

6.8. Відкликання військовослужбовців із щорічної основної відпустки (пункт 57 Положення) здійснюється наказами Голови Служби безпеки України або його заступників.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки в наказі зазначається підстава для відкликання, дата відкликання, тривалість невикористаної частини відпустки у календарних днях, а також у разі наявності інформації - відомості про місце проведення військовослужбовцем відпустки на день відкликання.

6.9. Виключення зі списків особового складу Служби безпеки України у зв'язку зі звільненням у запас або у відставку військовослужбовців, яким щорічна основна відпустка надана при звільненні, здійснюється після закінчення щорічної основної відпустки з урахуванням часу, необхідного для здавання посади. Час для здавання посади визначається начальником органу, підрозділу, закладу, установи і не повинен перевищувати 20 календарних днів.

6.10. Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби через службову невідповідність; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади; у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення; у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку; у зв'язку з систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту, невикористана відпустка з наступним звільненням не надається, а виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення.

6.11. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається військовослужбовцям-жінкам за їх бажанням повністю або частинами, а також і військовослужбовцям-чоловікам у такому самому порядку.

При цьому для надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку військовослужбовцю необхідно надати документ з місця роботи дружини (чоловіка) з підтвердженням факту її (його) виходу на роботу з такої відпустки разом з довідкою про припинення виплати допомоги по догляду за дитиною (із зазначенням дати), виданою органом соціального захисту населення за місцем проживання.

Військовослужбовець, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню) або у відпустці для догляду за дитиною без збереження грошового та матеріального забезпечення тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, має право приступити до виконання службових обов'язків до закінчення такої відпустки. Про достроковий вихід на службу з такої відпустки військовослужбовець повинен завчасно повідомити прямого начальника рапортом у порядку підпорядкування.

6.12. Військовослужбовець, який перебуває у відпустці за сімейними обставинами та з інших поважних причин, може достроково приступити до виконання службових обов'язків. Про це він повідомляє прямого начальника рапортом у порядку підпорядкування. Про вихід військовослужбовця з такої відпустки видається наказ по особовому складу.".

6. У розділі VII:

6.1. У пункті 7.2:

абзац другий після слова "надсилається" доповнити словами та цифрами "з урахуванням вимог частини третьої статті 50 Закону України "Про зайнятість населення";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадках, коли звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів здійснюється на підставі поданого ним рапорту, заходи, передбачені абзацом першим цього пункту, не проводяться.".

6.2. У пункті 7.4:

в абзаці першому слова, букви та цифри "підпунктами "а" - "д", "з" пункту 62 Положення та підпунктами "а" - "д" пункту 63" замінити словами, буквами та цифрами "підпунктами "а" - "д", "з", "ї" пункту 62 Положення та підпунктами "а" - "д", "и" пункту 63";

абзац п'ятий доповнити словами "чи за дорученням Голови Служби безпеки України начальником Управління роботи з особовим складом";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"з військовослужбовцями, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників, - начальником, у розпорядженні якого вони перебувають, чи за його дорученням одним із його заступників, а з військовослужбовцями, які перебувають у розпорядженні Голови Служби безпеки України, - Головою Служби безпеки України чи за його дорученням одним із його заступників або начальником Управління роботи з особовим складом. ".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим.

6.3. В абзаці першому пункту 7.5 слова, букви та цифри "підпунктами "е" - "ж" пункту 62 Положення та підпунктами "е" - "ж" пункту 63" замінити словами, буквами та цифрами "підпунктами "е" - "ж", "и", "і" пункту 62 Положення та підпунктами "е" - "з" пункту 63".

6.4. Пункт 7.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Подання до звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом "і" пункту 62 Положення та підпунктом "з" пункту 63 Положення та виключення його зі списків особового складу здійснюються протягом трьох робочих днів з дня отримання Службою безпеки України копії судового рішення, яке набрало законної сили, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення.".

6.5. Абзац другий пункту 7.7 виключити.

6.6. Абзац п'ятий пункту 7.9 доповнити реченням такого змісту: "Військовослужбовці, які подаються до звільнення за підпунктом "і" пункту 62 Положення або підпунктом "з" пункту 63 Положення, на медичний огляд також не направляються.".

6.7. Доповнити новим пунктом 7.11 такого змісту:

"7.11. Підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом "ї" пункту 62 Положення або підпунктом "и" пункту 63 Положення є інформація (відповідного підрозділу кадрового забезпечення - на підставі матеріалів особової справи військовослужбовця чи поданий військовослужбовцем рапорт) про перебування такого військовослужбовця у безпосередньому підпорядкуванні близькій особі та відсутність у системі Служби безпеки України відповідних вакантних посад чи відмова військовослужбовця від призначення на наявні вакантні посади.

Пошук та підбір відповідних вакантних посад в системі Служби безпеки України організовуються через Управління роботи з особовим складом з урахуванням фахової підготовки, досвіду та напряму роботи, результатів попередньої діяльності військовослужбовця.".

У зв'язку з цим пункти 7.11 - 7.16 вважати відповідно пунктами 7.12 - 7.17.

7. Пункт 8.4 розділу VIII доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відряджені військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і стосовно яких не прийнято рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік, відкликаються із відповідного органу, установи або організації і підлягають звільненню у встановленому порядку. Про таке рішення повідомляються вказані органи, установи або організації.".

8. Додаток 2 виключити.

У зв'язку з цим додатки 3 - 13 вважати відповідно додатками 2 - 12. У тексті цієї Інструкції посилання на додатки 3 - 13 замінити посиланнями відповідно на додатки 2 - 12.

9. У додатках 1 - 5 слова "штатна категорія" замінити словами "військове звання та посадовий оклад за посадою".

10. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

11. У додатку 5:

11.1. Рядки:

"Вислуга років на "___" ____________ 20__ року:
календарна __________________, у пільговому обчисленні ____________________, навчання у ВНЗ _______________, загальна _____________________, трудовий стаж ____________________, загальний трудовий стаж ________________________"

замінити рядками:

"Вислуга років на "___" ____________ 20__ року:
календарна __________________ (у тому числі навчання у ВНЗ _______________), у пільговому обчисленні ________________, загальна _____________________, трудовий стаж _______________, загальний трудовий стаж ____________________".

11.2. В абзаці другому зворотного боку першого аркуша слова, букви та цифри "підпунктами "г", "д", "е", "є", "ж", "и" пункту 62 Положення, підпунктами "а", "г", "д", "е", "є", "ж" пункту 63" замінити словами, буквами та цифрами "підпунктами "г" - "ж", "и" - "ї" пункту 62 Положення, підпунктами "а", "г" - "и" пункту 63".

 

Начальник Управління
роботи з особовим складом

О. Коншин

 

ПОДАННЯ
до присвоєння чергового військового звання

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
_____________________________________________________________________________________
займана посада та з якого часу, військове звання та посадовий оклад за посадою)

Подається до присвоєння чергового військового звання _____________________________________
                                                                                                                                                 (найменування військового звання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата народження: _____________________________________________________________________

Військове звання присвоєно _____________________________________________________________
                                                                                                                                        (коли, яким наказом)

Освіта: а) цивільна _____________________________________________________________________

             б) військова (спеціальна) _________________________________________________________

Військова служба: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок за останньою атестацією за 20__ рік: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

Зворотний бік

Начальник ___________________________________________________________________________
                                                                                           (посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________

Опрос