Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации страховых агентов, имеющих право осуществлять посредническую деятельность по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 18.04.2013 № 1270
действует с 08.12.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.04.2013

м. Київ

N 1270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2013 р. за N 760/23292

Про затвердження Порядку реєстрації страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, у Моторному (транспортному) страховому бюро України

Відповідно до пункту 49.3 статті 49 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок реєстрації страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, у Моторному (транспортному) страховому бюро України, що додається.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Берліна В. М.

 

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Порядок
реєстрації страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, у Моторному (транспортному) страховому бюро України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон) та встановлює механізм реєстрації у Моторному (транспортному) страховому бюро України (далі - МТСБУ) страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності).

1.2. Страхові агенти, які є фізичними чи юридичними особами, мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за умови їх реєстрації в МТСБУ відповідно до цього Порядку.

1.3. Реєстрація страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, здійснюється шляхом унесення до електронної автоматизованої системи збору, накопичення та обробки даних про страхових агентів (далі - Реєстр) інформації, необхідної для реєстрації та ідентифікації страхового агента, а також відомостей щодо його діяльності у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

1.4. Інформація, що міститься в Реєстрі, поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

До відкритої інформації належать відомості про наявність чи відсутність у Реєстрі страхового агента, який має право здійснювати посередницьку діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, а також повне найменування та код за ЄДРПОУ страховика(ів), від імені та за дорученням якого (яких) такий страховий агент укладає договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Відкрита інформація надається страховикам - членам МТСБУ, Дирекції МТСБУ, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, громадянам (далі - користувач) шляхом доступу через мережу Інтернет до відповідного інформаційного ресурсу та/або в порядку, визначеному законодавством.

До інформації з обмеженим доступом належать відомості про страхового агента та/або працівників страхового агента, отримані страховиком при внесенні інформації до Реєстру.

Порядок доступу до інформації з обмеженим доступом здійснюється відповідно до закону.

Інформація, що міститься в Реєстрі, надається користувачам безоплатно.

1.5. Страховик має право доступу до будь-якої інформації про страхового агента, щодо якого такий страховик подавав відомості до Реєстру.

1.6. Страховий агент має право на отримання від страховика, який вносив відомості про такого страхового агента, або МТСБУ інформації про себе, внесеної до Реєстру.

II. Порядок внесення інформації про страхового агента до Реєстру

2.1. До Реєстру вноситься інформація про осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам до страхових агентів, необхідним для здійснення посередницької діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (далі - Кваліфікаційні вимоги).

2.2. При внесенні інформації про страхового агента до Реєстру страховик зобов'язаний отримати згоду фізичної особи на обробку її персональних даних страховиком та МТСБУ. Інформація з Реєстру про фізичну особу не може бути надана третій особі або поширена будь-яким іншим чином без письмової згоди фізичної особи, відомості про яку внесено до Реєстру, крім випадків, передбачених законом.

2.3. Внесення інформації про страхового агента до Реєстру є єдиною формою реєстрації страхового агента в МТСБУ. Така інформація надається страховиком за формою, визначеною додатками 1, 2 до цього Порядку. Внесення зазначеної інформації здійснюється страховиком, від імені та за дорученням якого діє такий страховий агент, через мережу Інтернет до відповідного інформаційного ресурсу. Страховик забезпечує внесення відповідної інформації до Реєстру.

2.4. У разі виникнення змін в інформації про страхового агента страховик, який вносить інформацію про такого страхового агента, протягом двох робочих днів з дня отримання відомостей про такі зміни повинен внести відповідні зміни до Реєстру.

2.5. Страховик не пізніше п'яти робочих днів письмово повідомляє страхового агента про внесення інформації або внесення змін до інформації про нього до Реєстру.

2.6. Після внесення інформації про страхового агента до Реєстру страховик зобов'язаний видати такому страховому агенту посвідчення.

III. Виключення з Реєстру

3.1. Виключення страхового агента з Реєстру здійснюється страховиком, який вніс інформацію про такого страхового агента до Реєстру, або відповідальною особою МТСБУ за рішенням дирекції МТСБУ.

3.2. Виключення страхового агента з Реєстру здійснюється страховиком у разі розірвання або закінчення строку дії агентської угоди між страховиком та страховим агентом.

3.3. Дирекція МТСБУ приймає рішення про виключення страхового агента з Реєстру у випадках:

втрати страховиком, який вніс інформацію про страхового агента до Реєстру, права на здійснення діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

виявлення при проведенні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, перевірки страховика порушень страховим агентом законодавства про фінансові послуги, у тому числі виявлення невідповідності страхового агента професійним якостям та діловій репутації, встановленим Кваліфікаційними вимогами.

Про виключення страхового агента з Реєстру дирекція МТСБУ письмово повідомляє страховика та такого страхового агента протягом п'яти робочих днів з дня його виключення з Реєстру.

3.4. Страховий агент, який виключений із Реєстру у разі порушення ним законодавства про фінансові послуги, може бути повторно внесений до Реєстру не раніше, ніж через 12 місяців з дати такого виключення.

 

В. о. директора департаменту
страхового регулювання та нагляду

А. Бажан

 

Інформація для реєстрації страхового агента - фізичної особи

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________

2. Дата та місце народження ____________________________________________________________

3. Серія і номер паспорта, ким і коли виданий _____________________________________________

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

5. Місце проживання __________________________________________________________________

6. Відомості про проходження підготовки ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Дата початку дії агентської угоди між страховиком та страховим агентом ____________________
_____________________________________________________________________________________

Дата розірвання або закінчення строку дії агентської угоди __________________________________
_____________________________________________________________________________________;

причина розірвання агентської угоди ____________________________________________________

8. Наявність в агентській угоді інформації щодо обмеження діяльності страхового агента з іншими страховиками:

  - так;

  - ні.

9. Види договорів страхування, які має право укладати страховий агент:

  - внутрішній договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

  - договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності "Зелена картка".

10. Інформація:

  - первинна;

  - оновлена.

11. Дата реєстрації агента "___" ____________ 20__ року.

12. Найменування страховика, яким внесено інформацію про страхового агента
_____________________________________________________________________________________

 

Інформація для реєстрації страхового агента - юридичної особи

1. Найменування юридичної особи ______________________________________________________

2. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________

3. Код за ЄДРПОУ юридичної особи _____________________________________________________

4. Місцезнаходження __________________________________________________________________

5. Дата початку дії агентської угоди між страховиком та страховим агентом
_____________________________________________________________________________________

Дата розірвання або закінчення строку дії агентської угоди __________________________________
_____________________________________________________________________________________

причина розірвання агентської угоди ____________________________________________________

6. Наявність в агентській угоді інформації щодо обмеження діяльності страхового агента з іншими страховиками:

  - так;

  - ні.

7. Відомості про працівника, який у страхового агента відповідає за діяльність з укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності:

7.1. Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________;

7.2. Дата та місце народження __________________________________________________________;

7.3. Серія і номер паспорта, ким і коли виданий ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

7.4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________;

7.5. Відомості про проходження підготовки _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

8. Види договорів страхування, які має право укладати страховий агент:

  - внутрішній договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

  - договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності "Зелена картка".

9. Інформація:

  - первинна;

  - оновлена.

10. Дата реєстрації агента "___" ____________ 20__ року.

11. Найменування страховика, яким внесено інформацію про страхового агента
_____________________________________________________________________________________

____________

Опрос