Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Типового договора о создании и функционировании индустриального парка

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ, Типовой договор от 15.04.2013 № 386
редакция действует с 08.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2013

м. Київ

N 386

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2013 р. за N 733/23265

Про затвердження форми Типового договору про створення та функціонування індустріального парку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 березня 2016 року N 366

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України "Про індустріальні парки"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Типового договору про створення та функціонування індустріального парку, що додається.

2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (Коваленко В. М.) подати в установленому законодавством порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про створення та функціонування індустріального парку

__________________________
  (найменування населеного пункту)

___ ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ініціатора створення індустріального парку
_____________________________________________________________________________________
                                                  (відповідно до пункту 4 статті 1 Закону України "Про індустріальні парки"))
(далі - ініціатор) в особі ________________________________________________________________,
                                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                                                                (назва документа)
_____________________________________________________________________________________,
з однієї сторони, і _____________________________________________________________________
                                                             (найменування юридичної особи, яка після підписання цього договору
_____________________________________________________________________________________
                               набуває статусу керуючої компанії (відповідно до пункту 5 статті 1 Закону України
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   "Про індустріальні парки"))
(далі - керуюча компанія) в особі ________________________________________________________,
                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                                                              (назва документа)
_____________________________________________________________________________________,
з іншої сторони, на основі рішення про створення індустріального парку уклали цей договір про нижченаведене:

I. Предмет договору

1.1. Керуюча компанія відповідно до умов цього договору, бізнес-плану та концепції індустріального парку зобов'язується виконувати комплекс робіт і послуг з підготовки земельних ділянок, а також проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та облаштування об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури чи інших об'єктів з метою створення належних умов для здійснення учасниками господарської діяльності та забезпечувати функціонування індустріального парку, а ініціатор зобов'язується здійснювати комплекс заходів, необхідних для виконання керуючою компанією своїх обов'язків за цим договором.

1.2. За цим договором створюється та забезпечується функціонування індустріального парку ______________________________, розташованого на земельних ділянках загальною площею ____.
                                 (назва)

1.3. Земельні ділянки площею ________ розташовані ________, кадастрові номери ____ з викопіюванням з кадастрової карти (плану) щодо місця їх розташування.

1.4. Термін, на який створюється індустріальний парк, - _____________________________________.

II. Порядок виконання договору

2.1. Облаштування індустріального парку

2.1.1. Порядок облаштування індустріального парку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.1.2. Умови облаштування індустріального парку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.2. Надання прав на земельні ділянки та об'єкти в межах індустріального парку.

2.2.1. Порядок надання прав на земельні ділянки та об'єкти в межах індустріального парку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.2.2. Умови надання прав на земельні ділянки та об'єкти в межах індустріального парку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.3. Залучення учасників індустріального парку.

2.3.1. Порядок залучення учасників індустріального парку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.3.2. Умови залучення учасників індустріального парку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.4. Правовий режим майна, створеного керуючою компанією в межах індустріального парку, та майна, переданого для використання, що є власністю ініціатора створення
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.5. Страхування активів ініціатора.

2.5.1. Керуюча компанія зобов'язана здійснити страхування таких активів ініціатора:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.5.2. Страхування зазначених активів здійснюється в такому порядку:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.5.3. Умови страхування активів
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.6. Надання керуючою компанією щоквартальної звітності.

2.6.1. Склад звітності, що подається
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.6.2. Порядок подання звітності
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.7. Наукова діяльність у межах індустріального парку.

2.7.1. Порядок здійснення наукової діяльності
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.7.2. Умови здійснення наукової діяльності
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.8. Надання послуг та прав користування інженерно-транспортною інфраструктурою.

2.8.1. Порядок надання послуг та прав користування інженерно-транспортною інфраструктурою
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.8.2. Умови надання послуг та прав користування інженерно-транспортною інфраструктурою
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

III. Права та обов'язки сторін

3.1. Ініціатор має право:

3.1.1. Здійснювати контроль за додержанням керуючою компанією умов укладених договорів.

3.1.2. Надавати керуючій компанії право на облаштування індустріального парку та/або управління (експлуатацію) об'єктами, що розміщені в межах індустріального парку.

3.1.3. Вимагати від керуючої компанії додержання концепції індустріального парку та виконання умов договорів, укладених з ініціатором створення.

3.1.4. Щокварталу отримувати від керуючої компанії звіти про функціонування індустріального парку.

3.1.5. Вимагати від керуючої компанії усунення порушень, допущених нею в процесі функціонування індустріального парку.

3.1.6. Вимагати від керуючої компанії відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єктів або псування земельної ділянки індустріального парку, яке сталося внаслідок дій або бездіяльності керуючої компанії.

3.1.7. Здійснити викуп майна керуючої компанії в межах індустріального парку в разі дострокового розірвання договору про створення та функціонування індустріального парку в першочерговому порядку.

3.1.8. За зверненням керуючої компанії вживати заходів з розширення меж індустріального парку, якщо на наявній території неможливо розмістити нових учасників.

3.1.9. Передавати керуючій компанії або учасникам в оренду (суборенду) об'єкти (частини об'єктів) нерухомого майна в межах індустріального парку.

3.2. Ініціатор зобов'язаний:

3.2.1. Здійснити облаштування індустріального парку відповідно до умов цього договору.

3.2.2. Надати керуючій компанії та/або учасникам права на земельні ділянки, наявні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури та інші об'єкти, розміщені у межах індустріального парку.

3.2.3. Зберігати комерційну таємницю керуючої компанії.

3.2.4. Не втручатися в поточну господарську діяльність керуючої компанії та учасників.

3.2.5. Розглядати пропозиції керуючої компанії щодо надання згоди на здійснення поліпшення його майна, переданого в користування керуючій компанії.

3.2.6. Здійснювати контроль за додержанням концепції індустріального парку.

3.2.7. Виконувати умови цього договору.

3.3. Ініціатор має також інші права та обов'язки, передбачені законодавством або які випливають із умов цього договору.

3.4. Керуюча компанія має право:

3.4.1. Здійснювати господарську діяльність відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про індустріальні парки".

3.4.2. З урахуванням вимог земельного законодавства передавати учасникам у суборенду надану їй в оренду земельну ділянку або її частини в межах індустріального парку з правом забудови.

3.4.3. Передавати учасникам в оренду (суборенду) об'єкти (частини об'єктів) нерухомого майна в межах індустріального парку відповідно до законодавства.

3.4.4. Створити умови для підключення (приєднання) учасників до інженерних мереж та комунікацій.

3.4.5. Вимагати розірвання договору в разі порушення ініціатором умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору.

3.4.6. На продовження строку договору в разі виконання його умов.

3.4.7. На отримання плати за вироблені товари (роботи, послуги), що надаються учасникам згідно з договором.

3.4.8. Залучати на контрактній основі до виконання робіт та надання послуг у межах індустріального парку третіх осіб.

3.4.9. Не рідше ніж щокварталу отримувати від учасників звіти про виконання умов договору.

3.4.10. Ініціювати розгляд питання стосовно розширення меж індустріального парку в разі, якщо на наявній території неможливо розмістити нових учасників.

3.4.11. Самостійно або за дорученням учасників одержувати документи дозвільного характеру та погодження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об'єктів виробничого призначення, інших об'єктів, необхідних для провадження господарської діяльності в межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями.

3.5. Керуюча компанія зобов'язана:

3.5.1. Виконувати умови цього договору.

3.5.2. У процесі діяльності, пов'язаної із створенням та функціонуванням індустріального парку, залучати працівників - громадян України, зокрема звільнених працівників у зв'язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого надано в користування керуючій компанії. Зазначене не позбавляє права керуючої компанії укладати трудові договори з іноземцями та особами без громадянства.

3.5.3. Здійснити облаштування індустріального парку відповідно до умов цього договору.

3.5.4. Забезпечувати виконання бізнес-плану індустріального парку.

3.5.5. Залучати учасників індустріального парку та укладати з ними необхідні договори.

3.5.6. За дорученням ініціатора створення одержувати дозволи та погодження в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об'єктів виробничого призначення, інших об'єктів, необхідних для здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з дозвільними органами, службами, підприємствами, установами і організаціями.

3.5.7. Звертатися з пропозиціями щодо надання згоди на здійснення поліпшення майна, переданого ініціатором у користування керуючій компанії.

3.5.8. Утримувати в належному стані передані за відповідними договорами земельну ділянку, інженерно-транспортну інфраструктуру та інші об'єкти, розміщені в межах індустріального парку, та забезпечувати належні умови їх використання.

3.5.9. Після закінчення строку, на який укладено договір, передати земельну ділянку разом з об'єктами інфраструктури, що розташовані на ній, та іншими об'єктами, розміщеними в межах індустріального парку, ініціатору, якщо інше не передбачено договором.

3.5.10. Щокварталу подавати ініціатору та уповноваженому державному органу звіти про функціонування індустріального парку.

3.5.11. Зберігати комерційну таємницю ініціатора.

3.6. Керуюча компанія має також інші права та обов'язки, передбачені законодавством або які випливають із умов цього договору.

IV. Відповідальність сторін

4.1. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за цим договором не допускається. У разі порушення зобов'язання, що виникає з цього договору (далі - порушення договору), сторона несе відповідальність, визначену цим договором та/або законом.

4.2. Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим договором.

V. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 15 календарних днів з дати їх виникнення повідомити про це іншу сторону в письмовій формі.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що видаються уповноваженими на це органами.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж на ____ календарних днів, кожна із сторін у встановленому порядку має право розірвати цей договір.

VI. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, які будуть виникати при виконанні цього договору, регламентуються шляхом переговорів і консультацій між сторонами.

6.2. У разі неможливості досягнення згоди сторін у процесі переговорів і консультацій такий спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.

VII. Строк дії договору

7.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення підписів печатками (за наявності).

7.2. Строк дії договору про створення та функціонування індустріального парку встановлюється в межах терміну, на який створено індустріальний парк.

Строк дії договору ____________________________________________________________________.

7.3. Цей договір припиняється в разі закінчення строку, на який його укладено, якщо сторони не уклали угоди про його продовження в межах терміну, на який створено індустріальний парк.

7.4. Строк дії договору може бути змінений за згодою сторін у межах терміну, на який створено індустріальний парк.

7.5. Цей договір може бути припинено достроково в разі:

7.5.1. Істотного порушення однією із сторін своїх зобов'язань за цим договором.

7.5.2. Ліквідації керуючої компанії за рішенням суду, у тому числі у зв'язку з визнанням її банкрутом.

7.6. Реорганізація керуючої компанії - юридичної особи не є підставою для розірвання договору про створення та функціонування індустріального парку.

7.7. Цей договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

VIII. Інші умови

8.1. Зміни до цього договору вносяться за взаємною згодою сторін.

8.2. У разі припинення договору про створення та функціонування індустріального парку керуюча компанія зобов'язана повернути ініціатору земельні ділянки, не відчужені у власність учасників, а також об'єкти права власності на умовах, зазначених у цьому договорі. Якщо керуюча компанія допустила псування земельної ділянки ініціатора, погіршення стану / знищення об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та/або іншого майна ініціатора, розташованого в межах індустріального парку, вона зобов'язана відшкодувати йому збитки, якщо доведено, що це сталося внаслідок дій або бездіяльності цієї компанії.

IX. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього договору є:

рішення ініціатора про створення індустріального парку;

бізнес-план індустріального парку;

концепція індустріального парку, схвалена ініціатором.

X. Реквізити сторін

 

Ініціатор

Керуюча компанія

____________

_____________

___ ____________ 20__ року

___ ____________ 20__ року

М. П.

М. П.

 

Заступник директора департаменту
інвестиційно-інноваційної
політики та розвитку
державно-приватного партнерства

П. В. Пахолко

(Типовий договір із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 02.03.2016 р. N 366)

Опрос