Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке перевода выпуска именных акций документарной формы существования в бездокументную форму существования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 18.04.2013 № 729
Утратил силу

Зміни до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30 червня 2000 року N 98
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 24 червня 2014 року N 808)

1. У розділі 1:

1.1. Пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Після депонування глобального сертифіката обіг акцій випуску, оформленого цим глобальним сертифікатом, здійснюється виключно у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах в Національному депозитарії України (далі - Національний депозитарій) та у зберігачів - клієнтів Національного депозитарію.".

1.2. У пункті 1.9 слова "обраного ним зберігача або депозитарію, якого обрав емітент" замінити словами "Національного депозитарію".

1.3. У пункті 1.11:

в абзаці третьому слова "обраних Уповноваженим органом зберігача та депозитарію" замінити словами "обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний депозитарій";

в абзаці четвертому слово "Державною" замінити словом "Національною";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з Національним депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується, та відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії (у разі відсутності);";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"депонувати глобальний сертифікат в Національному депозитарії, з яким укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів.".

1.4. У пункті 1.12:

в абзаці першому слова "обраних Уповноваженим органом зберігача та депозитарію" замінити словами "обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний депозитарій";

в абзаці сьомому слова "реквізити депозитарію" замінити словами "реквізити Національного депозитарію";

абзаци тринадцятий та чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"інформацію про право власника цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до дати припинення ведення реєстру самостійно знерухомити належні йому акції в Національному депозитарії з реєстрацією його номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів;

інформацію про зобов'язання зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів - зберігачів і зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, не пізніше дня закінчення строку, що починається з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування та становить 10 робочих днів, відкрити рахунки у цінних паперах в Національному депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку);";

в абзаці п'ятнадцятому слова "обраних Уповноваженим органом зберігача, та депозитарій" замінити словами "обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний депозитарій".

2. У розділі 2:

2.1. У пункті 2.1:

в абзаці п'ятому слова "реквізити депозитарію" замінити словами "реквізити Національного депозитарію";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"реквізити особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів: повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; дані відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, якщо зберігання документів буде здійснювати особа, яка є професійним учасником фондового ринку. Особою, уповноваженою здійснювати зберігання документів системи реєстру, може бути емітент або Національний депозитарій (Центральний депозитарій цінних паперів - після набуття ПАТ "Національний депозитарій України" такого статусу");";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний депозитарій;";

в абзаці п'ятнадцятому слово "депозитарію" замінити словами "Національного депозитарію".

2.2. У пункті 2.2 слово "Державною" замінити словом "Національною".

2.3. Абзац другий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"Протягом 1 робочого дня з дати прийняття рішення уповноваженим органом емітента або уповноваженою посадовою особою емітента про встановлення дати припинення ведення реєстру емітент повинен персонально повідомити реєстроутримувача та обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний депозитарій про прийняте рішення. Таке повідомлення має містити:".

2.4. Абзац другий пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"договір про обслуговування емісії цінних паперів з Національним депозитарієм;".

2.5. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Не пізніше дня закінчення строку, що починається з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування та становить 10 робочих днів, зберігач, зазначений в рішенні про дематеріалізацію, зберігачі - номінальні утримувачі, які є зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, та зберігачі - клієнти депозитарію, який зареєстрований номінальним утримувачем в системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, якщо вони не мають рахунку в цінних паперах в Національному депозитарії, повинні відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії.".

3. У розділі 3:

3.1. Абзац третій пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"на підставі розпорядження емітента, що надається відповідно до пункту 2.4 розділу 2 цього Положення, складає реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) станом на дату припинення ведення реєстру у 2 чи 3 примірниках (по одному - емітенту; Національному депозитарію; обраному емітентом зберігачу, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомили належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію). До реєстру не повинна включатися інформація про власників іменних цінних паперів, які знерухомили належні їм акції у номінального утримувача.".

3.2. У пункті 3.4:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на дату припинення ведення реєстру, в паперовій формі. Реєстр, що передається, повинен бути прошитий, пронумерований та засвідчений підписом посадової особи реєстроутримувача та печаткою реєстроутримувача;

реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на дату припинення ведення реєстру, в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш);";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Акт приймання-передавання підписується керівниками або уповноваженими представниками, засвідчується печатками реєстратора, емітента та зберігача і складається у 4 примірниках. По одному примірнику акта приймання-передавання надається: реєстратору, емітенту, зберігачу, Національному депозитарію, з яким емітентом укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів щодо випуску цінних паперів, що дематеріалізується. Підписання цього акта має відбутися на дату передачі реєстру.".

3.3. В абзаці другому пункту 3.5 слово "депозитарію" замінити словами "Національному депозитарію".

3.4. Пункт 3.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.7 - 3.11 вважати відповідно пунктами 3.6 - 3.10.

3.5. У пункті 3.7:

абзац другий після слова "реєстроутримувачем" доповнити словами "або прийняття емітентом рішення про зміну уповноваженого на зберігання".

3.6. Пункт 3.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Реєстратори, які на день набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" зберігають документи систем реєстрів відповідно до законодавства, протягом 5 робочих днів з цього дня мають забезпечити направлення повідомлення емітентам, документи систем реєстрів яких знаходяться на зберіганні у таких реєстраторів, що ці документи мають бути передані емітенту за рішенням його уповноваженого органу на визначену ним та узгоджену з реєстратором дату, яка повинна бути визначена протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом. У разі неприйняття уповноваженим органом емітента в установлений строк зазначеного рішення такий реєстратор має передати документи системи реєстру Центральному депозитарію".

3.7. У пункті 3.10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.10. Зберігач, Національний депозитарій і емітент повинні забезпечити належне відповідно до вимог законодавства зберігання документів, отриманих згідно з цим Положенням.";

абзац другий виключити.

4. У розділі 4:

4.1. У пункті 4.1:

в абзаці першому слово "депозитарію" замінити словами "Національному депозитарію";

в абзацах дев'ятому - дванадцятому слово "депозитарій" в усіх відмінках замінити словами "Національний депозитарій" у відповідних відмінках.

4.2. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Емітент не пізніше 3 робочих днів з дати передачі реєстру повинен надати Національному депозитарію такі документи:

розпорядження про проведення дематеріалізації акцій відповідно до інформації, що міститься у переданих депозитарію глобальному сертифікаті, реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на дату припинення ведення реєстру, та виписці про стан особового рахунку емітента;

виписку про стан особового рахунку емітента, яка містить інформацію про викуплені та/або нерозміщені емітентом акції випуску, що дематеріалізується, складену станом на дату припинення ведення реєстру (за наявності викуплених та нерозміщених емітентом акцій);

копію рішення уповноваженого органу емітента або уповноваженої посадової особи емітента щодо встановлення дати припинення ведення реєстру;

реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках - 1 у формі паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш);

примірник акта приймання-передавання, зазначеного в пункті 3.4 розділу 3 цього Положення, та, якщо зберігач не є емітентом акцій випуску, що дематеріалізується, копію договору зі зберігачем про відкриття рахунку в цінних паперах власникам, засвідчену емітентом, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції випуску, що дематеріалізується.

У випадку, якщо у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру, депозитарій-кореспондент є номінальним утримувачем, Національний депозитарій протягом 1 робочого дня після отримання від емітента належним чином оформлених документів, зазначених у цьому пункті, повідомляє депозитарію-кореспонденту про проведення депозитарних операцій щодо дематеріалізації акцій відповідного випуску.

Національний депозитарій протягом 3 робочих днів після отримання від емітента належним чином оформлених документів, зазначених у цьому пункті:

здійснює операцію щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма знерухомленими цінними паперами випуску, що дематеріалізується, наявними в системі депозитарного обліку депозитарію, відповідно до його внутрішніх документів (крім операцій, пов'язаних з проведенням дематеріалізації);

повідомляє зберігачів, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру; зберігача, з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомили належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується, про проведення депозитарних операцій щодо дематеріалізації акцій відповідного випуску та надає зберігачам розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій в їх системах депозитарного обліку;

здійснює дематеріалізацію акцій шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених його внутрішніми документами, за рахунками його клієнтів: емітента та всіх вищезазначених зберігачів. Якщо до початку проведення дематеріалізації цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції мають обліковуватися на рахунках в цінних паперах зберігачів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

У разі надання емітентом Національному депозитарію неналежним чином оформлених документів Національний депозитарій має право відмовити емітенту у прийманні розпорядження до виконання з ґрунтовним поясненням причини відмови.

Емітент протягом 3 робочих днів з дати отримання відмови повинен надіслати повторно належним чином оформлені документи до Національного депозитарію.".

4.3. Пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Депозитарій-кореспондент протягом 1 робочого дня з дня отримання від Національного депозитарію повідомлення про проведення депозитарних операцій щодо дематеріалізації акцій відповідного випуску, зазначеного у пункті 4.2 цього розділу:

здійснює операцію щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма знерухомленими цінними паперами випуску, що дематеріалізується, наявними в системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента, відповідно до його внутрішніх документів (крім операцій, пов'язаних з проведенням дематеріалізації);

надсилає своїм клієнтам - зберігачам, на рахунках яких обліковуються знерухомлені акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, повідомлення про проведення дематеріалізації акцій відповідного випуску і розпорядження щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами випуску, наявними в системах депозитарного обліку цих зберігачів;

станом на кінець операційного дня формує перелік клієнтів, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії-кореспонденті обліковуються цінні папери випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (далі - Перелік). Перелік складається в електронному вигляді (в узгодженому з Національним депозитарієм форматі) та до кінця операційного дня передається Національному депозитарію. Перелік повинен містити відомості, вказані у підпункті 2 підпункту 10.2 пункту 10 розділу VII Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за N 1238/13112.

Зберігачі до закінчення операційного дня отримання від депозитарію-кореспондента розпорядження встановлюють обмеження на здійснення операцій з усіма акціями відповідного випуску, наявними в їх системах депозитарного обліку, складають облікові реєстри власників цінних паперів цього випуску і повідомляють депозитарію-кореспондента про виконання його розпоряджень щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами цього випуску та про складання облікових реєстрів.

Протягом двох робочих днів після складання облікових реєстрів власників цінних паперів зберігачі відкривають у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного депозитарію рахунки в цінних паперах власникам, інформація про яких міститься в цих облікових реєстрах (у разі їх відсутності).

Національний депозитарій протягом наступного операційного дня після отримання від депозитарію-кореспондента Переліку:

переказує дематеріалізовані акції на рахунки в цінних паперах зберігачів на підставі Переліку, отриманого від депозитарію-кореспондента;

надає зберігачам довідки про стан рахунків у цінних паперах.

Зберігачі не пізніше операційного дня, наступного за датою отримання від Національного депозитарію довідок про стан рахунків у цінних паперах:

згідно з інформацією, що міститься в облікових реєстрах власників цінних паперів відповідного випуску, зараховують дематеріалізовані акції випуску на рахунки у цінних паперах власників, відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного депозитарію (у разі існування обтяжень цінних паперів зобов'язаннями або обмежень їх у обігу зберігач повинен відобразити той самий режим обтяження зобов'язаннями, з яким вони обліковувались у системі депозитарного обліку депозитарію-кореспондента);

підтверджують Національному депозитарію виконання операцій зарахування дематеріалізованих акцій відповідного випуску на рахунки у цінних паперах усіх власників цінних паперів цього випуску, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного депозитарію.

Національний депозитарій протягом наступного операційного дня після отримання від усіх зберігачів підтверджень про виконання операцій зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних паперах усіх власників цінних паперів цього випуску, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного депозитарію, надає депозитарію-кореспонденту інформаційне повідомлення про зарахування дематеріалізованих акцій випуску у систему депозитарного обліку Національного депозитарію.

Депозитарій-кореспондент протягом одного робочого дня після отримання від Національного депозитарію інформаційного повідомлення про зарахування дематеріалізованих акцій відповідного випуску у систему депозитарного обліку Національного депозитарію списує усі акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, з рахунків у цінних паперах зберігачів і надає зберігачам довідки про стан рахунків у цінних паперах.

Зберігачі протягом операційного дня отримання від депозитарію-кореспондента довідки про стан рахунка списують акції відповідного випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, з рахунків у цінних паперах їх власників, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію-кореспондента (виключно після зарахування цих цінних паперів до системи депозитарного обліку Національного депозитарію), повідомляють депозитарію-кореспондента про виконання операції списання акцій відповідного випуску з рахунків у цінних паперах власників, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію-кореспондента.

Депозитарій-кореспондент протягом операційного дня отримання від усіх зберігачів повідомлень про списання акцій випуску, що дематеріалізується, повідомляє Національний депозитарій про списання цих акцій із системи депозитарного обліку депозитарію-кореспондента.".

4.4. У пункті 4.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.4. Зберігачі, на рахунках в цінних паперах яких у Національному депозитарії обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується, та зберігачі, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру, після отримання від Національного депозитарію розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій в їх системах депозитарного обліку:";

в абзаці третьому слова "депозитарію та/або депозитарію-кореспондента" замінити словами "Національного депозитарію".

4.5. Пункт 4.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.7 - 4.11 вважати відповідно пунктами 4.6 - 4.10.

4.6. Пункти 4.6 та 4.7 викласти в такій редакції:

"4.6. Національний депозитарій протягом 1 робочого дня після отримання від усіх зберігачів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу (крім зберігача, з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, якщо він не є номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру, та зберігачів, рахунки яких залишилися в системі депозитарного обліку Національного депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), повідомлень про виконання його розпорядження про проведення дематеріалізації акцій в їх системах депозитарного обліку, підтверджень від зберігачів, у яких у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію-кореспондента обліковувались акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, про зарахування дематеріалізованих акцій у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного депозитарію та повідомлення від депозитарію-кореспондента про списання у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію-кореспондента акцій випуску, що дематеріалізується, повідомляє їх про завершення дематеріалізації.

Зберігачі, отримавши від Національного депозитарію повідомлення про завершення дематеріалізації, протягом 3 днів повідомляють про її завершення своїх депонентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції дематеріалізованого випуску. Повідомлення надаються способом, визначеним у відповідному договорі.

З дати отримання повідомлення про завершення дематеріалізації від Національного депозитарію зберігачі мають право проводити депозитарні операції з акціями дематеріалізованого випуску.

Національний депозитарій повідомляє емітента про завершення дематеріалізації протягом 1 робочого дня після отримання від усіх зберігачів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу (крім зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку Національного депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), повідомлень про виконання його розпорядження про проведення дематеріалізації акцій в їх системах депозитарного обліку, підтверджень від зберігачів, у яких у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію-кореспондента обліковувались акції випуску, про зарахування дематеріалізованих акцій у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного депозитарію та повідомлення від депозитарію-кореспондента про списання у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію-кореспондента акцій випуску, що дематеріалізується.

4.7. Депозитарні установи, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру, протягом операційного дня зарахування дематеріалізованих акцій випуску на рахунки у цінних паперах власників, на яких обліковувалися знерухомлені цінні папери відповідного випуску, здійснюють погашення свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів за дематеріалізованим випуском акцій та передають його до свого архіву.".

5. У розділі 5:

5.1. У пункті 5.9:

у підпункті 5.9.4:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"отриманий від попереднього зберігача обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися цим зберігачем відповідно до договору з емітентом, у формі паперового документа у 2 примірниках та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш). Якщо від дати передачі попереднім зберігачем зберігачу-правонаступнику або уповноваженому на зберігання облікового реєстру до дати звернення емітента зберігач-правонаступник або уповноважений на зберігання здійснив операцію (операції) переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача або власники уклали договір про відкриття рахунку в цінних паперах із зберігачем-правонаступником, то зберігач-правонаступник або уповноважений на зберігання додає до отриманого від попереднього зберігача облікового реєстру власників цінних паперів, рахунки у цінних паперах яких обслуговувалися Зберігачем, що припинив свою діяльність, та засвідчені зберігачем-правонаступником та/або уповноваженим на зберігання копії документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача та/або документ, що містить інформацію про власників, які уклали зі зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у цінних паперах.";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Передача облікового реєстру, копій документів, що були підставою для обтяження акцій зобов'язаннями, копій документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача, та/або документа, що містить інформацію про власників, які уклали зі зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у цінних паперах, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання, засвідчується печатками емітента та зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання.".

5.2. Підпункт 5.9.5 викласти в такій редакції:

"5.9.5. Емітент не пізніше 5 робочих днів після отримання від зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання облікового реєстру власників цінних паперів, копій документів, що були підставою для обтяження акцій власників зобов'язаннями, копій документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам акцій документа, що містить інформацію про власників, які уклали зі зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у цінних паперах, повинен:

надати зберігачу-правонаступнику розпорядження на списання акцій з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача та/або інформації про власників, які уклали зі зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у цінних паперах, для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача та закриття цих рахунків або надати уповноваженому на зберігання розпорядження на списання акцій з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, які знаходяться у базі даних, що була передана уповноваженому на зберігання попереднім зберігачем, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача, з метою подальшого їх зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача;

надати новому зберігачу:

отримані від зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш), копії документів, що були підставою для обтяження акцій власників зобов'язаннями, копії документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача, та/або документ, що містить інформацію про власників, які уклали зі зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у цінних паперах;

заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування акцій на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача та/або інформації про власників, які уклали зі зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у цінних паперах.

Передача облікового реєстру, копій документів, що були підставою для обтяження акцій власників зобов'язаннями, копій документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача, та/або документа, що містить інформацію про власників, які уклали зі зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у цінних паперах, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та нового зберігача, засвідчується печатками емітента та нового зберігача.".

6. У розділі 6 слово "Державною" замінити словом "Національною".

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос