Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств государственного бюджета на осуществление концертно-художественных и культурологических общегосударственных мероприятий, мероприятий по почтению памяти, мероприятий по выявлению и поддержке творчески одаренных детей и молодежи, мероприятий, связанных с обеспечением свободы совести и религии, государственную поддержку региональных культурных инициатив и любительского искусства, пополнение экспозиций музеев и репертуаров театров, концертных и цирковых организаций, обеспечение развития и применения украинского языка

Министерство культуры Украины (2)
Приказ от 15.04.2013 № 309
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2013

м. Київ

N 309

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2013 р. за N 695/23227

Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства культури і туризму України
від 12 лютого 2007 року N 4
згідно з наказом Міністерства культури України
 від 27 червня 2018 року N 602)

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388, та з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 12 лютого 2007 року N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2007 року за N 206/13473 (із змінами), такі зміни:

1.1. В абзаці другому пункту 1.3 розділу I після слова "підприємства" слово "установи" виключити.

1.2. У розділі II:

у пункті 2.1:

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі коли загальна сума надходжень спеціального фонду, які надійшли від проведення державних лотерей в Україні, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, бюджетні кошти використовуються за напрямами:

забезпечення розвитку та застосування української мови;

здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, які віднесені до сфери управління Мінкультури.";

у пункті 2.2:

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"проведення міжнародних та всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів, концертів, оглядів народної творчості, художніх та тематичних виставок, конференцій, семінарів та інших культурно-мистецьких загальнодержавних проектів та заходів, забезпечення виконання міжнародних договорів України, проведення Днів культури України за кордоном та Днів культури зарубіжних країн в Україні, забезпечення участі українських мистецьких колективів у міжнародних заходах, участь у міжурядових комісіях з питань культури, оплату витрат, пов'язаних з відрядженням членів офіційних делегацій, склад яких погоджено в установленому законодавством порядку, для участі у загальнодержавних заходах, що здійснюються в Україні та за кордоном, роботу з проектування пам'ятників та інші загальнодержавні заходи;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, які віднесені до сфери управління Мінкультури.";

у пункті 2.3:

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"проведення відео- та аудіозапису окремих заходів;

здійснення записів та видань (тиражування) аудіовізуальної та відеопродукції, продукції з творами національного мистецтва;

придбання та доставку книжок, виданих українською мовою, виконання державних і галузевих програм та інших заходів щодо розвитку і застосування української мови;

виготовлення проектно-кошторисної документації закладами культури і мистецтва;

реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення закладів культури і мистецтва;

придбання комп'ютерної техніки закладами культури і мистецтва;

придбання нематеріальних активів (ліцензійного програмного забезпечення для комп'ютерної техніки), створення (придбання) інформаційних систем закладами культури і мистецтва.";

доповнити розділ після пункту 2.4 новим пунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. У разі здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази бюджетні кошти використовуються згідно з переліком робіт та заходів, затвердженим відповідним наказом Мінкультури (далі - Перелік робіт), з урахуванням:

заявок, що подані підприємствами, установами чи організаціями;

рішень суду, а також виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Виділення бюджетних коштів на реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення закладів культури і мистецтва здійснюється за умови наявності затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації та інших документів, які є обов'язковими відповідно до законодавства.

Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1764.

Також бюджетні кошти виділяються на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт будівель, споруд і об'єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт.

Підставою для включення до Переліку робіт є завдання, визначені державними програмами, законами України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України. Під час формування Переліку робіт пріоритети надаються закладам культури і мистецтва, на яких завершуються роботи, розпочаті у попередні роки, а також тим, що перебувають в аварійному стані.

У Переліку робіт зазначаються найменування робіт та заходів, перелік об'єктів, відповідальний за виконання, термін виконання, місце здійснення, сума витрат.

У разі потреби до Переліку робіт у встановленому законодавством порядку вносяться зміни.

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня або одержувач бюджетних коштів укладає договір з виконавцем робіт. До договору додається кошторис витрат на виконання робіт, затверджений виконавцем і погоджений розпорядником коштів нижчого рівня або одержувачем коштів, із відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

До договору з виконавцем робіт та документації конкурсних торгів у разі їх проведення можуть включатись такі вимоги:

розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання для закупівлі товарів, робіт і послуг за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України);

закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється лише в межах бюджетних призначень, встановлених у Державному бюджеті України на відповідний рік;

сума, визначена у договорі, може коригуватись у разі уточнення показників Державного бюджету України;

недопущення включення до собівартості робіт та послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх виконанням (наданням), або необґрунтованого збільшення їх вартості;

забезпечення виконання робіт і надання послуг, передбачених договором, до закінчення календарного року в повному обсязі;

відповідальність виконавця за порушення строків та умов договору;

здійснення заходів і виконання робіт без залучення посередників;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань виконавцем.".

У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.8 вважати відповідно пунктами 2.6 - 2.9;

пункт 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на придбання основних засобів (за винятком придбання костюмів (одягу), декорацій, реквізиту, товарів, робіт і послуг, зазначених в абзацах восьмому-одинадцятому пункту 2.3 цього розділу): меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів, а також на витрати для утримання установ, організацій, у тому числі громадських організацій, об'єднань".

1.3. Пункт 3.8 розділу III викласти в такій редакції:

"3.8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662".

2. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (Жук В. В.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату Стичинського Б. С.

 

Міністр культури України

Л. М. Новохатько

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра фінансів України

А. Мярковський

Опрос