Идет загрузка документа (229 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации исполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 19.03.2013 № 181
действует с 24.05.2013

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2013

м. Київ

N 181

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2013 р. за N 693/23225

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 (із змінами), та з метою удосконалення системи кадрового забезпечення Збройних Сил України військовослужбовцями, підвищення якості комплектування Збройних Сил України кваліфікованими офіцерськими кадрами та військовослужбовцями рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року N 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за N 438/16454, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Установити, що пункт 4.26 Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року N 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за N 438/16454, набирає чинності з 01 січня 2014 року.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У розділі I:

1.1. Пункт 1.3 доповнити після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"посвідченнями прапорщиків (мічманів) - особи сержантського і старшинського складу з військовим званням прапорщика (мічмана) і старшого прапорщика (старшого мічмана);".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий після слів "за контрактом" доповнити словами "(за винятком прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів))".

1.2. У пункті 1.5:

у підпункті 1 слова "в міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", слова "миротворчий контингент" у всіх відмінках - словами "національний контингент" у відповідних відмінках, слова "миротворчий персонал" - словами "національний персонал";

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) Клопотання посадових осіб у вигляді відповідного рапорту (списку) - на військовослужбовців щодо зарахування кандидатами та направлення на навчання чи підготовку до навчальних закладів, укладення з ними контрактів чи продовження строків їх дії, продовження строків перебування на посадах осіб офіцерського складу, крім того, на військовослужбовців строкової військової служби щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби та присвоєння їм військових звань.".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2.2:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"З особами, які успішно склали вступні випробування та виявили бажання навчатись у військовому навчальному закладі, укладається контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України, що набирає чинності з дня призначення громадянина на посаду курсанта військового навчального закладу.";

доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"З військовослужбовцями, які закінчили військові навчальні заклади за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, контракт про проходження служби набирає чинності з дня призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу.".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"З військовослужбовцем, який у складі підрозділу Збройних Сил України направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, додаток до укладеного контракту про проходження військової служби згідно з додатком 3 до Положення набирає чинності з дня перетину державного кордону України.";

абзац сімнадцятий після слів "форми контракту" доповнити словами "та додатка до контракту про проходження військової служби".

2.2. У пункті 2.3:

в абзаці першому слово "повторний" замінити словом "новий";

доповнити після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"особа під час прийому на військову службу не дала згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей або не надала документи, передбачені пунктом 2.16 цього розділу, або якщо за результатами проведеної спеціальної перевірки виявлено факт подання неправдивих відомостей стосовно особи, що унеможливлює зайняття нею посади військових посадових осіб, визначених пунктом 2.16 цього розділу;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим.

2.3. В абзаці першому пункту 2.4 слова "не мають протипоказань" замінити словом "придатні".

2.4. Абзац перший пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. З військовослужбовцями, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або іншої тривалості, визначеної законодавством, за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту під час відпустки, строк контракту про проходження військової служби продовжується до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний у разі прийняття рішення щодо укладення нового контракту, для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту. Про продовження строку контракту видається наказ по особовому складу посадової особи, яка має право укладати контракт.".

2.5. Пункти 2.6 та 2.7 викласти в такій редакції:

"2.6. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та є обраними народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, в яких строк дії контрактів закінчується в період виконання депутатських повноважень, перед вибуттям до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад строк контракту продовжується за їх рапортами на строк обрання депутатом та строк до двох місяців, необхідний для укладення нового контракту. Продовження строку дії контракту військовослужбовцям, обраним депутатами, здійснюється Міністром оборони України, про що видається відповідний наказ Міністра оборони України по особовому складу.

Військовослужбовці, які відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки та строк дії контракту яких закінчується в період виконання ними зазначених завдань, за три місяці до закінчення строку дії контракту подають керівникам державних органів, установ і організацій за місцем виконання цих завдань заяви (рапорти) про укладення нових контрактів про проходження військової служби.

Керівники державних органів, установ і організацій розглядають заяви (рапорти) військовослужбовців і не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту надсилають їх разом зі своїми пропозиціями та двома примірниками контракту до Міністерства оборони України.

Контракти про проходження військової служби укладаються відповідними посадовими особами, чиїми наказами по особовому складу оформлено відрядження цих військовослужбовців до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі.

2.7. У разі закінчення строку дії контракту в період навчання з військовослужбовцями, які є слухачами (ад'юнктами, докторантами) денної форми підготовки військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, новий контракт про проходження військової служби укладається Міністром оборони України.".

2.6. Пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Укладення нового контракту з військовослужбовцем здійснюється посадовою особою, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України. Для прийняття рішення щодо укладення нового контракту до кадрового органу, підпорядкованого цій посадовій особі, подаються:

рапорт військовослужбовця з клопотаннями прямих командирів (начальників);

два примірники контракту, підписані військовослужбовцем;

копія довідки військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби (для військовослужбовців після 40-річного віку, які виявили бажання проходити військову службу за новим контрактом);

копія атестації військовослужбовця.

За потреби додатково може надаватися копія попереднього контракту військовослужбовця.

За рішенням посадової особи, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України, для прийняття рішення щодо укладення нового контракту може бути запрошеним і військовослужбовець, з яким укладається контракт.".

2.7. Пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Контракт про проходження служби припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом 35 Положення.

Командування військової частини відповідно до вимог чинного законодавства повинно попередити військовослужбовця про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "в", "г", "и", "ї" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", та провести бесіду з військовослужбовцем з цього приводу, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 9). Про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "в", "д", "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовець повідомляє командування військової частини рапортом на звільнення з військової служби.

Не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного контракту командування військової частини повинно попередити військовослужбовця про намір не укладати з ним новий контракт про проходження військової служби. У разі невиконання цієї вимоги командування військової частини не може відмовити військовослужбовцю в укладенні нового контракту про проходження військової служби. Військовослужбовець не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного контракту повинен повідомити командування військової частини про свій намір укласти новий контракт. Якщо у цей строк військовослужбовець без поважних причин не повідомив командування військової частини про намір укладати новий контракт про проходження військової служби, то він підлягає звільненню з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту без подання рапорту. У цьому разі посадовою особою, визначеною в пункті 12.7 розділу XII цієї Інструкції, з військовослужбовцем проводиться бесіда, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 9).

У разі відсутності рішення командування військової частини щодо укладення нового контракту з військовослужбовцем, а також відсутності згоди сторін щодо фактів систематичного невиконання умов контракту питання про неукладення нового контракту або розірвання чинного контракту може бути вирішено спеціальною комісією, яка за доповіддю командира військової частини чи за зверненням військовослужбовця утворюється рішенням посадової особи, яка має право приймати рішення щодо звільнення військовослужбовця з військової служби із зазначених підстав.

Систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем може бути встановлено за результатами атестування. Систематичним невиконанням умов контракту є невиконання однією зі сторін одного із зобов'язань та інших умов, визначених контрактом, які допускались два чи більше разів протягом останнього року служби.".

2.8. Пункти 2.14 - 2.16 викласти в такій редакції:

"2.14. Контракт про проходження служби (навчання) припиняється (розривається), а курсанти, які навчаються, відраховуються наказами по особовому складу зі списків змінного складу військових навчальних закладів за підставами та у порядку, визначеними пунктом 35 Положення.

За скоєні протягом одного навчального року окремі порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 22 березня 2012 року N 160, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за N 559/20872, вчинення інших правопорушень курсант відраховується з військового навчального закладу через недисциплінованість, а контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) через службову невідповідність.

У разі невиконання навчального плану, небажання продовжувати навчання чи відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу (для курсантів випускних курсів) контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

У такому разі курсанти з числа осіб чоловічої статті, які відраховані за:

всіма підставами (за винятком випадків, передбачених пунктами "б", "г", "д" чи "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу") направляються у військові частини забезпечення навчального процесу військового навчального закладу або іншої військової частини для подальшого проходження військової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової військової служби;

підставами, передбаченими пунктами "б", "г", "д" чи "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а також за іншими підставами, якщо вони вислужили строк строкової військової служби, направляються у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

Курсанти жіночої статі, відраховані з військових навчальних закладів, звільняються з військової служби, якщо вони:

не мають військово-облікової спеціальності (далі - ВОС), - без взяття на військовий облік;

мають ВОС, - з направленням у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу відшкодовують Міністерству оборони України витрати, пов'язані з їх утриманням у військовому навчальному закладі, відповідно до Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року N 964, і Порядку розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 16 липня 2007 року N 419/831/240/605/537/219/534, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 року за N 863/14130.

Витяги з наказів про припинення (розірвання) контракту про проходження військової служби (навчання), відрахування з навчання та направлення громадян для проходження військової служби чи постановки на військовий облік надсилаються до військових комісаріатів за реєстрацією місця проживання чи перебування до прийняття на військову службу (навчання) чи призову на строкову військову службу.

Питання припинення контракту про проходження курсантами служби (навчання) у військових навчальних закладах та відрахування з навчання за іншими підставами визначаються Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 24 грудня 1997 року N 490, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за N 89/2529 (далі - Інструкція про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів)).

2.15. Після переведення студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах за схемою підготовки "студент - курсант", і курсантів, які проходять підготовку для потреб Збройних Сил України, на останній курс навчання у військовому навчальному закладі з ними укладається контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу, який набуде чинності:

для студентів і курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, з дати присвоєння первинного офіцерського звання;

для курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу і не мають відповідних військових звань, з дати видання наказу по особовому складу про призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу.

З цієї ж дати закінчується дія контракту про проходження військової служби (навчання) курсантами військових навчальних закладів.

З курсантами останнього курсу навчання, які готуються для потреб інших військових формувань, контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання укладається між ними і державою, від імені якої виступає керівник утвореного відповідно до законодавства військового формування України.

У разі відмови керівника іншого військового формування України від укладення контракту з курсантами, які готувались до проходження військової служби за контрактом, ці випускники військових навчальних закладів:

призначаються в Збройні Сили України на посади офіцерського складу за отриманими спеціальностями, а у разі неможливості - за спеціальностями, спорідненими з ними у межах одного напряму підготовки;

звільняються з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту з присвоєнням військового звання лейтенанта запасу в порядку, визначеному пунктом 53 Положення.

2.16. На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу відбираються придатні до військової служби за станом здоров'я громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, мають відповідний рівень освіти, набутий досвід служби або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі - ВОС). Спорідненою ВОС вважається в межах одного напряму підготовки інша ВОС, під час комплектування посад за якою допускається призначення військовослужбовців без додаткової підготовки.

Метою проведення заходів з відбору осіб, які можуть розглядатись кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом (далі - кандидати), є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, ставлення до служби у Збройних Силах України та готовність до виконання військового обов'язку.

Щодо громадян України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та претендують на зайняття посад військових посадових осіб у Збройних Силах України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка відомостей. До військових посадових осіб відносяться всі особи офіцерського, сержантського і старшинського складу, курсанти військових навчальних закладів, а також військовослужбовці рядового складу, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків з управління або розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей покладається на:

керівників військових комісаріатів - щодо громадян, які мають право бути прийнятими на військову службу (навчання) курсантів військових навчальних закладів, а також громадян та військовозобов'язаних, які за віком та освітою мають право бути прийняті на військову службу за контрактом на посади військових посадових осіб;

командирів полків (кораблів 1 рангу), бригад і посадових осіб, які мають рівні з ними та вищі права прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу та призначення на посади, - щодо підлеглих військовослужбовців, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців і за віком та освітою мають право бути прийняті на військову службу за контрактом на посади військових посадових осіб.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за адміністративні корупційні правопорушення;

наявності судимості, її зняття та погашення в установленому порядку;

факту, що особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Перед прийняттям на військову службу за контрактом особа подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби такі документи:

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;

копію паспорта громадянина України;

копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

медичну довідку про стан здоров'я;

військовий квиток (для військовослужбовців строкової військової служби або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

Співробітники військового комісаріату або військової частини, що здійснюватимуть прийом на військову службу за контрактом, письмово попереджають громадян про визначені законодавством обмеження військовослужбовців, що не повинні перешкоджати виконанню службових обов'язків за майбутньою посадою, і не пізніше наступного робочого дня після одержання від громадян усіх необхідних документів надсилають запити на проведення спеціальної перевірки. Запити складаються за встановленою формою та надсилаються до органів (підрозділів), визначених Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33.

До запитів додаються копії письмової згоди громадянина на проведення спеціальної перевірки, його автобіографії та заповнених сторінок паспорта. Крім того, додаються до запитів, надісланих до:

територіальних органів (підрозділів) Міністерства юстиції України, - запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

територіальних органів (підрозділів) Міністерства доходів і зборів України, - копії декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти і науки, - копії документів про освіту, наукові ступені і вчені звання;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони здоров'я, - копія медичної довідки.

Усі копії доданих документів завіряються керівником військового комісаріату або військової частини, що здійснює прийом громадян на військову службу за контрактом.

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, залучаються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції та органи військового управління, в яких обліковуються інші відомості. Спеціальна перевірка достовірності військового квитка кандидата, який претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться у військовому комісаріаті за реєстрацією місця проживання чи перебування кандидата. Військовими комісарами військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей і міста Київ (далі - обласні військові комісари) інформація про результати перевірки достовірності військового квитка кандидата надається не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

Спеціальна перевірка проводиться у строки, визначені законодавством.

За підсумками перевірки у військовому комісаріаті або військовій частині, що здійснює прийом громадян на військову службу за контрактом, оформлюється довідка про результати спеціальної перевірки, що долучається до документів особової справи військовослужбовця.

Не приймаються на військову службу за контрактом особи, стосовно яких з'ясовано про:

винесення обвинувального вироку суду за кримінальним провадженням;

ведення досудового слідства або передачу кримінального провадження до суду;

незняту або непогашену в установленому законодавством порядку судимість;

вирок суду про заборону чи незакінчений строк обмеження права займати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення;

перебування на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку або за вживання чи розповсюдження наркотичних і психотропних засобів;

членство в політичних партіях, організаціях чи рухах;

недостовірність документів, поданих для проведення спеціальної перевірки;

встановлення факту подання неправдивих відомостей;

невідповідність за станом здоров'я або перебування на обліку у спеціалізованих диспансерних закладах;

невиконання умов обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначених статтею 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

те, що в разі прийняття на військову службу громадянин буде перебувати з близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності (за винятком осіб, визначених у частині першій статті 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції").

Під час переміщення військовослужбовця в межах Збройних Сил України, відрядження до державних органів, установ, організацій, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад при обранні на виборні посади або повернення після закінчення відрядження чи прикомандирування спеціальна перевірка відомостей щодо особи не проводиться. Спеціальна перевірка відомостей щодо військовослужбовця не проводиться також у разі направлення для проходження військової служби з одного військового формування до іншого.".

2.9. В абзаці другому пункту 2.18 слова "територіальними центрами комплектування і" виключити.

2.10. У пункті 2.19:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.19. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського складу проводиться військовими частинами та військовими комісаріатами. Кандидати відбираються з числа військовослужбовців, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаних, а також жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, віком від 18 до 40 років.";

абзаци другий, третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати абзацами другим - п'ятим відповідно.

2.11. Пункти 2.20 - 2.24 викласти в такій редакції:

"2.20. В обласних військових комісаріатах проводяться такі заходи з відбору громадян на військову службу за контрактом:

попереднє вивчення особистих якостей громадян до прийняття на військову службу за контрактом;

медичне обстеження кандидатів;

професійно-психологічний відбір кандидатів;

спеціальна перевірка відомостей кандидатів;

оформлення особових справ кандидатів;

направлення кандидатів до військових частин для подальшого прийняття на військову службу за контрактом;

ведення Переліку посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом (додаток 5) у військових частинах, що дислокуються на відповідній території діяльності військового комісаріату;

ведення резерву кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.

Громадяни призовного віку, військовозобов'язані, а також жінки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або за реєстрацією місця проживання чи перебування заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також за встановленими формами письмові згоди на використання та обробку персональних даних, проведення спеціальної перевірки відомостей та проведення професійно-психологічного відбору з урахуванням біоетичних вимог.

Попереднє вивчення особистих якостей громадян, які виявили бажання до прийняття на військову службу за контрактом, включає:

вивчення документів, що подає громадянин;

вивчення документів військового обліку;

вивчення відомостей, що надійшли з місця роботи (навчання);

результати індивідуальних бесід.

У процесі попереднього вивчення особистих якостей громадян обов'язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної або адміністративної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, мають незняті або непогашені в установленому законодавством порядку судимості, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших закладах охорони здоров'я.

Особи, заяви яких розглянуті та за результатами вивчення особистих якостей яких прийнято позитивне рішення, є кандидатами. Результати вивчення відображаються в Аркуші вивчення особистих якостей кандидата (додаток 6). Кандидати направляються для проходження медичного обстеження до відповідних військово-лікарських комісій. З кандидатами, які визнані придатними за станом здоров'я для прийняття на військову службу за контрактом, організовуються і проводяться заходи:

професійно-психологічного відбору відповідно до Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 15 травня 2012 року N 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 911/21223 (далі - Інструкція з організації профвідбору);

спеціальної перевірки відомостей відповідно до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33.

Заяви осіб, які за результатами професійно-психологічного відбору не відповідають вимогам щодо проходження військової служби за контрактом, повертаються їм представниками військового комісаріату з повідомленням причини відмови.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання особою неправдивих відомостей, що мають ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, керівник військового комісаріату відмовляє кандидату у прийнятті на військову службу за контрактом, повертає йому заяву та протягом трьох робочих днів із дня надходження відповідної інформації повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам за реєстрацією місця проживання чи перебування особи для реагування в установленому законодавством порядку.

На кандидата, який успішно пройшов відбір на військову службу за контрактом, оформлюється особова справа. До особової справи кандидата додаються:

довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби;

Картка професійного відбору кандидата (додаток 7);

довідка про результати спеціальної перевірки (на кандидатів, які претендують на заміщення штатних посад, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих обов'язків);

копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей;

довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

За результатом відбору до проходження військової служби за контрактом кандидати з особовими справами та приписами військових комісаріатів направляються до військових частин. Направлення кандидатів до військової частини А0515 здійснюється на підставі запиту командира військової частини А0515.

У військових частинах стосовно кандидатів проводяться такі заходи:

медичне обстеження відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за N 1109/15800;

професійно-психологічний відбір відповідно до Інструкції з організації профвідбору;

перевірка рівня фізичної підготовки;

оформлення контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

З кандидатами, які мають спеціальні звання і класні чини та плануються до прийняття на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні, проводиться військово-професійна орієнтація.

При успішних результатах відбору командир військової частини укладає з громадянами контракт про проходження військової служби та призначає на відповідні військові посади, про що видається наказ по особовому складу.

Про прийняття на військову службу за контрактом і призначення громадян на військові посади військова частина повідомляє військовий комісаріат за реєстрацією місця проживання чи перебування громадян.

У разі прийняття командиром військової частини позитивного рішення щодо прийняття кандидатів на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу військовою частиною порушується клопотання, яке одночасно надсилається за підпорядкованістю та до кадрового органу виду Збройних Сил України (структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України). У подальшому командувачем виду Збройних Сил України (керівником структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України) порушується клопотання перед начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України про прийняття кандидата на військову службу за контрактом. У разі прийняття позитивного рішення керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України надається розпорядження щодо оформлення документів для прийняття кандидата на військову службу за контрактом, що доводиться відповідним кадровим органам та обласним військовим комісаріатам.

За результатами вивчення і проведення професійно-психологічного відбору про прийняття позитивного рішення та порушення клопотання військова частина повідомляє кандидата та районний військовий комісаріат (у разі відмови від прийняття на військову службу за контрактом повідомляє причини відмови). На підставі цього районними військовими комісаріатами кандидати направляються до військово-лікарських комісій для проходження медичного огляду та проводиться спеціальна перевірка відомостей щодо них.

На кандидатів, які відповідають вимогам прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, на підставі отриманого розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України районними військовими комісаріатами опрацьовуються Подання (додаток 1). Подання разом з особовими справами подаються для погодження до обласного військового комісаріату, звідки направляються безпосередньо до Генерального штабу Збройних Сил України.

Відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу серед студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у військових навчальних закладах, організовується і проводиться представниками видів Збройних Сил України, структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Якщо під час оформлення документів кандидата на конкретну посаду виникли обставини, що унеможливлюють його службове використання на ній, та в разі наявності іншої вакантної посади у Збройних Силах України, щодо призначення на яку кандидат дав згоду, крім раніше оформлених документів додатково подаються такі документи:

заява про прийняття на військову службу за контрактом на нову посаду;

клопотання командувачів видів Збройних Сил України, керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України залежно від підпорядкованості військової частини.

Кандидати з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які за станом здоров'я визнані придатними до проходження військової служби, але для яких були відсутні вакансії, зараховуються до резерву кандидатів військового комісаріату. У військовому комісаріаті особові справи на зазначених осіб зберігаються в установленому порядку та обліковуються в окремій книзі обліку.

2.21. Організація і здійснення військово-професійної орієнтації, проведення спеціальної перевірки відомостей, попередньої професійної діагностики та відбору абітурієнтів до військових навчальних закладів покладаються на:

1) військові комісаріати щодо:

осіб з повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби (навчання);

військовозобов'язаних віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу;

осіб віком до 25 років, які мають базову вищу освіту та проходять підготовку за схемою "студент - курсант";

2) командирів військових частин щодо:

військовослужбовців строкової військової служби віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту;

військовослужбовців військової служби за контрактом віком до 30 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу (за винятком проведення спеціальної перевірки відомостей, якщо вона вже проводилася).

Військові комісаріати з одержанням розрахунків з відбору кандидатів до військових навчальних закладів, розроблених Генеральним штабом Збройних Сил України, здійснюють такі заходи:

проводять агітаційно-роз'яснювальну роботу з цивільною молоддю за місцями роботи, навчання, реєстрації та здійснюють пошук і відбір кандидатів;

розгортають центри (пункти) військово-професійної орієнтації та діагностики;

створюють комісії з проведення попередньої професійної діагностики;

проводять попередню професійну діагностику абітурієнтів.

Попередня професійна діагностика абітурієнтів включає:

соціально-психологічне вивчення;

психологічне обстеження;

медичний огляд;

оформлення документів.

Після затвердження розрахунку відбору кандидатів до військових навчальних закладів, розроблених Генеральним штабом Збройних Сил України, в органах військового управління і в з'єднаннях, у підпорядкуванні яких перебувають військові частини і підрозділи, де проходять військову службу військовослужбовці, які виявили бажання навчатись у військових навчальних закладах, створюються комісії з проведення попередньої професійної діагностики. До складу цих комісій включаються представники штабів, органів виховної роботи, кадрових органів, фахівці медичної і психологічної служб.

Командири військових частин після отримання розрахунку відбору кандидатів до військових навчальних закладів, розроблених Генеральним штабом Збройних Сил України, здійснюють такі заходи:

видають наказ про організацію і порядок проведення військово-професійної орієнтації та відбору кандидатів до військових навчальних закладів;

інформують підлеглий особовий склад про отриманий розрахунок та визначають підрозділи, в яких здійснюється відбір кандидатів;

контролюють виконання розрахунку відбору кандидатів до військових навчальних закладів;

забезпечують подання на розгляд командиру з'єднання (органу військового управління), якому підпорядкована військова частина, рапортів, документів та особових справ відібраних кандидатів.

Командир з'єднання (органу військового управління) приймає рішення щодо направлення військовослужбовців на навчання до військових навчальних закладів. Дозвіл командира з'єднання на навчання військовослужбовця оголошується наказом командира військової частини. За прийнятим рішенням комісія з'єднання (органу військового управління) і командири військових частин проводять попередню професійну діагностику відібраних кандидатів.

За результатами проведених заходів документи кандидатів надсилаються до військових навчальних закладів, а самі кандидати направляються на навчальні збори та вступ до військових навчальних закладів у строки, визначені Інструкцією про проведення військово-професійної орієнтації.

Проведення професійного психологічного відбору на навчання у військових навчальних закладах, медичного огляду і перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів покладається на приймальні (відбіркові) комісії військових навчальних закладів.

2.22. У кінці кожного місяця командирами військових частин надсилається до військового комісаріату за місцем дислокації перелік посад, що підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом.

Командир військової частини керує добором кандидатів для зарахування на військову службу за контрактом. Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби покладається на штаби і підрозділи військової частини. Первинне вивчення кандидатів здійснюється переважно командирами підрозділів, на укомплектування посад яких вони будуть призначені після прийняття на військову службу за контрактом.

За результатами вивчення кандидатів командири підрозділів щоквартально (до 20 грудня, 20 березня, 20 червня та 20 вересня) подають до штабу військової частини списки відібраних кандидатів та матеріали їх попереднього вивчення.

Матеріали попереднього вивчення включають:

копію обліково-послужної картки;

службову характеристику;

службову картку;

аркуш вивчення особистих якостей кандидата;

картку професійного відбору та рапорт військовослужбовця про прийняття на військову службу за контрактом та його письмові згоди на збір та обробку персональних даних (на проведення спеціальної перевірки відомостей про нього).

Командири підрозділів персонально відповідають за достовірність і об'єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій щодо відібраних кандидатів на військову службу за контрактом.

З кандидатами на військову службу за контрактом штабом військової частини проводиться робота щодо:

оформлення особової справи;

проведення медичного обстеження військово-лікарськими комісіями з метою визначення придатності до проходження військової служби за відповідними ВОС;

проведення професійно-психологічного відбору;

перевірки рівня фізичної підготовки;

організації проведення спеціальної перевірки відомостей (на військовослужбовців, які претендують на заміщення штатних посад, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих обов'язків);

оформлення допуску до державної таємниці (у разі необхідності);

розгляду на засіданнях атестаційних комісій військових частин.

Засідання атестаційних комісій військових частин проводяться у присутності командирів підрозділів, на укомплектування посад яких розглядається кандидат.

За результатами вивчення та розгляду атестаційних комісій командиром військової частини приймаються рішення про прийняття кандидата на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу та укладення з ним контракту.

Командування військової частини організовує проведення заходів щодо вивчення і спеціальної перевірки відомостей про військовослужбовців строкової військової служби, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в іншій військовій частині. Матеріали вивчення надсилаються до цієї військової частини для прийняття рішення про укладення контракту. Після вивчення матеріалів командир військової частини письмово повідомляє командування військової частини, де військовослужбовець проходить строкову військову службу, про прийняте рішення. Письмова згода є підставою для порушення клопотання (до якого додаються рапорт військовослужбовця, письмова згода командира та копія обліково-послужної картки) щодо видання вищою посадовою особою наказу (розпорядження) у порядку, визначеному пунктом 203 Положення, про переміщення військовослужбовця до військової частини, в якій він виявив бажання проходити військову службу, та прийняття на військову службу за контрактом.

З дня укладення з військовослужбовцем контракту про проходження військової служби припиняється проходження громадянином строкової військової служби.

Про прийняття на військову службу за контрактом і призначення на посаду встановленим порядком повідомляється військовий комісаріат, через який був здійснений призов громадянина на строкову військову службу.

2.23. Контракт з кандидатами з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаними, а також із жінками, які не перебувають на військовому обліку, укладається у день прибуття їх до військової частини (навчального центру) з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначенням на відповідну посаду рядового, сержантського та старшинського складу, а також з присвоєнням первинного військового звання рядового складу.

Контракт з військовослужбовцями строкової військової служби укладається згідно з вимогами пункту 13 Положення після прийняття командиром військової частини рішення про зарахування військовослужбовця на військову службу за контрактом. Про укладання контракту з військовослужбовцем строкової військової служби, переміщеним з цією метою з іншої військової частини, командир військової частини зобов'язаний у триденний строк письмово повідомити орган військового управління, з якого надійшов наказ (розпорядження) на переміщення.

Командир військової частини зобов'язаний у триденний строк письмово повідомити військовий комісаріат, який направив кандидата, про прийняття кандидата на військову службу за контрактом або про відмову у прийнятті на військову службу за контрактом з повідомленням причин відмови.

Після отримання повідомлень від командирів військових частин про прийом громадян на військову службу за контрактом військові комісаріати надають узагальнену інформацію до Генерального штабу Збройних Сил України.

2.24. Посвідчення або військовий квиток військовослужбовця Збройних Сил України оформлюється та видається військовослужбовцям у тижневий строк після зарахування до списків особового складу військової частини (навчального центру).

Посвідчення офіцерів, прапорщиків (мічманів) видаються військовослужбовцям за місцем проходження військової служби кадровими органами органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ і закладів, що забезпечуються бланками посвідчень та в яких ведуться їх облік і звітність про використання.

Посвідчення офіцера видаються військовослужбовцям під час:

присвоєння первинних військових звань офіцерського складу;

прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України з числа військовозобов'язаних та військовослужбовців до утворених відповідно до чинного законодавства України інших військових формувань;

призову до Збройних Сил України військовозобов'язаних на військову службу осіб офіцерського складу за призовом.

Посвідчення прапорщика (мічмана) видаються військовослужбовцям під час:

присвоєння військового звання прапорщика (мічмана);

прийняття на військову службу за контрактом осіб сержантського (старшинського) складу до Збройних Сил України з числа військовозобов'язаних і військовослужбовців утворених відповідно до законодавства інших військових формувань, які перебувають у військовому званні прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана).

Військовий квиток видається військовими комісаріатами, на території відповідальності яких дислокуються військові частини (навчальні центри), на підставі запиту командира військової частини (навчального центру). До запиту додаються:

витяг із наказу командира військової частини про прийняття особи на військову службу за контрактом;

завірена копія обліково-послужної картки;

кольорова фотокартка у військовій формі одягу (3,5 х 4,5 см, анфас), завірена посадовою особою військової частини.

Військові комісаріати після отримання запиту оформляють військові квитки та видають їх установленим порядком військовослужбовцям або представникам військових частин.".

2.12. У пункті 2.25:

в абзаці першому:

слово "листопада" замінити словом "жовтня";

слова "розглядається на засіданні атестаційної комісії," виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"опрацьовується та подається за підпорядкованістю контрольний список військовослужбовців, строки дії контрактів у яких закінчуються в наступному році та які займають посади, що належать до вищої номенклатури призначення, з розрахунку, щоб вони до 20 грудня надійшли до кадрових органів, що відпрацьовують проекти наказів по особовому складу про укладання нових контрактів про проходження військової служби;".

3. У розділі III:

3.1. Пункти 3.3 та 3.4 викласти в такій редакції:

"3.3. Щорічно в кожній військовій частині до 30 листопада складається Контрольний список військовослужбовців, у яких термін перебування у військовому званні закінчується в наступному році (далі - Контрольний список звань). Контрольний список звань є основним планувальним документом з питань організації своєчасного присвоєння військових звань особовому складу військової частини. До Контрольного списку звань включаються всі військовослужбовці, у яких закінчуються встановлені строки вислуги у військових званнях у наступному році та які перебувають на посадах, штатні категорії за якими надають право на присвоєння цих звань. Також до Контрольного списку звань включаються військовослужбовці, з яких відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України може бути знято накладене дисциплінарне стягнення пониження військового звання на один ступінь.

На підставі Контрольного списку звань у військовій частині опрацьовуються та подаються до вищих кадрових органів у встановлені строки Подання до присвоєння чергового військового звання (додаток 3) та списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань.

Подання до присвоєння чергового військового звання (додаток 3) військовослужбовцю підписуються командиром військової частини та направляються для реалізації за підпорядкованістю в установленому порядку з розрахунку, щоб вони надійшли до кадрових органів, що відпрацьовують проекти наказів про присвоєння чергових військових звань, не пізніше як за місяць до закінчення встановленого строку вислуги військовослужбовця у військовому званні.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань, опрацьовуються окремо на кожну категорію військовослужбовців за правом присвоєння військових звань:

списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами командира військової частини;

списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами вищих посадових осіб.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами командира військової частини, підписуються командирами структурних підрозділів та подаються командиру військової частини.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами вищих посадових осіб, підписуються командиром військової частини та щоквартально направляються для реалізації за підпорядкованістю в установленому порядку з розрахунку, щоб вони надійшли до кадрових органів, що відпрацьовують проекти наказів про присвоєння чергових військових звань, не пізніше:

20 грудня - на військовослужбовців, у яких строк вислуги у військовому званні закінчується в січні, лютому, березні;

20 березня - на військовослужбовців, у яких строк вислуги у військовому званні закінчується у квітні, травні, червні;

20 червня - на військовослужбовців, у яких строк вислуги у військовому званні закінчується в липні, серпні, вересні;

20 вересня - на військовослужбовців, у яких строк вислуги у військовому званні закінчується в жовтні, листопаді, грудні.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами командира військової частини, є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу щодо присвоєння військових звань.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами вищих посадових осіб, надсилаються за підпорядкованістю до кадрового органу вищого рівня та є підставою в цьому органі для:

видання наказів по особовому складу щодо присвоєння чергових військових звань посадовими особами, визначеними пунктом 43 Положення;

формування і опрацювання списку військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами вищих посадових осіб.

3.4. У разі якщо військовослужбовець, який вислужив установлений строк вислуги у військовому званні, був призначений на вищу посаду і отримав право на присвоєння чергового військового звання після складання і затвердження Контрольного списку звань, одночасно з прийняттям посади на нього оформлюється і подається за підписом командира військової частини додатковий список або подання, що подаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи, яка відповідно до пункту 43 Положення має право присвоювати відповідне чергове військове звання військовослужбовцю. Інформація щодо подання до присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання заноситься до Контрольного списку звань військової частини на поточний рік.

Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або іншої тривалості, визначеної законодавством, та вислужили установлений строк вислуги у військовому званні, чергове військове звання присвоюється відповідно до пункту 49 Положення.".

3.2. В абзаці другому пункту 3.8 слова "і після вислуги встановленого строку у військовому званні старшого солдата (старшого матроса), визначеного пунктом 46 Положення" виключити.

3.3. У пункті 3.9:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Подання (додаток 3);";

в абзаці дванадцятому слова "і проживання" виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"На кандидатів до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант запасу оформляються і подаються документи в порядку і за формами, що визначені наказом Міністра оборони України від 10 грудня 2010 року N 650/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 березня 2011 року за N 261/18999.".

3.4. Пункти 3.10 та 3.11 викласти в такій редакції:

"3.10. Випускники військових навчальних закладів, які готуються для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, атестуються до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу на останньому курсі навчання не пізніше ніж за три місяці до закінчення підготовки.

Атестація на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу складається прямими начальниками від начальника курсу, йому рівного і вище та затверджується начальником військового навчального закладу.

Після закінчення навчання випускники військових навчальних закладів, за винятком випускників, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515, направляються до інших військових формувань або відряджаються до державних органів, установ і організацій, призначаються наказами по особовому складу на посади:

офіцерського складу - Міністром оборони України;

сержантського і старшинського складу - посадовою особою, яка відповідно до номенклатури посад має право видавати накази по особовому складу щодо призначення випускників, які готувалися для проходження військової служби на посадах сержантського і старшинського складу.

Цими ж наказами їм присвоюються первинні військові звання лейтенант та молодший сержант (старшина 2 статті) відповідно (крім випускників військових коледжів, яким військові звання сержантського (старшинського) складу були присвоєні до зарахування або під час навчання у військовому навчальному закладі).

3.11. Чергові військові звання до полковника включно особам змінного складу денної форми навчання військових навчальних закладів, науково-дослідних установ присвоюються посадовими особами, визначеними пунктом 43 Положення, після вислуги військовослужбовцем встановленого строку у військовому званні відповідно до штатної категорії посади, яку він займав до навчання.".

3.5. У пункті 3.13 слова "Чергові військові звання офіцерського складу до полковника включно та військового звання старшого прапорщика" замінити словами і цифрою "Чергове військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) та офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу)".

3.6. В абзаці першому пункту 3.14 слово "миротворчий" замінити словом "національний".

3.7. Пункт 3.17 після слів "юридичної служб" доповнити словами ", підрозділів дізнання та спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".

3.8. Пункт 3.19 викласти в такій редакції:

"3.19. Народним депутатам України, які є військовослужбовцями, а також військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій, чергові військові звання присвоюються за поданням Голови Верховної Ради України, керівників державних органів, установ і організацій.

На підставі подань відповідних керівників присвоєння чергових військових звань цим військовослужбовцям здійснюються наказами Міністра оборони України по особовому складу.".

3.9. У пункті 3.20:

абзац тринадцятий після слів "офіцерського складу" доповнити словами і цифрами "(крім осіб, які відбираються для комплектування військової частини А0515)";

в абзаці сімнадцятому слова "начальник Генерального штабу Збройних Сил України" замінити словами "перший заступник Міністра оборони України або перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України".

3.10. У пункті 3.23:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.23. На підставі закону про амністію чи акта про помилування, скасування вироку щодо покарання як незаконного та зміни виду покарання за відповідним судовим рішенням поновлення у військовому званні осіб, позбавлених військових звань за вироком суду, здійснюється наказом посадової особи, якій надано право присвоювати таке військове звання.";

абзац шостий доповнити новим реченням такого змісту: "Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років та до строку вислуги у військовому званні.".

4. У розділі IV:

4.1. Абзац четвертий пункту 4.1 виключити. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим.

4.2. У пункті 4.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"До 01 грудня року, що передує року закінчення строків перебування на посадах офіцерського складу, посадові особи, які мають право призначати на посади, порушують клопотання про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах. За порушеними клопотаннями посадових осіб у кадрових органах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 01 січня року закінчення строку перебування на посадах формується відповідний список з обґрунтуванням службової необхідності про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах. Строки перебування на посадах можуть бути продовжені на строки, що не перевищують граничні строки перебування на посадах, визначені додатком 10 до цієї Інструкції, або граничний вік перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, визначений законодавством.";

в абзаці четвертому слова "Міністерства оборони України" замінити словами "апарату Міністерства оборони України та підпорядкованих військових частин".

4.3. Пункти 4.3 - 4.8 викласти в такій редакції:

"4.3. За результатами щорічного оцінювання під час підготовчого періоду до нового навчального року до 30 листопада в кадрових органах і штабах військових частин складаються:

проект Резерву для просування по службі на посади, які належать до номенклатури призначення командира військової частини;

проект Плану переміщення на посади, які належать до номенклатури або права призначення командира військової частини;

Списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі (додаток 12) наказами вищих посадових осіб за правом призначення або звільнення (далі - Список військовослужбовців до переміщення).

Резерв для просування по службі затверджується, а Списки військовослужбовців до переміщення підписуються командиром військової частини. Проект Плану переміщення на посади уточнюється після надходження витягу з Плану переміщення на посади, що належать до номенклатури призначення вищого безпосереднього командира (начальника). Після уточнення проект Плану переміщення на посади затверджується командиром військової частини.

Резерв для просування по службі та План переміщення на посади номенклатури призначення командира військової частини є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу щодо призначення військовослужбовців на посади. Копія Резерву для просування по службі на посади номенклатури призначення командира військової частини надсилається до наступного вищого кадрового органу для використання під час планування і здійснення переміщень військовослужбовців на вищі посади до інших військових частин.

Списки військовослужбовців до переміщення до 15 грудня надсилаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи за номенклатурою призначення та є підставою для складання:

Резерву для просування по службі на посади номенклатури призначення;

Плану переміщення на посади наказами посадової особи цієї номенклатури призначення.

До 15 грудня надсилаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи за номенклатурою призначення копії Оцінних карток усіх військовослужбовців (додаток 13), які займають посади цієї номенклатури призначення.

4.4. У кадрових органах усіх рівнів опрацьовуються Списки військовослужбовців до переміщення, що надійшли з органів військового управління і підпорядкованих військових частин, та копії Оцінних карток військовослужбовців (додаток 13), які займають посади відповідної номенклатури призначення. За результатами опрацювання в кадрових органах за номенклатурою призначення:

складається проект Резерву для просування по службі за типовими посадами та існуючими спеціальностями;

складається проект Плану переміщення на посади;

складаються контрольні списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на нижчі посади;

залучаються до особових справ військовослужбовців копії Оцінних карток військовослужбовців (додаток 13);

вносяться зміни до бази даних персонального обліку військовослужбовців.

4.5. Військовослужбовці, включені до Резерву для просування по службі, на дату призначення на вищі посади повинні відповідати вимогам до кандидатів на заміщення посад, на які сплановано їх призначення.

4.6. Складені проекти Резервів для просування по службі розглядаються на засіданнях відповідних атестаційних комісій.

Проект Резерву для просування по службі подається для затвердження посадовій особі, яка має право призначення військовослужбовців на посади.

4.7. Резерв для просування по службі складається для комплектування посад військовослужбовців, а також для просування їх по службі.

До Резерву для просування по службі зараховуються військовослужбовці, які за результатами оцінювання рекомендовані до просування по службі, а також у разі службової необхідності чи відсутності кандидатів і військовослужбовці, які за результатами діяльності оцінені з загальною оцінкою "добре". До Резерву для просування по службі також повинні зараховуватися прапорщики і старші прапорщики, які плануються до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а також сержанти, старші сержанти і старшини, які плануються до призначення на посади зі штатними категоріями військових звань прапорщика (мічмана). Посадові особи, які мають право призначення військовослужбовців на посади, можуть прийняти рішення щодо включення до Резерву для просування по службі або виключення з нього окремих військовослужбовців, яких вони можуть оцінити за результатами попереднього проходження військової служби. За результатами службової діяльності до Резерву для просування по службі зараховуються також військовослужбовці, які безпосередньо підпорядковані посадовим особам, які затверджують цей Резерв.

Резерв для просування по службі складається в інстанції кожної номенклатури призначення військовослужбовців за всіма типовими посадами та існуючими спеціальностями. На кожну типову керівну посаду за існуючими спеціальностями повинна бути зарахована така кількість кандидатів, яка б забезпечила до наступного щорічного оцінювання комплектування вакантних посад та посад, що плануються до вивільнення протягом року. Кандидати включаються до Резерву в порядку отриманої суми балів за критеріями службової діяльності, що зазначена в Оцінній картці військовослужбовця (додаток 13).

Резерв для просування по службі утворюється у:

полку (на кораблі 1 рангу), бригаді та військових частинах, їм рівних, - до 10 грудня;

армійському корпусі, повітряному, оперативному командуванні та органах військового управління, їм рівних, - до 20 грудня;

командуванні виду Збройних Сил України - до 30 грудня;

Генеральному штабі Збройних Сил України - до 20 січня;

Міністерстві оборони України - до 01 лютого.

Резерв для просування по службі затверджується посадовою особою, яка має право призначення на посади. У подальшому за підсумками наступного щорічного оцінювання Резерв для просування по службі уточнюється. Уточнення, що включають доповнення до Резерву для просування по службі, щорічно затверджуються посадовою особою, яка має право призначення на посади відповідної номенклатури. Уточнення, що стосуються виключень військовослужбовців із Резерву для просування по службі, здійснюються керівником кадрового органу посадової особи, яка має право призначення на посади відповідної номенклатури.

Підлягають виключенню з Резерву для просування по службі військовослужбовці:

яким, згідно з доповіддю відповідних командирів (начальників), за вироком суду призначено покарання, не пов'язане з позбавленням або обмеженням волі, або яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, - на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

на яких накладено одне із дисциплінарних стягнень - попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді або пониження військового звання на один ступінь, - на підставі відповідного наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

які за результатами щорічного оцінювання оцінені із загальною оцінкою "задовільно" і нижче, - на підставі оцінної картки чергового щорічного оцінювання;

які відмовилися від призначення на запропоновані вищі посади у формі рапорту, за винятком сімейних обставин та інших поважних причин, визначених пунктом 4.14 цього розділу.

У разі скасування вироку суду чи наказу про накладення відповідного дисциплінарного стягнення військовослужбовці, які були виключені з Резерву для просування по службі, поновлюються в ньому.

Не підлягають виключенню з Резерву для просування по службі:

військовослужбовці, які не були оцінені в поточному році за підставами, визначеними пунктом 7.4 розділу VII цієї Інструкції;

військовослужбовці, які були призначені на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному пунктом 4.26 цього розділу.

У разі потреби Резерв для просування по службі видається та затверджується в новій редакції із включенням до нього військовослужбовців, які підлягають зарахуванню або залишенню в Резерві, а також виключенням із нього військовослужбовців за підставами, визначеними цією Інструкцією.

Витяги із затвердженого Резерву для просування по службі та зміни до нього в семиденний строк надсилаються до відповідних посадових осіб. Посадові особи, отримавши витяги, доводять інформацію до військовослужбовців, включених до Резерву для просування по службі, та до їх безпосередніх командирів (начальників).

З військовослужбовцями, зарахованими до Резерву для просування по службі, проводиться робота згідно із затвердженими індивідуальними планами підготовки, де передбачаються:

вивчення нормативно-правових актів та інших документів;

навчання, підвищення кваліфікації, підготовка або спеціалізація у відповідних військових навчальних закладах;

участь у командно-штабних і тактичних навчаннях, штабних і мобілізаційних тренуваннях;

участь у зборах, нарадах, засіданнях із проблем і питань повсякденної службової діяльності;

стажування науково-педагогічних і наукових працівників;

тимчасове виконання обов'язків за вищими посадами;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

участь у нормотворчій діяльності.

Під керівництвом безпосередніх начальників військовослужбовці, зараховані до Резерву для просування по службі, складають індивідуальні плани підготовки, що затверджуються прямими начальниками.

З військовослужбовцями, виключеними з Резерву для просування по службі, проводиться робота щодо усунення недоліків у службовій діяльності.

4.8. План переміщення на посади (додаток 14) складається для комплектування вакантних посад, а також посад, які планується вивільнити внаслідок звільнення і вибуття військовослужбовців із виключенням зі списків військової частини протягом календарного року.

До Плану переміщення на посади включаються посади:

які є неукомплектованими (за винятком посад, що комплектуються випускниками військових навчальних закладів тактичного рівня, і посад сержантського та старшинського складу, що комплектуються випускниками військових навчальних закладів і центрів);

військовослужбовців, які включені до Плану переміщення на посади вищої номенклатури призначення;

військовослужбовців, які включені до плану звільнення;

осіб офіцерського складу, які вислужили граничні строки перебування на посадах офіцерського складу у Збройних Силах України та які атестовані з висновком про призначення на інші посади;

для призначення випускників військових навчальних закладів оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів підготовки;

військовослужбовців, які затверджені кандидатами до направлення на навчання з виключенням зі списків особового складу військової частини;

військовослужбовців, які вислужили строки проходження служби у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами.

Комплектування посад, включених до Плану переміщення на посади, здійснюється військовослужбовцями, які:

зараховані до Резерву для просування по службі та відповідають вимогам до призначення на вищі посади;

були призначені на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, не виключались із Резерву для просування по службі та відповідають вимогам до призначення на вищі посади;

зараховані у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади;

були звільнені від займаних посад та повертаються в поточному навчальному році в Україну у зв'язку із закінченням строку проходження військової служби (підготовки) за кордоном;

є випускниками військових навчальних закладів оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів підготовки;

оцінені (атестовані) до призначення на інші посади;

вислужили строки проходження служби в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами.

До Плану переміщення на посади не включаються посади командування (керівного складу), наукових і науково-педагогічних (педагогічних) працівників у військових навчальних закладах та наукових (науково-дослідних) установах, що заміщуються на конкурсній основі.

План переміщення на посади складається в кадровому органі кожної номенклатури призначення за існуючими посадами. Проект Плану переміщення на посади складають посадові особи кадрових органів. Складений проект Плану переміщення на посади розглядається на засіданні відповідної атестаційної комісії, визначеної пунктом 4.1 цього розділу, яка надає рекомендації щодо включення військовослужбовців до Плану переміщення на посади.

З урахуванням рекомендацій атестаційної комісії проект Плану переміщення на посади подається для затвердження посадовій особі, яка має право призначення військовослужбовців на посади.

План переміщення на посади офіцерського складу затверджується у:

Міністерстві оборони України - до 01 березня;

Генеральному штабі Збройних Сил України - до 15 березня;

командуванні виду Збройних Сил України - до 30 березня.

План переміщення на посади рядового, сержантського і старшинського складу затверджується у:

Міністерстві оборони України, Генеральному штабі і командуванні виду Збройних Сил України - до 01 березня;

армійському корпусі, повітряному, оперативному командуванні та в органах військового управління, їм рівних, - до 15 березня;

полку (на кораблі 1 рангу), бригаді та військових частинах, їм рівних, - до 30 березня.

Витяги із затвердженого Плану переміщення на посади в семиденний строк надсилаються до відповідних посадових осіб. Посадові особи після отримання витягів:

забезпечують включення до розробленого проекту Плану переміщення на посади посад військовослужбовців, які сплановані до призначення на посади за вищою номенклатурою призначення, та своєчасне його затвердження;

доводять інформацію до військовослужбовців, включених до Плану переміщення на посади, їх прямих командирів (начальників).".

4.4. У пункті 4.9:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"на вищі посади - витяг із Плану переміщення на посади, а в разі здійснення незапланованого переміщення, - Подання (додаток 1) та витяг із Резерву для просування по службі;";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"на нижчі посади - витяг із Плану переміщення на посади або в разі здійснення незапланованого переміщення - Подання (додаток 1);";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Військовослужбовці, які перебувають у Резерві для просування по службі (Плані переміщення на посади) та відмовилися від призначення на запропоновані вищі посади у формі рапорту, за винятком сімейних обставин та інших поважних причин, визначених пунктом 4.14 цього розділу, підлягають виключенню з Резерву для просування по службі.".

4.5. Пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. Військовослужбовці в порядку просування по службі можуть бути переміщені на вищі посади, якщо вони перебувають у Резерві для просування по службі та вислужили (крім випадків, коли попереднє призначення відбувалось у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я, за віком, за сімейними обставинами або для осіб сержантського і старшинського складу у зв'язку із необхідністю переміщення з посад, визначених у пунктах 103 і 104 Положення) на займаних посадах:

офіцерського складу - не менше 1 року;

сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом за посадами від головного сержанта роти та вище - не менше 2 років.

Для просування по службі військовослужбовців строкової військової служби, курсантів військових навчальних закладів, військовослужбовців військової служби за контрактом за посадами до головного сержанта взводу та їм рівних включно строк вислуги на займаних посадах не встановлюється.

Особи офіцерського складу можуть бути призначені на вищу посаду за умови відповідності їх рівня військової освіти рівню військової освіти за майбутньою посадою. За окремими спеціальностями, за якими у військових навчальних закладах не здійснюється підготовка фахівців оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів, призначення осіб офіцерського складу на вищу посаду за фахом з вищим рівнем військової освіти здійснюється за умови наявності у військовослужбовця освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю, отриманою у вищому навчальному закладі України, спорідненою з ВОС за вищою посадою.

Особи рядового, сержантського та старшинського складу можуть бути призначені на вищу посаду за умови відповідності рівня їх підготовки або освітньо-кваліфікаційного рівня вимогам за майбутньою посадою.

За неможливості укомплектування посад сержантського і старшинського складу військовослужбовцями, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 87 Положення, за рішенням посадових осіб від командувача виду Збройних Сил України, йому рівних і вище, на вищу посаду сержантського і старшинського складу може бути призначений військовослужбовець, який перебуває у Резерві для просування по службі, без урахування строку його перебування на займаній посаді.

Військовослужбовці, які включені до Резерву для просування по службі, за їх згодою можуть призначатися на вищі посади, що не відповідають типовим посадам, на які вони зараховувалися до Резерву для просування по службі.".

4.6. У пункті 4.14:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"наявність власного житла у військовослужбовця або в його подружжя в разі відсутності можливості забезпечення житлом за місцем служби;";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"До членів сім'ї військовослужбовця належать особа, яка перебуває з ним у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.".

4.7. Пункт 4.18 викласти в такій редакції:

"4.18. Якщо протягом року після накладення попередження про неповну службову відповідність військовослужбовець не виправив своєї поведінки і стягнення не відіграло своєї ролі, командир військової частини приймає рішення про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду чи звільнення з військової служби. Реалізація цього рішення проводиться в порядку, визначеному законодавством.

Реалізація рішення в дисциплінарному порядку здійснюється шляхом накладення дисциплінарних стягнень "пониження в посаді" або "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" посадовими особами, визначеними Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Підставою для цього рішення є клопотання командира військової частини з наданням матеріалів службового розслідування та інших документів, що підтверджують факти нових правопорушень і порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцем після попередження про неповну службову відповідність. Клопотання командира військової частини з підтверджуючими документами подаються безпосередньо посадовій особі, яка має право накладати ці дисциплінарні стягнення, щоб забезпечити його своєчасне накладення у строки, визначені статтею 87 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Після накладення і оголошення цих дисциплінарних стягнень військовослужбовцям у стислий строк, а у виняткових випадках - не пізніше трьох місяців від дня накладення стягнення здійснюється їх виконання наказом по особовому складу посадової особи, якій надано право призначення на посаду, яку займає військовослужбовець, або звільнення з військової служби через службову невідповідність.".

4.8. Пункт 4.21 викласти в такій редакції:

"4.21. Призначення осіб офіцерського складу на штатні посади командування, наукових і науково-педагогічних працівників у військових навчальних закладах і науково-дослідних установах здійснюється на конкурсній основі.

Під час відбору кандидатів конкурсна комісія повинна дотримуватися вимог до призначення осіб офіцерського складу на вищі посади, викладених у пункті 85 Положення. Під час проведення конкурсу кандидати, зараховані до Резерву для просування по службі, мають перевагу перед іншими кандидатами. Конкурсна комісія розглядає рекомендовані вченою (педагогічною) радою кандидатури та надає пропозиції посадовій особі, до повноважень якої належить право призначення на посади командування, наукових і науково-педагогічних працівників у військових навчальних закладах і науково-дослідних установах. Пропозиції конкурсної комісії можуть бути враховані під час комплектування цих посад. У разі якщо кандидат, обраний за конкурсом, до призначення на вищу посаду не був зарахований до Резерву для просування по службі, його призначення здійснюється після зарахування до Резерву для просування по службі та виконання заходів з підготовки до призначення на вищу посаду, викладених у цій Інструкції.".

4.9. Пункт 4.22 після слів "яким підпорядковані військові навчальні заклади" доповнити словами "і науково-дослідні установи".

4.10. Пункт 4.23 після слів "за посадами медичної" доповнити словом ", ветеринарної".

4.11. Доповнити пункт 4.24 новим абзацом такого змісту:

"Проекти наказів посадових осіб, які мають право призначення випускників військових коледжів із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, готуються в цих закладах та не пізніше ніж за двадцять діб до дня випуску подаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи, визначеної номенклатурою посад призначати випускників військових коледжів на посади осіб сержантського і старшинського складу.".

4.12. Пункт 4.25 викласти в такій редакції:

"4.25. На військовослужбовця, який займає посаду, що передбачає допуск до державної таємниці, і якому скасовано такий допуск чи відмовлено в його наданні, якщо виконання службових обов'язків цього вимагає, складається атестація. За її результатами з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей військовослужбовець підлягає призначенню на рівнозначну або нижчу посади, за якими не передбачено допуск до державної таємниці.

У разі неможливості призначення на такі посади військовослужбовці підлягають звільненню в порядку, визначеному пунктом 12.3 розділу XII цієї Інструкції.".

4.13. Пункт 4.26 виключити. У зв'язку з цим пункти 4.27 - 4.51 уважати відповідно пунктами 4.26 - 4.50.

4.14. У пункті 4.26:

в абзаці першому слова ", визначену у Резерві" виключити;

абзац другий доповнити словами ", а в разі відсутності в цьому підрозділі нижчих посад - на нижчих посадах в інших підрозділах.".

4.15. Абзац другий пункту 4.28 викласти в такій редакції:

"Вакантні військові посади та військові посади на період відпусток військовослужбовців у зв'язку з вагітністю, пологами або по догляду за дитиною можуть заміщатися цивільними особами на умовах строкового трудового договору до призначення на військову посаду військовослужбовця або повернення військовослужбовців із зазначених відпусток. Прийняття цивільних осіб на військові посади та їх звільнення з цих посад здійснюються посадовими особами, які мають право видавати накази про прийняття на роботу (переведення, призначення) та укладати строковий трудовий договір у порядку, визначеному трудовим законодавством України.".

4.16. Пункти 4.29 та 4.30 викласти в такій редакції:

"4.29. Порядок і тривалість усунення від виконання службових обов'язків та відсторонення від виконання службових повноважень військовослужбовців визначаються Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Підставою для усунення від виконання службових обов'язків є невиконання військовослужбовцем службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків. Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається командиром військової частини або найближчим прямим начальником, який має право видавати наказ про таке усунення і призначення службового розслідування за фактом, що призвів до цього. Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не повинна перевищувати тривалість службового розслідування та час, необхідний для прийняття відповідного рішення командиром. Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

На підставі отриманого військовою частиною протоколу про адміністративне корупційне правопорушення за фактом вчиненого військовослужбовцем корупційного правопорушення командир військової частини або найближчий прямий начальник, який має право видавати накази, може прийняти рішення про відсторонення військовослужбовця від виконання службових повноважень. Тривалість такого відсторонення продовжується до закінчення розгляду справи судом. Наказ про відсторонення військовослужбовця від виконання службових повноважень скасовується, якщо провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення закривається у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення.

Військовослужбовець, стосовно якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та (або) пов'язаного із зловживанням службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень наказом командира військової частини.

Військовослужбовцям, усунутим від виконання службових обов'язків, відстороненим від виконання службових повноважень або повноважень на посаді, з наступного дня після усунення (відсторонення) за період, протягом якого вони не виконували службові обов'язки за посадою, виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавки за вислугу років. У разі скасування наказів про усунення (відсторонення) за період, протягом якого військовослужбовці не виконували службові обов'язки за посадами, їм виплачуються в середньому розмірі додаткові види грошового забезпечення, право на отримання яких вони втратили протягом періоду усунення (відсторонення).

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України відсторонення військовослужбовців від посад, як захід забезпечення кримінального провадження, на підставі отриманого рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження здійснюється наказом командира військової частини або найближчого прямого начальника на строк не більше двох місяців.

За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді чи суду строк відсторонення військовослужбовця від посади може бути продовжений. Відсторонення від посади може бути скасовано ухвалою слідчого судді чи суду за клопотанням прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Виплата грошового забезпечення за час відсторонення військовослужбовців від посад здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженою наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року N 260, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за N 638/15329 (із змінами).

Військовослужбовцям під час періоду усунення від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відсторонення від посади чергові військові звання не присвоюються.

4.30. Військовослужбовці, усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відсторонені від посади, якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, продовжують проходити військову службу згідно з пунктом 122 Положення, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених командиром (начальником) військової частини. Виконання обов'язків військової служби такими військовослужбовцями здійснюється за місцем проходження служби або у разі відсутності обмеження свободи пересування військовослужбовця - в іншому місці, визначеному посадовою особою, у чиєму підпорядкуванні вони перебувають.

У разі якщо відповідно до Кримінального процесуального кодексу України ухвалою слідчого судді чи суду військовослужбовцю змінюється тримання під вартою на більш м'який запобіжний захід кримінального провадження, то такий військовослужбовець продовжує проходити військову службу.".

4.17. У пункті 4.31:

в абзаці другому слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

абзац третій викласти в такій редакції:

"проходити військову службу як національний персонал міжнародних місій з підтримання миру і безпеки;";

в абзаці четвертому слова "у закордонних дипломатичних установах" замінити словами "у дипломатичних представництвах".

4.18. Абзац перший пунктів 4.32 та 4.34 після слів "до інших держав" доповнити словами "для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки".

4.19. Пункт 4.35 викласти в такій редакції:

"4.35. Списки кандидатів за складом військовослужбовців підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, затверджуються командувачем виду Збройних Сил України, на який покладено завдання з формування військового підрозділу. Затверджені командувачем виду Збройних Сил України списки осіб офіцерського складу надсилаються до кадрових органів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Після надходження затвердженого списку кандидатів, виїзних справ, оформлених згідно з Переліком документів виїзної справи (додаток 14), з підписаними додатками до укладених контрактів про проходження військової служби, в яких зазначаються умови та порядок проходження військової служби у складі підрозділу, що направляється до іншої держави, кадровими органами відповідно до пункту 136 Положення на підставі виїзних справ готуються проекти наказів по особовому складу про призначення військовослужбовців до складу підрозділу.".

4.20. Пункт 4.36 після слів "до іншої держави" доповнити словами "для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки", а слова "укладається новий контракт про направлення за кордон" замінити словами "підписується новий додаток до укладеного контракту про проходження військової служби".

4.21. Абзац перший пункту 4.38 викласти в такій редакції:

"4.38. Для комплектування посад національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління, дипломатичних представництв України, інших міжнародних організацій, командирів військових підрозділів у Міністерстві оборони України створюється резерв кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління та дипломатичних представництв України, командирів військових підрозділів (далі - резерв для направлення за кордон). У військовій частині А0515 створюється відповідний резерв кандидатів для призначення на посади у складі апаратів військових аташе та апаратів представників Міністерства оборони України при дипломатичних представництвах України за кордоном.".

4.22. У пункті 4.39 слова "миротворчого персоналу" в усіх відмінках замінити словами "національного персоналу" у відповідних відмінках.

4.23. Пункти 4.40 та 4.41 викласти в такій редакції:

"4.40. Вимоги до кандидатів для призначення на посади в дипломатичні представництва України та інші міжнародні організації, їх добір та ротації визначаються Законом України "Про дипломатичну службу" та вимогами цих представництв і організацій.

4.41. Добір кандидатів для призначення на посади командирів військових підрозділів, що направляються до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, проводиться згідно з наказами Міністерства оборони України щодо проведення ротацій (направлення) національних контингентів.".

4.24. В абзаці першому пункту 4.42 слова "заступника Міністра оборони України (відповідно до розподілу функціональних повноважень)" замінити словами "Міністра оборони України або першого заступника Міністра оборони України".

4.25. Пункт 4.43 викласти в такій редакції:

"4.43. Ротації військовослужбовців Збройних Сил України, направлених як національний персонал для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, проводяться через 12 місяців.

Рішення щодо продовження строку перебування національного персоналу за кордоном приймається Міністром оборони України.".

4.26. Пункт 4.45 викласти в такій редакції:

"4.45. Направлення військовослужбовців Збройних Сил України для навчання за кордоном здійснюється:

строком до двох місяців, без виключення зі списків особового складу військової частини - рішеннями Міністра оборони України, які готуються відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, визначеними Міністром оборони України для реалізації заходів міжнародного співробітництва;

строком від двох місяців до одного року - наказами Міністра оборони України по особовому складу:

без виключення зі списків особового складу частин - усіх військовослужбовців, крім осіб офіцерського складу, які навчаються за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки;

з виключенням зі списків особового складу частин - осіб офіцерського складу, які навчаються за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки;

строком понад один рік - наказами Міністра оборони України по особовому складу з виключенням зі списків особового складу військових частин, призначенням до визначеної Міністром оборони України військової частини, крім осіб офіцерського складу, які навчаються за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки.

Підготовка осіб офіцерського складу у військових навчальних закладах іноземних держав за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки проводиться за інтегрованою схемою.

Інтегрована схема передбачає два етапи підготовки з обов'язковим урахуванням перспектив подальшого використання військовослужбовця після закінчення навчання за кордоном:

навчання у військовому навчальному закладі іноземної держави;

навчання в Національному університеті оборони України.

Вимоги до кандидатів визначаються Інструкцією про проведення військово-професійної орієнтації та умовами проведення підготовки у військовому навчальному закладі іноземної держави.

Військовослужбовці, відібрані кандидатами для навчання за інтегрованою схемою підготовки, за результатами вступних випробувань та на підставі рішень приймальної комісії Національного університету оборони України, наказом Міністра оборони України по особовому складу зараховуються слухачами денної форми навчання цього військового навчального закладу для підготовки за визначеною спеціальністю.

Військовослужбовці, які наказом Міністра оборони України по особовому складу зараховані слухачами до Національного університету оборони України за інтегрованою схемою, звільняються від займаних посад, виключаються зі списків особового складу військових частин та направляються до Національного університету оборони України. У Національному університеті оборони України з урахуванням етапів підготовки опрацьовується індивідуальний навчальний план для військовослужбовців, які відібрані кандидатами для навчання за інтегрованою схемою підготовки. З початку навчального року ці слухачі розпочинають підготовку за денною формою навчання в університеті. У визначені відповідно до міжнародних домовленостей строки навчання на підставі наказу Міністра оборони України по особовому складу слухачі за інтегрованою схемою направляються до військових навчальних закладів іноземних держав для навчання за рівнем підготовки, що відповідає рівню підготовки в університеті.

Після завершення навчання у військовому навчальному закладі іноземної держави слухач повертається до Національного університету оборони України та продовжує стаціонарне навчання за індивідуальним навчальним планом з урахуванням здобутих знань за кордоном. Після виконання індивідуального навчального плану слухач підлягає державній атестації під час роботи державної екзаменаційної комісії в Національному університеті оборони України.

За підсумками державної атестації випускник Національного університету оборони України отримує документи про освіту державного зразка за спеціальністю та призначається встановленим порядком на посаду відповідно до його фаху та рівня військової освіти, здобутої за інтегрованою схемою підготовки.".

4.27. В абзаці першому пункту 4.46 слова "миротворчого персоналу" замінити словами "національного персоналу", а слова "або після закінчення навчання за кордоном терміном понад один рік" виключити.

4.28. В абзаці другому пункту 4.49 слова "що направляються за кордон" замінити словами "що направляються до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

4.29. Пункт 4.50 доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"На осіб офіцерського складу, відібраних для навчання за інтегрованою схемою, визначеною в пункті 4.45 цього розділу, виїзні справи готуються за місцем проходження військової служби і надсилаються за підпорядкованістю до кадрового органу Міністерства оборони України до 01 серпня року зарахування на навчання.".

5. Розділ V доповнити новим пунктом такого змісту:

"5.10. Перед прийняттям рішення керівником державного органу, установи, організації про звільнення з посад відряджених військовослужбовців з дальшим направленням їх у розпорядження Міністерства оборони України, відповідно до пункту 154 Положення, за місцем виконання робіт оборонного характеру організовується медичне обстеження стану здоров'я цих військовослужбовців.".

6. У розділі VI:

6.1. Пункти 6.1 - 6.5 викласти в такій редакції:

"6.1. Підготовка (перепідготовка) військовослужбовців за визначеною ВОС для проходження військової служби за контрактом проводиться на посадах:

рядового складу - фахова підготовка у навчальних центрах та на спеціальних курсах підготовки у військових частинах Збройних Сил України;

сержантського і старшинського складу - багаторівнева підготовка у навчальних центрах та військових навчальних закладах Збройних Сил України, а також курсова підготовка перед призначенням на посаду у військових частинах;

рядового, сержантського і старшинського складу медичної, ветеринарної, фінансової служб, фізичної підготовки і спорту та музичного мистецтва - загальновійськова підготовка у військових частинах Збройних Сил України.

Фахову підготовку військовослужбовців строкової військової служби та громадян, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу за спеціальностями, за якими не потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах, проводять на спеціальних курсах у військових частинах за місцем проходження військової служби або за окремими спеціальностями чи посадами в іншій військовій частині, визначеній рішенням посадової особи від командира бригади і вище. Спеціальні курси у військових частинах - це заходи фахової теоретичної і практичної підготовки військовослужбовців за програмою бойової підготовки до проходження військової служби за контрактом на конкретній посаді з використанням штатного озброєння і військової техніки.

Загальновійськову підготовку громадян з відповідною освітою і спеціальною підготовкою, які не проходили військову службу та які з військових комісаріатів направляються до військових частин для проходження військової служби за контрактом на посадах медичної, ветеринарної, фінансової служб, фізичної підготовки і спорту та музичного мистецтва, проводять у військових частинах за програмою підготовки молодого солдата.

6.2. Фахова підготовка призначена для підготовки громадян до військової служби за контрактом на посадах рядового складу та проводиться у строки:

до одного місяця - на спеціальних курсах у військових частинах за місцем проходження військової служби або за окремими спеціальностями чи посадами в іншій військовій частині з військовослужбовцями, які призначені на посади за спеціальностями, за якими не потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах;

до двох місяців - у навчальних центрах з військовослужбовцями, які призначені на посади за Переліком спеціальностей, за якими потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах, затвердженим начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

6.3. Багаторівнева підготовка громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу проводиться (крім посад, що передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст") за такими рівнями:

базовий;

середній;

вищий.

Підготовка за базовим рівнем здійснюється протягом одного місяця в навчальних центрах та на спеціальних курсах у військових частинах на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за ВОС, що споріднені з раніше набутими спеціальностями, для заміщення посад командирів відділень, головних сержантів взводів (обслуг) та їм рівних. На навчання направляються військовослужбовці, які прослужили на військовій службі за контрактом не менше одного року та зараховані до Резерву для просування по службі, і військовозобов'язані, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу за ВОС, отриманими під час проходження військової служби, та не отримали відповідної підготовки для призначення на посади.

Підготовка середнього рівня здійснюється у військових коледжах за відповідними програмами та спеціальностями на штатні посади, що передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем освіти "молодший спеціаліст" на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" і вище для заміщення посад до головних старшин батальйонів включно та їм рівних зі строком підготовки до трьох років. На навчання направляються:

за спеціальністю "Адміністрування у військових підрозділах" - громадяни у віці до 30 років з числа військовослужбовців сержантського і старшинського складу, які зараховані до Резерву для просування по службі і пройшли підготовку базового рівня, та військовозобов'язаних;

за іншими спеціальностями - військовослужбовці військової служби за контрактом віком до 30 років, які зараховані до Резерву для просування по службі та пройшли підготовку базового рівня, військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов'язані віком до 23 років, особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби (навчання).

З військовослужбовцями сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають вищу освіту, підготовка середнього рівня проводиться у військових коледжах строком до шести місяців за спеціальностями, які споріднені з раніше набутими ВОС або напрямами підготовки (галузями знань, спеціальностями підготовки). На навчання направляються військовослужбовці, які проходять військову службу за другим і наступними контрактами та прослужили не менше одного року на посадах сержантського (старшинського) складу.

Підготовка вищого рівня здійснюється у військових коледжах за відповідними програмами на базі вищої освіти та отриманого середнього рівня підготовки для заміщення посад головних старшин бригад (полків), їм рівних та вище зі строком підготовки до трьох місяців. На навчання направляються військовослужбовці у військовому званні старшина (головний корабельний старшина) і вище, які зараховані до Резерву для просування по службі та проходять військову службу за третім і наступними контрактами, не раніше ніж через рік після закінчення підготовки за середнім рівнем.

До запровадження системи багаторівневої підготовки військовослужбовцям військової служби за контрактом, які до запровадження системи багаторівневої підготовки пройшли підготовку на посади сержантського (старшинського) складу, така підготовка вважається підставою для просування по службі на посади, визначені чинною системою багаторівневої підготовки громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу.

6.4. Планування підготовки (перепідготовки) військовослужбовців у навчальних центрах для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу проводиться щорічно до 01 листопада з поточним уточненням перед початком кожного кварталу.

Штаби оперативних командувань, видів, родів військ, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України і головні управління Збройних Сил України, структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - штаби) на підставі існуючої потреби у підготовці (перепідготовці) рядового, сержантського і старшинського складу на рік та очікуваних обсягів відбору кандидатів на військову службу за контрактом протягом наступного року опрацьовують та до 15 жовтня надають до Генерального штабу Збройних Сил України Заявки на навчання військовослужбовців (додаток 15) щодо кількості кандидатів на військову службу за контрактом (військовослужбовців) на посади рядового, сержантського і старшинського складу, у які навчальні центри, за якими ВОС та в якому кварталі.

Генеральний штаб Збройних Сил України з урахуванням можливостей навчальних центрів до 01 листопада складає орієнтовний план підготовки (перепідготовки) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних Сил України на наступний рік та встановленим порядком доводить його до штабів для виконання.

Штаби за 30 днів до початку наступного кварталу надають до Генерального штабу Збройних Сил України уточнені заявки щодо направлення на підготовку відібраних кандидатів (військовослужбовців) за визначеними спеціальностями.

Генеральний штаб Збройних Сил України щоквартально за 10 днів до початку наступного кварталу видає та доводить до штабів розпорядження про направлення до навчальних центрів відібраних кандидатів із зазначенням кількості осіб, які прибудуть до навчальних центрів, переліку ВОС, за якими буде проводитися підготовка, її тривалості та дати прибуття.

Військовослужбовці за день до початку занять прибувають до навчальних центрів.

6.5. Після успішного завершення підготовки в навчальних центрах військовослужбовці направляються для подальшого проходження військової служби до військових частин, з яких вони прибули на навчання.

У разі невиконання програми фахової підготовки або відмови від подальшого навчання, а також у разі виявлення недисциплінованості військовослужбовці відраховуються з навчання та направляються до військових частин, з яких вони прибули на підготовку до навчальних центрів. До військових частин надсилаються також витяг із наказу про відрахування з навчання та документи, що були підставою для цього.

На підставі отриманих документів командири військових частин стосовно відрахованих з навчання військовослужбовців приймають рішення про призначення на посади, що не передбачають фахову підготовку в навчальних центрах, або припиняють (розривають) контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України та звільняють з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. Звільнені військовослужбовці направляються до військового комісаріату для постановки на військовий облік за реєстрацією місця проживання чи перебування.".

6.2. У пункті 6.7 слова "територіальних центрів комплектування" замінити словами "обласних військових комісаріатів".

6.3. У пункті 6.10 слова "на спеціальних курсах у навчальних центрах є обов'язковою" замінити словами "здійснюється в порядку, визначеному пунктами 6.2 та 6.3 цього розділу".

6.4. Абзац п'ятий пункту 6.11 доповнити словами "або перепідготовки для допуску до експлуатації нових зразків озброєння і військової техніки".

7. У розділі VII:

7.1. Абзац перший пункту 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення щорічного (незалежного) оцінювання та періодичного атестування військовослужбовців.".

7.2. Абзац другий пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"Щорічне оцінювання здійснюється для визначення відповідності військовослужбовців займаним посадам, створення Резерву для просування по службі за результатами оцінки їх службової діяльності за рік та прийняття рішень щодо просування або переміщення військовослужбовців.".

7.3. У пункті 7.4:

в абзаці четвертому слово "миротворчого" замінити словом "національного";

абзац п'ятий доповнити словами ", за винятком року завершення навчання";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Крім того, щорічне оцінювання військовослужбовців не проводиться, якщо до початку його проведення не минуло три місяці проходження військової служби у рік:".

7.4. Пункт 7.5 викласти в такій редакції:

"7.5. Періодичне атестування проводиться:

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - перед закінченням строку дії контракту, але не пізніше ніж за три місяці до його закінчення (крім військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі);

військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання щодо залишення на військовій службі понад граничний вік, - до 01 вересня року, що передує року досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі;

осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку служби за призовом;

військовослужбовців, яким відмовлено в оформленні вищої форми допуску до державної таємниці або яких позбавлено допуску до державної таємниці, - протягом місяця з дня надходження рішення про відмову в оформленні чи позбавленні допуску до державної таємниці;

військовослужбовців, які за результатами комплексного або незалежного оцінювання мають висновки про невідповідність займаній посаді, або які протягом останнього року служби декілька разів не виконували одне із зобов'язань та інші умови, визначені контрактом про проходження військової служби, - протягом місяця з дня доведення до військовослужбовців результатів оцінювання або встановлення останнього факту неодноразового невиконання зобов'язань та умов контракту;

осіб офіцерського складу у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді - у кінці року, що передує року закінчення строку перебування на посаді, протягом підготовчого періоду до нового навчального року, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення цього строку;

курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, які навчаються за денною формою, - перед закінченням зазначених закладів і установ, але не пізніше ніж за три місяці до їх закінчення.

За наявності декількох підстав для проведення періодичного атестування військовослужбовця протягом року планується та здійснюється одне атестування за всіма наявними підставами.".

7.5. У пункті 7.7:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Результати оцінювання вносяться до розділу 6 Оцінної картки військовослужбовця (додаток 13).";

абзац четвертий виключити.

7.6. Абзац другий пункту 7.10 доповнити новим реченням такого змісту:

"У цьому випадку заступник безпосереднього начальника, що здійснює періодичне атестування та щорічне оцінювання військовослужбовця, повинен займати посаду, вищу за посаду військовослужбовця.".

7.7. Пункт 7.15 викласти в такій редакції:

"7.15. Залежно від результатів службової діяльності військовослужбовців за міжатестаційний період командири (начальники), які складають на своїх підлеглих атестацію, роблять висновок щодо відповідності їх займаній посаді, а також надають рекомендації щодо перспектив їх подальшого службового використання, а саме:

доцільності укладання нового контракту;

просування на вищу посаду;

направлення на навчання, підготовку до ад'юнктури, докторантури;

випуску з військового навчального закладу з присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу;

випуску з військового навчального закладу з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня;

залишення на займаній посаді;

продовження строку перебування на посаді;

залишення на військовій службі понад граничний вік;

призначення на рівнозначну посаду;

призначення на нижчу посаду;

звільнення з військової служби в запас (для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом);

звільнення з військової служби після закінчення строку контракту;

звільнення у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

звільнення з військової служби через службову невідповідність у випадку, визначеному пунктом 12.3 розділу XII цієї Інструкції.

Висновки та рекомендації повинні ґрунтуватися на матеріалах атестації та Оцінної картки військовослужбовця (додаток 13) за міжатестаційний період.".

7.8. У пункті 7.17:

в абзаці першому слова "своїх підлеглих оцінну картку військовослужбовця, роблять висновок щодо відповідності посаді, яку вони займають" замінити словами "військовослужбовців оцінні картки, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, здійснених при оцінюванні, оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право реалізації висновків щорічного оцінювання військовослужбовця. Висновок цієї комісії заноситься до розділу 7 оцінної картки і є остаточним.".

7.9. Пункт 7.18 викласти в такій редакції:

"7.18. На військовослужбовця, який за результатами оцінювання має висновок про невідповідність займаній посаді, або який протягом останнього календарного року служби два чи більше разів не виконував одне із зобов'язань та інші умови, визначені контрактом, складається атестація, що розглядається на засіданні відповідної атестаційної комісії.

Розгляд атестації здійснюється не пізніше місячного строку від дня доведення військовослужбовцю висновків щорічного оцінювання або першого ознайомлення з атестацією. У разі оскарження результатів оцінювання атестація розглядається на засіданні атестаційної комісії після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного строку від дня прийняття рішення за скаргою.

Рішення за скаргою щодо оцінювання військовослужбовця приймає Міністр оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України та командир військової частини А0515.".

7.10. У пункті 7.19:

в абзаці п'ятому слова "і сил підтримки" замінити словами ", Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України і головних управлінь";

абзац сьомий після слів "Міністерства оборони України," доповнити словами "Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України,".

7.11. В абзаці першому пункту 7.22 слова "які підлягають розгляду атестаційними комісіями нижчих інстанцій (за їх наявності), а також атестацій," виключити.

7.12. Абзац перший пункту 7.24 після слів "займаній посаді" доповнити словами "та рекомендаціями щодо", а після слів "через службову невідповідність" доповнити словами "у зв'язку із скасуванням допуску до державної таємниці".

7.13. Пункт 7.34 викласти в такій редакції:

"7.34. Складання оцінної картки розпочинається із заповнення військовослужбовцем розділів 1, 2 Оцінної картки (додаток 13).

Безпосередній начальник перевіряє достовірність заповнення розділу 1, вивчає розділ 2 та заповнює розділи 3, 4 оцінної картки військовослужбовця. Прямий начальник вивчає заповнені розділи оцінної картки військовослужбовця та здійснює висновки і рекомендації щодо службового використання військовослужбовця за переліком, визначеним пунктом 7.17 цього розділу.

Військовослужбовець, на якого складається оцінна картка, ознайомлюється з нею після висновку та рекомендацій прямого начальника.

Результат оцінювання військовослужбовця надається до кадрового органу військової частини за місцем проходження військової служби цього військовослужбовця. Представник кадрового органу цієї військової частини заповнює розділ 6 оцінної картки військовослужбовця та надає до Кадрового центру Збройних Сил України загальні результати оцінювання військовослужбовців для обліку та врахування в установленому порядку.".

7.14. Пункт 7.35 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Ознайомлення з результатами оцінювання військовослужбовця проводиться під час підведення підсумків інспектування, перевірки військ (сил) або на засіданні Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України.".

7.15. Абзац третій пункту 7.42 викласти в такій редакції:

"скласти контрольні списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на нижчі посади, до звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, та контрольні списки військовослужбовців, строк дії контракту у яких закінчується у наступному році.".

8. У розділі VIII:

8.1. Пункт 8.6 викласти в такій редакції:

"8.6. На підставі медичного висновку військовослужбовцям-жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за рапортом військовослужбовця повинна приєднуватись невикористана у поточному році щорічна відпустка або її частина.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням військовослужбовця-жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку без збереження грошового забезпечення. У разі якщо військовослужбовець-жінка вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки, ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини чи іншими родичами, які є військовослужбовцями і фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків. Підставою для надання цієї відпустки батькові чи іншим родичам, які доглядають за дитиною, є повідомлення з місця проходження військової служби матері дитини про те, що вона приступила до виконання обов'язків військової служби до закінчення терміну цієї відпустки (із зазначенням дати). Військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та приступили до виконання обов'язків військової служби (у тому числі і тим військовослужбовцям, які її перервали), надається щорічна основна відпустка. У цьому випадку тривалість щорічної основної відпустки військовослужбовця обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць проходження служби в календарному році.

Військовослужбовцю-жінці, яка має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батькові, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в закладі охорони здоров'я), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.".

8.2. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"8.17. На підставі рішення про усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківської опіки, що набрало законної сили, військовослужбовцю надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі усиновлення двох і більше дітей). Якщо усиновлювачами є подружжя, то така відпустка надається одному з них на їх розсуд.

Відпустка у зв'язку з усиновленням надається з дня:

усиновлення новонародженої дитини - військовослужбовцям, які усиновили дитину безпосередньо в пологовому будинку;

вказаного в рапорті військовослужбовця про надання цієї відпустки, але не пізніше трьохмісячного строку з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення неповнолітньої дитини - військовослужбовцям, які усиновили дитину.

Наказ про надання відпустки у зв'язку з усиновленням дитини видається на підставі рапорту військовослужбовця, рішення про усиновлення, що набрало законної сили, довідки з місця роботи (навчання) його дружини (чоловіка) про те, що така відпустка не надається їм за місцем роботи (навчання).".

9. У розділі IX:

9.1. У пунктах 9.2 та 9.3 слово "(матрос)" виключити.

9.2. Пункти 9.6 та 9.7 викласти в такій редакції:

"9.6. Підготовка військовослужбовців строкової військової служби проводиться на спеціальних курсах у військових частинах та в навчальних центрах.

Штаби, визначені в пункті 6.4 розділу VI цієї Інструкції, узгоджують з органом військового управління, якому підпорядковані навчальні центри, кількість військовослужбовців, яких планується підготувати, та перелік військових спеціальностей, за якими планується їх підготовка.

Військовослужбовці строкової військової служби, які направляються на підготовку з військових частин, повинні бути забезпечені посвідченнями про відрядження, військовою формою одягу за сезоном, військово-перевізними документами на проїзд в обидва напрямки, атестатами за видами забезпечення. У запечатаному пакеті військовослужбовцям видається обліково-послужна і службова картки, медична книжка та в разі необхідності довідка про допуск до державної таємниці.

Після завершення підготовки на спеціальних курсах у військових частинах та в навчальних центрах військовослужбовцям видається посвідчення про отримання спеціальності та присвоюється класна кваліфікація за спеціальністю.

9.7. Для військовослужбовців строкової військової служби, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, підготовка до цієї служби здійснюється у військових частинах за місцем проходження служби, у навчальних центрах або у військових навчальних закладах.".

9.3. У пункті 9.10 слова "дізнання чи слідство" замінити словами "досудове слідство або справа розглядається судом".

10. У розділі X:

10.1. Пункт 10.1 викласти в такій редакції:

"10.1. Громадяни України віком до 30 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, здобули вищу освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" у разі потреби наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.".

10.2. У пункті 10.2:

в абзаці першому третє речення викласти в такій редакції: "Офіцери запасу після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті.", а слова "до призовних дільниць" замінити словами "до військових комісаріатів";

в абзаці другому слова "Під час проведення призову на військову службу осіб офіцерського складу" замінити словами "Після вручення повістки військового комісаріату".

10.3. У пункті 10.4 слова "відповідної комісії" замінити словами "атестаційної комісії обласного військового комісаріату".

10.4. У пункті 10.6 слова "підлягають призову" замінити словами "можуть бути призвані", а слова "чергового призову" - словами "наступного призову".

10.5. Пункт 10.7 викласти в такій редакції:

"10.7. Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу.".

10.6. Абзац другий пункту 10.9 викласти в такій редакції:

"Рішення про прийняття на військову службу за контрактом приймається не пізніше ніж за місяць до закінчення строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу на підставі відповідного подання та результатів проведеної спеціальної перевірки відомостей стосовно військовослужбовця.".

10.7. Пункт 10.12 викласти в такій редакції:

"10.12. Районні (міські) військові комісаріати організовують:

медичний огляд кандидата;

вивчення особистих якостей кандидата.

Результати медичного огляду та аркуш вивчення особистих якостей кандидата долучаються до особової справи офіцера запасу.

Районний (міський) військовий комісар робить висновок про відповідність громадянина вимогам, установленим для осіб, які призиваються на військову службу осіб офіцерського складу, який відображається в аркуші вивчення особистих якостей (підписується військовим комісаром та завіряється гербовою печаткою), та приймає одне з таких рішень:

про звільнення від призову на військову службу осіб офіцерського складу (не підлягає призову);

про направлення до обласного військового комісаріату щодо надання відстрочки;

про направлення до обласного військового комісаріату щодо проведення поглибленого медичного огляду або професійного відбору;

про направлення до обласного військового комісаріату щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу.

Термін направлення до атестаційної комісії обласного військового комісаріату громадян зазначається в повістці, яка видається під особистий підпис.

Організація відправлення офіцерів запасу та їх особових справ до обласного військового комісаріату здійснюється районним (міським) військовим комісаріатом.

Остаточне рішення щодо висновку районного (міського) військового комісара приймається атестаційною комісією обласного військового комісаріату.

Громадянин, який відповідає вимогам щодо призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу, є кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

За результатами роботи атестаційна комісія обласного військового комісаріату може прийняти щодо офіцера запасу одне з таких рішень:

визнати кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

має право на відстрочку до (число, місяць, рік);

від призову звільняється.

За результатами роботи атестаційної комісії обласного військового комісаріату складається протокол, що подається на затвердження обласному військовому комісару. Висновок атестаційної комісії обласного військового комісаріату відображається в аркуші вивчення особистих якостей.

Обласний військовий комісар доводить рішення до громадянина, щодо якого воно прийняте.

Витяги з протоколу засідання атестаційної комісії доводяться до районних (міських) військових комісаріатів у семиденний строк. Районним (міським) військовим комісаріатом заноситься до військового квитка офіцера запасу відповідний запис.

Для оперативного обліку офіцерів запасу, які підлягають призову на військову службу осіб офіцерського складу або мають відстрочку в районних (міських) військових комісаріатах, формується картотека, до якої залучаються копії послужних карток. Картотека будується за військово-обліковими спеціальностями, у них - за алфавітом та формується за розділами:

кандидати для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

громадяни, які звільнені від призову;

громадяни, які не підлягають призову;

громадяни, які не розглядалися кандидатами для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

громадяни, яким надано відстрочку від проходження служби за призовом осіб офіцерського складу (складається за датою завершення дії відстрочки, а в них - за алфавітом).

За якість відбору громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, своєчасність подання необхідних документів та виконання завдань щодо обсягів призову на військову службу осіб офіцерського складу відповідають військові комісари.

На підставі списків кандидатів на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, що подаються з обласних військових комісаріатів до Генерального штабу Збройних Сил України, готується проект наказу Міністра оборони України по особовому складу про призов громадян України на військову службу офіцерського складу за призовом.".

11. У розділі XI:

У пункті 11.5:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Подання (додаток 1);".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати абзацами третім - шостим відповідно;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"довідка військово-лікарської комісії з висновком про придатність військовослужбовця до військової служби за контрактом;";

в абзаці шостому слова "та оцінної картки" виключити.

12. У розділі XII:

12.1. У пункті 12.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"12.2. Звільнення військовослужбовців з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, а також у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі здійснюється у разі неможливості їх використання на службі.";

в абзаці третьому слова "сил підтримки," виключити.

12.2. Пункт 12.3 викласти в такій редакції:

"12.3. Дисциплінарне стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" накладається на військовослужбовців посадовими особами, визначеними статтями 12, 59, 61, 67 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Виконання дисциплінарного стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" здійснюється у строки, визначені статтею 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Виконання проводиться шляхом видання наказів по особовому складу посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, про звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність.

Військовослужбовці, яким відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або яким скасовано раніше наданий допуск до державної таємниці та яких неможливо призначити на рівнозначні або нижчі посади, за якими не передбачено доступу до державної таємниці, підлягають звільненню з військової служби за підставами, передбаченими пунктами "а", "б", "в", "г", "д" і "и" частин шостої і сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". У разі відсутності права на звільнення за цими підставами такі військовослужбовці підлягають звільненню з військової служби через службову невідповідність.".

12.3. Пункт 12.5 викласти в такій редакції:

"12.5. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби в наказі командира військової частини, в якій поновлюється на військовій службі незаконно звільнений військовослужбовець, зазначається про виплату йому матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав унаслідок незаконного звільнення. Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років та до строку вислуги у військовому званні.".

12.4. У пункті 12.7:

абзац четвертий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"в управлінні оперативного командування, органах військового управління і командуваннях видів Збройних Сил України - начальником відповідного структурного підрозділу, заступником командувача чи керівника органу військового управління;";

підпункт 3 після слів "територіального управління," доповнити словами "військового навчального закладу, науково-дослідної установи, органу військового управління Збройних Сил України,", а слова "сил підтримки," виключити.

12.5. Абзаци другий, четвертий пункту 12.8 викласти в такій редакції:

"Документи на звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі або в яких закінчується строк контракту, направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення, не пізніше ніж за два місяці до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі або закінчення строку контракту. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий і доведений до військової частини за місцем проходження військової служби у строки, що забезпечуватимуть вчасне здавання справ і посад, а також розрахунок військовослужбовців.";

"У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв'язку із досягненням граничного віку перебування на військовій службі або закінченням строку контракту невикористана ним щорічна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку наказом командира військової частини дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки. Дія контракту продовжується також на час перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні у медичному закладі чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, а також на час увільнення його від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування.".

12.6. Пункт 12.9 викласти в такій редакції:

"12.9. Документи на звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи, яка має право на звільнення такого військовослужбовця з військової служби, у таких випадках звільнення:

за підставами, передбаченими пунктами "е", "є", "ж", "і" та "ї" частин шостої і сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

за підставами, передбаченими пунктами "а", "б", "в" і "д" частин шостої і сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", якщо звільнення відбувається за рішенням військовослужбовця.".

13. У розділі XIV:

13.1. У пункті 14.3 слова "командувачу сил підтримки Збройних Сил України, командувачу Об'єднаного оперативного командування Збройних Сил України," виключити.

13.2. У пункті 14.5 слова "командувачем сил підтримки Збройних Сил України, командувачем Об'єднаного оперативного командування Збройних Сил України," виключити.

14. У додатку 1 до Інструкції:

у пункті 2 слово "миротворчого" замінити словом "національного";

підпункт "а" пункту 6 викласти в такій редакції:

"а) загальна: _________________________________________________________________________;
                                                                    (навчальні заклади, в якому році, за якою спеціальністю)";

у пункті 8 слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

у пункті 19 слово "центрального" виключити.

15. Додаток 2 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

16. У Поясненнях до додатка 3:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У Поданні зазначаються:

військове звання за штатом, до присвоєння якого військовослужбовець подається. У разі присвоєння військового звання достроково або поновлення в попередньому званні про це після найменування звання вказується "достроково" або "у порядку поновлення у званні" відповідно;

у разі подання до присвоєння чергового військового звання достроково вказуються конкретні досягнення та результати роботи офіцера, а також чи присвоювалося раніше йому звання в такому порядку і яке саме;

у розділі "Стисла характеристика":

у разі подання до присвоєння чергового військового звання полковника вказується лише клопотання командира військової частини щодо присвоєння чергового військового звання полковника;

у разі подання до поновлення в попередньому військовому званні вказується, що раніше накладене дисциплінарне стягнення "пониження військового звання на один ступінь" відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов'язку, та вказуються результати роботи офіцера за період дії стягнення.";

у пункті 3:

абзаци третій - п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом третім.

17. У примітках до додатка 4:

примітку 3 викласти в такій редакції:

"3. У графі 2 додатково зазначаються для:

осіб офіцерського складу, які закінчили військові навчальні заклади з п'ятирічним строком навчання та більше, - "5-річний строк навчання";

офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних човнів - "льотний склад авіації" та "плавсклад підводних човнів";

військовослужбовців, засуджених до покарання у виді службового обмеження, арешту, а також звільнених від відбування покарання з випробуванням і залишених на військовій службі, - час відбування покарання;

військовослужбовців, яким відповідно до пункту 64 Положення не присвоювалося чергове військове звання, - причини неприсвоєння чергового військового звання.";

абзац другий примітки 4 після слова "подається" доповнити словами "за підпорядкованістю".

18. У додатку 5 слова та цифри "Начальнику 33 територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом 21000, м. Вінниця" замінити словами та цифрами "Військовому комісару Київського міського військового комісаріату 04112, м. Київ".

19. У додатку 6 слова "Висновок начальника територіального центру комплектування" замінити словами "Висновок військового комісара".

20. У примітках до додатка 7:

в абзаці другому примітки 2 слова "начальником територіального центру комплектування" замінити словами "керівництвом військового комісаріату";

у примітці 4 слова "в територіальному центрі комплектування" замінити словами "у військовому комісаріаті";

абзац другий примітки 5 викласти в такій редакції:

"на громадян призовного віку, які мають відповідний рівень освіти, та жінок - протягом трьох років у районному (міському) військовому комісаріаті;".

21. Додаток 10 викласти в новій редакції, що додається.

22. Додаток 12 викласти в новій редакції, що додається.

23. Додаток 13 викласти в новій редакції, що додається.

24. Доповнити Інструкцію новим додатком 14, що додається.

У зв'язку з цим додатки 14 - 16 уважати відповідно додатками 15 - 17. У тексті Інструкції посилання на додатки 14 - 16 замінити посиланнями відповідно на додатки 15 - 17.

25. Пункт 3 додатка 15 викласти в такій редакції:

"3. Копія додатка до укладеного контракту про проходження військової служби.".

26. У додатку 17:

у пункті 6:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"копія наказу про накладене дисциплінарне стягнення або документа про позбавлення (відмову в оформленні) допуску до державної таємниці;

копія атестації у випадку, визначеному пунктом 12.3 розділу XII Інструкції;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"у разі звільнення в порядку, визначеному пунктом 12.3 розділу XII Інструкції, - підтвердження керівника кадрового органу, визначеного пунктом 12.2 розділу XII Інструкції, щодо неможливості використання на посадах, що не передбачають допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, та неможливості звільнення за іншими підставами.";

доповнити додаток новими пунктами такого змісту:

"10. За віком:

копія рапорту військовослужбовця (у разі звільнення на підставі частини дев'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу");

копія розрахунку вислуги років військової служби;

копія висновку (постанови) військово-лікарської комісії (у разі її проходження військовослужбовцем).

11. У зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення:

копія судового рішення;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

12. У разі неможливості переведення військовослужбовця на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім його підпорядкуванням близькій особі:

копії паспортів цього військовослужбовця та близької йому особи;

підтвердження керівника кадрового органу, визначеного пунктом 12.2 цієї Інструкції, щодо відсутності вакантних посад, що виключають безпосереднє підпорядкування цього військовослужбовця близькій йому особі.".

 

Директор Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор

С. Л. Борисюк

 

 

РЕЗЕРВ
кандидатів для просування по службі у 20__ році номенклатури призначення командувача Сухопутних військ Збройних Сил України

N з/п

Військове
звання (дата присвоєння)

Прізвище,
ім'я та по
батькові

Посада, яку обіймає,
з якого часу,
особистий номер, посадовий оклад

ВОС

Дата народження, військова і
вища освіта

Висновок та рекомендації за останнім щорічним оцінюванням, сума балів

Відмітка про реалізацію (примітка)

1

2

3

4

5

6

7

8

На посаду начальника штабу - першого заступника командира артилерійського полку
(ВОС - 0304002, шпк "підполковник", п/о - 1110 грн.)

1

Підполковник
(19.01.2011)

Колмик
Олексій Вікторович

Командир самохідно-артилерійського дивізіону в/ч А0000, з 17.09.2005, 2476851053, 1085 грн

0305002

11.07.69, Національна академія оборони України (отр) у 2006 р.

Займаній посаді відповідає. Гідний зарахування до Резерву для просування по службі. Доцільно розглянути на посаду НШ - першого заступника командира артилерійського полку, 44,5

 

2

Підполковник
(21.06.2004)

Дем'янчик
Андрій Олегович

Командир ракетного дивізіону в/ч А0000, з 25.06.2008, 2578495042, 1085 грн

0303002

28.02.71, Національна академія оборони України (отр) у 2008 р.

Займаній посаді відповідає. Гідний зарахування до Резерву для просування по службі. Доцільно розглянути на посаду НШ - першого заступника командира артилерійського полку, 43,4

 

3

Майор
(12.08.2007)

Антипенко
Роман Миколайович

Заступник начальника штабу БрАГ в/ч А0000, з 14.07.2007, 3224080071, 1030 грн

0304003

30.12.73, ВІА при Сумському ДУ (тр) у 1997 р.

Займаній посаді відповідає. Гідний зарахування до Резерву для просування по службі.
Доцільно розглянути на посаду НШ - першого заступника командира артилерійського полку, 41,4

Направити на навчання до НУОУ (очна форма навчання)

Розглянуто та схвалено на засіданні атестаційної комісії _________.

Протокол від ____________ N ___.

 

Начальник кадрового органу
Сухопутних військ
Збройних Сил України
генерал-майор

В. В. Василенко

 

ПЕРЕЛІК
посад офіцерського складу та граничних строків перебування на них

Найменування групи ВОС

Група ВОС

Характер службової діяльності

Строки перебування на посадах, у роках

молодшого офіцерського складу

старшого офіцерського складу

вищого офіцерського складу

1

2

3

4

5

6

Управління бойовими діями військ (сил). Бойове застосування механізованих, танкових, аеромобільних військ і морської піхоти

02

Командний профіль

4

5

5

Бронетанкова техніка

42

Інженерний і технічний профілі

5

6

8

Управління бойовими діями ракетних військ і артилерії та берегових ракетно-артилерійських військ. Бойове застосування оперативно-тактичних і тактичних ракет, наземної артилерії та берегового ракетно-артилерійського озброєння

03

Командний профіль

4

5

 

Ракетно-артилерійське озброєння

43

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Управління бойовими діями зенітних ракетних та радіотехнічних військ. Бойове застосування зенітного ракетного, зенітного артилерійського та радіотехнічного озброєння протиповітряної оборони

04

Командний профіль

4

6

8

Зенітне ракетне, зенітне артилерійське та радіотехнічне озброєння протиповітряної оборони

44

Інженерний і технічний профілі

5

7

 

Управління бойовими діями авіації. Бойове застосування авіації

06

Командний профіль

5

5

6

Авіаційна техніка та озброєння
Повітрянодесантна (парашутно-десантна) техніка

46

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Управління бойовими діями ВМС ЗСУ. Бойове застосуван-ня підводних човнів і надводних кораблів

07

Командний профіль

5

5

6

Корабельна техніка та озброєння

47

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Космічні засоби

48

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Організація і ведення розвідки

09

Командний профіль

4

5

6

Засоби військової розвідки

49

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Інженерне забезпечення бойових дій військ (сил)

10

Командний профіль

4

5

 

Інженерне озброєння

50

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Радіаційне, хімічне і біологічне забезпечення бойових дій військ (сил)

11

Командний профіль

4

5

 

Озброєння і засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту

51

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Організація зв'язку. Застосування засобів зв'язку

12

Командний профіль

4

5

8

Засоби зв'язку

52

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Організація автоматизації управління військами (силами)

13

Командний профіль

4

5

 

Математичне, програмне, інформаційне та технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління

53

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Організація радіоелектронної боротьби. Застосування засобів радіоелектронної боротьби

14

Командний профіль

4

5

 

Засоби радіоелектронної боротьби

54

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Організація відновлення та будівництва автомобільних доріг. Організація дорожньо-комендантської служби

18

Командний профіль

5

7

 

Відбудова та будівництво автодоріг і мостів на автомобільних шляхах

58

Інженерний і технічний профілі

5

7

 

Топогеодезичне забезпечення військ (сил)

19

Командний профіль

5

8

 

Топогеодезичні роботи і техніка

59

Інженерний і технічний профілі

8

8

 

Гідрометеорологічне (метеорологічне) та геофізичне забезпечення військ (сил)

20

Командний профіль

5

8

 

Гідрометеорологічні (метеорологічні) та геофізичні роботи і техніка

60

Інженерний і технічний профілі

8

8

 

Навігаційно-гідрографічне, геофізичне та гідрометеорологічне забезпечення ВМС ЗСУ

21

Командний профіль

5

8

 

Навігаційно-гідрографічні, геофізичні та гідрометеорологічні роботи. Навігаційно-гідрографічна техніка

61

Інженерний і технічний профілі

8

8

 

Організація та здійснення військового будівництва та експлуатації будівель та споруд

22

Командний профіль

5

8

 

Проведення та забезпечення будівельних робіт. Технічна експлуатація будівель і споруд

62

Інженерний і технічний профілі

8

8

 

Організація тилового забезпечення військ (сил)

23

Командний профіль

4

6

6

Організація забезпечення ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами військ (сил)

24

Командний профіль

4

6

 

Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпечення військ (сил)

25

Командний профіль

4

6

8

Технологія та товарознавство харчових продуктів і речового майна. Технічні засоби продовольчої та речової служби

65

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Транспортне забезпечення військ (сил)

26

Командний профіль

5

6

 

Автотехнічне забезпечення

56

Інженерний і технічний профілі

5

6

 

Протипожежна охорона

28

Командний профіль

6

7

 

Мобілізаційно-кадрова робота. Оборонне планування

29

Командний профіль

5

6

8

Захист інформації та криптології

30

Командний профіль

6

7

 

Фінансове забезпечення

31

Командний профіль

5

6

 

Фізична культура і спорт

32

Командний профіль

5

6

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення та військова журналістика

33

Командний профіль

5

6

 

Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)

34

Командний профіль

4

5

 

Інші спеціальності

39

Командний профіль

5

5

 

Метрологічне забезпечення

67

Інженерний і технічний профілі

8

8

 

Спеціальності юридичного профілю

85

Юридичний профіль

5

6

 

Організація медичного забезпечення військ (сил)

90

Медичний профіль

5

6

 

Спеціальності ветеринарного профілю

99

Ветеринарний профіль

5

6

 

Примітки:

1. Для командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів строки перебування на посадах визначаються наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року N 285/602 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за N 792/5983.

2. До початку навчального року в усіх кадрових органах формуються контрольні списки офіцерів, строк перебування на посадах яких закінчується в наступному році, із зазначенням посад, на які доцільно їх призначати. Визначення посад для призначення здійснюється на підставі висновків оцінних карток, складених за підсумками навчального року. Усі зазначені офіцери включаються до відповідних планів переміщень осіб офіцерського складу на наступний рік.

3. Питання про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів порушується посадовими особами, які мають право призначати на посади, що займають ці офіцери, лише в разі їх переобрання за підсумками конкурсу в порядку, визначеному наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року N 285/602 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за N 792/5983.

 

СПИСОК
військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі

N
з/п

Військове звання (дата присвоєння)

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада, яку обіймає, з якого часу, особистий номер, посадовий оклад

ВОС

Дата народження, військова і вища освіта

Висновок та рекомендації за останнім щорічним оцінюванням, сума балів

Додаткові фактори, які характеризують військовослужбовця

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

На вищі посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рівнозначні посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На нижчі посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У зв'язку із закінченням строку перебування на посаді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир військової частини А1234
полковник

А. А. Антоненко

 

ОЦІННА КАРТКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

1. Загальні відомості

1.1. Військове звання __________________________________________________________________

1.2. Прізвище __________________________________ Ім'я ___________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

1.3. Займана посада ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.4. Особистий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів або серія та номер паспорта особи, яка за своїми релігійними переконаннями відмовилася від отримання такого номера) _________________________________________________

 1.5. Оцінка за період з ___ ____________ 20__ року до ___ ____________ 20__ року

2. Самооцінка військовослужбовця

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Оцінка за критеріями службової діяльності

N
з/п

Критерії діяльності військовослужбовця

Кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУМА БАЛІВ:

 

4. Оцінна характеристика та пропозиції безпосереднього начальника

4.1. Текст характеристики

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.2. Висновок та рекомендації безпосереднього начальника

Висновок
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рекомендації
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Безпосередній начальник
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

5. Висновок та рекомендації прямого начальника

Висновок
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рекомендації
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прямий начальник
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"З матеріалами щорічного оцінювання, висновками та рекомендаціями начальників ознайомлений"

_____________________________________________________________________________________
                                                                            (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

6. Результат оцінювання

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Додаткова інформація

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище посадової особи, яка завірила
М. П.                                                                      копії оцінної картки).

 

ПЛАН ПЕРЕМІЩЕННЯ
військовослужбовців на посади номенклатури призначення командувача Сухопутних військ Збройних Сил України

N
з/п

Найменування посади, що підлягає комплектуванню (ШПК, ВОС, оклад, дата, з якої посада вакантна, або хто та з якого часу вивільняє, причина вивільнення)

Кандидати, які плануються до переміщення на посади

Відмітка про реалізацію

військове звання (дата присвоєння), прізвище, ім'я та по батькові, особистий номер, займана посада, з якого часу, ШПК, ВОС, оклад за посадою

дата народження, освіта (рік закінчення навчального закладу)

висновок та сума балів за останнім щорічним оцінюванням

підстава включення в план переміщення

1

2

3

4

5

6

7

1

Начальник штабу - перший заступник командира 30 гаубичного самохідно-артилерійського полку (шпк "підполковник", ВОС-0304002, 1110 грн), вакантна з 20.10.2012

Підполковник (19.01.2011)
Колмик Олексій Вікторович, 1234567890, командир гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 30 артилерійського полку з 26.06.2009 (шпк "підполковник", ВОС-0304003, 1085 грн)

11.07.75, Національна академія оборони України (отр) у 2009 р.

Займаній посаді відповідає. Гідний зарахування до Резерву для просування по службі. 41,5

Пункт 16 Резерву командувача Сухопутних військ Збройних Сил України

 

2

Командир гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 30 гаубичного самохідно-артилерійського полку (шпк "підполковник", ВОС-0304003, 1085 грн), підполковник Колмик О. В., який вивільняє посаду у квітні 2013 року шляхом просування по службі

Майор (21.06.2009)
Дем'янчик Андрій Олегович, 2134576098, слухач Національного університету оборони України з 01.09.2011, колишній начальник штабу - перший заступник командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 30 артилерійського полку (шпк "майор", ВОС-0304003, 1060 грн)

28.02.77, ВІА СДУ у 1998 р.

Займаній посаді відповідає. Гідний зарахування до Резерву для просування по службі.
41,4

Пункт 32 Резерву командувача Сухопутних військ Збройних Сил України і попередній розподіл випускників НУОУ 2013 року

 

3

Командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 5 окремої механізованої бригади (шпк "підполковник", ВОС-0401003, 1085 грн), підполковник Сухий В. П., який у квітні 2013 року підлягає звільненню з військової служби у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовій службі

Підполковник (12.08.2012)
Антипенко Роман Миколайович, 2213677894, командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 20 зенітного ракетного полку (шпк "підполковник", ВОС-0402003, 1085 грн)

30.12.81,
ХУПС у 2003 р.

Займаній посаді відповідає.
39,4

Проведення організаційних заходів, визначених директивою Міністра оборони України від 30.08.2012 N 322/1/16

 

 

Начальник кадрового органу
Сухопутних військ
Збройних Сил України
генерал-майор

В. В. Василенко

Опрос