Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства обороны Украины с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра обороны Украины

Минобороны
Порядок, Приказ от 27.03.2013 № 198
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2013

м. Київ

N 198

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 626/23158

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства оборони України з Державною службою України з надзвичайних ситуацій як центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра оборони України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства оборони України
 від 24 грудня 2013 року N 901

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 26 листопада 2014 року N 840)

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 406, Указу Президента України від 24 грудня 2012 року N 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", з метою забезпечення спрямування та координації діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра оборони України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства оборони України з Державною службою України з надзвичайних ситуацій як центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра оборони України, що додається.

2. Визначити Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства оборони України відповідальним за організацію взаємодії структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України із Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

3. Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України - керівника апарату.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. В. Болотських

 

ПОРЯДОК
взаємодії Міністерства оборони України з Державною службою України з надзвичайних ситуацій як центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра оборони України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства оборони України (далі - Міністерство) з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

1.2. Відповідальним за організацію взаємодії Міністерства із ДСНС України є Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства оборони України (далі - Управління).

1.3. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики, а також ефективності її реалізації.

1.4. Проекти відповідей на листи, інші документи, адресовані Міністерству з питань, що належать до компетенції ДСНС України, подаються до Міністерства разом із супровідним листом за підписом керівництва ДСНС України.

II. Підготовка ДСНС України законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України

2.1. Підготовка ДСНС України законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - проекти актів) здійснюється відповідно до компетенції, виходячи з предмета правового регулювання проектів актів.

2.2. Проекти актів, розробником яких є ДСНС України, вносяться Міністром оборони України (далі - Міністр) на розгляд Кабінету Міністрів України. ДСНС України забезпечує підготовку та подання Міністрові матеріалів (тез виступів) до таких проектів актів для їх представлення на засіданні Кабінету Міністрів України.

2.3. ДСНС України надсилає завізований Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Голова ДСНС України) або особою, яка його заміщує, проект акта разом із супровідним листом, пояснювальною запискою, а також порівняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів України) до Міністерства для його погодження Міністром.

Свою позицію щодо проекту акта Міністр доводить до відома Голови ДСНС України шляхом надсилання листа, до якого в разі відсутності зауважень додається також завізований ним проект акта.

У разі висловлення до проекту акта зауважень і пропозицій проект акта повертається ДСНС України для його доопрацювання.

2.4. ДСНС України направляє проект акта на погодження до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром. Супроводження проектів актів під час погодження із заінтересованими органами, проведення правової експертизи Міністерством юстиції України та під час їх розгляду в Кабінеті Міністрів України покладається на ДСНС України.

2.5. Погоджений із заінтересованими органами проект акта разом із супровідним листом та пакетом документів, передбачених Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (далі - Регламент), подається ДСНС України до Міністерства для подальшого внесення Міністром на розгляд Кабінету Міністрів України.

2.6. У разі втрати актуальності проекту акта або з інших причин ДСНС України забезпечує відповідне інформування та подання Міністрові обґрунтованих пропозицій щодо його відкликання.

2.7. Супроводження поданого ДСНС України проекту акта в апараті Міністерства та узагальнення інформації щодо його погодження покладаються на Управління.

III. Підготовка ДСНС України проектів нормативно-правових актів Міністерства, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України

3.1. Підготовка ДСНС України проектів нормативно-правових актів Міністерства, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України (далі - проекти нормативно-правових актів), здійснюється відповідно до компетенції, виходячи з предмета правового регулювання проектів нормативно-правових актів.

3.2. Підготовка ДСНС України проектів нормативно-правових актів здійснюється відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661 (далі - Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію).

3.3. Розроблений ДСНС України та завізований керівником Управління і керівником юридичної служби Міністерства проект нормативно-правового акта, а також документи, передбачені Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію, подаються на розгляд і підпис Міністрові.

3.4. У випадках, передбачених законодавством, або в разі наявності у проекті нормативно-правового акта положень та доручень, що поширюються на інші заінтересовані органи, проект нормативно-правового акта разом з документами, передбаченими Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію, подається ДСНС України на розгляд та візування Міністрові до проведення процедури погодження із заінтересованими органами.

3.5. ДСНС України забезпечує подання підписаного Міністром нормативно-правового акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

IV. Погодження ДСНС України законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

4.1. ДСНС України опрацьовує законопроекти, проекти актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до ДСНС України як до заінтересованого органу, і подає їх Міністру для розгляду та погодження з урахуванням термінів, визначених Регламентом.

4.2. Позиція ДСНС щодо законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до ДСНС України як до заінтересованого органу, підлягає погодженню Міністром.

У разі незгоди Міністр повертає проект нормативно-правового акта до ДСНС України із зауваженнями.

4.3. Погоджений Головою ДСНС України та Міністром законопроект, проекти актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до ДСНС України як до заінтересованого органу, надсилаються розробнику ДСНС України.

V. Визначення пріоритетів діяльності ДСНС України

5.1. ДСНС України здійснює планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетними напрямами роботи.

5.2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері ДСНС України подає Міністру пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік.

5.3. ДСНС України формує плани роботи та подає їх для затвердження Міністром.

Свою роботу ДСНС України організовує відповідно до затверджених планів та визначених пріоритетних напрямів роботи.

5.4. Внесення змін до затверджених планів роботи ДСНС України здійснюється Міністром.

5.5. ДСНС України в установлені Міністерством терміни подає Міністрові звіт про виконання планів роботи ДСНС України та покладених на неї завдань.

VI. Скасування актів ДСНС України

6.1. Якщо акти ДСНС України або її територіальних органів не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, Міністр:

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів ДСНС України повністю чи в окремій частині;

доручає Голові ДСНС України скасувати акти її територіальних органів повністю чи в окремій частині.

6.2. Голова ДСНС України зобов'язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що письмово повідомляє Міністра.

6.3. Якщо акт територіальних органів ДСНС, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України та іншим актам чинного законодавства, не скасовано в установленому порядку, Міністр видає наказ про скасування такого акта повністю чи в окремій частині.

VII. Порядок обміну інформацією між Міністерством та ДСНС України

7.1. З метою забезпечення взаємодії ДСНС України подає на розгляд Міністру:

пропозиції щодо формування державної політики у сфері цивільного захисту та проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства, розроблені ДСНС України;

проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до ДСНС України як до заінтересованого органу;

пропозиції до планів нормотворчої та регуляторної діяльності Міністерства з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови ДСНС України, керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату та територіальних органів ДСНС України;

пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік;

проекти планів роботи ДСНС України для затвердження Міністром;

звіти (довідки) про виконання планів роботи ДСНС України та покладених на неї завдань за формами, у строки та у порядку, що встановлюються Міністром;

(абзац восьмий пункту 7.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 24.12.2013 р. N 901)

проекти структури апарату ДСНС України та рішень про утворення, реорганізацію або ліквідацію територіальних органів ДСНС України;

пропозиції щодо преміювання керівництва ДСНС України, встановлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром;

проект звернення Міністра до Кабінету Міністрів України з питань погодження відчуження майна ДСНС України.

7.2. Міністерство надає ДСНС України:

підписані Міністром нормативно-правові акти, розроблені ДСНС України;

підписані Міністром законопроекти, проекти актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до ДСНС України як до заінтересованого органу;

затверджені Міністром пріоритети діяльності ДСНС України;

затверджений Міністром річний план роботи ДСНС України;

накази Міністерства (Міністра) та доручення Міністра з питань, що належать до сфери діяльності ДСНС України.

VIII. Контроль за реалізацією ДСНС та її територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери її управління, державної політики у відповідній сфері

8.1. Міністр здійснює контроль за виконанням покладених на ДСНС та її територіальні органи завдань та планів їх роботи, виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України, своїх наказів та доручень.

8.2. Міністр приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності ДСНС України та її територіальних органів.

8.3. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, а також іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення витоку секретної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.

8.4. Міністр заслуховує звіти про виконання покладених на ДСНС України завдань та планів їх роботи.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту
правового забезпечення
Міністерства оборони України
полковник юстиції

Д. Ю. Дем'яненко

Опрос