Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о Научно-методическом совете Центрального государственного архива, Государственного архива в Автономной Республике Крым, государственных архивов областей, городов Киева и Севастополя

Минюст
Положение, Приказ от 10.04.2013 № 667/5
редакция действует с 08.05.2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2013

м. Київ

N 667/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2013 р. за N 592/23124

Про затвердження Типового положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 24 квітня 2014 року N 680/5

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, з метою підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства в Центральному державному архіві, Державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, що додається.

2. Голові Державної архівної служби України Гінзбург О. П. забезпечити затвердження центральними державними архівами, Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними архівами областей, міст Києва і Севастополя положень про науково-методичні ради відповідних державних архівів та їх склад на підставі цього Типового положення.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби України Гінзбург О. П.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Державної архівної служби

В. М. Воронін

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя

I. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада (далі - НМР) Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя (далі - державний архів) є дорадчим органом, створеним для підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства.

1.2. У своїй діяльності НМР керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, наказами Укрдержархіву, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженнями держадміністрацій та цим Типовим положенням.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.04.2014 р. N 680/5)

II. Основні завдання Науково-методичної ради

2.1. НМР розглядає матеріали і готує пропозиції з питань:

визначення основних напрямів наукової та методичної роботи державного архіву;

складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої роботи;

підготовки програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розроблення (внесення змін) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності державного архіву;

оцінки результатів наукової роботи державного архіву, у тому числі проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст документів Національного архівного фонду, збірників документів, експозиційних планів документальних виставок, наукових доповідей, статей, звітів за темами науково-дослідних робіт, текстів лекцій, оглядів, текстів електронних публікацій тощо;

координації досліджень з проблем архівознавства, документознавства та археографії;

аналізу економічних аспектів діяльності державних архівів;

розроблення пропозицій до навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін;

організації використання інформації документів державних архівів;

створення і розвитку автоматизованих інформаційно-пошукових систем архівних документів та впровадження автоматизованих архівних технологій у діяльність державних архівів;

організації наукового співробітництва з іншими, у тому числі зарубіжними, архівними установами;

діяльності державних архівів як науково-методичних центрів з питань архівної справи і діловодства;

підготовки проектів нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації;

висування наукових праць і науково-методичних розробок на здобуття премії імені Василя Веретенникова, інших конкурсів з архівознавства та документознавства.

2.2. НМР готує пропозиції та рекомендації про подання для затвердження, розгляду на засіданні колегії чи опублікування проектів розглянутих документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій тощо).

III. Структура і склад Науково-методичної ради

3.1. До складу НМР входять провідні спеціалісти державного архіву, науково-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю. Головою НМР призначається заступник директора державного архіву.

3.2. НМР здійснює свою діяльність відповідно до річного плану-звіту роботи державного архіву.

IV. Організація роботи Науково-методичної ради

4.1. Засідання НМР скликаються у разі подання для розгляду проектів документів, зазначених у розділі II цього Положення, і проводяться за наявності більше половини її складу.

4.2. Підготовку засідань НМР і ведення протоколів здійснює секретар. Автори проектів документів повинні забезпечити подання секретареві кількості примірників, необхідних для ознайомлення всіх членів НМР.

4.3. Рішення НМР приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради, оформляються у вигляді протоколу за підписами голови і секретаря НМР.

4.4. Проект документа, схвалений НМР, набирає чинності після затвердження керівництвом державного архіву, після чого є обов'язковим для виконання.

4.5. Один примірник кожного схваленого і рекомендованого до впровадження методичного посібника державний архів надсилає до Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

4.6. У разі прийняття НМР рішення про необхідність доопрацювання проекту поданого документа він разом із письмовими зауваженнями і пропозиціями повертається розробнику.

4.7. Особливі думки членів НМР стосовно прийняття того чи іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються у письмовій формі до нього.

4.8. При НМР можуть створюватися комісії, групи консультантів, рецензентів.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

Опрос