Идет загрузка документа (970 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов в сфере осуществления государственного геологического контроля

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Форма, Приказ от 28.03.2013 № 133
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2013

м. Київ

N 133

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2013 р. за N 563/23095

Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 26 червня 2019 року N 229)

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 452, підпункту 18 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 391,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Повідомлення про проведення планової перевірки.

1.2. Направлення на проведення перевірки.

1.3. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини).

1.4. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини).

1.5. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (води, грязі лікувальні).

1.6. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини).

1.7. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини).

1.8. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (води, грязі лікувальні).

1.9. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо).

1.10. Акт перевірки дотримання вимог законодавства під час будівництва та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу.

1.11. Акт про недопущення до перевірки.

1.12. Припис.

1.13. Розпорядження про припинення робіт з геологічного вивчення та використання надр (зупинення діяльності підприємств, установ, організацій).

1.14. Подання на зупинення дії (анулювання) спеціального дозволу на користування надрами.

1.15. Подання на поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами.

2. Державній службі геології та надр України (Дудінов В. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Дудінова В. О.

 

Перший заступник Міністра

М. І. Романов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Державної служби
геології та надр України

С. В. Радованов

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, тел.: (044) 536-13-22, факс: (044) 456-60-55
_________________________________________________________

__________ N ________

 

 

___________________________________
___________________________________
(найменування, місцезнаходження надрокористувача)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки

Відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного геологічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року N 1294, у строк з __________ по ___________ 20__ року посадовими особами Державної служби геології та надр України буде проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування _____________________________________________________________________________________,
                                                                              (найменування надрокористувача)
якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами N ______ від ___.___.________.

Керівник (заступник керівника)
Державної служби геології
та надр України

 
 
_____________
(підпис)

 
 
_______________________
(ініціали та прізвище)

Повідомлення, направлене телефонограмою, прийнято
_______________________________________________________________ ____________ 20__ року.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка прийняла телефонограму)

Повідомлення направлено рекомендованим листом _______________________________ 20__ року.
                                                                                                                               (дата направлення повідомлення)

Повідомлення вручено особисто ___________________________________ ____________ 20__ року.
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника/
                                                                                   уповноваженої особи надрокористувача)

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства екології та
природних ресурсів України

О. А. Мурзановська

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефон органу державного геологічного контролю)
_________________________________________________________

__________ N ________

 

 

___________________________________
___________________________________
(найменування, місцезнаходження надрокористувача)

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення перевірки

Видане ______________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
для проведення у строк з ________________ по _______________ 20___ року, на виконання наказу Державної служби геології та надр України від ___.___. 20__ N ______, на підставі ______________
_____________________________________________________________________________________
                                              (якщо здійснюється позапланова перевірка, зазначаються питання, 
                                          необхідність перевірки яких є підставою для здійснення такої перевірки)
планової (позапланової) перевірки вимог законодавства у сфері надрокористування
____________________________________________________________________________________,
                                                        (найменування, місцезнаходження надрокористувача)
якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами N ______ від ____.____.________.

Попередню перевірку проведено: ________________________________________________________.
                                                                                           (тип перевірки, строк перевірки, дата та номер акта перевірки)

Керівник (заступник керівника)
органу державного геологічного контролю
                                                                    М. П.

 
_________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали та прізвище)

Направлення отримав ____________
                                                              (дата)

 

 

Керівник або уповноважена особа надрокористувача

________________________________
                                    (посада)

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства екології та
природних ресурсів України

О. А. Мурзановська

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефон органу державного геологічного контролю)
_________________________________________________________

___.___.____________ р.
(дата складання акта)

_________________
(місце складання акта)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N
дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) надрокористувача: ________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) надрокористувача: ___________________________________

N тел./факсу: __________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті): ____________________________________

Керівник суб'єкта господарювання: _______________________________________________________

Спеціальний дозвіл на користування надрами: N _________ від _____._____.____________________

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами: ____________________________________

Вид користування надрами: _____________________________________________________________

Мета спеціального дозволу на користування надрами: _______________________________________

Родовище та його місцезнаходження: _____________________________________________________

Корисна копалина (загальнодержавного/місцевого значення): ________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  
Направлення на перевірку від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (найменування органу державного геологічного контролю): _____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти: ___________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник, заступник керівника або уповноважені особи надрокористувача, треті особи: _____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова*

  не було взагалі

  не було взагалі

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання щодо дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини)

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 7 ЗУ N 645,
ПКМУ N 827,
ПКМУ N 615

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, отримано

 

 

 

 

ПКМУ N 615

1.3

Проект розробки родовища корисних копалин, затверджений та погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94,
стаття 24 ЗУ N 1127

1.4

План розвитку гірничих робіт на поточний рік, погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94,
стаття 19 ЗУ N 1127

1.5

План розвитку гірничих робіт на попередній рік, погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94,
стаття 19 ЗУ N 1127

1.6

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, отримано

 

 

 

 

Статті 125, 126 КУ N 2768,
стаття 18 КУ N 132/94

1.7

Акт про надання гірничого відводу отримано

 

 

 

 

Статті 17, 21, 23 КУ N 132/94,
стаття 24 ЗУ N 1127,
ПКМУ N 59

1.8

Ліцензію на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння отримано

 

 

 

 

Стаття 9 ЗУ N 1775

1.9

Акт про передачу розвіданого родовища для промислового освоєння наявний

 

 

 

 

Стаття 40 КУ N 132/94, ПКМУ N 114,
НПАОН 00.0-1.01-85

2

Вимоги до переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 2 ЗУ N 4650

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 41 ЗУ N 2806,
ПКМУ N 615

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 8 ЗУ N 3687

2.4

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами при передачі третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійснено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 6, 26 ЗУ N 1039

2.5

Акт про надання гірничого відводу переоформлено

 

 

 

 

ПКМУ N 59

2.6

Ліцензію на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 ЗУ N 1775

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.2

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615,
ПКМУ N 827

3.1.3

зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних органів, що здійснюють контроль

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.5

заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами становить не менш як 50 відсотків

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.6

виявлення надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.2

Зміни до угоди про умови користування надрами без внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами внесено

 

 

 

 

ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Видобування здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 19 КУ N 132/94

4.2

Видобування здійснюється в межах гірничого відводу

 

 

 

 

Статті 17, 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 59,
НПАОН 00.0-1.01-85

4.3

Видобування здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 125, 126 КУ N 2768

4.4

Вимоги проекту розробки родовища дотримуються

 

 

 

 

Статті 51, 53 КУ N 132/94,
статті 13, 14, 15 ЗУ N 45/95,
ПКМУ N 554,
ПКМУ N 1099,
НПАОН 00.0-5.02-76,
НПАОН 00.0-1.01-85

4.5

Показники проекту розробки родовища дотримуються

 

 

 

 

Статті 51, 53 КУ N 132/94,
ПКМУ N 1099,
НПАОН 00.0-5.02-76

4.6

План розвитку гірничих робіт за попередній рік дотримується

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94,
НПАОН 00.0-1.01-85

4.7

План розвитку гірничих робіт за поточний рік дотримується

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94,
НПАОН 00.0-1.01-85

4.8

Роботи здійснюються відповідно до угоди про розподіл продукції

 

 

 

 

Статті 4, 8 ЗУ N 1039

4.9

Вимоги ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння дотримуються

 

 

 

 

Стаття 9 ЗУ N 1775

4.10

На ділянці надр, наданій у користування, проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Статті 14, 24, 56 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

4.11

Надра, надані у користування, використовуються за призначенням

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

4.12

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт за переліком виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
ПРМ СРСР N 1040,
Мінгео СРСР 17.06.1960,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.2

Геологічна документація, у тому числі первинна, у повному обсязі наявна

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
наказ N 221,
наказ N 83,
наказ N 100,
наказ N 155,
наказ N 199,
наказ N 29,
наказ N 224,
наказ N 225,
наказ N 263,
наказ N 354,
наказ N 77,
наказ N 198,
Мінгео СРСР 17.06.1960,
НПАОН 00.0-1.01-85,
ГОСТ 2.850-75

8.3

Наявна геологічна документація - якісна та достовірна

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
Мінгео СРСР 17.06.1960

8.4

Маркшейдерське обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.5

Маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми) у повному обсязі наявна

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
стаття 24 ЗУ N 1127,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.6

Комплексність розробки родовища корисних копалин забезпечується

 

 

 

 

Статті 24, 53 КУ N 132/94,
ПКМУ N 432,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.7

Раціональність розробки родовища корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення, забезпечується

 

 

 

 

Статті 24, 53, 56 КУ N 132/94,
стаття 12 ЗУ N 1264,
ПКМУ N 432,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.8

Недопущення псування родовища корисних копалин, наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин забезпечується

 

 

 

 

Статті 24, 53, 56 КУ N 132/94

8.9

Звітність за формою 5-гр (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини) за попередній рік в установлені строки надіслано

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
ПКМУ N 75,
наказ N 142

8.10

Акт списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства складається в установленому порядку

 

 

 

 

Статті 46, 53 КУ N 132/94,
ПКМУ N 58,
ПКМУ N 1099,
НПАОН 00.0-5.03-74

8.11

Заборгованість з плати за користування надрами відсутня

 

 

 

 

Стаття 263 КУ N 2755,
стаття 28 КУ N 132/94,
стаття 25 ЗУ N 1039

8.12

Радіаційний контроль за породами в кар'єрі в установленому порядку здійснюється

 

 

 

 

НРБУ-97,
наказ N 199,
наказ N 263,
наказ N 198,
наказ N 100,
наказ N 155,
наказ N 225,
наказ N 354,
ДБН В.1.4-0.01-97,
ДБН В.1.4-0.02-97,
ДБН В.1.4-1.01-97,
ДБН В.1.4-2.01-97

8.13

Щорічний радіаційний контроль за сировиною та продукцією в установленому порядку здійснюється

 

 

 

 

НРБУ-97,
наказ N 225,
ДБН В.1.4-0.01-97,
ДБН В.1.4-0.02-97,
ДБН В.1.4-1.01-97,
ДБН В.1.4-2.01-97

8.14

Збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр, забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
ПКМУ N 423,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.15

Повторну державну експертизу та оцінку запасів родовищ корисних копалин проведено

 

 

 

 

ПКМУ N 865

8.16

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод дотримуються

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.17

Виконання рішень ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

 

 

 

 

Стаття 45 КУ N 132/94,
ПКМУ N 1294

8.18

Земельні ділянки, які порушені при видобуванні, приведено в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94

8.19

Консервацію родовища здійснено в установленому порядку

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
Статті 13, 14, 15 ЗУ N 45/95,
НПАОН 00.0-5.05-85

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Відсутня потреба у подальшому користуванні надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.2

Надрокористувач відмовляється від права користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.3

Відбулася ліквідація юридичної особи або настала смерть фізичної особи - підприємця, фізичної особи, що є власником спеціального дозволу на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94

9.4

Надана у користування ділянка надр вилучена в установленому законодавством порядку

 

 

 

 

ПКМУ N 59

9.5

Надрокористувач не припиняв
без поважних причин роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, більш як на два роки

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу без поважної причини не розпочав користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.7

Дія договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, припинилася, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії)

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 14, 15, 17, 18 ЗУ N 3687
ПКМУ N 615

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного геологічного контролю щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 877

10.2

Надрокористувач після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань, що підлягають перевірці:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

"ДКЗ України" - Державна комісія України по запасах корисних копалин.

"ДКЗ СРСР" - Державна комісія СРСР по запасах корисних копалин.

"УТКЗ" - Українська територіальна комісія по запасах корисних копалин.

Порушення вимог законодавства, виявлені під час державного геологічного контролю

N
з/п

Нормативно-правовий акт, нормативний документ, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення нормативно-правового акта, нормативного документа*

 

 

 

 

____________
* Позначення нормативно-правового акта та нормативного документа мають відповідати позначенням Переліку нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки.

Ця частина акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами надрокористувача.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку надрокористувача

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки надрокористувача письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877


ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ НАДРОКОРИСТУВАЧА

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 


Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу державного геологічного контролю:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи надрокористувача, треті особи:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

________
    (дата)

___________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами надрокористувача, третіми особами цього акта перевірки.
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

N
з/п

Позначення нормативно-правового акта, нормативного документа

Назва нормативно-
правового акта, нормативного документа

Вид нормативно-правового акта, нормативного документа та найменування органу, яким він затверджений

Дата та номер нормативно-правового акта, нормативного документа

А

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

КУ N 132/94

Кодекс України про надра

Кодекс України

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

1.2

КУ N 2768

Земельний кодекс України

Кодекс України

25 жовтня 2001 року N 2768-III

1.3

КУ N 2755

Податковий кодекс України

Кодекс України

02 грудня 2010 року N 2755-VI

2

Закони України

2.1

ЗУ N 1264

Про охорону навколишнього природного середовища

Закон України

25 червня 1991 року N 1264-XII

2.2

ЗУ N 45/95

Про екологічну експертизу

Закон України

09 лютого 1995 року N 45/95-ВР

2.3

ЗУ N 645

Про видобування і переробку уранових руд

Закон України

19 листопада 1997 року N 645/97-ВР

2.4

ЗУ N 1039

Про угоди про розподіл продукції

Закон України

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

2.5

ЗУ N 1127

Гірничий закон України

Закон України

06 жовтня 1999 року N 1127-XIV

2.6

ЗУ N 1370

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії

Закон України

11 січня 2000 року N 1370-XIV

2.7

ЗУ N 1775

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України

01 червня 2000 року N 1775-III

2.8

ЗУ N 2806

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України

06 вересня 2005 року N 2806-IV

2.9

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2.10

ЗУ N 3687

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Закон України

08 липня 2011 року N 3687-VI

2.11

ЗУ N 4650

Про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Закон України

12 квітня 2012 року N 4650-VI

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

ПРМ СРСР N 1040

"Типове положення про відомчу маркшейдерську службу та Типове положення про відомчу геологічну службу"

Постанова Ради Міністрів СРСР

27 жовтня 1981 року N 1040

3.2

ПКМУ N 827

Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення

Постанова Кабінету Міністрів України

12 грудня 1994 року N 827

3.3

ПКМУ N 865

Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

22 грудня 1994 року N 865

3.4

ПКМУ N 58

Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства

Постанова Кабінету Міністрів України

27 січня 1995 року N 58

3.5

ПКМУ N 59

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів

Постанова Кабінету Міністрів України

27 січня 1995 року N 59

3.6

ПКМУ N 75

Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

31 січня 1995 року N 75

3.7

ПКМУ N 114

Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

Постанова Кабінету Міністрів України

14 лютого 1995 року N 114

3.8

ПКМУ N 423

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Постанова Кабінету Міністрів України

13 червня 1995 року N 423

3.9

ПКМУ N 554

Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

Постанова Кабінету Міністрів України

27 липня 1995 року N 554

3.10

ПКМУ N 432

Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр

Постанова Кабінету Міністрів України

05 травня 1997 року N 432

3.11

ПКМУ N 1099

Про затвердження Методики визначення загального розрахункового обсягу видобутку корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

03 жовтня 1997 року N 1099

3.12

ПКМУ N 1689

Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

10 листопада 2000 року N 1689

3.13

ПКМУ N 615

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Постанова Кабінету Міністрів України

30 травня 2011 року N 615

3.14

ПКМУ N 1294

Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю

Постанова Кабінету Міністрів України

14 грудня 2011 року N 1294

3.15

ПКМУ N 963

Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

Постанова Кабінету Міністрів України

08 жовтня 2012 року N 963

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

МінгеоСРСР 17.06.1960

Тимчасова інструкція по геологічному обслуговуванню гірничорудних підприємств

Міністр геології та охорони надр СРСР

17 червня 1960 року

4.2

НПАОН 00.0-5.03-74

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків

МПБМ СРСР

30 травня 1974 року

4.3

НПАОН 00.0-5.02-76

Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар'єрах

Держгіртехнагляд СРСР

10 серпня 1976 року

4.4

ГОСТ 2.850-75

"Горная графическая документация. Виды и комплектность"

Постанова Державного комітету СРСР по стандартизації

24 січня 1979 року N 185

4.5

НПАОН 00.0-1.01-85

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин

Держгіртехнагляд СРСР

14 травня 1985 року N 22

4.6

НПАОН 00.0-5.05-85

Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин

Держгіртехнагляд України

11 липня 1985 року

4.7

НРБУ-97

Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1997 року N 62

4.8

ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.9

ДБН В.1.4-0.02-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.10

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.11

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.12

Наказ N 83

Інструкція про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 1997 року за N 499/2303

03 жовтня 1997 року N 83

4.13

Наказ N 100

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1999 року за N 90/3383

14 грудня 1998 року N 100

4.14

Наказ N 155

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому)

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за N 881/7169

18 жовтня 2002 року N 155

4.15

Наказ N 199

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2003 року за N 78/7399

16 грудня 2002 року N 199

4.16

Наказ N 29

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за N 155/7476

10 лютого 2003 року N 29

4.17

Наказ N 221

Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування

Наказ Міністерства промислової політики України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2004 року за N 846/9445

07 травня 2004 року N 221

4.18

Наказ N 224

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за N 1418/10017

25 жовтня 2004 року N 224

4.19

Наказ N 225

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за N 1419/10018

25 жовтня 2004 року N 225

4.20

Наказ N 263

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2004 року за N 1595/10194

02 грудня 2004 року N 263

4.21

Наказ N 354

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ каолінів

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 січня 2007 року за N 16/13283

20 грудня 2006 року N 354

4.22

Наказ N 77

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 травня 2007 року за N 477/13744

19 березня 2007 року N 77

4.23

Наказ N 198

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 липня 2007 року за N 819/14086

25 червня 2007 року N 198

4.24

Наказ N 142

Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних копалин

Наказ Державної геологічної служби України

26 грудня 2007 року N 142

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства екології та
природних ресурсів України

О. А. Мурзановська

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефон органу державного геологічного контролю)
_________________________________________________________

___.___.____________ р.
(дата складання акта)

_________________
(місце складання акта)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N
дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) надрокористувача: _______________________________

Місцезнаходження (місце проживання) надрокористувача: __________________________________

N тел./факсу: _________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті): ___________________________________

Керівник суб'єкта господарювання: ______________________________________________________

Спеціальний дозвіл на користування надрами: N _________ від _____._____.____________________

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами: ____________________________________

Вид користування надрами: _____________________________________________________________

Мета спеціального дозволу на користування надрами: ______________________________________

Родовище та його місцезнаходження: _____________________________________________________

Корисна копалина (загальнодержавного значення): _________________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  
Направлення на перевірку від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (найменування органу державного геологічного контролю): _____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти: ___________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник, заступник керівника або уповноважені особи надрокористувача, треті особи: _____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова*

  не було взагалі

  не було взагалі

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання щодо дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини)

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
ПКМУ N 827,
ПКМУ N 615

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, отримано

 

 

 

 

ПКМУ N 615

1.3

Технологічний проект (схема) промислової розробки родовища (покладу), затверджений та погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Статті 20, 36, 37 ЗУ N 2665

1.4

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, отримано

 

 

 

 

Статті 125, 126 КУ N 2768,
стаття 18 КУ N 132/94,
стаття 18 ЗУ N 2665

1.5

Акт про надання гірничого відводу отримано

 

 

 

 

Статті 17, 21, 23 КУ N 132/94,
стаття 24 ЗУ N 1127,
ПКМУ N 59

1.6

Страхова угода на випадок завдавання екологічної шкоди внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці нафтогазового родовища, а також страхова угода на випадок пошкодження державного майна протягом строку розробки нафтогазового родовища, наданого в користування, укладена

 

 

 

 

Стаття 39 ЗУ N 2665

1.7

Комплексний проект облаштування родовища, затверджений та погоджений у встановленому порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 36 ЗУ N 2665

1.8

Паспорт свердловини наявний

 

 

 

 

Наказ N 76

1.9

Акт про передачу родовища для промислового освоєння наявний

 

 

 

 

Стаття 40 КУ N 132/94,
статті 20, 36 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 114

2

Вимоги до переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 41 ЗУ N 2806,
ПКМУ N 615

2.2

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами при передачі третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійснено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 6, 26 ЗУ N 1039

2.3

Акт про надання гірничого відводу переоформлено

 

 

 

 

ПКМУ N 59

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.2

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.3

зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних органів, що здійснюють контроль

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.5

заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами становить не менш як 50 відсотків

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.6

виявлення надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.2

Зміни до угоди про умови користування надрами без внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами внесено

 

 

 

 

ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Видобування здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Статті 16, 19 КУ N 132/94,
статті 11, 19, 22 ЗУ N 2665

4.2

Видобування здійснюється в межах гірничого відводу

 

 

 

 

Статті 17, 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 59

4.3

Видобування здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

 

 

 

 

Статті 17, 24 КУ N 132/94,
статті 125, 126 КУ N 2768

4.4

Обсяги запасів вуглеводнів, що є основою технологічної схеми розробки родовища, відповідають затвердженим ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

 

 

 

 

Стаття 45 КУ N 132/94,
статті 20, 36, 37 ЗУ N 2665

4.5

Вимоги технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу) дотримуються

 

 

 

 

Статті 20, 36 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84,
ГСТУ 320.00013741.017-2002

4.5.1

Авторський нагляд за проектними рішеннями (технологічним проектом (схемою)) промислової розробки родовища (покладу) з боку проектної організації здійснюється

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
СОУ 11.2-00013741-003:2009,
наказ N 316

4.5.2

Технології і параметри розробки родовища відповідають проектним вимогам

 

 

 

 

Статті 51, 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.3

Інтенсивність розробки родовища відповідає технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 51, 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.4

Кількість експлуатаційних свердловин відповідає вимогам технологічного проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.5

Продуктивність експлуатаційних свердловин відповідає вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.6

Порядок переведення нафтових та газових свердловин відповідає вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

НПАОН 11.2-4.03-86

4.5.7

Загальні обсяги видобутку природного газу за минулий рік відповідали вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.8

Загальні обсяги видобутку нафти за минулий рік відповідали вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.9

Загальні обсяги видобутку конденсату за минулий рік відповідали вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 51, 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.10

Здійснювані заходи з оптимізації параметрів розробки відповідають технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.11

Затверджені технологічні режими роботи свердловин відповідають технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.12

Фактичний видобуток вуглеводнів по експлуатаційних свердловинах за минулий рік відповідає вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.13

Фактичний видобуток вуглеводнів по експлуатаційних свердловинах за поточний рік відповідає проектним вимогам

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.14

Обсяги експлуатаційного буріння відповідають обсягам, встановленим технологічним проектом (схемою) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.15

Обсяги розвідувального буріння відповідають обсягам, встановленим технологічним проектом (схемою) промислової розробки родовища (покладу) (проектом дорозвідки)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84,
ГСТУ 320.00013741.017-2002

4.6

Проекти будівництва експлуатаційних свердловин наявні та пройшли відповідні експертизи

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84,
ГСТУ 41-00032626-00-007-97

4.7

Проекти будівництва розвідувальних свердловин наявні та пройшли відповідні експертизи

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.8

Фактичні інтервали та обсяги відбору керна відповідають проектному завданню

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.9

Зміни проектного завдання з відбору керна, узгоджені з проектною організацією, наявні

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.10

Фактичні обсяги проведення гідрогазодинамічних досліджень по видах та їх періодичність відповідають технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.11

Фактичні види і об'єми геолого-геофізичних досліджень, виконаних у свердловинах, відповідають технологічному проекту (схемі) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.12

Фактичні дослідження свердловин (комплекс дослідницьких робіт з контролю за розробкою родовища в розвідувальних, експлуатаційних, спостережних та інших свердловинах), передбачені технологічним проектом (схемою) промислової розробки родовища (покладу) та щорічними планами, відповідають зазначеному проекту

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.13

Вимірювання тисків: статичного, пластового, динамічного на гирлі та на вибої, розподілу в стовбурі свердловини; температури на вибої; статичного та динамічного рівня рідини в свердловині здійснюється відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.14

Відбір глибинних проб нафти, рідини, поверхневих проб флюїдів здійснюється відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.15

Визначення дебіту флюїдів; газового фактора, конденсатного фактора, обводненості продукції здійснюється відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.16

Заміри параметрів по фазовому стану вуглеводнів відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.17

Заміри складу пластового газу, ізотерми конденсації відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 51, 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.18

Заміри обсягів і фазового складу газоконденсатної системи відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу) здійснюються

 

 

 

 

Статті 51, 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.19

Заміри положення водонафтової, водогазової межі відповідно до вимог технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу) здійснюються

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.20

Фактичні дослідження свердловин (комплекс дослідницьких робіт з контролю за розробкою родовища в експлуатаційних, спостережних та інших свердловинах), передбачені технологічним проектом (схемою) промислової розробки родовища (покладу) та щорічними планами, відповідають зазначеному проекту

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.21

Затверджені технологічні режими по свердловинах наявні

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.22

Затверджені технологічні режими роботи свердловин відповідають проектним показникам

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.23

Фактичні показники роботи свердловин за поточний рік відповідають затвердженим технологічним режимам

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.24

Технологічні втрати та витрати за минулий рік відповідають вимогам технологічного проекту (схеми) промислової розробки родовища (покладу)

 

 

 

 

Статті 20, 37 ЗУ N 2665

4.25

Роботи здійснюються відповідно до угоди про розподіл продукції

 

 

 

 

Статті 4, 8 ЗУ N 1039

4.26

На ділянці надр, наданій у користування, проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, а також пошук і розвідка нових покладів нафти і газу в межах ділянки

 

 

 

 

Статті 14, 24, 56 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

4.27

Надра, надані у користування, використовуються за призначенням

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94,
статті 13, 27, 37 ЗУ N 2665

4.28

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

 

 

 

 

Статті 24, 26 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Виконання особливих умов, установлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Виконання програми робіт

7.1

Пункт програми робіт за переліком виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ 2665,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Порядок передачі родовища для промислового освоєння та введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробку дотримується

 

 

 

 

Стаття 40 КУ N 132/94,
стаття 36 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 114

8.2

Геологічне обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665,
ПРМ СРСР N 1040,
наказ N 46

8.3

Геологічна документація наявна в повному обсязі

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665

8.4

Наявна геологічна документація - якісна та достовірна

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665

8.5

Плани пробної експлуатації свердловин наявні та погоджені в установленому порядку

 

 

 

 

Наказ N 34/м

8.6

Строки проведення пробної експлуатації свердловин відповідають установленим вимогам

 

 

 

 

Наказ N 34/м

8.7

Маркшейдерське обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665,
ПРМ СРСР N 1040

8.8

Виконання рішень ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

 

 

 

 

Стаття 20 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 1689

8.9

Фактичний стан запасів вуглеводнів, що перебувають на Державному балансі корисних копалин, відповідає запасам, що затверджені ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

 

 

 

 

Статті 45, 53 КУ N 132/94,
статті 20, 37 ЗУ N 2665

8.10

Консервація свердловин в установленому порядку здійснена

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
статті 20, 38 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-4.02-89

8.11

Ліквідація свердловин в установленому порядку здійснена

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-4.01-89

8.12

Акти на консервацію свердловин, що перебувають у консервації, погоджені у встановленому порядку, наявні

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
статті 20, 38 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-4.02-89

8.13

Акти на ліквідацію свердловин, що ліквідовані, погоджені у встановленому порядку, наявні

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-4.01-89

8.14

Акти на розконсервацію свердловин, що перебувають у консервації, погоджені у встановленому порядку, наявні

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
статті 20, 38 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-4.02-89

8.15

Акти на реліквідацію свердловин, що ліквідовані, які погоджені у встановленому порядку, наявні

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665

8.16

Звітність за формою 6-гр (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутан, гелій) "Звітний баланс запасів корисних копалин за ______ рік" за попередній рік надіслано у встановлені строки

 

 

 

 

Стаття 53 ЗУ N 2665,
наказ N 4

8.17

Списання запасів корисних копалин здійснюється в установленому порядку

 

 

 

 

Статті 46, 53 КУ N 132/94,
ПКМУ N 58

8.18

Причини списання запасів вуглеводнів обґрунтовані та відповідають установленим вимогам

 

 

 

 

Статті 46, 53 КУ N 132/94,
ПКМУ N 58

8.19

Заборгованість з плати за користування надрами відсутня

 

 

 

 

Стаття 28 КУ N 132/94,
стаття 263 КУ N 2755,
стаття 25 ЗУ N 1039

8.20

Збереження первинної геологічної інформації (керн свердловин, проби нафти, газу, дублікати проб, журнали польової документації та опробування, записи геофізичних спостережень тощо), яка може використовуватися для вивчення надр, розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
ПКМУ N 423

8.21

Проведена повторна державна експертиза та оцінка запасів родовищ корисних копалин

 

 

 

 

ПКМУ N 865

8.22

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод дотримується

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.23

Земельні ділянки, які порушені при видобуванні, приведені в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

 

 

 

 

Статті 24, 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665

8.24

Консервація гірничодобувного об'єкта здійснена в установленому порядку

 

 

 

 

Статті 38, 54 КУ N 132/94,
статті 20, 38 ЗУ N 2665

8.25

Ліквідація гірничодобувного об'єкта здійснена в установленому порядку

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
стаття 38 ЗУ N 2665

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Відсутня потреба у подальшому користуванні надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.2

Надрокористувач відмовляється від користування нафтогазоносними надрами

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ N 2665

9.3

Відбулася ліквідації суб'єкта господарської діяльності, якому надано спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
стаття 27 ЗУ N 2665

9.4

В установленому законодавством порядку вилучено надану у користування ділянку нафтогазоносних надр

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 59

9.5

Надрокористувач припинив без поважних причин роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, більш як на 180 днів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом 180 календарних днів з початку дії спеціального дозволу на користування надрами без поважної причини не розпочав користування надрами

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

9.7

Дія договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, припинилася, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії)

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
ПКМУ N 1294,
ПКМУ N 1294

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного геологічного контролю щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 877

10.2

Надрокористувач після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань, що підлягають перевірці:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

"ДКЗ України" - Державна комісія України по запасах корисних копалин.

"ДКЗ СРСР" - Державна комісія СРСР по запасах корисних копалин.

"УТКЗ" - Українська територіальна комісія по запасах корисних копалин.

Порушення вимог законодавства, виявлені під час державного геологічного контролю

N
з/п

Нормативно-правовий акт, нормативний документ, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення нормативно-правового акта, нормативного документа*

 

 

 

 

____________
* Позначення нормативно-правового акта та нормативного документа мають відповідати позначенням Переліку нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки.

Ця частина акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами надрокористувача

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку надрокористувача

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки надрокористувача письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877


ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ НАДРОКОРИСТУВАЧА

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 


Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу державного геологічного контролю:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи надрокористувача, треті особи:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

________
    (дата)

___________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами надрокористувача, третіми особами цього акта перевірки.
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

N
з/п

Позначення нормативно-
правового акта, нормативного документа

Назва нормативно-правового акта, нормативного документа

Вид нормативно-правового акта, нормативного документа та найменування органу, яким він затверджений

Дата та номер нормативно-правового акта, нормативного документа

А

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

КУ N 132/94

Кодекс України про надра

Кодекс України

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

1.2

КУ N 2768

Земельний кодекс України

Кодекс України

25 жовтня 2001 року N 2768-III

1.3

КУ N 2755

Податковий кодекс України

Кодекс України

02 грудня 2010 року N 2755-VI

2

Закони України

2.1

ЗУ N 1039

Про угоди про розподіл продукції

Закон України

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

2.2

ЗУ N 1127

Гірничий закон України

Закон України

06 жовтня 1999 року N 1127-XIV

2.3

ЗУ N 2665

Про нафту і газ

Закон України

12 липня 2001 року N 2665-III

2.4

ЗУ N 2806

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України

06 вересня 2005 року N 2806-IV

2.5

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

ПРМ СРСР
N 1040

"Типове положення про відомчу маркшейдерську службу та Типове положення про відомчу геологічну службу"

Постанова Ради Міністрів СРСР

27 жовтня 1981 року N 1040

3.2

ПКМУ N 827

Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення

Постанова Кабінету Міністрів України

12 грудня 1994 року N 827

3.3

ПКМУ N 865

Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

22 грудня 1994 року N 865

3.4

ПКМУ N 58

Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства

Постанова Кабінету Міністрів України

27 січня 1995 року N 58

3.5

ПКМУ N 59

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів

Постанова Кабінету Міністрів України

27 січня 1995 року N 59

3.6

ПКМУ N 114

Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

Постанова Кабінету Міністрів України

14 лютого 1995 року N 114

3.7

ПКМУ N 423

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Постанова Кабінету Міністрів України

13 червня 1995 року N 423

3.8

ПКМУ N 1689

Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

10 листопада 2000 року N 1689

3.9

ПКМУ N 615

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Постанова Кабінету Міністрів України

30 травня 2011 року N 615

3.10

ПКМУ N 1294

Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю

Постанова Кабінету Міністрів України

14 грудня 2011 року N 1294

3.11

ПКМУ N 963

Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

Постанова Кабінету Міністрів України

08 жовтня 2012 року N 963

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

НПАОН 11.2-5.01-52

Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів в одній свердловині

Держгіртехнагляд СРСР

06 вересня 1952 року

4.2

НПАОН 11.10-1.01-70

Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ

Держгіртехнагляд СРСР

06 квітня 1970 року

4.3

НПАОН 11.10-1.02-84

Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ

Міністерство нафтової промисловості СРСР

15 жовтня 1984 року

4.4

НПАОН 11.2-4.03-86

Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти

Держгіртехнагляд СРСР

17 жовтня 1986 року

4.5

НПАОН 11.2-4.01-89

Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списання витрат на їх спорудження

Держгіртехнагляд СРСР

27 грудня 1989 року

4.6

НПАОН 11.2-4.02-89

Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, у підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод

Держгіртехнагляд СРСР

27 грудня 1989 року

4.7

ГСТУ
41-00032626-00-007-97

Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на суші. Правила проведення робіт

Галузевий стандарт України

01 березня 1998 року

4.8

Наказ N 46

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 липня 1998 року за N 475/2915

10 липня 1998 року N 46

4.9

ГСТУ 320.00013741.017-2002

Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові елементи видів робіт і об'єкти будівництва

Галузевий стандарт України

01 квітня 2002 року

4.10

Наказ N 34/м

Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за N 377/7698

03 березня 2003 року N 34/м

4.11

Наказ N 76

Про затвердження Порядку ведення обліку нафтових і газових свердловин

Наказ Державного комітету природних ресурсів України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2005 року за N 995/11275

20 квітня 2005 року N 76

4.12

Наказ N 316

Про затвердження Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за N 1383/13257

27 листопада 2006 року N 316

4.13

Наказ N 4

Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних копалин (нафта, газ, конденсат, етан, пропан, бутан, гелій)

Наказ Державної геологічної служби

22 січня 2009 року N 4

4.14

СОУ
11.2-00013741-003:2009

Розробка родовищ газу та нафти. Авторський нагляд за реалізацією проектних технологічних документів

Наказ Мінпаливенерго України

17 грудня 2009 року N 745

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства екології та
природних ресурсів України

О. А. Мурзановська

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефон органу державного геологічного контролю)
_________________________________________________________

___.___.____________ р.
(дата складання акта)

_________________
(місце складання акта)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N
дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (води, грязі лікувальні)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) надрокористувача: _______________________________

Місцезнаходження (місце проживання) надрокористувача: __________________________________

N тел./факсу: _________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті): __________________________________

Керівник суб'єкта господарської діяльності: _______________________________________________

Спеціальний дозвіл на користування надрами: N _____________ від ____.____._________________

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами: ___________________________________

Вид користування надрами: _____________________________________________________________

Мета спеціального дозволу на користування надрами: ______________________________________

Родовище та його місцезнаходження: _____________________________________________________

Корисна копалина (загальнодержавного значення): _________________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  
Направлення на перевірку від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (найменування органу державного геологічного контролю): _____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти: ___________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник, заступник керівника або уповноважені особи надрокористувача, треті особи: _____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова*

  не було взагалі

  не було взагалі

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання щодо дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (води, грязі лікувальні)

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 16, 17 ЗУ N 2918,
ПКМУ N 827,
ПКМУ N 615

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, отримано

 

 

 

 

ПКМУ N 615

1.3

Проект розробки (технологічна схема) родовища корисних копалин, затверджений та погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94,
стаття 19 ЗУ N 2026

1.4

План видобутку та витрат підземних вод на поточний рік, погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94,
НПАОН 14.0-1.01-87

1.5

План видобутку та витрат підземних вод на попередній рік, погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94,
НПАОН 14.0-1.01-87

1.6

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, отримано

 

 

 

 

Статті 125, 126 КУ N 2768,
стаття 18 КУ N 132/94,
стаття 16 ЗУ N 2918

1.7

Акт про надання гірничого відводу отримано

 

 

 

 

Статті 17, 21, 23 КУ N 132/94,
стаття 24 ЗУ N 1127,
ПКМУ N 59

1.8

Дозвіл на спеціальне водокористування отримано

 

 

 

 

Стаття 49 КУ N 213/95

1.9

Паспорт водозабірної споруди (артезіанська свердловина, колодязь, джерело тощо) наявний

 

 

 

 

Стаття 16 ЗУ N 2918,
ПКМУ N 963,
наказ N 30

1.10

Санітарний паспорт свердловини наявний

 

 

 

 

НРБУ-97,
ДСанПіН 2.2.4-171-10

1.11

Паспорт радіаційної якості води отримано

 

 

 

 

НРБУ-97,
ДСанПіН 2.2.4-171-10

1.12

Медичний (бальнеологічний) висновок отримано

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ N 2026

1.13

Акт про передачу родовища для промислового освоєння наявний

 

 

 

 

Стаття 40 КУ N 132/94,
ПКМУ N 114

2

Вимоги до переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 2 ЗУ N 4650

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 41 ЗУ N 2806,
ПКМУ N 615

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 8 ЗУ N 3687

2.4

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами при передачі третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійснено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 6, 26 ЗУ N 1039

2.5

Акт про надання гірничого відводу переоформлено

 

 

 

 

ПКМУ N 59

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.2

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615,
ПКМУ N 827

3.1.3

зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних органів, що здійснюють контроль

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.5

заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами становить не менш як 50 відсотків

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.6

виявлення надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.2

Зміни до угоди про умови користування надрами без внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами внесено

 

 

 

 

ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Видобування здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 19 КУ N 132/94

4.2

Видобування здійснюється в межах гірничого відводу

 

 

 

 

Статті 17, 24 КУ N 132/94

4.3

Вимоги проекту розробки (технологічної схеми) родовища дотримуються

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94,
статті 13, 14, 15 ЗУ N 45/95

4.4

Показники проекту розробки (технологічної схеми) родовища дотримуються

 

 

 

 

Стаття 51 КУ N 132/94

4.5

Режими зон санітарної охорони водозабірної споруди дотримуються

 

 

 

 

Стаття 93 КУ N 213/95,
статті 30, 31 ЗУ N 2026,
статті 34, 35, 36 ЗУ N 2918,
ПКМУ N 2024,
наказ N 30

4.6

Роботи здійснюються відповідно до угоди про розподіл продукції

 

 

 

 

Статті 4, 8 ЗУ N 1039

4.7

На ділянці надр, наданій у користування, проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

статті 14, 24, 56 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

4.8

Надра, надані у користування, використовуються за призначенням

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

4.9

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, встановлена в спеціальному дозволі на користування надрами)

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Вимоги угоди про умови користування надрами виконуються
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне (гідрогеологічне) обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОП 14.0-1.01-87,
НПАОН 14.0-1.02-85,
ПРМ СРСР N 1040

8.2

Геологічна (гідрогеологічна) документація в повному обсязі наявна

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОП 14.0-1.01-87,
НПАОН 14.0-1.02-85

8.3

Наявна геологічна (гідрогеологічна) документація - якісна та достовірна

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОП 14.0-1.01-87,
НПАОН 14.0-1.02-85

8.4

Авторський нагляд за реалізацією проекту розробки (технологічної схеми) родовища проводиться

 

 

 

 

НПАОП 14.0-1.01-87

8.5

Режимні дослідження (спостереження) проводяться

 

 

 

 

Наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОП 14.0-1.01-87,
НПАОН 14.0-1.02-85,
ДСанПіН 2.2.4-171-10

8.6

Встановлені дозволом на спеціальне водокористування ліміти видобування води дотримуються

 

 

 

 

Стаття 12 ЗУ N 1264,
стаття 44 КУ N 213/95

8.7

Зони і пояси санітарної охорони водозаборів в установленому порядку погоджені, затверджені та встановлені

 

 

 

 

Стаття 93 КУ N 213/95,
статті 30, 31 ЗУ N 2026,
статті 34, 35, 36 ЗУ N 2918,
ПКМУ N 2024,
наказ N 30

8.8

Водозабірні споруди контрольно-вимірювальними приладами (засобами вимірювання) забезпечені

 

 

 

 

Стаття 98 КУ N 213/95,
ПКМУ N 963

8.8.1

Паспорт контрольно-вимірювального приладу (засобу вимірювання) наявний

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.8.2

Контрольно-вимірювальні прилади (засоби вимірювання) опломбовані

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.8.3

Періодична державна метрологічна повірка контрольно-вимірювального приладу (засобу вимірювання) здійснена

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.8.4

Контрольно-вимірювальні прилади (засоби вимірювання) у придатному стані підтримуються

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.8.5

Водокористувач регулярно вносить відомості про об'єм видобутих підземних вод до автоматизованої системи обліку

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.9

Копія паспорта артезіанської свердловини щорічно подається до Держгеонадр України

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.10

Комплексність розробки родовища корисних копалин забезпечується

 

 

 

 

Статті 24, 53 КУ N 132/94,
ПКМУ N 432,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОП 14.0-1.01-87,
НПАОН 14.0-1.02-85

8.11

Раціональність розробки родовища корисних копалин забезпечується

 

 

 

 

Стаття 12 ЗУ N 1264,
статті 24, 53 КУ N 132/94,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОП 14.0-1.01-87,
НПАОН 14.0-1.02-85

8.12

Недопущення псування родовища корисних копалин, наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин забезпечується

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94

8.13

Заборгованість з плати за користування надрами відсутня

 

 

 

 

Стаття 28 КУ N 132/94,
стаття 263 КУ N 2755,
стаття 25 ЗУ N 1039

8.14

Звітність за формою 7-гр (підземні води) "Звітний баланс використання підземних вод за ______ рік" за попередній рік у встановлені строки надіслано

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
ПКМУ N 75,
наказ N 142

8.15

Збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр, забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
ПКМУ N 423, НПАОН 14.0-1.02-85

8.16

Виконання рішень ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

 

 

 

 

Стаття 45 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 1294

8.17

Повторна державна експертиза та оцінка запасів родовищ корисних копалин проведена

 

 

 

 

ПКМУ N 865

8.18

Земельні ділянки, які порушені при видобуванні, приведені в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94

8.19

Консервація свердловини в установленому порядку здійснена

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94

8.20

Ліквідація свердловини в установленому порядку здійснена

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94,
НПАОН 14.0-4.01-84

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Відсутня потреба у подальшому користуванні надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.2

Надрокористувач відмовляється від права користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.3

Відбулася ліквідація юридичної особи або настала смерть фізичної особи - підприємця, фізичної особи, що є власником спеціального дозволу на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94

9.4

Надана у користування ділянка надр вилучена в установленому законодавством порядку

 

 

 

 

ПКМУ N 59

9.5

Надрокористувач не припиняв без поважних причин роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, більш як на два роки

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу без поважної причини не розпочав користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.7

Дія договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, припинилася, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії)

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 14, 15, 17, 18 ЗУ N 3687

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного геологічного контролю щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 877

10.2

Надрокористувач після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань, що підлягають перевірці:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

"ДКЗ України" - Державна комісія України по запасах корисних копалин.

"ДКЗ СРСР" - Державна комісія СРСР по запасах корисних копалин.

"УТКЗ" - Українська територіальна комісія по запасах корисних копалин.

Порушення вимог законодавства, виявлені під час державного геологічного контролю

N
з/п

Нормативно-правовий акт, нормативний документ, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення нормативно-
правового акта, нормативного документа*

 

 

 

 

____________
* Позначення нормативно-правового акта та нормативного документа мають відповідати позначенням Переліку нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки.

Ця частина акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами надрокористувача

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку надрокористувача

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки надрокористувача письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877


ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ НАДРОКОРИСТУВАЧА

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 


Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу державного геологічного контролю:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи надрокористувача, треті особи:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

________
    (дата)

___________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами
надрокористувача, третіми особами цього акта перевірки.
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

N
з/п

Позначення нормативно-
правового акта, нормативного документа

Назва нормативно-правового акта, нормативного документа

Вид нормативно-правового акта, нормативного документа та найменування органу, яким він затверджений

Дата та номер нормативно-правового акта, нормативного документа

А

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

КУ N 132/94

Кодекс України про надра

Кодекс України

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

1.2

КУ N 213/95

Водний кодекс України

Кодекс України

06 червня 1995 року N 213/95-ВР

1.3

КУ N 2768

Земельний кодекс України

Кодекс України

25 жовтня 2001 року N 2768-III

1.4

КУ N 2755

Податковий кодекс України

Кодекс України

02 грудня 2010 року N 2755-VI

2

Закони України

2.1

ЗУ N 1264

Про охорону навколишнього природного середовища

Закон України

25 червня 1991 року N 1264-XII

2.2

ЗУ N 45/95

Про екологічну експертизу

Закон України

09 лютого 1995 року N 45/95-ВР

2.3

ЗУ N 1039

Про угоди про розподіл продукції

Закон України

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

2.4

ЗУ N 1127

Гірничий закон України

Закон України

06 жовтня 1999 року N 1127-XIV

2.5

ЗУ N 1775

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України

01 червня 2000 року N 1775-III

2.6

ЗУ N 2026

Про курорти

Закон України

05 жовтня 2000 року N 2026-III

2.7

ЗУ N 2918

Про питну воду та питне водопостачання

Закон України

10 січня 2002 року N 2918-III

2.8

ЗУ N 2806

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України

06 вересня 2005 року N 2806-IV

2.9

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2.10

ЗУ N 3687

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Закон України

08 липня 2011 року N 3687-VI

2.11

ЗУ N 4650

Про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Закон України

12 квітня 2012 року N 4650-VI

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

ПРМ СРСР
N 1040

"Типове положення про відомчу маркшейдерську службу та Типове положення про відомчу геологічну службу"

Постанова Ради Міністрів СРСР

27 жовтня 1981 року N 1040

3.2

ПКМУ N 827

Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення

Постанова Кабінету Міністрів України

12 грудня 1994 року N 827

3.3

ПКМУ N 865

Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

22 грудня 1994 року N 865

3.4

ПКМУ N 59

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів

Постанова Кабінету Міністрів України

27 січня 1995 року N 59

3.5

ПКМУ N 75

Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

31 січня 1995 року N 75

3.6

ПКМУ N 114

Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

Постанова Кабінету Міністрів України

14 лютого 1995 року N 114

3.7

ПКМУ N 423

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Постанова Кабінету Міністрів України

13 червня 1995 року N 423

3.8

ПКМУ N 432

Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр

Постанова Кабінету Міністрів України

05 травня 1997 року N 432

3.9

ПКМУ N 2024

Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів

Постанова Кабінету Міністрів України

18 грудня 1998 року N 2024

3.10

ПКМУ N 1689

Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

10 листопада 2000 року N 1689

3.11

ПКМУ N 615

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Постанова Кабінету Міністрів України

30 травня 2011 року N 615

3.12

ПКМУ N 1294

Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю

Постанова Кабінету Міністрів України

14 грудня 2011 року N 1294

3.13

ПКМУ N 963

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

Постанова Кабінету Міністрів України

08 жовтня 2012 року N 963

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

НПАОН
14.0-4.01-84

"Положение об охране подземных вод"

Міністерство геології СРСР

15 серпня 1984 року

4.2

НПАОН
14.0-1.02-85

Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод

Постанова Держгіртехнагляду СРСР

01 листопада 1985 року

4.3

НПАОП
14.0-1.01-87

Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод

Постанова Держгіртехнагляду СРСР

27 серпня 1987 року N 28

4.4

Наказ N 30

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за N 231/767

05 липня 1995 року N 30

4.5

НРБУ-97

Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1997 року N 62

4.6

Наказ N 23

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2000 року за N 109/4330

04 лютого 2000 року N 23

4.7

Наказ N 32

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року за N 320/6608

14 березня 2002 року N 32

4.8

Наказ N 298

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2005 року за N 31/10311

29 грудня 2004 року N 298

4.9

Наказ N 182

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за N 704/13971

07 червня 2007 року N 182

4.10

Наказ N 142

Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних копалин

Наказ Державної геологічної служби України

26 грудня 2007 року N 142

4.11

Наказ N 393

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2009 року за N 981/16997

06 жовтня 2009 року N 393

4.12

ДСанПіН
2.2.4-171-10

Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747

12 травня 2010 року N 400

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства екології та
природних ресурсів України

О. А. Мурзановська

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефон органу державного геологічного контролю)
_________________________________________________________

___.___.____________ р.
(дата складання акта)

_________________
(місце складання акта)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N
дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) надрокористувача: _______________________________

Місцезнаходження (місце проживання) надрокористувача: __________________________________

N тел./факсу: _________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті): ___________________________________

Керівник суб'єкта господарювання: _______________________________________________________

Спеціальний дозвіл на користування надрами: N ____________ від ____.____.___________________

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами: ____________________________________

Вид користування надрами: _____________________________________________________________

Мета спеціального дозволу на користування надрами: _______________________________________

Родовище та його місцезнаходження: _____________________________________________________

Корисна копалина (загальнодержавного/місцевого значення): ________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  
Направлення на перевірку від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (найменування органу державного геологічного контролю): _____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти: ___________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник, заступник керівника або уповноважені особи надрокористувача, треті особи: _____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова*

  не було взагалі

  не було взагалі

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання щодо дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини)

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 7 ЗУ N 645,
ПКМУ N 827,
ПКМУ N 615

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, отримано

 

 

 

 

ПКМУ N 615

1.3

Проект геологічного вивчення ділянки надр наявний

 

 

 

 

Стаття 20 КУ N 132/94,
стаття 10 ЗУ N 645,
наказ N 19

1.4

Проект дослідно-промислової розробки ділянки надр затверджений, погоджений та пройшов експертизу в установленому порядку

 

 

 

 

Стаття 20 КУ N 132/94,
стаття 10 ЗУ N 645,
наказ N 19

1.5

План гірничих робіт на поточний рік, погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ N 1127,
наказ N 34/м

1.6

План гірничих робіт на попередній рік, погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ N 1127,
наказ N 34/м

1.7

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, отримано

 

 

 

 

Статті 125, 126 КУ N 2768,
наказ N 34/м

2

Вимоги до переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 2 ЗУ N 4650

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 41 ЗУ N 2806,
ПКМУ N 615

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 8 ЗУ N 3687

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.2

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615,
ПКМУ N 827

3.1.3

зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних органів, що здійснюють контроль

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.5

заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами становить не менш як 50 відсотків

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.6

виявлення надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.2

Зміни до угоди про умови користування надрами без внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами внесено

 

 

 

 

ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Геологічне вивчення здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 19 КУ N 132/94

4.2

Дослідно-промислова розробка здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

 

 

 

 

Статті 125, 126 КУ N 2768

4.3

Вимоги проекту геологічного вивчення ділянки надр дотримуються

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
ПКМУ N 1099,
наказ N 244,
НПАОН 00.0-5.02-76

4.4

Вимоги проекту дослідно-промислової розробки ділянки надр дотримуються

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
ПКМУ N 1099,
наказ N 300,
НПАОН 00.0-5.02-76

4.5

Показники плану гірничих робіт за попередній рік дотримуються

 

 

 

 

Наказ N 34/м

4.6

Показники плану гірничих робіт за поточний рік дотримуються

 

 

 

 

Наказ N 34/м

4.7

Геологорозвідувальні роботи і наукові дослідження відповідають державним контрактам і замовленням

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
ПКМУ N 83,
ПКМУ N 301

4.8

Геологорозвідувальні роботи відповідають проектам

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
стаття 19 ЗУ N 1127,
наказ N 83,
наказ N 100,
наказ N 155,
наказ N 199,
наказ N 29,
наказ N 224,
наказ N 225,
наказ N 263,
наказ N 354,
наказ N 77,
наказ N 198

4.9

На ділянці надр, наданій у користування, проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Статті 14, 24, 56 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

4.10

Надра, надані у користування, використовуються за призначенням

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

4.11

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт за переліком виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне обслуговування проводиться

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.2

Геологічна документація в повному обсязі наявна

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 35,
НПАОН 00.0-1.01-85,
Мінгео СРСР 09.02.1973

8.3

Наявна геологічна документація - якісна та достовірна

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
НПАОН 00.0-1.01-85,
МінгеоСРСР 09.02.1973

8.4

Маркшейдерське обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.5

Маркшейдерська документація наявна

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.6

Комплексність робіт з геологічного вивчення ділянки надр забезпечується

 

 

 

 

Статті 24, 53 КУ N 132/94,
ПКМУ N 432,
наказ N 83,
наказ N 100,
наказ N 155,
наказ N 199,
наказ N 29,
наказ N 224,
наказ N 225,
наказ N 263,
наказ N 354,
наказ N 77,
наказ N 198,
наказ N 19

8.7

Якість робіт з геологічного вивчення ділянки надр забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 35,
наказ N 83,
наказ N 100,
наказ N 155,
наказ N 199,
наказ N 29,
наказ N 224,
наказ N 225,
наказ N 263,
наказ N 354,
наказ N 77,
наказ N 198

8.8

Ефективність робіт з геологічного вивчення ділянки надр забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 35,
наказ N 83,
наказ N 100,
наказ N 155,
наказ N 199,
наказ N 29,
наказ N 224,
наказ N 225,
наказ N 263,
наказ N 354,
наказ N 77,
наказ N 198

8.9

Звітність за формою 5-гр (металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля) "Звітний баланс запасів корисних копалин за ______ рік" за попередній рік у встановлені строки надіслано

 

 

 

 

Наказ N 142

8.10

Заборгованість з плати за користування надрами відсутня

 

 

 

 

Стаття 263 КУ N 2755,
стаття 28 КУ N 132/94

8.11

Щорічний радіаційний контроль за породами в кар'єрі здійснюється у встановленому порядку

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ N 645,
НРБУ-97,
наказ N 199,
наказ N 263,
наказ N 198,
наказ N 100,
наказ N 155,
наказ N 225,
наказ N 354,
ДБН В.1.4-0.01-97,
ДБН В.1.4-0.02-97,
ДБН В.1.4-1.01-97,
ДБН В.1.4-2.01-97

8.12

Державну реєстрацію та облік робіт по геологічному вивченню надр за формою 3-гр в установлені строки здійснено

 

 

 

 

Стаття 39 КУ N 132/94,
наказ N 17

8.13

Збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр, забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
ПКМУ N 423,
НПАОН 00.0-1.01-85

8.14

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод дотримується

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.15

Земельні ділянки, які порушені при дослідно-промисловій розробці, приведені в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94

8.16

Виконання рішень ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

 

 

 

 

ПКМУ N 1294

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Відсутня потреба у подальшому користуванні надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.2

Надрокористувач відмовляється від права користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.3

Відбулася ліквідація юридичної особи або настала смерть фізичної особи - підприємця, фізичної особи, що є власником спеціального дозволу на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94

9.4

Надрокористувач не припиняв без поважних причин роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, більш як на два роки

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.5

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу без поважної причини не розпочав користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.6

Дія договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, припинилася, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії)

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 14, 15, 17, 18 ЗУ N 3687

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного геологічного контролю щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 877

10.2

Надрокористувач після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань, що підлягають перевірці:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

"ДКЗ України" - Державна комісія України по запасах корисних копалин.

"ДКЗ СРСР" - Державна комісія СРСР по запасах корисних копалин.

"УТКЗ" - Українська територіальна комісія по запасах корисних копалин.

Порушення вимог законодавства, виявлені під час державного геологічного контролю

N
з/п

Нормативно-правовий акт, нормативний документ, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення нормативно-
правового акта, нормативного документа*

 

 

 

 

____________
* Позначення нормативно-правового акта та нормативного документа мають відповідати позначенням Переліку нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки.

Ця частина акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами надрокористувача

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку надрокористувача

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки надрокористувача письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877


ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ НАДРОКОРИСТУВАЧА

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 


Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу державного геологічного контролю:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи надрокористувача, треті особи:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

________
    (дата)

___________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами
надрокористувача, третіми особами цього акта перевірки.
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

N
з/п

Позначення нормативно-правового акта, нормативного документа

Назва нормативно-правового акта, нормативного документа

Вид нормативно-правового акта, нормативного документа та найменування органу, яким він затверджений

Дата та номер нормативно-правового акта, нормативного документа

А

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

КУ N 132/94

Кодекс України про надра

Кодекс України

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

1.2

КУ N 2768

Земельний кодекс України

Кодекс України

25 жовтня 2001 року N 2768-III

1.3

КУ N 2755

Податковий кодекс України

Кодекс України

02 грудня 2010 року N 2755-VI

2

Закони України

2.1

ЗУ N 645

Про видобування і переробку уранових руд

Закон України

19 листопада 1997 року N 645/97-ВР

2.2

ЗУ N 1127

Гірничий закон України

Закон України

06 жовтня 1999 року N 1127-XIV

2.3

ЗУ N 2806

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України

06 вересня 2005 року N 2806-IV

2.4

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2.5

ЗУ N 3687

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Закон України

08 липня 2011 року N 3687-VI

2.6

ЗУ N 4650

Про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Закон України

12 квітня 2012 року N 4650-VI

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

ПКМУ N 827

Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення

Постанова Кабінету Міністрів України

12 грудня 1994 року N 827

3.2

ПКМУ N 423

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Постанова Кабінету Міністрів України

13 червня 1995 року N 423

3.3

ПКМУ N 432

Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр

Постанова Кабінету Міністрів України

05 травня 1997 року N 432

3.4

ПКМУ
N 1099

Про затвердження Методики визначення загального розрахункового обсягу видобутку корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

03 жовтня 1997 року N 1099

3.5

ПКМУ N 83

Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України

25 січня 1999 року N 83

3.6

ПКМУ N 301

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України

28 лютого 2011 року N 301

3.7

ПКМУ N 615

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Постанова Кабінету Міністрів України

30 травня 2011 року N 615

3.8

ПКМУ N 1294

Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю

Постанова Кабінету Міністрів України

14 грудня 2011 року N 1294

3.9

ПКМУ N 963

Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

Постанова Кабінету Міністрів України

08 жовтня 2012 року N 963

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

МінгеоСРСР
09.02.1973

Інструкція з відбору документації, обробки, зберігання, скорочення та ліквідації керна свердловин колонкового розвідувального буріння

Міністр геології СРСР

09 лютого 1973 року

4.2

НПАОН 00.0-5.02-76

Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар'єрах

Держгіртехнагляд СРСР

10 серпня 1976 року

4.3

НПАОН 00.0-1.01-85

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин

Держгіртехнагляд СРСР

14 травня 1985 року N 22

4.4

Наказ N 35

Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 1999 року за N 394/930

04 вересня 1995 року N 35

4.5

Наказ N 83

Інструкція про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 1997 року за N 499/2303

03 жовтня 1997 року N 83

4.6

НРБУ-97

Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1997 року N 62

4.7

ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.8

ДБН В.1.4-0.02-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.9

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.10

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.11

Наказ N 100

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1999 року за N 90/3383

14 грудня 1998 року N 100

4.12

Наказ N 17

Інструкція про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр

Наказ Комітету України з питань геології і використання надр від 15 лютого 2000 року N 17, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2000 року за N 229/4450

15 лютого 2000 року N 17

4.13

Наказ N 19

Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини

Наказ Комітету України з питань геології та використання надр, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 березня 2000 року за N 124/4345

15 лютого 2000 року N 19

4.14

Наказ N 155

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому)

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за N 881/7169

18 жовтня 2002 року N 155

4.15

Наказ N 199

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2003 року за N 78/7399

16 грудня 2002 року N 199

4.16

Наказ N 29

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за N 155/7476

10 лютого 2003 року N 29

4.17

Наказ N 34/м

Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за N 377/7698

03 березня 2003 року N 34/м

4.18

Наказ N 224

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за N 1418/10017

25 жовтня 2004 року N 224

4.19

Наказ N 225

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за N 1419/10018

25 жовтня 2004 року N 225

4.20

Наказ N 263

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2004 року за N 1595/10194

02 грудня 2004 року N 263

4.21

Наказ N 244

Правила нормативного забезпечення геологічного вивчення надр

Наказ Державного комітету природних ресурсів України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2005 року за N 223/10503

13 грудня 2004 року N 244

4.22

Наказ N 300

Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 січня 2006 року за N 65/11939

07 грудня 2005 року N 300

4.23

Наказ N 354

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ каолінів

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 січня 2007 року за N 16/13283

20 грудня 2006 року N 354

4.24

Наказ N 77

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 травня 2007 року за N 477/13744

19 березня 2007 року N 77

4.25

Наказ N 198

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 липня 2007 року за N 819/14086

25 червня 2007 року N 198

4.26

Наказ N 142

Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних копалин

Наказ Державної геологічної служби України

26 грудня 2007 року N 142

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства екології та
природних ресурсів України

О. А. Мурзановська

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
______________________________________________________________________________________
(найменування, адреса та телефон органу державного геологічного контролю)
__________________________________________________________

___.___.____________ р.
(дата складання акта)

_________________
(місце складання акта)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N
дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) надрокористувача: _______________________________

Місцезнаходження (місце проживання): __________________________________________________

N тел./факсу: _________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті): ___________________________________

Керівник: ____________________________________________________________________________

Спеціальний дозвіл на користування надрами: N __________ від _____._____.___________________

Термін дії спеціального дозволу на користування надрами: ___________________________________

Вид користування надрами: _____________________________________________________________

Мета спеціального дозволу на користування надрами: _______________________________________

Родовище та його місцезнаходження: _____________________________________________________

Корисна копалина (загальнодержавного значення): _________________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  
Направлення на перевірку від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (найменування органу державного геологічного контролю): _____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти: ___________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник, заступник керівника або уповноважені особи надрокористувача, треті особи: _____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова*

  не було взагалі

  не було взагалі

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання щодо дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
(горючі газоподібні та рідкі корисні копалини)

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 11 ЗУ N 2665,
стаття 13 ЗУ N 1392,
ПКМУ N 827

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, отримано

 

 

 

 

Стаття 28 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

1.3

Геологічний проект на вивчення площі наявний

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
НПАОН 11.10-1.02-84

1.4

Проект пошуково-розвідувального буріння наявний

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

1.5

Проекти будівництва свердловин, погоджені у встановленому порядку, наявні

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
наказ N 76

1.6

Затверджений та погоджений у встановленому порядку проект дослідно-промислової розробки наявний

 

 

 

 

Стаття 20 КУ N 132/94,
стаття 35 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.10-1.01-70

1.7

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, отримано

 

 

 

 

Стаття 18 КУ N 132/94,
статті 125, 126 КУ N 2768

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 41 ЗУ N 2806,
ПКМУ N 615

2.2

Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами при передачі третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за Угодою про розподіл продукції здійснено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 6, 26 ЗУ N 1039

2.3

Акт про надання гірничого відводу переоформлено

 

 

 

 

ПКМУ N 59

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.2

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.3

зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних органів, що здійснюють контроль

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.5

заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами становить не менш як 50 відсотків

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.6

виявлення надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.2

Зміни до угоди про умови користування надрами без внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами внесено

 

 

 

 

ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Статті 11, 16, 19 КУ N 132/94,
статті 11, 19, 22 ЗУ N 2665

4.2

Геологічне вивчення, у тому числі з дослідно-промисловою розробкою, здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

 

 

 

 

Статті 16, 18 КУ N 132/94,
стаття 18 ЗУ N 2665,
статті 125, 126 КУ N 2768

4.3

Вимоги проекту геологічного вивчення ділянки надр дотримуються

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 244,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.1

Обсяги пошуково-розвідувального буріння на ділянці надр (площі) відповідають проектним обсягам

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.2

Обсяги пошуково-розвідувального буріння відповідають вимогам проекту

 

 

 

 

Статті 20, 28, 35 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.3

Фактичні параметри буріння свердловин відповідають вимогам проекту

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-007-97,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.3.1

Глибини свердловин відповідають вимогам проекту

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-007-97,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.3.2

Свердловини досягли проектних горизонтів

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-007-97,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.3.3

Технологічні показники буріння свердловин відповідають проекту

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-007-97,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.4

Кількість пошукових свердловин відповідає вимогам геологічного проекту (проекту пошуково-розвідувального буріння)

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 244,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.5

Кількість розвідувальних свердловин відповідає вимогам геологічного проекту (проекту пошуково-розвідувального буріння)

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 244,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.6

Фактичні інтервали та обсяги відбору керна відповідають проектному завданню

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
стаття 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-007-97,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.7

Зміни проектного завдання з відбору керна, узгоджені з проектною організацією, наявні

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-007-97,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.8

Фактичні види і об'єми геолого-геофізичних досліджень, виконаних у свердловинах, відповідають вимогам проекту пошуково-розвідувального буріння

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.9

Фактичні обсяги випробування у відкритому стовбурі відповідають проектним вимогам

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.10

Узгоджене з проектною організацією змінене проектне завдання з випробування у процесі буріння наявне

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.11

Фактичні обсяги випробування в експлуатаційній колоні відповідають вимогам геологічного проекту (проекту пошуково-розвідувального буріння)

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.3.12

Узгоджене з проектною організацією та геофізичною організацією змінене проектне завдання з випробування в експлуатаційній колоні наявне

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.4

Звіти про стан виконання окремих етапів і стадій геологорозвідувальних робіт оформляються і надаються в установленому порядку

 

 

 

 

Стаття 32 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99

4.5

Показники проекту дослідно-промислової розробки родовища (площі) дотримуються

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
наказ N 316,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.1

Авторський нагляд за проектними рішеннями (проекту дослідно-промислової розробки) з боку проектної організації здійснюється

 

 

 

 

Наказ N 316,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
СОУ 11.2-00013741-003:2009

4.5.2

Річні обсяги видобутку природного газу за минулий рік відповідають проектним показникам

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.3

Річні обсяги видобутку нафти за минулий рік відповідають проектним показникам

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.4

Річні обсяги видобутку конденсату за минулий рік відповідають проектним показникам

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.5

Кількість об'єктів і горизонтів досліджень відповідає вимогам проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

Стаття 20 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 76,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84,
НПАОН 11.2-4.03-86

4.5.6

Порядок переведення нафтових і газових свердловин на інші горизонти відповідає вимогам проекту дослідно-промислової розробки та установленим вимогам

 

 

 

 

Стаття 20 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 76,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84,
НПАОН 11.2-4.03-86

4.5.7

Здійснювані заходи з оптимізації параметрів розробки відповідають проекту

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.8

Фактичні дослідження свердловин (комплекс дослідницьких робіт з контролю за розробкою родовища в розвідувальних, експлуатаційних, спостережних та інших свердловинах), передбачені проектом та щорічними планами, відповідають проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.9

Періодичність відбору проб нафти, конденсату, пластової води, природного та супутнього газу дотримується

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.10

Вимірювання тисків:
статичного, пластового, динамічного на гирлі та на вибої, розподілу в стовбурі свердловини; температури на вибої; статичного та динамічного рівнів рідини у свердловині здійснюється відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.11

Дослідження свердловин методом усталених відборів пластового газу на конденсатність, методом відновлення тиску після зупинки здійснюється відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

Статті 20, 37 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.12

Відбір глибинних проб нафти, рідини, поверхневих проб флюїдів здійснюється відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

Статті 20, 37 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.13

Визначення дебіту флюїдів; газового фактора, конденсатного фактора, обводненості продукції здійснюється відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

Статті 20, 37 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.14

Заміри параметрів за фазовим станом вуглеводнів відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки здійснюються

 

 

 

 

Статті 20, 37 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.15

Заміри складу пластового газу, ізотерми конденсації відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки здійснюються

 

 

 

 

Статті 20, 37 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.16

Заміри обсягів і фазового складу газоконденсатної системи відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки здійснюються

 

 

 

 

Статті 20, 37 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.17

Заміри положення водо-нафтової, водо-газової межі відповідно до вимог проекту дослідно-промислової розробки здійснюються

 

 

 

 

Статті 20, 37 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-011-99,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.18

Фактичні обсяги випробування у відкритому стовбурі відповідають вимогам проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.19

Фактичні обсяги випробування в експлуатаційній колоні відповідають вимогам проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.2-5.01-52,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.20

Фактичні обсяги проведення гідрогазодинамічних досліджень за видами та їх періодичність відповідають установленим вимогам

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.5.21

Фактичні види і об'єми геолого-геофізичних досліджень, виконаних у свердловинах, відповідають установленим вимогам

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
наказ N 46,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.6

Затверджені технологічні режими роботи свердловин наявні

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.6.1

Затверджені технологічні режими роботи свердловин відповідають проектним показникам

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

4.7

Надра, надані у користування, використовуються за призначенням

 

 

 

 

Статті 24, 26 КУ N 132/94,
статті 20, 27 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

4.8

На ділянці надр, наданій у користування, проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, а також пошук і розвідка нових покладів нафти і газу в межах ділянки

 

 

 

 

Статті 24, 26 КУ N 132/94,
статті 20, 27 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

4.9

Терміни проведення дослідно-промислової розробки відповідають вимогам проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

Стаття 20 КУ N 132/94,
статті 20, 35 ЗУ N 2665,
наказ N 76,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

4.10

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

 

 

 

 

Статті 24, 26 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 20, 28 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 20, 28 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Виконання програми робіт

7.1

Пункт програми робіт за переліком виконується (зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 20, 28 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр за формою 3-гр в установлені строки здійснено

 

 

 

 

Стаття 39 КУ N 132/94,
стаття 31 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 83,
наказ N 17

8.2

У надрокористувача наявні технічні можливості для виконання мети робіт, яка передбачена спеціальним дозволом на користування надрами, або роботи виконуються за договорами спеціалізованими організаціями

 

 

 

 

Статті 12, 20 ЗУ N 2665

8.3

Геологічне обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

8.4

Геологічна документація, у тому числі первинна, у повному обсязі наявна

 

 

 

 

Стаття 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

8.5

Роботи відповідають державним програмам геолого-розвідувальних робіт, геологічним завданням і замовленням

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
статті 12, 20 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 83,
ПКМУ N 301,
наказ N 316

8.6

Рішення з питань методичного забезпечення робіт з геологічного вивчення ділянки надр виконуються

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
статті 12, 20 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 83,
ПКМУ N 301,
наказ N 316

8.7

Застосування методик і відповідних технологій обґрунтовано

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
статті 12, 20 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 83,
ПКМУ N 301,
наказ N 316

8.8

Державні кошти, що спрямовуються на геологічне вивчення ділянки надр, використовуються за цільовим призначенням

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
статті 12, 20 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 83,
ПКМУ N 301,
наказ N 316

8.9

Наявна геологічна документація - якісна та достовірна

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
статті 12, 20 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 83,
ПКМУ N 301

8.10

Маркшейдерське обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 20 ЗУ N 2665,
НПАОН 74.22-5.01-85

8.11

Плани пробної експлуатації свердловин, погоджені в установленому порядку, наявні

 

 

 

 

Наказ N 34/м

8.12

Терміни проведення пробної експлуатації свердловин відповідають установленим вимогам

 

 

 

 

Наказ N 34/м

8.13

Затвердження запасів родовищ вуглеводнів у ДКЗ України здійснюється відповідно до встановлених строків

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 20, 28 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615,
наказ N 316,
наказ N 523

8.14

Звітність за формою 6-гр (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини) за попередній рік у встановлені строки надіслано

 

 

 

 

Стаття 20 ЗУ N 2665,
наказ N 4

8.15

Заборгованість з плати за користування надрами відсутня

 

 

 

 

Стаття 28 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
стаття 263 КУ N 2755

8.16

Роздільне випробування перспективних горизонтів забезпечується

 

 

 

 

Статті 12, 20, 35 ЗУ N 2665,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70, НПАОН 11.10-1.02-84

8.17

Збереження первинної геологічної інформації (керн свердловин, проби нафти, газу, дублікати проб, журнали польової документації та випробування, записи геофізичних спостережень тощо), яка може використовуватися для подальшого вивчення надр, розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
ПКМУ N 423

8.18

Порядок передачі родовища для промислового освоєння та введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробку дотримується

 

 

 

 

Стаття 40 КУ N 132/94,
стаття 36 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 114

8.19

Терміни проведення дослідно-промислових робіт відповідають установленим вимогам

 

 

 

 

Статті 20, 37, 38 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665,
наказ N 34/м,
ГСТУ 41-00032626-00-016-2000,
НПАОН 11.10-1.01-70,
НПАОН 11.10-1.02-84

8.20

Обсяги вилучення природного газу від попередньо оцінених запасів, що обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин на дату затвердження проекту ДПР родовища або покладу, не перевищують встановлених обсягів

 

 

 

 

Наказ N 34/м

8.21

Обсяги вилучення нафти від попередньо оцінених запасів, що обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин на дату затвердження проекту ДПР родовища або покладу, не перевищують встановлених обсягів

 

 

 

 

Наказ N 34/м

8.22

Обсяги вилучення конденсату від попередньо оцінених запасів, що обліковуються Державним балансом запасів корисних копалин на дату затвердження проекту ДПР родовища або покладу, не перевищують встановлених обсягів

 

 

 

 

Наказ N 34/м

8.23

Консервація свердловин здійснена в установленому порядку

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
статті 20, 38 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-4.02-89

8.24

Ліквідація свердловин здійснена в установленому порядку

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665

8.25

Акти на консервацію свердловин, що перебувають у консервації, погоджені у встановленому порядку, наявні

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
статті 20, 38 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-4.02-89

8.26

Акти на ліквідацію свердловин, що ліквідовані, погоджені у встановленому порядку, наявні

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665

8.27

Акти на розконсервацію свердловин, що перебувають у консервації, погоджені у встановленому порядку, наявні

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
статті 20, 38 ЗУ N 2665,
НПАОН 11.2-4.02-89

8.28

Акти на реліквідацію свердловин, що ліквідовані, погоджені у встановленому порядку, наявні

 

 

 

 

Статті 24, 54 КУ N 132/94,
стаття 20 ЗУ N 2665

8.29

Земельні ділянки, які порушені під час геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, приведені в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Відсутня потреба у подальшому користуванні надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.2

Надрокористувач відмовляється від користування нафтогазоносними надрами

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

9.3

Відбулася ліквідація суб'єкта господарської діяльності, якому надано спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
стаття 27 ЗУ N 2665

9.4

В установленому законодавством порядку вилучено надану у користування ділянку нафтогазоносних надр

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
стаття 27 ЗУ N 2665

9.5

Надрокористувач припинив без поважних причин роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, більш як на 180 днів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом 180 календарних днів з початку дії спеціального дозволу на користування надрами без поважної причини не розпочав користування надрами

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

9.7

Дія договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, припинилася, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії)

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.8

Суб'єкт господарювання протягом одного року з дня отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, та видобування газу (метану) вугільних родовищ не розпочав діяльність, передбачену ним

 

 

 

 

Стаття 13 ЗУ N 1392

9.9

Суб'єкт господарювання протягом двох років з дня отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, та видобування газу (метану) вугільних родовищ не розпочав промислове видобування газу (метану) вугільних родовищ

 

 

 

 

Стаття 13 ЗУ N 1392

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного геологічного контролю щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 877

10.2

Надрокористувач після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

"ДКЗ України" - Державна комісія України по запасах корисних копалин.

"ДКЗ СРСР" - Державна комісія СРСР по запасах корисних копалин.

"УТКЗ" - Українська територіальна комісія по запасах корисних копалин.

"ЦКР Міненерговугілля" - Центральна комісія Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу.

Порушення вимог законодавства, виявлені під час державного геологічного контролю

N
з/п

Нормативно-правовий акт, нормативний документ, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення нормативно-правового акта, нормативного документа*

 

 

 

 

____________
* Позначення нормативно-правового акта та нормативного документа мають відповідати позначенням Переліку нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки.

Ця частина акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами надрокористувача

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку надрокористувача

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки надрокористувача письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877


ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ НАДРОКОРИСТУВАЧА

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 


Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу державного геологічного контролю:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи надрокористувача, треті особи:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

________
    (дата)

___________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами
надрокористувача, третіми особами цього акта перевірки.
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

N з/п

Позначення нормативно-
правового акта, нормативного документа

Назва нормативно-правового акта, нормативного документа

Вид нормативно-правового акта, нормативного документа та найменування органу, яким він затверджений

Дата та номер нормативно-правового акта, нормативного документа

А

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

КУ N 132/94

Кодекс України про надра

Кодекс України

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

1.2

КУ N 2768

Земельний кодекс України

Кодекс України

25 жовтня 2001 року N 2768-III

1.3

КУ N 2755

Податковий кодекс України

Кодекс України

02 грудня 2010 року N 2755-VI

2

Закони України

2.1

ЗУ N 1039

Про угоди про розподіл продукції

Закон України

14 вересня 1999 року N 1039-XIV

2.2

ЗУ N 2665

Про нафту і газ

Закон України

12 липня 2001 року N 2665-III

2.3

ЗУ N 2806

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України

06 вересня 2005 року N 2806-IV

2.4

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2.5

ЗУ N 1392

Про газ (метан) вугільних родовищ

Закон України

21 травня 2009 року N 1392-VI

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

ПКМУ N 827

Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення

Постанова Кабінету Міністрів України

12 грудня 1994 року N 827

3.2

ПКМУ N 83

Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України

25 січня 1999 року N 83

3.3

ПКМУ N 59

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів

Постанова Кабінету Міністрів України

27 січня 1995 року N 59

3.4

ПКМУ N 114

Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

Постанова Кабінету Міністрів України

14 лютого 1995 року N 114

3.5

ПКМУ N 301

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України

28 лютого 2011 року N 301

3.6

ПКМУ N 615

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Постанова Кабінету Міністрів України

30 травня 2011 року N 615

3.7

ПКМУ N 423

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Постанова Кабінету Міністрів України

13 червня 1995 року N 423

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

НПАОН 11.2-5.01-52

Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів в одній свердловині

Держгіртехнагляд СРСР

06 вересня 1952 року

4.2

НПАОН 11.10-1.01-70

Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ

Держгіртехнагляд СРСР

06 квітня 1970 року

4.3

НПАОН 11.10-1.02-84

Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ

Міністерство нафтової промисловості СРСР

15 жовтня 1984 року

4.4

НПАОН 74.22-5.01-85

"Инструкция по производству маркшейдерських работ"

Держгіртехнагляд СРСР

20 лютого 1985 року

4.5

НПАОН 11.2-4.03-86

Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти

Держгіртехнагляд СРСР

17 жовтня 1986 року

4.6

НПАОН 11.2-4.02-89

Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, у підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод

Держгіртехнагляд СРСР

27 грудня 1989 року

4.7

ГСТУ
41-00032626-00-007-97

Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на суші. Правила проведення

Галузевий стандарт України

01 березня 1998 року

4.8

Наказ N 46

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.1998 за N 475/2915

10 липня 1998 року N 46

4.9

ГСТУ
41-00032626-00-011-99

Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ

Наказ Комітету України з питань геології та використання надр

31 грудня 1999 року N 328

4.10

Наказ N 17

Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр

Наказ Комітету України з питань геології і використання надр, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2000 за N 229/4450

15 лютого 2000 року N 17

4.11

ГСТУ
41-00032626-00-016-2000

Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ. Порядок проведення

Галузевий стандарт України

01 липня 2000 року

4.12

Наказ N 34/м

Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 377/7698

03 березня 2003 року N 34/м

4.13

Наказ N 244

Про затвердження Правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр

Наказ Державного комітету природних ресурсів України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2005 за N 223/10503

13 грудня 2004 року N 244

4.14

Наказ N 76

Про затвердження Порядку ведення обліку нафтових і газових свердловин

Наказ Державного комітету природних ресурсів України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.2005 за N 995/11275

20 квітня 2005 року N 76

4.15

Наказ N 316

Про затвердження Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за N 1383/13257

27 листопада 2006 року N 316

4.16

Наказ N 523

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки загальних (емісійних) та видобувних запасів шахтного метану вуглегазових родовищ у зонах супутньої технологічно необхідної дегазації під час розробки вугільних пластів

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2009 за N 7/16023

07 листопада 2008 року N 523

4.17

Наказ N 4

Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних копалин (нафта, газ, конденсат, етан, пропан, бутан, гелій)

Наказ Державної геологічної служби України

22 січня 2009 року N 4

4.18

СОУ
11.2-00013741-003:2009

Розробка родовищ газу та нафти. Авторський нагляд за реалізацією проектних технологічних документів

Наказ Мінпаливенерго України

17 грудня 2009 року N 745

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства екології та
природних ресурсів України

О. А. Мурзановська

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефон органу державного геологічного контролю)
_________________________________________________________

___.___.____________ р.
(дата складання акта)

_________________
(місце складання акта)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N
дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (води, грязі лікувальні)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) надрокористувача: _______________________________

Місцезнаходження (місце проживання) надрокористувача: __________________________________

N тел./факсу: _________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті): ___________________________________

Керівник суб'єкта господарювання: ______________________________________________________

Спеціальний дозвіл на користування надрами: N ___________ від _____._____._________________

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами: ___________________________________

Вид користування надрами: _____________________________________________________________

Мета спеціального дозволу на користування надрами: ______________________________________

Родовище та його місцезнаходження: _____________________________________________________

Корисна копалина (загальнодержавного значення): _________________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  
Направлення на перевірку від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (найменування органу державного геологічного контролю): _____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти: ___________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник, заступник керівника або уповноважені особи надрокористувача, треті особи: _____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова*

  не було взагалі

  не було взагалі

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання щодо дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
(води, грязі лікувальні)

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 16, 17 ЗУ N 2918,
ПКМУ N 827,
ПКМУ N 615

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, отримано

 

 

 

 

ПКМУ N 615

1.3

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку, зайняту під розміщення свердловин, отримано

 

 

 

 

Статті 125, 126 КУ N 2768,
стаття 16 ЗУ N 2918

1.4

Дозвіл на спеціальне водокористування отримано

 

 

 

 

Стаття 49 КУ N 213/95,
стаття 16 ЗУ N 2918

1.5

Паспорт артезіанської свердловини наявний

 

 

 

 

ПКМУ N 963

1.6

Проект дослідно-промислової розробки затверджений, погоджений та пройшов експертизу в установленому порядку

 

 

 

 

Стаття 20 КУ N 132/94,
наказ N 34/м

1.7

План робіт на попередній рік, погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Наказ N 34/м

1.8

План робіт на поточний рік, погоджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Наказ N 34/м

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 2 ЗУ N 4650

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 41 ЗУ N 2806,
ПКМУ N 615

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 8 ЗУ N 3687,
ПКМУ N 615

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.2

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615,
ПКМУ N 827

3.1.3

зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних органів, що здійснюють контроль

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.5

заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами становить не менш як 50 відсотків

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.6

виявлення надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.2

Зміни до угоди про умови користування надрами без внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами внесено

 

 

 

 

ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Геологічне вивчення здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 19 КУ N 132/94

4.2

Показники проекту геологічного вивчення ділянки надр відповідають програмі робіт

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
наказ N 34/м

4.3

Показники проекту геологічного вивчення ділянки надр дотримуються

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
наказ N 34/м

4.4

Геологорозвідувальні роботи і наукові дослідження відповідають державним контрактам і замовленням

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
ПКМУ N 83,
ПКМУ N 301

4.5

Геологорозвідувальні роботи відповідають вимогам проекту(ів)

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
наказ N 34/м

4.6

Плани робіт на попередній рік дотримуються

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
наказ N 34/м

4.7

Плани робіт на поточний рік дотримуються

 

 

 

 

Стаття 37 КУ N 132/94,
наказ N 34/м

4.8

На ділянці надр, наданій у користування, проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

4.9

Надра, надані у користування, використовуються за призначенням

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

4.10

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, встановлена в спеціальному дозволі на користування надрами)

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт за переліком виконується 
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне (гідрогеологічне) обслуговування проводиться

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
ПКМУ N 432,
наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОН 14.0-1.02-85,
НПАОП 14.0-1.01-87

8.2

Геологічна (гідрогеологічна) документація, у тому числі первинна, наявна

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОН 14.0-1.02-85,
НПАОП 14.0-1.01-87

8.3

Наявна геологічна (гідрогеологічна) документація - якісна та достовірна

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОН 14.0-1.02-85,
НПАОП 14.0-1.01-87

8.4

Режимні дослідження (спостереження) проводяться

 

 

 

 

Наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
НПАОН 14.0-4.01-84,
НПАОН 14.0-1.02-85,
НПАОП 14.0-1.01-87,
ДСанПіН 2.2.4-171-10

8.5

Ведення робіт з дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту

 

 

 

 

Стаття 20 КУ N 132/34,
наказ N 34/м

8.6

Корегування проекту і його перезатвердження у разі істотних відхилень (понад 10 відсотків) основних показників від проектних здійснено

 

 

 

 

Наказ N 34/м

8.7

Установлений порядок обліку запасів корисних копалин, видобутих під час дослідно-промислової розробки, дотримується

 

 

 

 

Стаття 53 КУ N 132/94

8.8

Обсяг мінеральної сировини, видобутої під час дослідно-промислової розробки, не перевищує проектного

 

 

 

 

Наказ N 34/м

8.9

Установлені дозволом на спеціальне водокористування ліміти видобування води дотримуються

 

 

 

 

Стаття 12 ЗУ N 1264,
стаття 44 КУ N 213/95

8.10

Зони і пояси санітарної охорони водозаборів в установленому порядку погоджені, затверджені та встановлені

 

 

 

 

Стаття 93 КУ N 213/95,
ПКМУ N 2024, наказ N 30

8.11

Водозабірні споруди контрольно-вимірювальними приладами (засобами вимірювання) забезпечені

 

 

 

 

Стаття 98 КУ N 213/95,
ПКМУ N 963

8.11.1

Паспорт контрольно-вимірювального приладу (засобу вимірювання) наявний

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.11.2

Контрольно-вимірювальні прилади (засоби вимірювання) опломбовані

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.11.3

Періодична державна метрологічна повірка контрольно-вимірювального приладу (засобу вимірювання) здійснена

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.11.4

Контрольно-вимірювальні прилади (засоби вимірювання) підтримуються у придатному стані

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.11.5

Водокористувач вносить відомості про об'єм видобутих підземних вод до автоматизованої системи обліку

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.12

Копія паспорта артезіанської свердловини щороку подається до Держгеонадр України

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.13

Комплексність робіт з геологічного вивчення надр забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
наказ N 260,
наказ N 34/м,
наказ N 244,
НПАОН 14.0-1.02-85,
НПАОП 14.0-1.01-87,
ДСанПіН 2.2.4-171-10

8.14

Якість робіт з геологічного вивчення надр забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
наказ N 260,
наказ N 34/м,
наказ N 244,
НПАОН 14.0-1.02-85,
НПАОП 14.0-1.01-87,
ДСанПіН 2.2.4-171-10

8.15

Ефективність робіт з геологічного вивчення надр забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
наказ N 30,
наказ N 23,
наказ N 32,
наказ N 298,
наказ N 182,
наказ N 393,
наказ N 260,
наказ N 34/м,
наказ N 244,
НПАОН 14.0-1.02-85,
НПАОП 14.0-1.01-87,
ДСанПіН 2.2.4-171-10

8.16

Заборгованість з плати за користування надрами відсутня

 

 

 

 

Стаття 28 КУ N 132/94,
стаття 263 КУ N 2755

8.17

Звітність за формою 7-гр (підземні води) "Звітний баланс використання підземних вод за ______ рік" за попередній рік у встановлені строки надіслано

 

 

 

 

Наказ N 142

8.18

Державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр за формою 3-гр у встановлені строки здійснено

 

 

 

 

Стаття 39 КУ N 132/94,
наказ N 17

8.19

Збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр, забезпечено

 

 

 

 

Статті 37, 38 КУ N 132/94,
ПКМУ N 423

8.20

Земельні ділянки, які порушені при геологічному вивченні, приведені в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94

8.21

Порядок ліквідації свердловин дотримано

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94,
НПАОН 14.0-4.01-84

8.22

Порядок консервації свердловин дотримано

 

 

 

 

Стаття 54 КУ N 132/94

8.23

Виконання рішень ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

 

 

 

 

ПКМУ N 1294

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Відсутня потреба у подальшому користуванні надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.2

Надрокористувач відмовляється від права користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.3

Відбулася ліквідація юридичної особи або настала смерть фізичної особи - підприємця, фізичної особи, що є власником спеціального дозволу на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94

9.4

Надана у користування ділянка надр вилучена в установленому законодавством порядку

 

 

 

 

ПКМУ N 59

9.5

Надрокористувач не припиняв без поважних причин роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, більш як на два роки

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу без поважної причини не розпочав користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.7

Дія договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, припинилася, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії)

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 14, 15, 17, 18 ЗУ N 3687,
ПКМУ N 615

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного геологічного контролю щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування в установлений строк виконуються

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 877

10.2

Надрокористувач після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

"ДКЗ України" - Державна комісія України по запасах корисних копалин.

"ДКЗ СРСР" - Державна комісія СРСР по запасах корисних копалин.

"УТКЗ" - Українська територіальна комісія по запасах корисних копалин.

Порушення вимог законодавства, виявлені під час державного геологічного контролю

N
з/п

Нормативно-правовий акт, нормативний документ, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення нормативно-правового акта, нормативного документа*

 

 

 

 

____________
* Позначення нормативно-правового акта та нормативного документа мають відповідати позначенням Переліку нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки.

Ця частина акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами надрокористувача

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку надрокористувача

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки надрокористувача письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877


ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ НАДРОКОРИСТУВАЧА

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 


Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу державного геологічного контролю:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи надрокористувача, треті особи:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

________
    (дата)

___________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами
надрокористувача, третіми особами цього акта перевірки.
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

N
з/п

Позначення нормативно-
правового акта, нормативного документа

Назва нормативно-правового акта, нормативного документа

Вид нормативно-правового акта, нормативного документа та найменування органу, яким він затверджений

Дата та номер нормативно-правового акта, нормативного документа

А

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

КУ N 132/94

Кодекс України про надра

Кодекс України

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

1.2

КУ N 213/95

Водний кодекс України

Кодекс України

06 червня 1995 року N 213/95-ВР

1.3

КУ N 2768

Земельний кодекс України

Кодекс України

25 жовтня 2001 року N 2768-III

1.4

КУ N 2755

Податковий кодекс України

Кодекс України

02 грудня 2010 року N 2755-VI

2

Закони України

2.1

ЗУ N 1264

Про охорону навколишнього природного середовища

Закон України

25 червня 1991 року N 1264-XII

2.2

ЗУ N 2918

Про питну воду та питне водопостачання

Закон України

10 січня 2002 року N 2918-III

2.3

ЗУ N 2806

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України

06 вересня 2005 року N 2806-IV

2.4

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2.5

ЗУ N 3687

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Закон України

08 квітня 2011 року N 3687

2.6

ЗУ N 4650

Про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Закон України

12 квітня 2012 року N 4650-VI

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

ПКМУ N 827

Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення

Постанова Кабінету Міністрів України

12 грудня 1994 року N 827

3.2

ПКМУ N 59

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів

Постанова Кабінету Міністрів України

27 січня 1995 року N 59

3.3

ПКМУ N 423

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Постанова Кабінету Міністрів України

13 червня 1995 року N 423

3.4

ПКМУ N 432

Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр

Постанова Кабінету Міністрів України

05 травня 1997 року N 432

3.5

ПКМУ N 2024

Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів

Постанова Кабінету Міністрів України

18 грудня 1998 року N 2024

3.6

ПКМУ N 83

Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України

25 січня 1999 року N 83

3.7

ПКМУ N 301

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України

28 лютого 2011 року N 301

3.8

ПКМУ N 615

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Постанова Кабінету Міністрів України

30 травня 2011 року N 615

3.9

ПКМУ N 1294

Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю

Постанова Кабінету Міністрів України

14 грудня 2011 року N 1294

3.10

ПКМУ N 963

Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

Постанова Кабінету Міністрів України

08 жовтня 2012 року N 963

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

НПАОН
14.0-4.01-84

"Положение об охране подземных вод"

Міністерство геології СРСР

15 серпня 1984 року

4.2

НПАОН
14.0-1.02-85

Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод

Постанова Держгіртехнагляду СРСР

01 листопада 1985 року

4.3

НПАОП
14.0-1.01-87

Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод

Постанова Держгіртехнагляду СРСР

27 серпня 1987 року N 28

4.4

Наказ N 30

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за N 231/767

05 липня 1995 року N 30

4.5

Наказ N 17

Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр

Наказ Комітету України з питань геології і використання надр, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2000 року за N 229/4450

15 лютого 2000 року N 17

4.6

Наказ N 23

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2000 року за N 109/4330

04 лютого 2000 року N 23

4.7

Наказ N 260

Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за N 648/5839

16 липня 2001 року N 260

4.8

Наказ N 32

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року за N 320/6608

14 березня 2002 року N 32

4.9

Наказ N 34/м

Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за N 377/7698

03 березня 2003 року N 34/м

4.10

Наказ N 244

Про затвердження Правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр

Наказ Державного комітету природних ресурсів України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2005 року за N 223/10503

13 грудня 2004 року N 244

4.11

Наказ N 298

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2005 року за N 31/10311

29 грудня 2004 року N 298

4.12

Наказ N 182

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за N 704/13971

07 червня 2007 року N 182

4.13

Наказ N 142

Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних копалин

Наказ Державної геологічної служби України

26 грудня 2007 року N 142

4.14

Наказ N 393

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2009 року за N 981/16997

06 жовтня 2009 року N 393

4.15

ДСанПіН
2.2.4-171-10

Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747

12 травня 2010 року N 400

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства екології та
природних ресурсів України

О. А. Мурзановська

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефон органу державного геологічного контролю)
_________________________________________________________

___.___.____________ р.
(дата складання акта)

_________________
(місце складання акта)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N
дотримання вимог законодавства у сфері будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) надрокористувача: _______________________________

Місцезнаходження (місце проживання) надрокористувача: __________________________________

N тел./факсу: _________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті): ___________________________________

Керівник суб'єкта господарювання: ______________________________________________________

Спеціальний дозвіл на користування надрами: N ___________ від _____._____.__________________

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами: ____________________________________

Вид користування надрами: _____________________________________________________________

Мета спеціального дозволу на користування надрами: ______________________________________

Родовище та його місцезнаходження: _____________________________________________________

Корисна копалина (загальнодержавного/місцевого значення): ________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  
Направлення на перевірку від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (найменування органу державного геологічного контролю): _____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти: ___________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник, заступник керівника або уповноважені особи надрокористувача, треті особи: _____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова*

  не було взагалі

  не було взагалі

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання щодо дотримання вимог законодавства у сфері будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами отримано

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, отримано

 

 

 

 

ПКМУ N 615

1.3

Документ, що посвідчує погодження вибору місця розташування підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, наявний

 

 

 

 

Стаття 49 КУ N 132/94

1.4

Проект на користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, затверджений та погоджений в установленому законодавством порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 55 КУ N 132/94

1.5

Положення про територію, об'єкт природно-заповідного фонду, затверджене в установленому законодавством порядку, наявне

 

 

 

 

Стаття 5 ЗУ N 2456

1.6

Межі території, об'єкта природно-заповідного фонду встановлено в натурі відповідно до встановлених вимог

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 2456

1.7

Охоронні зони установлено

 

 

 

 

Стаття 39 ЗУ N 2456

1.8

Положення, що визначають режим кожної з охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розроблено

 

 

 

 

Стаття 40 ЗУ N 2456

1.9

Проект організації території об'єкта природно-заповідного фонду, затверджений в установленому порядку, наявний

 

 

 

 

Статті 14, 16 ЗУ N 2456

1.10

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, отримано

 

 

 

 

Статті 125, 126 КУ N 2768

1.11

Акт про надання гірничого відводу отримано

 

 

 

 

Статті 17, 21, 23 КУ N 132/94,
стаття 24 ЗУ N 1127,
ПКМУ N 59

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 2 ЗУ N 4650

2.2

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2806

2.3

Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 8 ЗУ N 3687
ПКМУ N 615

2.4

Акт про надання гірничого відводу переоформлено

 

 

 

 

ПКМУ N 59

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1.

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.2

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.3

зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних контролюючих органів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.5

заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами становить не менш як 50 відсотків

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.6

виявлення надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.2

Зміни до угоди про умови користування надрами без внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами внесено

 

 

 

 

ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Вимоги до проекту будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримуються

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94

4.2

Проектні рішення, визначені в проекті організації території об'єкта природно-заповідного фонду, дотримуються

 

 

 

 

Статті 14, 16 ЗУ N 2456

4.3

Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюються в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 19 КУ N 132/94

4.4

Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 19 КУ N 132/94

4.5

Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюються в межах гірничого відводу

 

 

 

 

Статті 17, 19 КУ N 132/94,
ПКМУ N 59,
НПАОН 00.0-1.01-85

4.6

Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюються в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 125, 126 КУ N 2768

4.7

Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, здійснюється в межах земельної ділянки, визначеної в документах, що посвідчують право на неї

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 125, 126 КУ N 2768

4.8

Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюються згідно з проектом

 

 

 

 

Статті 50, 55, 56 КУ N 132/94,
статті 13, 14, 15 ЗУ N 45/95

4.9

Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, здійснюється згідно з проектом

 

 

 

 

Статті 14, 16 ЗУ N 2456

4.10

На ділянці надр, наданій у користування, проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Статті 14, 24, 56 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

4.11

Надра, надані у користування, використовуються за призначенням

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

4.12

Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається мета, визначена спеціальним дозволом на користування надрами)

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт за переліком виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94,
ПРМ СРСР N 1040,
Мінгео СРСР 17.06.1960

8.2

Геологічна документація в повному обсязі наявна

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94,
Мінгео СРСР 17.06.1960

8.3

Наявна геологічна документація - якісна та достовірна

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94,
Мінгео СРСР 17.06.1960

8.4

Маркшейдерське обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94,
ПРМ СРСР N 1040

8.5

Маркшейдерська документація наявна в повному обсязі

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94

8.6

Недопущення псування родовища корисних копалин забезпечується

 

 

 

 

Статті 24, 50, 56 КУ N 132/94

8.7

Відсутня заборгованість з плати за користування надрами

 

 

 

 

Стаття 264 КУ N 2755,
стаття 28 КУ N 132/94

8.8

Оцінка радіоактивності гірських порід відповідно до встановлених вимог здійснюється

 

 

 

 

НРБУ-97,
ДБН В.1.4-0.01-97,
ДБН В.1.4-0.02-97,
ДБН В.1.4-1.01-97,
ДБН В.1.4-2.01-97

8.9

Збереження геологічної документації, зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр, забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38, 50 КУ N 132/94,
ПКМУ N 423

8.10

Виконання рішень ДКЗ України (ДКЗ СРСР, УТКЗ)

 

 

 

 

Стаття 45 КУ N 132/94,
ПКМУ N 1294

8.11

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод дотримується

 

 

 

 

ПКМУ N 963

8.12

Земельні ділянки, які порушені при будівництві та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, приведені в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

 

 

 

 

Статті 24, 50 КУ N 132/94

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Відсутня потреба у подальшому користуванні надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.2

Надрокористувач відмовляється від права користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.3

Відбулася ліквідація юридичної особи або настала смерть фізичної особи - підприємця, фізичної особи, що є власником спеціального дозволу на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94

9.4

Надана у користування ділянка надр вилучена в установленому законодавством порядку

 

 

 

 

ПКМУ N 59

9.5

Надрокористувач не припиняв без поважних причин роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, більш як на два роки

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу без поважної причини не розпочав користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.7

Дія договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, припинилася, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії)

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
статті 14, 15, 17, 18 ЗУ N 3687,
ПКМУ N 615

10

Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю)

10.1

Приписи органів державного геологічного контролю щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строк

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 877

10.2

Надрокористувач після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

"ДКЗ України" - Державна комісія України по запасах корисних копалин.

"ДКЗ СРСР" - Державна комісія СРСР по запасах корисних копалин.

"УТКЗ" - Українська територіальна комісія по запасах корисних копалин.

Порушення вимог законодавства, виявлені під час державного геологічного контролю

N
з/п

Нормативно-правовий акт, нормативний документ, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення нормативно-правового акта, нормативного документа*

 

 

 

 

____________
* Позначення нормативно-правового акта та нормативного документа мають відповідати позначенням Переліку нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки.

Ця частина акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється
виключно посадовими та/або уповноваженими особами надрокористувача

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку надрокористувача

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки надрокористувача письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877


ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ НАДРОКОРИСТУВАЧА

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 


Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу державного геологічного контролю:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи надрокористувача, треті особи:

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
                (посада)

________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

________
    (дата)

___________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами
надрокористувача, третіми особами цього акта перевірки.
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

N
з/п

Позначення нормативно-правового акта, нормативного документа

Назва нормативно-правового акта, нормативного документа

Вид нормативно-правового акта, нормативного документа та найменування органу, яким він затверджений

Дата та номер нормативно-правового акта, нормативного документа

А

1

2

3

4

1

Кодекси України

1.1

КУ N 132/94

Кодекс України про надра

Кодекс України

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

1.2

КУ N 2768

Земельний кодекс України

Кодекс України

25 жовтня 2001 року N 2768-III

1.3

КУ N 2755

Податковий кодекс України

Кодекс України

02 грудня 2010 року N 2755-VI

2

Закони України

2.1

ЗУ N 2456

Про природно-заповідний фонд України

Закон України

16 червня 1992 року N 2456-XII

2.2

ЗУ N 45/95

Про екологічну експертизу

Закон України

09 лютого 1995 року N 45/95-ВР

2.3

ЗУ N 1127

Гірничий закон України

Закон України

06 жовтня 1999 року N 1127-XIV

2.4

ЗУ N 2806

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України

06 вересня 2005 року N 2806-IV

2.5

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2.6

ЗУ N 3687

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Закон України

08 липня 2011 року N 3687

2.7

ЗУ N 4650

Про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Закон України

12 квітня 2012 року N 4650-VI

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

ПРМ СРСР N 1040

Типове положення про відомчу маркшейдерську службу та Типове положення про відомчу геологічну службу

Постанова Ради Міністрів СРСР

27 жовтня 1981 року N 1040

3.2

ПКМУ N 59

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів

Постанова Кабінету Міністрів України

27 січня 1995 року N 59

3.3

ПКМУ N 423

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Постанова Кабінету Міністрів України

13 червня 1995 року N 423

3.4

ПКМУ N 1689

Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин

Постанова Кабінету Міністрів України

10 листопада 2000 року N 1689

3.5

ПКМУ N 615

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Постанова Кабінету Міністрів України

30 травня 2011 року N 615

3.6

ПКМУ N 1294

Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю

Постанова Кабінету Міністрів України

14 грудня 2011 року N 1294

3.7

ПКМУ N 963

Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

Постанова Кабінету Міністрів України

08 жовтня 2012 року N 963

4

Накази міністерств та інших органів виконавчої влади

4.1

Мінгео СРСР 17.06.1960

Тимчасова інструкція по геологічному обслуговуванню гірничорудних підприємств

Міністерство геології та охорони надр СРСР

17 червня 1960 року

4.2

НПАОН 00.0-1.01-85

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин

Держгіртехнагляд СРСР

14 травня 1985 року N 22

4.3

НРБУ-97

Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1997 року N 62

4.4

ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.5

ДБН В.1.4-0.02-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.6

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

4.7

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України

24 липня 1997 року N 124

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства екології та
природних ресурсів України

О. А. Мурзановська

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефон органу державного геологічного контролю)
_________________________________________________________

___.___.____________ р.
(дата складання акта)

_________________
(місце складання акта)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N
дотримання вимог законодавства під час будівництва та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) надрокористувача: _______________________________

Місцезнаходження (місце проживання) надрокористувача: __________________________________

N тел./факсу: _________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті): ___________________________________

Керівник суб'єкта господарювання: ______________________________________________________

Спеціальний дозвіл на користування надрами: N ___________ від _____._____.__________________

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами: ____________________________________

Вид користування надрами: _____________________________________________________________

Мета спеціального дозволу на користування надрами: _______________________________________

Родовище та його місцезнаходження: _____________________________________________________

Корисна копалина (загальнодержавного/місцевого значення): ________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  
Направлення на перевірку від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (найменування органу державного геологічного контролю): _____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Залучені спеціалісти: ___________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник, заступник керівника або уповноважені особи надрокористувача, треті особи: _____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова*

  не було взагалі

  не було взагалі

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

   була у період з    по  ;
акт перевірки N   
від   

Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання щодо дотримання вимог законодавства під час будівництва та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналів документів

1.1

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами отримано

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 14 ЗУ N 2665

1.2

Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, отримано

 

 

 

 

Стаття 28 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 615

1.3

Документ, що посвідчує погодження вибору місця розташування підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, наявний

 

 

 

 

Стаття 49 КУ N 132/94

1.4

Проект (технологічна схема, проект облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки), затверджений та погоджений в установленому законодавством порядку, наявний

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2665

1.5

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, отримано

 

 

 

 

Стаття 18 КУ N 132/94,
статті 125, 126 КУ N 2768,
стаття 18 ЗУ N 2665

1.6

Акт про надання гірничого відводу отримано

 

 

 

 

Статті 17, 19 КУ N 132/94,
стаття 36 ЗУ N 2665,
ПКМУ N 59

1.7

Висновок комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації (проекти, робочі проекти, робоча документація) на спорудження і реконструкцію підземних сховищ нафти чи газу наявний

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2665

2

Вимоги щодо переоформлення документів

2.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", переоформлено

 

 

 

 

Стаття 16 КУ N 132/94,
стаття 41 ЗУ N 2806,
ПКМУ N 615

2.2

Акт про надання гірничого відводу переоформлено

 

 

 

 

ПКМУ N 59

3

Вимоги щодо внесення змін до документів

3.1

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:

3.1.1

правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.2

зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615,
ПКМУ N 827

3.1.3

зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних органів, що здійснюють контроль

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.4

виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.5

заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами становить не менш як 50 відсотків

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.1.6

виявлення надрокористувачем після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилок

 

 

 

 

ПКМУ N 615

3.2

Зміни до угоди про умови користування надрами без внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами внесено

 

 

 

 

ПКМУ N 615

4

Дотримання вимог проектних та дозвільних документів

4.1

Вимоги проекту (технологічна схема, проект облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки) будівництва та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу дотримуються

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2665,
Держгіртехнагляд СРСР N 11

4.2

Будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти чи газу здійснюються в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 19 КУ N 132/94,
стаття 19 ЗУ N 2665

4.3

Будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти чи газу здійснюються в межах гірничого відводу

 

 

 

 

Статті 17, 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 59

4.4

Будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти чи газу здійснюються в межах земельної ділянки, визначеної у документах, що посвідчують право на неї

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
статті 125, 126 КУ N 2768

4.5

Загальні обсяги природного газу (нафти), що піднято з підземного сховища газу (нафти) за минулий рік, відповідали вимогам проекту

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2665,
Держгіртехнагляд СРСР N 11

4.6

Загальні обсяги природного газу (нафти), що закачано до підземного сховища газу (нафти) за минулий рік, відповідали вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2665,
Держгіртехнагляд СРСР N 11

4.7

Циклічність закачки (відкачки) природного газу (нафти) відповідає вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2665,
Держгіртехнагляд СРСР N 11

4.8

Документи, що підтверджують проведення авторського нагляду за реалізацією проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки) під час будівництва та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу, наявні

 

 

 

 

Держгіртехнагляд СРСР N 11

4.9

Кількість експлуатаційних (спостережних та інших) свердловин відповідає вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2665,
Держгіртехнагляд СРСР N 11

4.10

Фактичні види і об'єми геолого-геофізичних досліджень, виконаних у свердловинах, відповідають вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2665,
Держгіртехнагляд СРСР N 11

4.11

На ділянці надр, наданій у користування, проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами

 

 

 

 

Статті 14, 24, 56 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

4.12

Надра, надані у користування, використовуються за призначенням

 

 

 

 

Статті 14, 24 КУ N 132/94

5

Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами

5.1

Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується
(зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Виконання угоди про умови користування надрами

6.1

Угода про умови користування надрами за переліком виконується
(зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Виконання програми робіт

7.1

Програма робіт за переліком виконується
(зазначаються пункт програми робіт та його зміст)

 

 

 

 

Стаття 24 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища

8.1

Геологічне обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94,
ПРМ СРСР N 1040,
Мінгео СРСР 17.06.1960, Держгіртехнагляд СРСР N 11

8.2

Геологічна документація в повному обсязі наявна

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94,
ПРМ СРСР N 1040,
Мінгео СРСР 17.06.1960, Держгіртехнагляд СРСР N 11

8.3

Наявна геологічна документація - якісна та достовірна

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94,
ПРМ СРСР N 1040,
Мінгео СРСР 17.06.1960, Держгіртехнагляд СРСР N 11

8.4

Маркшейдерське обслуговування проводиться

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94,
ПРМ СРСР N 1040

8.5

Маркшейдерська документація в повному обсязі наявна

 

 

 

 

Стаття 50 КУ N 132/94

8.6

Заборгованість з плати за користування надрами відсутня

 

 

 

 

Стаття 264 КУ N 2755,
стаття 28 КУ N 132/94

8.7

Оцінка радіоактивності гірських порід здійснюється в установленому порядку

 

 

 

 

НРБУ-97,
ДБН В.1.4-0.01-97,
ДБН В.1.4-0.02-97,
ДБН В.1.4-1.01-97,
ДБН В.1.4-2.01-97

8.8

Збереження геологічної документації, зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр, забезпечується

 

 

 

 

Статті 37, 38, 50 КУ N 132/94,
ПКМУ N 423

8.9

Земельні ділянки, які порушені при користуванні надрами, приведені в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

 

 

 

 

Стаття 24, 50 КУ N 132/94

9

Підстави для припинення права користування надрами

9.1

Відсутня потреба у подальшому користуванні надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.2

Надрокористувач відмовляється від права користування надрами

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.3

Відбулася ліквідація юридичної особи або настала смерть фізичної особи - підприємця, фізичної особи, що є власником спеціального дозволу на користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94

9.4

Надана у користування ділянка надр вилучена в установленому законодавством порядку

 

 

 

 

ПКМУ N 59

9.5

Надрокористувач не припиняв без поважних причин роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, більш як на два роки

 

 

 

 

ПКМУ N 615

9.6

Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу без поважної причини не розпочав користування надрами

 

 

 

 

Стаття 26 КУ N 132/94,
ПКМУ N 615

9.7

Дія договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, припинилася, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії)