Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации и осуществление государственного надзора (контроля) в сфере эксплуатации и технического состояния тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 21.03.2013 № 202
действует с 23.04.2013

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2013

м. Київ

N 202

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2013 р. за N 554/23086

Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дорожній рух", статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", підпункту 19 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

І. Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

М. О. Вашешніков

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дорожній рух", "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459, Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року N 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 34/20347.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру планування та здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами (далі - Держсільгоспінспекція) заходів державного нагляду (контролю) (далі - контрольні заходи) з питань перевірки стану дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини), визначає організаційні заходи, які необхідно здійснити перед початком контрольних заходів, загальні вимоги до їх здійснення, а також вимоги до оформлення матеріалів за результатами проведених контрольних заходів.

1.3. Держсільгоспінспекція здійснює такі види контрольних заходів:

планові заходи;

позапланові заходи.

1.4. Планові та позапланові заходи здійснюються шляхом здійснення перевірок.

1.5. Цей Порядок поширюється на державних інспекторів сільського господарства (далі - державний інспектор) в частині дотримання ними процедури здійснення контрольних заходів, визначених у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) та у цьому Порядку, а також на суб'єктів господарювання:

1.5.1. За якими зареєстровано машини.

1.5.2. Які провадять господарську діяльність, пов'язану зі здійсненням:

обов'язкового технічного контролю машин;

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів;

оптової та роздрібної торгівлі машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери;

ідентифікації машин.

1.6. Планові та позапланові заходи можуть здійснюватися як самостійно державним інспектором, так і спеціально створеною комісією Держсільгоспінспекції (далі - Комісія).

1.7. Суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 1.5 цього розділу, зобов'язані надавати для ознайомлення і перевірки документи, матеріали та інформацію, необхідні для здійснення контрольних заходів.

II. Здійснення планових заходів

2.1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів робіт, які затверджуються наказом Держсільгоспінспекції до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2.2. Річні та квартальні плани робіт складаються з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність здійснення планових заходів.

2.3. Строк здійснення планового заходу визначається відповідно до вимог Закону і не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

2.4. Держсільгоспінспекція зобов'язана не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення планового заходу надіслати суб'єкту господарювання письмове повідомлення, форму якого наведено в додатку 1 до цього Порядку.

2.5. Повідомлення про здійснення планового заходу повинно містити:

дату початку та дату закінчення заходу;

найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого здійснюється захід;

найменування Держсільгоспінспекції, яка буде здійснювати захід, її місцезнаходження.

2.6. Повідомлення про здійснення планового заходу надсилається рекомендованим листом або телефонограмою за рахунок коштів Держсільгоспінспекції або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

III. Здійснення позапланових заходів

3.1. Позаплановим заходом є контрольний захід, який не передбачений планом роботи Держсільгоспінспекції.

3.2. Підставами для здійснення позапланових заходів є:

подання суб'єктом господарювання письмової заяви до Держсільгоспінспекції про здійснення перевірки за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів Держсільгоспінспекції щодо усунення порушень вимог законодавства в частині експлуатації та технічного стану машин, виданих за результатами раніше проведених контрольних заходів;

отримання звернень фізичних та юридичних осіб, у яких міститься інформація про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства в частині експлуатації та технічного стану машин (із обов'язковим зазначенням суті порушення). Позаплановий захід у таких випадках здійснюється за наявності згоди Державної інспекції сільського господарства України на його здійснення;

неподання у встановлений строк суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

3.3. Під час здійснення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні на здійснення заходу, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

3.4. Строк здійснення позапланового заходу відповідно до вимог Закону не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

IV. Розпорядчі документи, які оформляються для здійснення планових/позапланових перевірок

4.1. Для здійснення планового або позапланового заходу Держсільгоспінспекція видає наказ про здійснення відповідного заходу, який підписує керівник Держсільгоспінспекції чи посадова особа, що виконує його обов'язки. Наказ має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися контрольний захід, та предмет перевірки.

4.2. На підставі наказу Держсільгоспінспекція оформляє направлення на здійснення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника Держсільгоспінспекції та засвідчується печаткою Держсільгоспінспекції.

4.3. У направленні на здійснення планової/позапланової перевірки зазначаються:

найменування Держсільгоспінспекції, яка здійснює захід;

найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий, позаплановий);

вид заходу;

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

4.4. Направлення на здійснення заходу є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

V. Вимоги до проведення планових/позапланових перевірок

5.1. Перед початком здійснення контрольного заходу державні інспектори (Комісія), які беруть участь у здійсненні контрольного заходу, зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі або фізичній особі - підприємцю чи її представнику направлення на здійснення заходу та службові посвідчення, що засвідчують їх особу, і надати їм копію направлення на здійснення заходу.

5.2. Державні інспектори (члени Комісії) не мають права здійснювати контрольні заходи без наявності направлення на здійснення заходу та службових посвідчень. Суб'єкти господарювання, що перевіряються, мають право не допускати державних інспекторів (членів Комісії) до здійснення контрольних заходів, якщо вони не пред'явили документи, визначені пунктом 5.1 цього розділу.

5.3. У разі якщо суб'єкт господарювання відмовляється допустити державного інспектора (членів Комісії) до здійснення контрольного заходу, який здійснюється в установленому законодавством порядку, державні інспектори (члени Комісії) складають акт про відмову від здійснення заходу, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку.

5.4. Перед початком здійснення контрольного заходу державний інспектор або голова Комісії вносить запис до відповідного журналу, у якому суб'єктом господарювання, що перевіряється, фіксуються перевірки органів державного нагляду (контролю) (за його наявності). Планові та позапланові заходи здійснюються у робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.5. Планові та позапланові заходи здійснюються за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремленого підрозділу у присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи чи у присутності фізичної особи - підприємця або його представника.

Якщо суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (представник) відмовляється бути присутнім при здійсненні контрольного заходу, про це робиться відповідна відмітка в акті перевірки. У такому випадку захід здійснюється державним інспектором (Комісією) без присутності суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи (представника).

5.6. Державний інспектор (члени Комісії), а також суб'єкти господарювання, що перевіряються, мають право фіксувати процес здійснення контрольного заходу або кожну окрему його дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи при цьому здійсненню контрольного заходу.

5.7. Державні інспектори (члени Комісії) зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана державними інспекторами (членами Комісії) під час здійснення контрольного заходу, може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом. Держсільгоспінспекція забезпечує спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

VI. Оформлення матеріалів за результатами здійснення планових/позапланових перевірок

6.1. За результатами здійснення планових та позапланових заходів складається акт перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану машин (далі - акт перевірки), форма якого затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року N 746 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2113/22425.

6.2. Акт перевірки складається у двох примірниках і підписується в останній день здійснення перевірки державним інспектором (членами Комісії), який здійснював контрольний захід, керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи фізичною особою - підприємцем або її представником.

Перший примірник акта перевірки залишається в Держсільгоспінспекції, яка здійснює контрольний захід, другий вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі чи фізичній особі - підприємцю або її представнику. В обох примірниках акта перевірки робиться відмітка про дату вручення акта перевірки та ставиться підпис особи, яка його отримує.

6.3. Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа чи фізична особа - підприємець або її представник не погоджуються з актом перевірки, вони підписують акт із зауваженнями. Зауваження є невід'ємною частиною акта перевірки і повинні надаватись суб'єктом господарювання не пізніше останнього дня здійснення контрольного заходу (дня підписання суб'єктом господарювання та Держсільгоспінспекцією акта перевірки).

6.4. У разі відмови суб'єкта господарювання від ознайомлення з актом перевірки, його підписання, надання пояснень, отримання копії акта перевірки державні інспектори (члени Комісії), що здійснюють планову/позапланову перевірку, вносять до акта перевірки відповідний запис, засвідчуючи його своїми підписами.

Другий примірник акта перевірки надсилається суб'єкту господарювання поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох робочих днів після закінчення здійснення контрольного заходу.

На примірнику акта перевірки, який залишається в Держсільгоспінспекції, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення із зазначенням прізвища та ініціалів особи, яка відправила акт перевірки суб'єкту господарювання.

6.5. Акти перевірок реєструються у журналі реєстрації актів перевірок дотримання вимог щодо експлуатації та технічного стану машин, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

6.6. Якщо під час здійснення перевірки суб'єкта господарювання виявлено порушення, державний інспектор (члени Комісії) на підставі акта перевірки протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки складає обов'язковий до виконання припис, форма якого наведена в додатку 5 до цього Порядку.

У приписі зазначаються:

дата складення;

тип заходу (плановий або позаплановий);

термін усунення порушень;

найменування Держсільгоспінспекції, а також посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили захід;

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, а також прізвище, ім'я та по батькові його керівника або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;

прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу.

6.7. Припис складається у двох примірниках, один із яких в останній день перевірки або не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта надається керівнику суб'єкта господарювання чи уповноваженій ним особі, або фізичній особі - підприємцю або її представнику, другий примірник з підписом керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи залишається в Держсільгоспінспекції, що здійснювала перевірку.

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи чи фізичної особи - підприємця або її представника від отримання припису він надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі - підприємцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому на другому примірнику припису, який залишається в Держсільгоспінспекції, проставляються відповідний вихідний номер листа і дата його відправлення.

Облік вручених (надісланих) приписів здійснюється у журналі реєстрації приписів, форма якого наведена у додатку 6 до цього Порядку.

6.8. Експлуатація машин забороняється у разі виявлення під час перевірки таких ознак:

невідповідності їх технічного стану вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

загрози життю і здоров'ю працівників або створення можливості виникнення аварії;

технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення;

непроходження у встановленому законодавством порядку обов'язкового технічного контролю машин;

незареєстрованих (неперереєстрованих) машин;

невідповідності ідентифікаційних номерів складових частин, які не відповідають записам у реєстраційних документах;

знищення чи підроблення, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цій машині чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, який закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутий чи не освітлений;

порушення вимог щодо їх переобладнання.

6.9. У разі якщо виявлені під час перевірки порушення несуть безпосередню загрозу життю осіб, що потребує негайної заборони експлуатації машин, керівник (заступник керівника) або уповноважена особа суб'єкта господарювання на вимогу і в присутності державного інспектора (голови Комісії) вживає заходів щодо недопущення експлуатації таких машин.

6.10. Акт заборони експлуатації машини, форма якого затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2009 року N 504 "Про затвердження форм документів, які використовуються державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за N 811/16827, складається на підставі відповідного акта перевірки.

6.11. Про стан виконання припису суб'єкт господарювання повинен письмово у визначені в приписі строки повідомити державного інспектора (голову Комісії), який видав припис. У листі обов'язково вказуються номер та дата припису, виявлені порушення, а також відображається факт підтвердження їх усунення та додаються документи, що підтверджують усунення порушень, зазначених в приписі.

Після надходження інформації від суб'єкта господарювання щодо виконання припису державним інспектором (членами Комісії), який видав припис, у строк не пізніше трьох діб від строку усунення порушень, визначеного у приписі, здійснюється позапланова перевірка виконання припису.

6.12. У разі неможливості повного усунення порушень у встановлений строк суб'єкт господарювання повинен письмово повідомити про це державного інспектора (Комісію), який видав припис, з поясненням причин неможливості усунення порушень та клопотанням про продовження строку для виконання заходів щодо усунення виявлених порушень.

6.13. Після усунення порушень, які стали підставою для заборони експлуатації машин, на підставі подання суб'єктом господарювання письмового повідомлення про повне усунення порушень, зазначених в акті заборони експлуатації машин, а також результатів позапланової перевірки усунення цих порушень експлуатація машин поновлюється.

Рішення про поновлення експлуатації машин, форма якого наведена в додатку 7 до цього Порядку, приймається державним інспектором (головою Комісії) в день підтвердження факту усунення порушень, що призвели до заборони експлуатації машини.

6.14. У разі якщо порушення, які є підставою для заборони експлуатації машин, було усунено під час перевірки в присутності державного інспектора (членів Комісії), акт заборони експлуатації на такі машини не видається.

6.15. У разі невиконання припису протягом вказаного у ньому строку державний інспектор складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статей 18827 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.16. Рішення Держсільгоспінспекції можуть бути оскаржені до Держсільгоспінспекції або до суду в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

 

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12

_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування, місцезнаходження та телефони органу контролю,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              що здійснює перевірку)

"___" ____________ 20__ року

N ___________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснення планового заходу

_____________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,

_____________________________________________________________________________________
                                              якого планується перевірити, його місцезнаходження / місце проживання)

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", "Про дорожній рух" Держсільгоспінспекцією буде проведено перевірку дотримання вимог законодавства щодо експлуатації та технічного стану машин.

Перевірку буде проведено з "___" ____________ 20__ по "___" ____________ 20__ року.

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" прошу забезпечити присутність керівника (заступника керівника) або уповноваженої особи суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця).

Повідомлення, надіслане телефонограмою, прийнято _______________________________________
                                                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові, посада особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                             що прийняла телефонограму; дата отримання)

Повідомлення надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення ________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (дата надіслання повідомлення)

 

Повідомлення вручено особисто _________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, посада; дата отримання повідомлення)
_____________________________________________________________________________________.

У разі надіслання повідомлення рекомендованим листом його копія зберігається разом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Керівник (заступник керівника)
органу контролю

 
____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12

_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування, місцезнаходження та телефони органу контролю,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 що здійснює перевірку)

"___" ____________ 20__ року

N ___________

НАПРАВЛЕННЯ
на здійснення заходу

_____________________________________________________________________________________
                                (найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,

_____________________________________________________________________________________
                                                                якого планується перевірити, його місцезнаходження)

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", "Про дорожній рух" та наказу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування Держсільгоспінспекції)
від "___" ____________ 20__ року N ______ направляються:

_____________________________________________________________________________________
                                  (повні назви посад, прізвищ, імен та по батькові осіб, які будуть здійснювати захід)

_____________________________________________________________________________________
для здійснення у строк з "___" ____________ 20__ по "___" ____________ 20__ року
______________________________ перевірки дотримання вимог законодавства щодо експлуатації
           (планової, позапланової)
та технічного стану машин.

Підстави для здійснення заходу: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Предмет перевірки: ____________________________________________________________________
                                                    (напрями діяльності суб'єкта господарювання, що перевіряються)
_____________________________________________________________________________________

Попередній контрольний захід проведено: _________________________________________________
                                                                                                                        (вид заходу: плановий/позаплановий;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            термін проведення заходу)

Керівник (заступник керівника)
органу контролю

 
____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12

_____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування, місцезнаходження та телефони органу контролю,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                             що здійснює перевірку)

"___" ____________ 20__ року

N ___________

АКТ
про відмову у здійсненні заходу

Мною (нами), _________________________________________________________________________
                                                                       (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        направлених для здійснення заходу)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання чи прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                       ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що перевіряється, або його представника)
підтверджується відмова _______________________________________________________________
                                                                                         (найменування юридичної особи або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                     ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що перевіряється)

(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)  )

від здійснення перевірки (недопущення до її проведення), яка проводиться відповідно до наказу про здійснення перевірки від "____" ____________ 20__ N ___ та направлення на здійснення перевірки від "___" ____________ 20__ N ___.

Відмова полягає у _____________________________________________________________________
                                                     (детально зазначити, у чому полягає відмова чи недопущення до здійснення заходу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Підпис особи, яка надала пояснення

____________

_________________________
(прізвище та ініціали)

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

Підписи осіб, які брали участь у здійсненні контрольного заходу:

 

_________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Копію акта про відмову від здійснення контрольного заходу отримав (у разі відмови від отримання копії акта зазначити про це):
_____________________________________________________________________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання або фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
                                                                   чи уповноважених осіб, які отримали копію акта)

_________________
(дата)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Один примірник акта відправлено поштою (у разі відмови отримання акта):
_____________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила копію акта)

Дата _______________

Підпис _________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації актів перевірок дотримання вимог щодо експлуатації та технічного стану машин,

виданих ______________________________________________________
(назва структурного підрозділу органу контролю)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Порядковий номер

Дата складання акта перевірки

Вид перевірки
(планова, позапланова)

Найменування суб'єкта господарювання чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, які перевірялись

1

2

3

4

 

 

 

 

Посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора (інспекторів), який (які) склав (склали) акт

Заходи, які вжито за результатами перевірки (складено протокол, видано припис, видано акт заборони експлуатації машини)

Строк виконання припису (якщо видавався)

Додаткові заходи, які вжито для усунення порушення

5

6

7

8

 

 

 

 

 

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони органу контролю,

_____________________________________________________________________________________
що здійснює перевірку)

ПРИПИС

"___" ____________ 20__ року

N __________

Вручено _____________________________________________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи /
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання / прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця, місцезнаходження, телефон)

(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)  ).

Мною (Комісією) у складі:
(необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб)
у присутності ________________________________________________________________________,
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)
у строк з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
проведено ____________________________________________________________________________
                                                                                         (тип перевірки: планова, позапланова)

перевірку дотримання вимог законодавства щодо експлуатації та технічного стану машин.

Акт перевірки суб'єкта господарювання від _____________ N ____.

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання проводилася з "___" _________ по "___" _________ 20 __ року.

На підставі статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", Закону України "Про дорожній рух", Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459, Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року N 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 34/20347, вимагаю усунути порушення:

N
з/п

Зміст виявленого порушення

Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, реквізити нормативно-правового акта

Строк усунення порушень

Відмітка про виконання, дата, підпис

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу інформувати мене письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень з дотриманням строків усунення порушень.

Припис видано (надіслано поштою)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Припис отримано

 

 

"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Відмова в отриманні припису

 

 

"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Припис надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення від "___" ____________ 20__ року N ___.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації приписів

вручених (надісланих) ______________________________________________
                                          (назва структурного підрозділу
__________________________________________________________________
органу контролю)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Порядковий (реєстраційний) номер припису

Дата видачі припису

Номер припису (обліковий)

Посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вручила (надіслала) припис

1

2

3

4

 

 

 

 

Кому видано припис

Строк виконання

Відмітка про виконання

Додаткові заходи, які вжито для усунення порушення

5

6

7

8

 

 

 

 

 

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12

_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування, місцезнаходження та телефони органу контролю,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       що здійснює перевірку)

"___" ____________ 20__ року

N ___________

РІШЕННЯ
про поновлення експлуатації машин

На підставі повідомлення _______________________________________________________________
                                                                                             (найменування суб'єкта господарювання /
_____________________________________________________________________________________
                                                                     прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
від "___" ____________ 20__ року N ___
за підписом ___________________________________________________________________________
                                        (посада, прізвище, ініціали керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи /
_____________________________________________________________________________________
                                                               прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

та позапланової перевірки усунення порушень, проведеної "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (посади, прізвища, ініціали осіб, що здійснювали перевірку)
(акт перевірки від "___" ____________ 20__ року N ___)

ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН, експлуатацію яких було заборонено актом заборони експлуатації машин від "___" ____________ 20__ року N _______.

N
з/п

Найменування машини

Марка та модель машини

Рік випуску

Реєстраційний номер

Реєстраційний документ (серія, номер, ким і коли виданий)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

 

 

____________

Опрос